X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8246
Przesłano:
Dział: Diagnoza

Analiza badawcza diagnozy pedagogicznej ucznia klasy I

CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA UCZNIA: Łukasz jest uczniem I klasy, kończy pierwszy semestr nauki. Jest najstarszym dzieckiem w rodzinie wielodzietnej. Wychowuje się w środowisku wiejskim. Jego ojciec jest pracownikiem fizycznym, matka nie pracuje. Ze względu na trudna sytuacje materialną rodzina objęta jest opieką GOPS. W domu jest rozpieszczany, nie ma obowiązków. Rozwój chłopca jest opóźniony w stosunku do wieku życia o około 2 lata. Ma skrzyżowana lateralizację- leworęczność. Zna większość liter, czytanie na etapie głosowania z syntezą krótszych wyrazów, dłuższych bez syntezy Ma zaburzenia w zakresie analizy słuchowej. Wiadomości i umiejętności są na poziomie niskim. Dodaje i odejmuje w zakresie 10 kiedy widzi przedmioty i może je policzyć. Porównując zbiory liczy elementy po każdej zmianie układu. Nie potrafi skupić się na zadaniach, błądzi wzrokiem po sali i zajmuje się czymś innym. Sprawność manualna ma słabą, jego rysunki są ubogie. Ruchy ręki są mało płynne, kanciaste, z przewagą linii prostych i pogrubionych. Łukasz ma problemy z opanowaniem emocji pozytywnych i negatywnych. Często czeka na pomoc od innych osób i na wyręczanie go w trudniejszych czynnościach.

PRZEDMIOT BADAŃ PEDAGOGICZNYCH:
Przedmiotem moich badań jest ustalenie wpływu nauki pisania i czytania na kształtowanie się procesów intelektualnych ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej. Zakres moich badań obejmuje okres nauki dziecka w klasie pierwszej szkoły podstawowej na wybranym przez mnie przykładzie

CEL BADAŃ PEDAGOGICZNYCH:
Celem teoretycznym (poznawczym) moich badań jest określenie poziomu umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia w trakcie zajęć i ćwiczeń o charakterze zadaniowo - czynnościowym.

POPRAWIENIE UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNYCH I WDRAŻANIE DO KONTROLOWANIA EMOCJI:
1.Gry i zabawy np.: bierki, pchełki
2.Trening w skupieniu na wykonywanych czynnościach.
•wyciszenie skłonności do nijakiego wykonania zadania,
•wdrażanie do namysłu,
•doprowadzenie pracy do końca.
3.Orientacja w schemacie własnego ciała i przestrzeni.

UMIEJĘTNOŚCI PERCEPCYJNO MOTORYCZNE.
1.Ćwiczenia usprawniające percepcje wzrokową-Metoda M. Froistig.
2.Ćwiczenia usprawniające słuch fonematyczny
a)Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń słownych.
b)Odtwarzanie rytmu wystukiwanego przez nauczyciela
•samodzielne układanie struktur rytmicznych
•dobieranie struktur rytmicznych do odpowiednich wypowiedzi słownych.
c)Odtwarzanie struktur dźwiękowych:
•na podstawie układów przestrzennych i ruchowych
•na podstawie układów ruchowych i przestrzennych
d)Wyróżnianie wyrazów:
•wysłuchiwanie głosek na początku wyrazu,
•wystukiwanie głosek na końcu wyrazu,
•wystukiwanie głosek w środku wyrazu,
•segregowanie obrazków według pierwszej głoski.
•segregowanie obrazków według ostatniej głoski.
e)Różnicowanie głosek podobnych
f)Różnicowanie samogłosek i spółgłosek podobnych:
•oznaczanie ich kolorami.
g)Różnorodne ćwiczenia kształcące zespół wzrokowo- słuchowy:
•na materiale sylabowym, np.: odpoznawanie wzrokowe usłyszanych sylab za pomocą głównie loteryjek sylabowych,
•segregowanie wyrazów według liczby sylab,
•kończenie rozpoczętego słowa,
•zbieranie sylab.
3.Ćwiczenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo- ruchowej przez usprawnianie rąk, współpracy ręki i oka, scalanie aktywności wykonywanie zadań do końca.
a)Konstrukcje ćwiczeń koordynacji wzrokowo- ruchowej:
•układanki, labirynty,
•budowle z klocków własnego pomysłu.
b)Ulepianki ćwiczeń koordynacji wzrokowo- ruchowej:
•lepienie i modelowanie figurek
c)Wycinanki i wydzieranki ćwiczeń koordynacji wzrokowo- ruchowej:
•od dużych do małych kształtów.
d)Rysowanie i kreślenie ćwiczeń koordynacji wzrokowo- ruchowej::
•rysunki dowolne,
•rysunki według szablonów,
•łączenie kropek,
•rysowanie szlaczków,
•rysowanie ornamentów z wykorzystaniem szablonów

ĆWICZENIA W CZYTANIU I PISANIU
1.Rozpoznawanie kształtu liter bez ich nazywania w rozsypce wyrazowej.
2.Utrwalanie znajomości liter:
•w skojarzeniu z dźwiękiem- dobieranki,
•swobodne zestawienie par obrazków
•swobodne zestawienie i liter,
•kupowanie obrazków za litery.
3.Dobieranie liter:
•par liter małych
•par liter wielkich,
•par liter drukowanych
•par liter pisanych.
4.Pisanie liter odpowiadających pierwszej głosce nazwy obrazka.
5.Utrwalanie pojęcia samogłoski i spółgłoski:
•dobieranki
•odrywanie literowe,
•podkreślanie samogłoski w tekście.
6.Tworzenie sylaby dwuliterowej (rozsypani wyrazowe, zegar, suwak)
a)Stała spółgłoska+ zmienne samogłoski (ma, me, mi, mo, mu)
b)Stała samogłoska+ zmienne spółgłoski (ma, ba, da, ta, ka)
7.Samodzielne układanie sylab wypowiadanych przez nauczyciela,
•czytanie sylab,
•przepisywanie.
8.Czytanie i rozpoznawanie:
•sylab dwuliterowych otwartych,
•wysłuchiwanie samogłosek na końcu sylaby,
•wysłuchiwanie spółgłosek na początku sylaby,
•pisanie sylab z pamięci,
•pisanie sylab ze słuchu.
9.Czytanie sylab w krótkich ekspozycjach.
10.Utrwalenie czytania i rozpoznania sylab:
•dobieranie par jednakowych sylab z rozsypani,
•dobieranie par jednakowych sylab domina,
•dobieranie par jednakowych sylab loteryjki sylabowej,
•dobieranie obrazków do sylab
•dobieranie obrazków sylab do obrazków na podstawie analizy sylabowej,
•dobieranie obrazków sylab do obrazków na podstawie nazw,
•rebusy,
•pisanie sylab z pamięci,
•pisanie sylab ze słuchu.
11.Tworzenie wyrazów dwusylabowych z sylab otwartych.
a)Pierwsza sylaba stał+ druga sylaba zmienna (maki, mata)
b)Pierwsza sylaba zmienna+ druga sylaba stałą (meta, mata)
Czytanie utworzonych wyrazów wspólnie z nauczycielem, rozpoznawanie wypowiadanych przez nauczyciela wyrazów, samodzielne układanie i odczytywanie nowych wyrazów, tworzeni wyrazów wymawianych przez nauczyciela, zapisywanie wyrazów.
12.Usprawnianie czytania:
•sylab i całych wyrazów dwusylabowych,
•czytanie wyrazów w krótkich ekspozycjach,
•pisanie wyrazów z pamięci,
•pisanie wyrazów ze słuchu.
13.Tworzenie sylab zamkniętych trzyliterowych:
•przez łączenie sylaby otwartej ze spółgłoską (ma+ k, la+ s, to+ r )
14.Czytanie całych wyrazów trzyliterowych:
•rozpoznawanie wyrazów wypowiadanych przez nauczyciela,
•pisanie wyrazów.
15.Analiza dźwiękowa wyrazów trzyliterowych:
•wysłuchiwanie samogłoski w środku wyrazów
•wysłuchiwanie spółgłosek na początku
•wysłuchiwanie spółgłosek na końcu wyrazów.
16.Przekształcanie wyrazów trzyliterowych w dwusylabowe:
•dodanie samogłoski – zmiana na liczbę mnoga np.: kot- koty, las- lasy.
17.Przekształcanie wyrazów trzyliterowych:
•zmiana środkowej samogłoski,
•zmiana pierwszej i ostatniej spółgłoski np.: las- los, kos- noc, sok- sos.
18.Tworzenie wyrazów dwusylabowych z sylab mieszanych:
a)Sylaba otwarta- zamknięta (ko- rek)
b)Sylaba zamknięta- otwarta (las- ka)
Czytanie utworzonych wyrazów wspólnie z nauczycielem rozpoznawanie wypowiadanych przez nauczyciela wyrazów, samodzielne układnie i odczytywanie nowych wyrazów, zapisywanie wyrazów.
19.Tworzenie wyrazów dwuwyrazowych z sylab zamkniętych (ser- dak, war- kot)
•czytanie,
•zapisywanie,
•rozpoznawanie,
•zapisywanie.
20.Tworzenie sylab trzyliterowych ze zbiegiem spółgłosek:
•łączenie spółgłoski z sylabą g+ Ra, d+ Ra, k+ ta.
•opracować wszystkie wyrazy znaczące,
•ćwiczyć czytanie sylab bezsensownych.
21.Wyrazy jednosylabowe ze zbiegiem spółgłosek na początki końcu:
a)Łączenie spółgłoski z sylaba zamkniętą: k- rok, s- mak.
b)Łączenie sylaby zamkniętej ze spółgłoską : kor- t, mop- s.
c)Dostawienie spółgłosek na początku i na końcu sylaby zamkniętej:
•k- lops, p- lus- k. jest to analiza dźwiękowa poprzez czytanie pisanie i rozpoznawanie tych wyrazów.
22.Dowolne zestawianie sylab różnego typu:
•tworzenie wyrazów,
•czytanie,
•rozpoznawanie,
•czytanie w krótkich ekspozycjach,
•pisanie wyrazów wielosylabowych.
23.Układanie zdań i krótkich tekstów:
•czytanie i pisanie zadań tekstowych.

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH I PROCESÓW INTELEKTUALNYCH
1.Zbiory i elementy:
•wyodrębnianie zbioru przedmiotów spełniających dany warunek,
•formowanie warunków, które spełniają warunek elementu danego zbioru.
•zawieranie się zbiorów w zbiorze,
•rozkład zbioru na zbiory rozłączne,
•wyznaczanie złączenia zbiorów
•szukanie części wspólnej.
•zbiór pusty.
2.Klasyfikacja zbiorów ze względu na liczebność:
•porównywanie liczebności zbiorów poprzez przeliczanie
•porównywanie liczebności zbiorów przez przyporządkowywanie
•porównywanie liczebności zbiorów przez tworzenie par- nakładanie jeden na jeden, rozdzielanie po jednym,
•łączenie w pary na różne sposoby.
•ustalenie w którym zbiorze jest więcej, a w którym mniej,
•czy jest tyle samo w obu zbiorach.
•porównywanie liczebności dwóch zbiorów z trzecim zbiorem.
•badanie i porządkowanie zbiorów o różnej liczbie elementów.
3.Liczenie przedmiotów – świadomość reguł stosowanych przy liczeniu.
4.Kształtowanie aspektu porządkowego liczby jak np.: drugi, trzeci itd.:
•wyznaczanie wyniku dodawania poprzez doliczanie i obliczanie
•wyznaczanie wyniku odejmowania poprzez doliczanie i obliczanie: na palcach i zbiorach zastępczych.
•gry i zabawy z chodniczkiem liczbowym,
•gry i zabawy z osia liczbową.
5.Rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych:
•Przekształcanie sytuacji życiowych w zadania „do rozwiązywania”,
•Układanie zadań tekstowych: historyjka, wielkości danych, zależności między nimi i pytania końcowe,
•Symulowanie zależności zawartych w zadaniu na konkretach, przedstawianie ich w postaci rysunku, obliczanie wyniku.
6.Arytmetyka liczb naturalnych z zerem do 100:
•Monograficzne opracowanie liczb pierwszej i drugiej dziesiątki,
•Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100 razy i więcej.
•Dodawanie i odejmowanie,
•Mnożenie i dzielenie jako operacje wzajemnie odwrotne zakres klas
•Ćwiczenia rachunkowe na osi liczbowej i grafach, tabelki
•Własności działań: przemienność dodawania, przemienność mnożenia, rozdzielność mnożenia względem dodawania
•Mnożenie przez 1 i przez 0, kolejność działania, nawiasy
7.Geometria:
•Rozróżnianie: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt, odcinek
•Badanie własności figur
•Mierzenie i kreślenie odcinków
•Konstruowanie na sieci kwadratowej figur,
•Obliczanie obwodu i powierzchni.
8.Kształtowanie umiejętności praktycznych:
•Wymiana przedmiotów na żetony, pieniądze,
•Układanie i rozwiązywanie zadań (kupno, sprzedaż)
•Pomiar czasu: kalendarz, godziny i minuty
•Pomiar długości i jednostki długości
•Pomiar ciężaru i jednostki masy.
9.Konstrukcje przestrzenne i płaskie:
•wyodrębnianie części z całości,
•tworzenie całości z części.
10.Klasyfikacja:
•różnicowanie przedmiotów,
•porządkowanie przedmiotów: łańcuchy, kolekcje,
•klasyfikacje proste,
•próby klasyfikacji bardziej złożonych.
11.Porządkowanie elementów w zbiorze:
•tworzenie konserwatywnych serii.
12.Wnioskowanie odwracalności obserwowanych zmian:
•W układzie elementów w porównywanych zbiorach: badanie liczebności zbiorów przed taka zmiana i po takiej zmianie.
•W ilości tworzywa: formowanie jednakowych wielkości z plasteliny, ciasta, masy solnej, przekształcanie, badanie efektu przeformowania, przywracanie pierwotnego kształtu.
•W długości przekształcalnych przedmiotów: dwa równe paski papieru, analiza długości, zmiana kształtu, powrót do stanu wyjściowego, ponowne badanie długości.
•W objętości płynów: przelewanie tej samej objętości płynów do różnych naczyń, wnioskowanie o zmianach, wnioskowanie stałości objętości.
13.Rymy i organizacja czasu.
14.Konstruowanie gier- ściganek, i gier- opowiadań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.