X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8395
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej w gimnazjum specjalnym

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ
KLASA II - III GIMNAZJUM
Szkoła Specjalna, oddział uczniów z upośledzeniem umiarkowanym w stopniu lekkim

CELE:
1.Integracja zespołu klasowego.
2.Rozwijanie umiejętności współpracy, jasnego komunikowania się w grupie. Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
3.Wdrażanie do coraz większej samodzielności, dojrzałości i odpowiedzialności za siebie, innych oraz za podejmowane działania.
4.Wyrabianie wytrwałości w dążeniu do celu, wskazywanie i pomaganie
w odnajdywaniu własnych mocnych stron.
5.Pobudzanie do poszukiwania i rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości.
6.Uświadomienie zagrożeń płynących z uzależnień i nałogów.
7.Wyrabianie nawyków zdrowego stylu życia.
8.Rozwijanie w wychowankach cech pozwalających im w sposób odpowiedzialny pełnić obowiązki ucznia, pomóc w świadomym wyborze zawodu.
9.Kultywowanie tradycji narodowych, religijnych, rodzinnych.

Zamierzone cele realizowane będą w sposób ciągły, w każdej nadarzającej się sytuacji poprzez: rozmowy, pogadanki, wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm, stwarzane celowo sytuacje wychowawcze (m.in. wycieczki, imprezy klasowe, szkolne, organizacja tematycznych lekcji, rozmowy z pedagogiem, psychologiem szkolnym, przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, spotkania z ciekawymi ludźmi „Spotkajmy się”).

PROBLEMATYKA LEKCJI WYCHOWAWCZYCH:

1.ORGANIZACJA ŻYCIA KLASY: wybór samorządu, omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły; zapoznanie z obowiązującymi regulaminami - przypomnienie Statutu Szkoły, Regulaminu zachowania na przerwach, zapoznanie ze zmianami WSO, wewnątrzszkolnymi procedurami postępowania, planem ewakuacji szkoły, ustalenie harmonogramu imprez i wycieczek,
2.UCZESTNICTWO W GRUPIE: Wskazywanie sposobów uczenia się szacunku i przyjaźni, Kształtowanie postaw życzliwości, optymizmu, Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania, Nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, negocjowania, Podnoszenie poziomu zaufania w klasie, Zasady dobrego wychowania,Umiejętność kulturalnego zachowania w miejscach publicznych, Rozwijanie zachowań prospołecznych i tolerancyjnych.
3.WDRAŻANIE DO SAMODZIELNOŚCI: Wzmocnienie poczucia własnej wartości poprzez możliwość współdecydowania, Dostrzeganie ważności wyboru zawodu i wartości pracy w życiu każdego człowieka, Kształtowanie poczucia odpowiedzialności.
4.WYBIERAMY ZAWÓD: zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy w poszczególnych zawodach, organizacja wyjść do zakładów pracy, pomoc w wyborze zawodu - wskazywanie predyspozycji wychowanka, omówienie i kompletowanie dokumentów, organizacja spotkania rodziców i uczniów dotyczącego wyboru zawodu.
5.PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY: Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów, Umiejętność rozpoznawania w sobie agresji, Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją.
6.PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ: Zmiana stereotypowych, nieprawdziwych sądów o działaniu używek, Uświadomienie sobie przyczyn zachowań ryzykownych w młodym wieku. Zapobieganie uzależnieniom.
7.ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO: Nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, Ćwiczenie umiejętności odmawiania, Zapobieganie ryzykownym zachowaniom, Subkultury młodzieżowe, Propagowanie aktywności ruchowej, Planowanie i organizowanie zdrowego stylu życia, podejmowanie zadań w ramach programu „Trzymaj się prosto”, „Dam sobie radę”.

OMÓWIENIE OCEN Z ZACHOWANIA- 2 razy w roku
PRZYGOTOWANIE AKADEMII zgodnie z harmonogramem uroczystości szkolnych.

REALIZACJA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH:

1.EDUKACJA REGIONALNA- DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE: omówienie obyczajów i tradycji świątecznych, udział w imprezach klasowych, szkolnych, udział w wycieczkach klasowych, podejmowanie zadań w ramach programu regionalnego, zwiedzanie Muzeum Gustawa Morcinka, lekcje wychowawcze: Moje miasto, Dlaczego warto poznawać nowe miejsca?
2.EDUKACJA EKOLOGICZNA: realizacja założeń szkolnej akcji ekologicznej, udział w akcji „Sprzątanie Świata”, lekcje wychowawcze: Człowiek i przyroda- wrogowie czy przyjaciele?
3.EDUKACJA PROZDROWOTNA: realizacja założeń szkolnych programów prozdrowotnych, prelekcje higienistki szkolnej, lekcje wychowawcze: Znaczenie pierwszej pomocy. Piramida zdrowia.
4.EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA: Jak działa reklama?
5.EDUKACJA OBRONNA: Katastrofy drogowe i kolejowe- zasady zachowania się. Odpowiedzialność prawna.
6.WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE: nabywanie praktycznych umiejętności i właściwych zachowań w trakcie zorganizowanych wyjść poza teren szkoły, lekcje wychowawcze: Zachowania zagrażające zdrowiu i życiu.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

spotkania na zebraniach klasowych ( zapoznanie ze zmianami w Statucie,WSO,
regulaminami i procedurami),
tematyka pedagogizacji: „Rodzina jako źródło wzorców ról społecznych”
indywidualne rozmowy w ramach konsultacji,
wizyty domowe,
prowadzenie korespondencji,
rozmowy telefoniczne.

Współpraca z kuratorami sądowymi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.