X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7874
Przesłano:

Koncepcja pracy na stanowisku dyrektora

Uzasadnienie decyzji o przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie.

Decyzję o przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie podjęłam na podstawie sumy doświadczeń wynikających z mojej 17 letniej pracy na stanowisku nauczyciela oraz z faktu, iż emocjonalnie jestem związana z Gminą Władysławów, gdyż tu się urodziłam – Chylin- i tu obecnie mieszkam i pracuję.

1. Dobrze znam lokalne środowisko, wszelkie jego problemy i potrzeby. Uważam, że potrafię odpowiedzieć na nie realizując zadania priorytetowe przedstawione w projekcie.
2. Posiadam :
• Dyplom ukończenia studiów wyższych – kierunek wychowanie techniczne (ukończony tytułem magistra)
• Dyplom ukończenia studiów wyższych – kierunek matematyka (ukończony tytułem licencjata)
• Studia Podyplomowe w Zakresie Pedagogiki Specjalnej - specjalność oligofrenopedagogika
3. W roku 2005 ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu „Zarządzanie i Organizacja Oświaty”.
4. Potrafię efektywnie kierować zespołem ludzi, z dużą częścią grona pedagogicznego pracuję już dziesięć lat. Stoję na stanowisku, że wszystkie sprawy , nawet te najtrudniejsze możliwe są do rozwiązania w drodze dialogu i kompromisu z zachowaniem poszanowania godności ludzkiej.
5. Nie są mi obce i obojętne problemy uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
chciałabym podjąć trud optymalnego rozwiązania spraw związanych z pełną realizacją statutowych zadań szkoły.

WSTĘP
W mojej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły na najbliższe 5 lat pragnę przedstawić szkołę nie jako punkt na mapie Władysławowa, ale jako miejsce skupiające wszystkich mieszkańców, miejsce tętniące życiem, miejsce w którym każdy chętnie spędza czas. Poprzez podnoszenie poziomu pracy szkoły pragnę, aby była ona postrzegana w naszym środowisku jako centrum działań edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych oraz kulturowych. Pragnę wprowadzić młodych ludzi w świat nauki poprzez wdrażanie ich do samodzielnego zdobywania wiedzy i podejmowania trafnych decyzji dotyczących dalszej edukacji. Poprzez rozwijanie pozytywnych cech charakteru (pracowitość, rzetelność, uczciwość i odpowiedzialność) chcę przygotować ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zamierzam wyposażyć uczniów i pracowników w poczucie współodpowiedzialności za siebie i innych. Pragnę, aby robili to z własnej potrzeby, a nie dlatego, że inni od nas tego oczekują.

Ubiegając się o stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie pozwoliłam sobie na dogłębną analizę aktualnej sytuacji szkoły, a to z kolei doprowadziło do wyodrębnienia jej słabych i mocnych stron, co przedstawia się następująco:

MOCNE STRONY

1.Kadra pedagogiczna, która stale podnosi i doskonali swoje kwalifikacje.
2.Szkoła wypracowała i posiada wszystkie wymagane dokumenty prawa wewnątrzszkolnego.
3.Działalność Szkolnego Koła Caritas.
4.Sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim.

SŁABE STRONY

1. Dwuzmianowość.
2. Rezygnacja szóstoklasistów z podejmowania dalszej nauki w Gimnazjum we Władysławowie.
3. Brak dobrej organizacji (dowozy) w celu zapewnienia uczniom słabym mieszkającym poza Władysławowem możliwości korzystania z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz brak organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.
4. Brak organizacji sportowej na terenie szkoły - zerwanie współpracy z UKS Skoczek, zaniedbanie placu kortów tenisowych.
5. Brak pracowni przedmiotowych.
6. Zaprzestanie tradycji powoływania i działalności Samorządu Uczniowskiego, ZHP, TPD, oraz PCK.
7. Brak podstawowych pomocy dydaktycznych.

WIZJA
NAUKA – WYCHOWANIE – ROZWÓJ

W swoich działaniach jako dyrektor pragnę dążyć do stworzenia szkoły:
• pomagającej wszystkim uczniom w ich rozwoju;
• prowadzącej szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywać będą wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dalszego kształcenia i dorosłego życia;
• zapewniającej równość szans i sprawiedliwość społeczną;
• wspierającej ducha partnerstwa między uczniami i nauczycielami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkolną;
• zapewniającej dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym budynku szkoły;
• wspierającej pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie;
• promującej dążenie do wytyczonego celu poprzez samodzielne zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności;
• zapewniającej bezpieczeństwo wszystkim uczniom oraz pracownikom;
• promującej zdrowy tryb życia oraz wysoki poziom wychowania i kultur;
• wymagającej od wszystkich pracowników solidnej, rzetelnej i odpowiedzialnej pracy;
• dbającej o godność i szacunek uczniów, rodziców oraz wszystkich pracowników;
jednoczącej wszystkich w działaniach zmierzających do wszechstronnego, pozytywnego rozwoju uczniów.

Realizacji wymienionych zamierzeń powinien sprzyjać rozwój pracy szkoły w trzech płaszczyznach:
- dydaktycznej,
- opiekuńczo – wychowawczej,
- kadrowej.

W ramach pracy dydaktycznej zamierzam wzbogacić i uatrakcyjnić ofertę programową poprzez:
• nawiązanie kontaktu ze szkołą państwa należącego do Unii Europejskiej- dzięki temu nasi uczniowie będą mieli możliwość: doskonalenia znajomości języka obcego, nawiązania kontaktu z koleżankami i rówieśnikami, a poprzez wyjazdy w ramach wymiany poznać tradycje i ciekawe miejsca innego kraju,
• utworzenie Koleżeńskiego Klubu Pomocy w nauce, który będzie prowadził rejestr uczniów chętnych do pomocy w nauce, co zostanie przełożone na punkty z zachowania,
• zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej w ramach Szkolnego Ośrodka Terapii,
• planowanie w miarę możliwości – w przypadku nieobecności nauczyciela – zastępstw nauczycieli uczących tego samego przedmiotu,
• utworzenie w szkolnej świetlicy swoistego Centrum Kultury, gdzie oczekująca głównie dojeżdżająca młodzież będzie mogła nie tylko uczestniczyć w tradycyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i uzupełniających, ale również odpoczywać, bawić się i pracować zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, w sekcjach tematycznych,
• przekształcenie biblioteki w Szkolne Centrum Informacyjne, które wraz z czytelnią i pracownią medialną służyłoby do indywidualnej pracy uczniów i nauczycieli oraz stanowiło bazę do prowadzenia zajęć w nowej - atrakcyjnej dla młodzieży – formule,
• utworzenie pracowni języków obcych wraz z odpowiednim wyposażeniem
i pojedynczymi stanowiskami pracy dla uczniów,
• stworzenie szkolnej pracowni informatycznej z dostępem do Internetu,
• utworzenie klas profilowanych, które pozwolą lepiej przygotować absolwentów do dalszej nauki,
• ponowne nawiązanie współpracy ze Szkolnym Klubem Sportowym SKOCZEK działającym już przy Szkole Podstawowej we Władysławowie.

Podsumowując powyższe kwestie można rzec, iż istotnym elementem uzupełniającym ofertę edukacyjną naszej szkoły byłby program zajęć pozalekcyjnych, w którym centralne miejsce zajmowałby sport, działalność artystyczna i nauka języków obcych.
Jako dyrektor będę troszczyła się o odpowiednie przygotowanie podopiecznych
do egzaminu końcowego. Trudno jednak w tych sprawach proponować konkretne rozwiązania, bowiem przepisy dotyczące ramowych planów nauczania okazały się niestabilne i podlegały weryfikacji.

Kolejną istotną funkcją szkoły jest praca opiekuńczo-wychowawcza , która nie zamyka się tylko w obszarach pracy pedagoga i pracowników szkoły nad uczniami w celu zapewnienia im bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole, ale to także współpraca szkoły
z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę i rodzinę w stworzeniu odpowiednich warunków do kształtowania prawidłowych zachowań, dlatego też zamierzam:
• rozwijać sprawność fizyczną uczniów poprzez organizowanie zajęć sportowych, w ramach kółka tanecznego,
• zachęcać uczniów do wypoczynku czynnego poprzez organizowanie biwaków, zielonych szkół, rajdów, imprez rekreacyjnych integrujących uczniów, rodziców i nauczycieli,
• inspirować i wspierać działalność Samorządu Uczniowskiego, aby doprowadzić wychowanka do samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, przywrócić tradycję powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborów, wynegocjować z młodzieżą kontrakt ustalający autonomiczne obszary działalności i odpowiedzialności S.U. oraz zasady zapobiegania konfliktom i rozstrzygania sporów wśród uczniów, między klasami oraz między uczniami i nauczycielami,
• podjąć kroki zmierzające do przywrócenia działalności ZHP, TPD i PCK,
• utworzyć Szkolny Ośrodek Doradztwa Zawodowego dla uczniów, aby konstruktywnie pokierować ich dalszym rozwojem – wyborem szkoły i zawodu,
• zachęcać i wspierać nauczycieli do organizowania wycieczek turystyczno-krajoznawczych, dla uczniów i rodziców umożliwiających poznanie ciekawych miejsc i rozwijanie własnych zainteresowań,
• rozwijać aktywność kulturalną i czytelniczą poprzez organizowanie wyjazdów do kina i teatru, spotkań z ciekawymi ludźmi, propagowanie programu Cała Polska Czyta Dzieciom, przygotowywanie programów kulturalnych i artystycznych na imprezy szkolne oraz prezentowanie szkoły na zewnątrz w ramach uczestnictwa w obchodach rocznic i świąt państwowych,
• kontynuować wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko poprzez uczestnictwo w akcjach ogólnokrajowych Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata,
• zachęcać uczniów do udziału w akcjach charytatywnych, jak np. WOŚP,
• kontynuować działalność Szkolnego Koła Caritas w celu uwrażliwiania uczniów na potrzeby drugiego człowieka,
• współpracować z Gminnym Ośrodkiem Kultury w celu rozwijania patriotyzmu lokalnego – zainicjować akcję „GIMBUSEM PO OKOLICY”,
• kontynuować współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu zapewnienia uczniom z rodzin o niskich dochodach, niewydolnych wychowawczo oraz dysfunkcyjnych wszelkiej możliwej pomocy, np.: dożywianie dzieci, finansowanie wypoczynku letniego i wycieczek, wypożyczanie podręczników będących w posiadaniu szkoły.

Jak wspomniałam na wstępie mocną stroną szkoły jest kadra pedagogiczna oraz pozostali pracownicy szkoły.
Właściwą organizację pracy można osiągnąć tylko wtedy, gdy w placówce panuje dobra atmosfera, kiedy każdy z pracowników jest przekonany, że spełnia ważną rolę i że inni na niego liczą. Chciałabym być dyrektorem aktywizującym nauczycieli w projektowaniu działań szkoły oraz w ich realizacji. Umieć wskazywać i otwierać zespołowi pole działania, wspierać wszelkie inicjatywy nauczycieli. Według mnie sprawiedliwe obciążanie pracowników obowiązkami, zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami, motywowanie do pracy, rzeczowe ocenianie i nagradzanie sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu szkoły i rodzi pożądane relacje interpersonalne.
Aby planowane zamierzenia miały optymalne warunki do realizacji funkcjonowanie szkoły winno opierać się na atmosferze współodpowiedzialności, partnerstwa i lojalności.
Bardzo istotne są w tym relacje dyrektora z Radą Pedagogiczną. Sprzyjać temu może postawa dyrektora, kompetentnego, ale też cierpliwego, rzeczowego, udzielającego kredytu zaufania. Stąd też moim zamierzeniem jest tworzenie zespołu otwartego na współpracę, w którym prawidłowe stosunki międzyludzkie byłyby na pierwszym miejscu. Wspólne uczestniczenie w mniej lub bardziej formalnych spotkaniach winno sprzyjać wzajemnemu zaufaniu oraz konstruktywnemu rozstrzyganiu problemów.
Będę chciała unikać emocji w rozwiązywaniu spraw międzyludzkich. Chcę być otwarta na problemy współpracowników. Uważam, że wszystkie sprawy dotyczące szkoły, nawet te najtrudniejsze, należy rozwiązywać wewnętrznie w drodze dialogu i kompromisu z zachowaniem poszanowania godności ludzkiej. Postaram się być elastyczna na różne propozycje i rozwiązania, uważam bowiem, że osiągnięcie konsensusu jest zawsze możliwe w gronie rozsądnych i odpowiedzialnych ludzi jakimi są nauczyciele. W podejmowaniu ważnych decyzji chciałabym, aby swój głos mieli nauczyciele w osobach z tzw. „grupy doradczej” w składzie: zastępca dyrektora szkoły i przedstawiciele związków zawodowych.
Kierowanie nie oznacza dla mnie wydawania komend i kontroli, lecz inicjowanie, doradzanie, rozwiązywanie problemów, decydowanie i przybliżenie współpracownikom własnych wizji poprzez omawianie pomysłów, a dopiero później działanie.

Jednym z głównych moich działań na stanowisku dyrektora będzie pozyskiwanie funduszy na szeroko rozumiany rozwój szkoły. Nie ukrywam, iż będę również liczyć na wsparcie organu prowadzącego, rodziców, sponsorów i społeczności lokalnej.

Obecnie dużym problemem szkoły jest dwuzmianowe nauczanie – niedogodność ta zniknie z chwilą oddania do użytku nowego budynku Gimnazjum. Mam świadomość ogromu czekającej mnie pracy – zagospodarowania całego obiektu zgodnie z planem budowy.
Drugim problemem wskazanym w słabych stronach szkoły są w ostatnich latach przypadki wyboru przez rodziców i dzieci innego gimnazjum niż władysławowskie (co w konsekwencji przyczyniło się do zmniejszenia ilości oddziałów). Będąc dyrektorem dokonam analizy problemu i podejmę stosowne działania w celu zmiany zaistniałej sytuacji – przeprowadzę rozmowy z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych z terenu gminy zapewniając iż gimnazjum pod moim przewodnictwem to: Szkoła przyjazna nauczycielom, pracownikom, rodzicom a nade wszystko uczniom.

ZAKOŃCZENIE

Jeżeli dane mi będzie kierować szkołą w najbliższej kadencji, jako przewodnicząca Rady Pedagogicznej, a zarazem nauczyciel z wieloletnim stażem pracy w tej placówce zamierzam realizować ujęte w tym dokumencie cele i zadania.
Chciałabym, aby nasza szkoła przygotowała dzieci do właściwego funkcjonowania w szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i ekonomicznej. Pragnęłabym, aby nasi absolwenci odnosili sukcesy w szkole ponadgimnazjalnej oraz byli przygotowani do pełnienia ważnych i odpowiedzialnych ról społecznych. Zamierzam być dyrektorem otwartym dla wszystkich nie bojącym się dyskusji wokół problemu.
Uważam, że podejmowane przeze mnie działania przyczynią się do usprawnienia organizacji pracy placówki, a tym samym spowodują podniesienie poziomu jakości realizowanych działań dydaktyczno – wychowawczych.

W realizacji w/w zamierzeń pomogą mi moje umiejętności organizacyjne i kierownicze. Dla potwierdzenia pragnę przedstawić moje niektóre dotychczasowe osiągnięcia w pracy nauczycielskiej:
• Wyróżnienie zrealizowanego przedsięwzięcia „Bezpieczni na drodze” w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Przedsięwzięcie Uczniowskie IDEA 2008. Na zrealizowanie w/w przedsięwzięcia pozyskałam środki pieniężne w kwocie 1300zł.
• Razem z moimi wychowankami zorganizowałam zbiórkę surowców wtórnych z której dochód w kwocie 1575 zł. pozwolił sfinansować wycieczkę do Warszawy.
• Pozyskałam od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Władysławowie kwotę 1840 zł. .Kwota ta pozwoliła na sfinansowanie 8 moim uczniom wycieczki do Kotliny Jeleniogórskiej.
• W ramach programu Mój szkolny kolega z Afryki przeprowadziłam wraz z młodzieżą szereg akcji charytatywnych na rzecz misji w Burkina Faso. Pieniądze ze wszystkich akcji wyniosły łącznie 1447,60zł.
• Za swój sukces uważam także to, że udało mi się doprowadzić do realizacji projektu matematyczno – przyrodniczego w ramach programu Wolontariat Studencki. Przedsięwzięcie to wymagało znacznego wysiłku organizacyjnego związanego z zapewnieniem wyżywienia i noclegu.
• I miejsce oraz wyróżnienie w Przeglądzie Twórczości Bożonarodzeniowej w Koninie za wystawione 12.01.2002 roku jasełka pt. „Książę Pokoju”.
• Za swój sukces uważam inicjatywę spotkania przedstawicieli trzech największych wyznań chrześcijańskich w Polsce- katolików, ewangelików i prawosławnych. Moi uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w Ekumenicznym Koncercie Kolęd w wykonaniu chórów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z Torunia, Prawosławnego z Kalisza i chóru Szkoły Muzycznej z Turku.
• W mojej pracy zawodowej szczególną uwagę zwracam na pracę z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Byłam wychowawcą klasy, w której dwóch uczniów realizowało program na zajęciach indywidualnych, a jeden miał program szkoły specjalnej. Mając na uwadze to, że większość czasu przebywają oni w domu, włączałam ich do wszystkich organizowanych przeze mnie imprez.
I tak:
Byliśmy razem na wycieczce w Biskupinie,
Z okazji Dnia Chłopca razem z rodzicami z Trójki Klasowej zorganizowałam ognisko u jednego z tych uczniów – Daniela Kwiatosińskiego,
Uczeń ten brał udział w wyjazdach do Skęczniewa, Ciechocinka, Torunia, Łodzi i Zakopanego.
• Za pracę z dziećmi i młodzieżą otrzymałam od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci tytuł Przyjaciela Dziecka.
• Osiągnięcie przez moją klasę zaszczytnego I miejsca w prezentacji wylosowanego kraju Unii Europejskiej w szkolnym konkursie wiedzy o tej międzynarodowej organizacji było dla mnie wielka radością.
• Zorganizowałam wiele wycieczek krajoznawczo- turystycznych oraz przedmiotowych.
• Za swój sukces uważam również docenienie mojej pracy przez wójta Krzysztofa Zająca, który wystąpił z wnioskiem o nadanie tytułu Nauczyciela Roku 2005.
Moim dyrektorskim mottem i identyfikatorem będą CZYNY.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.