X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8274
Przesłano:

Utrwalenie wiadomości o węglowodorach - konspekt lekcji

Konspekt lekcji z chemii organicznej
opracowała: Maria Pisarska

Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach

Temat: Utrwalenie wiadomości o węglowodorach

Cel:
•dydaktyczny - utrwalenie wiadomości o alkanach, alkenach, alkinach, węglowodorach aromatycznych
•wychowawczy:
- kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie

Metoda aktywizująca - gra dydaktyczna

Materiały, środki dydaktyczne
- arkusze papieru w kratkę, długopis, mazak,

Przebieg lekcji:

1.Część nawiązująca
Zapoznanie uczniów z:
- celami i strukturą lekcji
- podanie tematu lekcji
- podział uczniów na grupy czteroosobowe

2.Część właściwa
Przedstawienie zasad gry.

Zasady gry:
Nauczyciel na kartce rysuje 10-kratkowy kwadrat, w którym umieszcza 5 statków (od 1-5 masztowców)
- każda grupa przygotowuje kwadrat 10x10 kratek
-nauczyciel jak i przedstawiciele grup oznaczają kratki literami (poziomo) i cyframi (pionowo)

Rozpoczęcie gry
Przedstawiciel pierwszej grupy oddaje strzał poprzez podanie współrzędnych poziomych i pionowych.
Nauczyciel określa czy nastąpiło trafienie:
- jeśli nie został trafiony żaden statek - odpowiada "PUDŁO" a grupa otrzymuje jedno pytanie (załącznik nr1) jeżeli na nie odpowie otrzymuje 1pkt.
Jeżeli nie odpowie otrzymuje-0pkt
- jeśli został trafiony statek, ale posiada jeszcze nietrafione maszty, odpowiada "TRAFIONY"; grupa otrzymuje wtedy dwa pytania po 1pkt. każde
- jeżeli grupa nie odpowie na pytanie inna grupa może odpowiedzieć i zdobyć punkt
- jeśli został trafiony jednomasztowiec lub nastąpiło trafienie w ostatni sprawny maszt statku (inaczej mówiąc statek trafiony nie ma już nietrafionych masztów) odpowiada "TRAFIONY ZATOPIONY!" Grupa strzelająca odpowiednio naznacza na swojej mapie pudła stawiając kropkę lub trafienia stawiając krzyżyk X.
Gdy statek zostanie "trafiony i zatopiony" grupa obrysowuje dokoła kreską wszystkie maszty trafionego statku.
Nauczyciel również na swojej mapie ze statkami odznacza wszystkie trafienia i strzały niecelne.
Wygrywa ta grupa, która zdobędzie najwięcej punktów

3.Część podsumowująca.
Nauczyciel omawia pracę uczniów, ocenia pracę grupy, która zdobyła największą liczbę punktów
Przeprowadza ankietę ewaluacyjną (załącznik nr 2)


Załącznik nr 1
Pytania
1. Jaki stan skupienia przyjmują węglowodory zawierające od 5 do 16 atomów węgla w cząsteczce
a) ciecz
b) gaz
c) ciało stałe
d)stan skupienia nie zależy od liczby atomów węgla w cząsteczce

2. Co możemy zaobserwować w trakcie spalania benzenu
a) niebieski dym
b) powstawanie żółtych oparów
c) widoczny kopcący płomień i sadzę
d) nie obserwujemy nic charakterystycznego

3. Benzen jest:
a) zielonkawym gazem
b) bezbarwną cieczą
c) bezbarwnym gazem
d) zielonkawą cieczą

4. Wskaż odpowiedź, w której prawidłowo uporządkowano kolejność alkanów:
a) propan, heptan, heksan, dekan.
b) pentan, metan, butan, etan
c) propan , butan, pentan, heksan
d) etan, dekan, nonan, propan

5. Węglowodory to substancje, niepolarne,więc:
a) bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie
b) rozpuszczają się tylko we wrzącej wodzie
c) rozpuszczają się tylko w wodzie o temperaturze od 60°C do 70°C
d) są nierozpuszczalne w wodzie

6. Reakcja charakterystyczna pozwalająca odróżnić alkany od alkenów i alkinów to reakcja z:
a) kwasem azotowym,
b) wodorotlenkiem miedzi(II)
c) chlorkiem glinu
d) wodą bromową

7. Izomery to związki:
a) o takim samym wzorze strukturalnym
b) o tych samych właściwościach fizykochemicznych
c) o takim samym wzorze sumarycznym
d) o tej samej budowie cząsteczki

8.Wskaż prawidłowe temperatury wrzenia i topnienia benzenu:
a) 80°C i 5°C
b) 15°C i 75°C
c) 30°C i 120°C
d) 5°C i 80°C

9.Wybierz prawidłowe zdanie:
a) temperatura wrzenia i topnienia alkanów rośnie wraz ze wzrostem długości łańcucha
b) temperatura wrzenia rośnie a temperatura topnienia alkanów maleje wraz ze wzrostem długości łańcucha
c) temperatura wrzenia i topnienia alkanów maleje wraz ze wzrostem długości łańcucha
d) temperatura wrzenia i topnienia alkanów jest stała i wynosi 120°C

10. Polietylen służy do produkcji:
a) zaprawy murarskiej
b) torebek foliowych
c) nawozów sztucznych
d) rozpuszczalników

11. Acetylen można otrzymać w reakcji:
a) eliminacji wody z alkoholu etylowego
b) węgliku wapnia z wodą
c) węgliku glinu z kwasem solnym
d) spalania benzenu

12. Alkany ulegają reakcjom:
a) addycji
b) eliminacji
c) substytucji
d) nitrowania

13. Metan otrzymujemy w wyniku reakcji:
a) trimeryzacji acetylenu
b) eliminacji chlorowodoru z chloropropanu
c) stapiania octanu sodu z wodorotlenkiem sodu
d) spalanie benzenu

14. Reakcją charakterystyczną pozwalającą odróżnić węglowodory łańcuchowe od aromatycznych jest reakcja:
a) nitrowania
b) z wodą bromową
c) z nadmanganianem potasu
d) z chlorem

15. Kraking to proces:
a) polimeryzacji węglowodorów
b) cięcia długich łańcuchów węglowodorów
c) izomeryzacji węglowodorów
d) depolimeryzacji węglowodorów

16. Produktami pełnego spalania węglowodorów są:
a) tlenek węgla i woda
b) węgiel i tlenek węgla
c) dwutlenek węgla i woda
d) węgiel i woda

17. Etylina 98 zawiera:
a) 98% izooktanu i 2% i n-heptanu
b) 2% izooktanu i 98% n- heptanu
c) 90% izooktanu i 8% n- heptanu
d) 8% izooktanu i 90% n-heptanu

18. Homologami benzenu są:
a) 1,3-dichlorobenzen, propylobenzen
b) 1,2-dichlorobenzen, p-ksylen
c) butylobenzen, toluen
d) toluen, cykloheksan

19. Polietylen powstaje w wyniku polimeryzacji etenu. Liczba “n” we wzorze strukturalnym polietylenu o masie molowej 22 260 g/mol wynosi:
a) 795
b) 625
c) 852
d) 426

20. Z mieszaniny chloroetanu i 1-chloropropanu w reakcji Wurza można otrzymać:
a) pentan
b) propan
c) heptan
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

21. Głównym produktem reakcji monochlorowania 3-etylopentanu w obecności światła będzie:
a) 2-chloro-2-etylopentan
b) 3-chloro-3-etylopentan
c) 3-etylo-3-chloropentan
d) 2-etylo-2-chloropentan

22. W wyniku reakcji kwasu solnego z węglikiem glinu powstało 13,35g chlorku glinu i jednocześnie wydzieliło się:
a) 0,672 dm3 etanu
b) 3,36 dm3 metanu
c) 1,68 dm3 metanu
d) 0,336 dm3 metanu

23. Wzór ogólny CnH2n-2 można przypisać:
a) alkanom
b) alkenom
c) alkinom
d) cykloalkanom

24. Związek o nazwie cis-heks-2-en jest:
a) alkinem
b) tautomerem
c) izomerem optycznym
d) izomerem geometrycznym


Załącznik nr 2
ANKIETA DLA UCZNIÓW

Odpowiedz na pytanie zakreślając odpowiednie cyfry w skali 1-5
1- zdecydowanie nie
2- nie
3- raczej tak
4- tak
5- zdecydowanie tak
1.Czy lekcja była interesująca?
1 2 3 4 5

2.Czy miałeś możliwość wykazania się posiadanymi wiadomościami i umiejętnościami?
1 2 3 4 5
3.Czy brałeś aktywny udział w lekcji?
1 2 3 4 5

4.Czy lekcja pomogła Ci utrwalić wiadomości przerobionego materiału?
1 2 3 4 5

5. Czy chciałbyś uczestniczyć w podobnych lekcjach w przyszłości
1 2 3 4 5

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.