X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7936
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko
Miejsce zatrudnienia
Zajmowane stanowisko
Posiadany stopień awansu
Data rozpoczęcia stażu
Wymiar realizowanego stażu

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 2 pkt 1).

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Formy realizacji
- zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli
- opracowany plan rozwoju zawodowego

Dowody Realizacji
- wyszukiwanie i analiza prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego. Korzystanie ze stron internetowych:
www.menis.gov.pl
www.profesor.pl
www.literka.pl
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- prawidłowo napisany plan rozwoju zawodowego

2. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z podnoszeniem jakości pracy szkoły.

Formy realizacji
- analiza dokumentów
- Statut
- WSO
- Plan Wychowawczy

- opracowanie planu pracy szkoły

- opieka nad Samorządem Uczniowskim

- udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli

- udział w kursach, warsztatach organizowanych przez ODN w ......

Dowody realizacji
- znajomość dokumentacji i wykorzystanie jej w codziennych zajęciach
- opis i analiza

3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.

Formy realizacji
- poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej, metod aktywizujących i udostępnianie ich innym nauczycielom.

Dowody realizacji
- Opis i analiza

4. Organizacja imprez, akcji charytatywnych, uroczystości szkolnych.

Formy realizacji
- organizacja imprez i uroczystości szkolnych według harmonogramu
- konkurs mam talent

- akcja Góra grosza

- akcja charytatywna pod hasłem I Ty możesz zostać świętym Mikołajem

Dowody realizacji
Opis i analiza

5. Współpraca z rodzicami.

Formy realizacji
- pedagogizacja rodziców

- udział rodziców w organizowaniu imprez szkolnych oraz wycieczkach
Dowody realizacji
opis i analiza

6. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Formy realizacji
- przedstawienie pod hasłem: Podróże po Europie w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w ..........

- wraz z innymi nauczycielami zorganizowanie Święta Szkoły

Dowody realizacji
Sprawozdanie, dyplom

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt 2)

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.

Formy realizacji
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii

- wykorzystywanie technologii multimedialnej
( komputer, projektor, odtwarzacz DVD, Internet)

Dowody realizacji
Opis i analiza

2. Komputerowe opracowanie materiałów związanych z pracą szkoły

Formy realizacji
- zapisy planów, sprawozdań w formie elektronicznej

- przygotowywanie sprawdzianów i testów

- wykorzystywanie komputera do przygotowywania dyplomów, zaproszeń, ogłoszeń

- redagowanie gazetki szkolnej Luzik

Dowody realizacji
Testy, zaproszenia, dyplomy, gazetka

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez
prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust.2 pkt 3)

1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Formy realizacji
- prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli oraz nauczycieli stażystów

- opracowanie referatu i wygłoszenie go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

- przekazywanie nauczycielom wiadomości i umiejętności zdobytych podczas udziału w warsztatach, szkoleniach
- opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej konspektów zajęć, scenariuszy imprez

Dowody realizacji
Referaty, opisy

2. Praca w zespole opracowującym dokumentację.

Formy realizacji
- opracowanie
- zmian w Statucie Szkoły
- ścieżek przedmiotowych
- Planu Wychowawczego

- analiza testu kompetencji

Dowody realizacji
Opis

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt 4a)

1. Praca w zespole opracowującym plan wychowawczy szkoły.

Formy realizacji
- opracowanie planu wychowawczego szkoły

Dowody realizacji
Opis

2. Samodzielne opracowywanie i wdrażanie planów

Formy realizacji
- opracowanie planu wychowawczego dla klas IV-VI

- opracowanie planu pracy Samorządu Szkolnego
- opracowanie planu pracy kółka języka polskiego

- opracowanie planu pracy wczesnego wspomagania

Dowody realizacji
Opracowane plany

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.32 pkt 4c)

1. Poznanie sytuacji rodzinnej i organizowanie pomocy uczniom z problemami.

Formy realizacji
- diagnozowanie środowiska ucznia
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci potrzebujących wsparcia

Dowody realizacji
Opis

2. Organizowanie wycieczek szkolnych.

Formy realizacji
- pozyskiwanie sponsorów dla najuboższych dzieci podczas organizowania wycieczek

Dowody realizacji
Opis

3. Organizowanie imprez szkolnych

Formy realizacji
- organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych:
- urodziny
- wróżby andrzejkowe
- wigilia
- dzień kobiet
- mam talent

Dowody realizacji
Opis

4. organizowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych

Formy realizacji
-organizowanie konkursów:
- humanistycznego
- ortograficznego
- recytatorskiego
- szopek

- udział w Ogólnopolskim konkursie Olimp

Dowody realizacji
Opis i analiza

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4e)

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Formy realizacji
- kierowanie uczniów na badania
- dostosowywanie wymagań edukacyjnych zgodnie z zaleceniami poradni

Dowody realizacji
Opis

2. Współpraca ze Służbą Zdrowia.

Formy realizacji
- spotkanie z pielęgniarką

Dowody realizacji
Opis

3. Współpraca z Biblioteką Miejską w .........

Formy realizacji
- spotkanie z pielęgniarką
- udostępnianie uczniom lektur, których nie ma w bibliotece szkolnej
- wyszukiwanie materiałów na konkurs recytatorski, humanistyczny

Dowody realizacji
Opis

4. Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w.....

Formy realizacji
- zorganizowanie zbiórki zabawek, słodyczy itp.

Dowody realizacji
Opis i analiza

5. Współpraca z Kościołem w .......

Formy realizacji
- pozyskiwanie środków na wycieczki, nagrody

Dowody realizacji
Opis, analiza, zaświadczenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.