X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8316
Przesłano:

Opis i analiza zespołu samokształceniowego

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Działania w ramach zespołu samokształceniowego
nauczania – zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Kani.
Opis i analiza
Podjęte działania:

1. W roku szkolnym 2006/2007 współpracowałam z nauczycielami zespołu samokształceniowego nauczania zintegrowanego w naszej szkole.
W ramach współpracy:
przeprowadziłam warsztatowe spotkanie, dokonując analizy arkusza wstępnej obserwacji dziecka, rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej, przeanalizowałyśmy z koleżankami test diagnostyczny i ustaliłyśmy w jaki sposób ma on przebiegać oraz wyjaśniłyśmy wątpliwości a także dokonałyśmy analizy klucza do sprawdzenie testu.
wspólnie z koleżanką Beatą Osiak na spotkaniu pt. „Różne formy pracy z dziećmi z zaburzeniami umysłowymi” podzieliłyśmy się nabytymi wiadomościami i umiejętnościami, ponieważ byłyśmy w trakcie studiów oligofrenopedagogiki.
opracowałyśmy wspólnie koleżankami karty pracy dziecka kończącego naukę w klasie trzeciej dostosowanego do ówczesnej grupy uczniów, test zawierał standardy: czytanie , pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce, dokonałyśmy podsumowania pracy zespołu za miniony rok szkolny.

2. W roku szkolnym 2007/2008 współpracowałam z zespołem samokształceniowym nauczania zintegrowanego w naszej szkole.
W ramach współpracy :
wzięłam udział w posiedzeniu zespołu, który opracował plan pracy na aktualny rok szkolny szkolny,
przeprowadziłam spotkanie na temat „Zabawy i zajęcia relaksacyjne, techniki polepszające pamięć”, pokazałam i zaprezentowałam różnorodne ćwiczenia rozciągające z zakresu koncentracji, energetyzujące z zakresu wymiaru stabilności. Każda z koleżanek otrzymała listę ćwiczeń oraz jak może je wykorzystać w swojej pracy zawodowej z dziećmi,
w dalszej części spotkania wspólnie z panią Julią Procyk dokonałyśmy podsumowania pracy zespołu za miniony rok szkolny 2007/2008, który został w całości zrealizowany i przedstawiony pani dyrektor szkoły.
3. W roku szkolnym 2008/2009 pełniłam funkcje lidera zespołu samokształceniowego nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Kani.
Opracowałam plan pracy lidera na rok szkolny 2008/2009 i plan pracy zespołu wynikający z potrzeb pracy szkoły i nauczycieli. Organizowałam i przeprowadzałam spotkania nauczycieli zespołu:
na pierwszym spotkaniu pani Beata Osiak przedstawiła procedury obowiązujące nauczycieli starających się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego, następnie ja zapoznałam uczestników z planem pracy zespołu,
uczestniczyłam w spotkaniu przeprowadzonym przez panią Agnieszkę Zielińską, które dotyczyło omówienia wyników diagnozy klasy pierwszej, po omówieniu testów krótko przedstawiła wyniki badań, z których wynikało, że uczniowie posiadają 72% wymaganych wiadomości i umiejętności. Na tym spotkaniu wspólnie uzgodniłyśmy zasady i regulamin dotyczący przygotowywanego Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie i Ruchu Drogowym pod hasłem „Bądź bezpieczny.” Ustaliłyśmy również cele w/w turnieju,
Pani Beata Osiak przeprowadziła szkolenie na temat „Praca z dzieckiem leworęcznym”, ponieważ stwierdziłyśmy że zwiększa się liczba takich uczniów w szkole, przedstawiła ogólne zasady postępowania z takim dzieckiem oraz na co nauczyciel powinien zwrócić szczególną uwagę podczas pisania i czytania. Leworęczność może mieć wielki wpływ u dzieci na naukę i jego stany emocjonalne, .
jako przewodnicząca zespołu przeprowadziłam szkolenie na temat „Jak zapobiegać działaniom agresywnym?”, w pierwszej części szkolenia przypomniałam istotę tak nurtującego nie tylko nauczycieli ale i również rodziców problemu, jaką jest agresja i przemoc w szkole. Następnie skupiłam się nad sposobami radzenia sobie z agresją, zaprezentowałam metody pracy i rozwiązywania problemów dzieci dotkniętych tym problemem,
przeprowadziłam spotkanie na temat „Zabawy i zajęcia relaksacyjne, techniki polepszające pamięć”, pokazałam i zaprezentowałam różnorodne ćwiczenia rozciągające z zakresu koncentracji np. „Aktywna ręka”, „Wahadło”, „Luźne skłony”,oraz energetyzujące z zakresu wymiaru stabilności np. „Punkty równowagi”, „Punkty pozytywne”. Każda z koleżanek otrzymała listę ćwiczeń, oraz jak może je wykorzystać w swojej pracy zawodowej z dziećmi,
przedstawiłam i omówiłam wyniki testów pracy dziecka kończącego naukę w klasie trzeciej dostosowanego do ówczesnej grupy uczniów, test zawierał standardy: czytanie , pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce,
na ostatnim naszym spotkaniu wspólnie z koleżankami dokonałyśmy podsumowania pracy zespołu za miniony rok szkolny 2008/2009, który został w całości zrealizowany i pisemnie przedstawiony pani dyrektor szkoły.

Efekty podjętych działań:

Dla uczniów:
uczestniczyli w efektywniej prowadzonym procesie uczenia się i kształtowania postaw,
odbywali sprawniej prowadzone, ciekawsze i atrakcyjniejsze zajęcia,
rozwiązywali testy skuteczniej przygotowujące do sprawdzianu po klasie trzeciej,
doskonalili wiedzę i umiejętności poprzez ciekawiej, atrakcyjniej i sprawniej prowadzone zajęcia,
uzyskiwali pomoc w przypadku ewentualnych trudności w nauce,
mieli możliwość wpływania na ewaluację przedmiotowych systemów oceniania,
uczestniczyli w efektywnym procesie uczenia.

Dla szkoły:
pogłębienie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych uczestników spotkań zespołu,
poszukiwanie sposobów pracy z uczniem prowadzących w kierunku podniesienia wyników nauczania,
udoskonalenie przez nauczycieli umiejętności konstruowania zadań i oceniania zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi,
udoskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie aktywizujących metod pracy,
podnoszenie wyników nauczania w wyniku opracowania form pomocy i objęcia nimi uczniów słabych,
nawiązanie bliższej i intensywniejszej współpracy między nauczycielami,
nastąpiła integracja nauczycieli współpracujących w naszym zespole.

Dla rozwoju zawodowego:
wzbogacenie wiedzy i udoskonalenie warsztatu pracy,
pomoc w rozwiązywaniu własnych problemów dydaktycznych i wychowawczych,
zacieśnienie współpracy z nauczycielami,
zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności przekazywania wiedzy czerpanej z własnego doświadczenia, oraz wyniesionej z form odbywanego doskonalenia zawodowego,
refleksje i przemyślenia prowadzące do poszukiwania sposobów podnoszenia poziomu swojej pracy, oraz kierunku dalszych działań podczas kontynuowania prac w zespole, w tym celu planowanie dalszego udziału w formach doskonalenia i samokształcenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.