X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8407
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Agata Lesiak
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r..
Czas trwania stażu: do 31.05.2010 r. 9 miesięcy.
Opiekun stażu: Beata Kozińska
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
5. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omówienie tych zajęć z prowadzącym.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).
7. Współpraca z rodzicami i wychowawcami klas.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845 ) - dalej zwana ustawą
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz 2593 ) dalej zwane rozporządzeniem

(Tabela - dop. red.)

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§.6 ust.2 pkt.1)
Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1 Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia. Wrzesień 2009r. Rejestr przeanalizowanych przepisów, informacji dotyczących zakresu wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego, kserokopie aktów prawnych.
2 Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie ustnego kontaktu z opiekunem Wrzesień 2009r. Omawianie zasad współpracy.
3 Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i Przedłożenia Dyrektorowi szkoły Zredagowanie Plant Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Wrzesień 2009r. Plan Rozwoju Zawodowego.
4 Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania. Poznanie organizacji roku szkolnego. Poznanie aktów prawnych regulujących pracę szkoły ( ustawa o Systemie Oświaty). Wrzesień- Październik 2009r. Notatki własne nauczyciela stażysty. Teczka wychowawcy, kserokopie dokumentów i aktów prawnych
5 Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, protokolarz Rady Pedagogicznej. Wrzesień 2009r.- Maj 2010r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Notatki własne.
6 Uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji. Udział w spotkaniu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Prace w zespołach problemowo- zadaniowych. Współpraca z pedagogiem szkoły, psychologiem, logopedą. Współpraca z zespołem ds. promocji szkoły. Wrzesień 2009- Maj 2010r. Zaświadczenie. Notatki własne.
7 Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami
p. pożarowymi. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Wrzesień 2009r.-
Maj 2010r. Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP.
8 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć. Wrzesień 2009r.- Maj 2010r. Teczka stażysty.
9 Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenia
go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Dokonanie autoanalizy i samooceny.
Maj 2010r. Sprawozdanie z realizacji stażu.
10 Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacja. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Czerwiec 2010r. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
(§ 6 ust.2 pk.2)

11 Zapoznanie się z programem nauczania w gr. dzieci sześcioletnich, zorganizowanie własnego warsztatu pracy. Analiza podstawy programowej i programu nauczania, standardów wymagań, dokonanie wyboru podręczników Wrzesień 2009r. Dokonywania ewaluacji własnej pracy
12 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. Raz w miesiącu. Arkusze obserwacji lekcji. Notatki i wnioski z prowadzonych zajęć.
13 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły. Opracowanie scenariuszy zajęć i ewentualnych środków dydaktycznych, konsultacje i analiza. Raz w miesiącu Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinie osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej, konspekty zajęć.
14 Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego. Wykonanie pomocy naukowych, opracowanie scenariuszy zajęć dodatkowych i karty pracy. Okres stażu Gromadzone karty pracy ucznia i scenariusze zajęć.
15 Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu. Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły ( kursy, szkolenia) poszerzanie swojej wiedzy za pośrednictwem literatury pedagogicznej.
Studia podyplomowe – Terapia pedagogiczna z elementami logopedii. Okres stażu
Czerwiec 2009r.- Czerwiec 2010r. Zaświadczenia, dyplomy, bibliografia, streszczenia i opinie na temat przeczytanej literatury.
16 Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacje w Internecie planu rozwoju zawodowego, przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej, przygotowanie materiałów na zajęciach z wykorzystaniem komputera. Okres stażu Teczka stażysty, teczka z zapisem elektronicznym.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów
(§ 6 ust.2 pkt.3)

17 Zapoznanie się ze środowiskiem i sytuacją rodzinną wychowawców, zapoznanie z programem wychowawczym szkoły. Indywidualne rozmowy z rodzicami, opiekunami, pedagogiem szkolnym, wychowawcą, współpraca z nauczycielami, analizowanie programu wychowawczego szkoły i napisanie planu pracy wychowawczego dla klasy. Nawiązanie emocjonalnej więzi z każdym wychowankiem. Okres stażu Adnotacje w dzienniku
18 Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresie zaspokojenia potrzeb wychowanków. Literatura psychologiczna i pedagogiczna. Okres stażu Streszczenia i opinie na temat przeczytanej literatury.
19 Współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych Współpraca z policją, MOPS. Występowanie z wnioskiem o pomoc w trudnej sytuacji, dofinansowanie do wycieczek, dożywianie. Okres stażu

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć ( § 6 ust. 2 pkt 4)

20 Poznanie zasad omawiania prowadzonych zajęć. Napisanie planu rozwoju zawodowego, opracowanie zakresu i tematów zajęć. Wrzesień Plan rozwoju. Potwierdzenie opiekuna stażu.
21 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli pod kątem zgodności zamierzonych celów. Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. Raz w miesiącu Wnioski z obserwacji i hospitacji.
22 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Wrzesień 2009- Maj 2010r. Scenariuszy lekcji, arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi do realizacji.
23 Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena Maj 2010r. Teczka stażysty.

............................
podpis stażysty

.....................................
podpis opiekuna stażu

Zatwierdzam do realizacji

........................................
Data i podpis dyrektora szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.