X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8404
Przesłano:

Parki narodowe w Polsce

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH – KOŁO MŁODEGO PRZYRODNIKA -KL.VI

TEMAT: PARKI NARODOWE W POLSCE.

Czas trwania : 2 godz.
Cel ogólny:
poznanie celów i sposobów ochrony przyrody w Polsce
Cele szczegółowe:
uczeń:
- wymienia sposoby ochrony przyrody w Polsce,
- wymienia parki narodowe w Polsce,
- wyjaśnia cele tworzenia parków,
- podaje podstawowe zasady zachowania się na terenach chronionych,
Umiejętności – uczeń:
- wskazuje na mapie położenie najbliższych parków narodowych,
-porównuje różne formy ochrony przyrody,
- uzasadnia potrzebę tworzenia parków narodowych.
Metody pracy:
słowne : pogadanka, śnieżna kula, gry dydaktyczne, praca z mapą,
praca z tekstem
Formy pracy : indywidualna, grupowa , zbiorowa.

Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze: duże arkusze papieru, flamastry,atlas
2 wykreślanki,mapa konturowa Polski, kartki z nazwami form ochrony przyrody

Przebieg zajęć:

I. Faza wprowadzająca.
1.Czynności organizacyjne.
2. Rozwiązanie wykreślanki z hasłem: OCHRONA PRZYRODY
3. Nauczyciel nauczyciel zadaje pytanie dotyczące hasła
-W jakim celu człowiek chroni przyrodę?
- Jak człowiek chroni przyrodę?

II. Faza realizacyjna.
1.Uczniowie zostają zapoznani z formami ochrony przyrody w naszym kraju.
2.Nauczyciel wywiesza na tablicy magnetycznej kartki z nazwami form ochrony przyrody funkcjonujących w Polsce.
3.Uczniowie wyszukują w słowniczku definicji poszczególnych form ochrony przyrody i głośno odczytują na forum klasy.
4. Następnie na podstawie uzyskanych wiadomości przyporządkowują do nazw form ochrony przyrody odpowiednie informacje:
5.Określenie liczby i zaznajomienie się z rozmieszczeniem istniejących w Polsce parków narodowych.
-Zapoznanie się z mapą parków narodowych w atlasie przyrodniczym.
- Ustalenie liczby istniejących obecnie w Polsce parków narodowych na podstawie mapy.
- Uzupełnienie ćwiczenia dotyczącego rozmieszczenia parków narodowych:
Uczniowie otrzymują mapę konturową Polski na której położenie parków określone jest numerami od 1 do 23. Zadaniem uczniów jest wpisać ich nazwy przy odpowiednich numerach.
6. Rozmowa na temat zachowania zachowania w parkach narodowych i innych obszarach chronionych- ustalenia zasad . Uczniowie w grupach układają „Regulamin Wzorowego Turysty”.
7. Następnie uczniowie odczytują z mapy nazwy parków, które znajdują się najbliżej ich zamieszkania.
8.Wykonują w grupach w oparciu o teksty źródłowe mapy mentalne zawierającej najważniejsze informacje o wybranym parku.

III. Faza podsumowująca:
1.Wywieszenie wykonanych map mentalnych i prezentacja efektów pracy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.