X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7851
Przesłano:

Technik ekonomista - etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Zadanie 1.
Wskaż różnicę między strukturą organizacyjną płaską a smukłą:
A. Kompetencje kierownictwa.
B. Rozpiętość kierowania.
C. Wielkość zatrudnienia.
D. Wykształcenie kierownictwa.

Zadanie 2.
Jeśli rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobu jest niższy od stałej ceny ewidencyjnej to mamy do czynienia z:
A. Odchyleniami debetowymi.
B. Odchyleniami kredytowymi.
C. Stratą ze sprzedaży wyrobów.
D. Zyskiem ze sprzedaży wyrobów.

Zadanie 3.
Do zadań samorządu gminy należy między innymi:
A. Prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi.
B. Nadzorowanie funkcjonowania systemu podatkowego.
C. Budowanie na danym terenie dróg, lokalnych mostów, wodociągów.
D. Załatwianie spraw karno-skarbowych.

Zadanie 4.
Do spółek osobowych NIE zaliczamy:
A. Partnerskiej.
B. Cywilnej.
C. Komandytowej.
D. Akcyjnej.

Zadanie 5.
Aktywami obrotowymi o najwyższej płynności są:
A. Środki pieniężne.
B. Należności od odbiorców.
C. Zapasy towarowe.
D. Produkty gotowe.

Zadanie 6.
Zestawienie dochodów i wydatków państwa w danym roku kalendarzowym przedstawia
A. Budżet państwa.
B. Bilans płatniczy państwa.
C. Bilans handlowy państwa.
D. Dług krajowy skarbu państwa.

Zadanie 7.
Przeanalizowano miesięczne wydatki na żywność w grupie losowo wybranych rodzin czteroosobowych w gminie „Z”. Otrzymano następujące wyniki – średnia arytmetyczna wydatków: 1245 zł, dominanta: około 1197 zł, mediana: około 1215 zł, odchylenie standardowe: 398 zł. Które ze stwierdzeń jest prawdziwe?
A. Połowa badanych rodzin wydawała miesięcznie na żywność nie mniej niż 1215 zł.
B. Przeciętne miesięczne wydatki na żywność w badanej grupie rodzin wynosiły 1215 zł.
C. Średnio wydatki na żywność w grupie badanych jednostek wynosiły 398 zł.
D. Najwięcej rodzin wydawało miesięcznie na żywność 1245 zł.

Zadanie 8.
Który przykład przedstawia parę dóbr komplementarnych?
A. Masło i margaryna.
B. Książka i radio.
C. Samochód i benzyna.
D. Samochód i rower.

Zadanie 9.
Na skutek uszkodzenia instalacji elektrycznej w dziale marketingu zgasły wszystkie punkty świetlne. Naprawy instalacji elektrycznej może dokonać:
A. Pracownik przeszkolony w tym zakresie przez przełożonego.
B. Osoba posiadająca stosowne uprawnienia energetyczne.
C. Wyznaczony pracownik po otrzymaniu polecenia od przełożonego.
D. Osoba posiadająca umiejętność dokonywania napraw sieci elektrycznej.

Zadanie 10.
Materiały wydane z magazynu i zużyte w procesie produkcji oznaczają dla przedsiębiorstwa:
A. Zobowiązanie.
B. Przychód.
C. Wydatek.
D. Koszt.

Zadanie 11.
Jeśli wskaźnik rotacji zapasu w razach wynosi 12, to w dniach przy założeniu, że rok ma 360 dni wyniesie:
A. 12 dni.
B. 30 dni.
C. 36 dni.
D. 63 dni.

Zadanie 12.
Działalność hotelarską zaliczamy do działalności:
A. Przemysłowej.
B. Handlowej.
C. Usługowej.
D. Rozrywkowej.

Zadanie 13.
Dokumentem założycielskim spółki akcyjnej jest:
A. Statut w formie aktu notarialnego.
B. Statut i akt notarialny o zawiązaniu spółki.
C. Umowa spółki zawarta w formie pisemnej.
D. Umowa spółki w formie aktu notarialnego.

Zadanie 14.
Wskaż, które z wymienionych kont jest kontem korygującym?

A. „Amortyzacja”.
B. „Koszty sprzedaży”.
C. „Zobowiązania wekslowe”.
D. „Umorzenie środków trwałych”.

Zadanie 15.
Amortyzację środków trwałych użytkowanych w wydziałach produkcji podstawowej zaliczamy do:
A. Kosztów bezpośrednich produkcji.
B. Kosztów zarządu.
C. Kosztów wydziałowych.
D. Umorzenia środków trwałych.

Zadanie 16.
Do wartości niematerialnych i prawnych stanowiących element majątku trwałego można zaliczyć:

A. Programy komputerowe o okresie użytkowania 3 miesiące.
B. Środki pieniężne na rachunku bankowym.
C. Akcje własne spółki akcyjnej przeznaczone do sprzedaży.
D. Prawo do korzystania z patentu.

Zadanie 17.
W bilansie przedsiębiorstwa odnotowano w grupie zobowiązań, zobowiązania krótkoterminowe wartości 85 000 zł, w tym zobowiązania wobec:
- dostawców - 46 750 zł
- budżetu-34 000zł
- pracowników - 4 250 zł

Oblicz, ile wynosi udział zobowiązań wobec kontrahentów w wartości zobowiązań ogółem.
A. 60%
B. 55%
C. 50%
D. 40%

Zadanie 18.
W roku 2008 do pracy przyjęto 15 pracowników, a zwolniono 3. Przeciętny stan zatrudnienia wynosił 30 osób. Ile wynosi wskaźnik przyjęć?
A. 50%.
B. 30%.
C. 40%.
D. 20%.

Zadanie 19.
Wartość sprzedaży produktów w przedsiębiorstwie „ALFA" wyniosła w 2007 roku 200 000 zł, a w 2008 roku wzrosła do 240 000 zł. Stąd wartość sprzedaży produktów w 2008 r. stanowi 120% sprzedaży z roku 2007 r. Do obliczeń zastosowano wskaźnik:
A. Dynamiki.
B. Rotacji zapasów.
C. Płynności finansowej.
D. Struktury.

Zadanie 20.
Przedszkole miejskie jako jednostka sektora finansów publicznych jest:
A. Gminną jednostką budżetową świadczącą swoje usługi całkowicie odpłatnie.
B. Państwową jednostką budżetową świadczącą swoje usługi częściowo odpłatnie.
C. Gminnym zakładem budżetowym świadczącym swoje usługi częściowo odpłatnie.
D. Państwowym zakładem budżetowym świadczącym swoje usługi całkowicie odpłatnie.

Zadanie 21.
Który wynik rotacji zapasów w dniach oznacza najszybszą wymianę zapasów w przedsiębiorstwie.
A. 8 dni
B. 7 dni
C. 6 dni
D. 5 dni

Zadanie 22.
Osobą prawną posiadającą zdolność prawną będzie:
A. Spółdzielnia, spółka jawna, spółka akcyjna.
B. Przedsiębiorstwo państwowe, spółka akcyjna.
C. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka cywilna.
D. Spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna.

Zadanie 23.
Ewidencja przychodu i rozchodu materiałów w magazynie jest przykładem:
A. Sprawozdawczości statystycznej.
B. Spisu statystycznego.
C. Metody monograficznej.
D. Rejestracji statystycznej.

Zadanie 24.
Do aktywów obrotowych zalicza się:
A. Środki transportu.
B. Bazy danych.
C. Prawa autorskie.
D. Zapasy materiałów i towarów.

Zadanie 25.
Deputowani do parlamentu europejskiego w trakcie obrad zasiadają według:
A. Uwzględnienia kryterium obywatelstwa.
B. Przynależności partyjnej.
C. Przy uwzględnieniu kryterium państwa, w którym zostali wybrani.
D. Przynależności rasowej.

Zadanie 26.
Złożenie pozwu do sądu w celu dochodzenia roszczenia powoduje:
A. Wygaśnięcie roszczenia.
B. Przerwanie biegu przedawnienia.
C. Anulowanie roszczenia.
D. Przedawnienie roszczenia.

Zadanie 27.
Saldo kredytowe konta „Rozliczenie zakupu materiałów” oznacza:
A. Dostawy niefakturowane.
B. Rozliczenia międzyokresowe bierne.
C. Wartość bilansową materiałów.
D. Materiały w drodze.

Zadanie 28.
Przełożony, który kieruje zespołem, stosując bodźce negatywne, narzucając zakres czynności, nie dopuszczając podwładnych do udziału w podejmowaniu decyzji i nie podając kryteriów oceny, to:
A. Demokrata.
B. Liberał.
C. Autokrata.
D. Doradca.

Zadanie 29.
Dywidendę wypłaca się
A. Członkom spółdzielni.
B. Wspólnikom w spółce jawnej.
C. Akcjonariuszom spółki akcyjnej.
D. Pracownikom przedsiębiorstwa państwowego.

Zadanie 30.
Rynek pracodawcy charakteryzuje się:
A. Wyższą podażą pracy od popytu na nią.
B. Wyższym popytem na pracę od jej podaży.
C. Równowagą między popytem na pracę, a jej podażą.
D. Brakiem zależności między popytem na pracę, a jej podażą.

Zadanie 31.
Termin przedawnienia roszczeń okresowych związanych z działalnością gospodarczą wynosi:
A. Rok.
B. 10 lat.
C. 3 lata.
D. 2 lata.

Zadanie 32.
Saldo końcowe konta, którego obroty Dt wynoszą 1 000,- a obroty Ct wynoszą 600,-:
A. Wynosi 400 i dotyczy konta aktywnego.
B. Wynosi 400 i jest to saldo Ct.
C. Wynosi 400 i dotyczy konta aktywnego lub pasywnego.
D. Wynosi 400 i dotyczy konta pasywnego.

Zadanie 33.
Pieczęć nagłówkowa instytucji w korespondencji służbowej powinna być umieszczona?
A. W lewym górnym rogu pisma.
B. W prawym górnym rogu pisma.
C. Po prawej stronie pisma.
D. Po lewej stronie pisma.

Zadanie 34.
Faksymile to:
A. Własnoręczny podpis.
B. Podpis pełny (pełne imię i nazwisko).
C. Podpis skrócony.
D. Pieczątka naśladująca podpis.

Zadanie 35.
Faza cyklu koniunkturalnego, w której gospodarka osiąga najniższy poziom produkcji, to:
A. recesja,
B. depresja,
C. ożywienie,
D. boom.

Zadanie 36.
Kalkulacja podziałowa prosta ma zastosowanie do:

A. Produkcji masowej jednego produktu.
B. Produkcji masowej podobnych wyrobów.
C. Produkcji jednostkowej lub seryjnej.
D. Produkcji masowej wielkoseryjnej.

Zadanie 37.
Udostępnienie przez podmiot gospodarczy technologii, znaku firmowego, a nawet prawa do prowadzenia przedsiębiorstwa w określony sposób innej firmie w zamian za korzyści ustalone w umowie to:
A. franchising,
B. leasing,
C. promocja,
D. marketing.

Zadanie 38
Do zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy między innymi:
A. Prowadzenie ubezpieczeń majątkowych.
B. Zawieranie transakcji papierami wartościowymi.
C. Realizacja świadczeń emerytalnych i rentowych.
D. Dokonywanie wymiaru i poboru podatków oraz opłat.

Zadanie 39.
Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczamy:
A. Sumy uzyskane ze sprzedaży środków trwałych.
B. Odsetki od zaciągniętych kredytów.
C. Dodatnie różnice kursowe.
D. Sumy uzyskane za sprzedane akcje.

Zadanie 40.
Społeczną instytucją zajmującą się ochroną praw konsumenta jest:
A. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
B. Federacja Konsumentów,
C. Sąd Konsumencki,
D. Inspekcja Handlowa.
Zadanie 41.
Kapitały własne jednostek gospodarczych inwentaryzujemy za pomocą:
A. Spisu z natury.
B. Weryfikacji zapisów księgowych z dokumentami, na podstawie których zostały dokonane.
C. Uzgadniając ich salda z kontrahentami.
D. Nie inwentaryzujemy.

Zadanie 42.
Które, z wymienionych niżej kont nie jest kontem z układu kalkulacyjnego kosztów?
A. „Koszty działalności podstawowej”.
B. „Rozliczenie kosztów”.
C. „Koszty ogólnego zarządu”.
D. „Koszty sprzedaży”.

Zadanie 43.
Pracownik działu przygotowania produkcji obliczył, że do uszycia sukienki, uwzględniając straty materiałowe, potrzeba 5 mb tkaniny. Ustalona wielkość zużycia to:
A. Statystyczna norma zużycia materiału.
B. Teoretyczna norma zużycia materiału.
C. Pomocnicza norma zużycia materiału.
D. Produkcyjna norma zużycia materiału.

Zadanie 44.
Który z dokumentów zawiera informacje dotyczące zawierania umów o pracę i sposobów jej rozwiązywania?
A. Kodeks pracy.
B. Kodeks karny.
C. Kodeks cywilny.
D. Kodeks gospodarczy.

Zadanie 45.
Który element pisma umieszcza się z lewej strony pod treścią pisma:
A. Nagłówek.
B. Numer pisma (znaki powoławcze).
C. Sprawa.
D. Załączniki.

Zadanie 46.
Do technicznego kosztu wytworzenia produktów nie wlicza się:
A. Kosztów sprzedaży.
B. Uzasadnionych kosztów pośrednich wydziałowych.
C. Kosztów obróbki obcej.
D. Kosztów zużycia materiałów bezpośrednich.

Zadanie 47.
Kasia wystąpiła z pisemnym wnioskiem o urlop. Czas trwania tego urlopu zależeć będzie wyłącznie od ustaleń pomiędzy Kasią a pracodawcą. Okres tego urlopu nie wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Określ, o który urlop ubiega się Kasia?
A. Urlop macierzyński.
B. Urlop wypoczynkowy.
C. Urlop bezpłatny.
D. Urlop okolicznościowy.

Zadanie 48.
Papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa, potwierdzający zaciągnięcie pożyczki na okres powyżej jednego roku, to:
A. Akcja.
B. Weksel skarbowy.
C. Obligacja.
D. Bony pieniężne NBP.

Zadanie 49.
Działalność gospodarcza polega na:
A. Produkcji jak największej ilości wyrobów.
B. Postępowaniu zmierzającym do możliwie najpełniejszego zaspokojenia po¬trzeb ludzkich na podstawie posiadanych środków.
C. Zatrudnieniu jak najmniejszej liczby pracowników przy produkcji wyrobów.
D. Zatrudnieniu jak największej liczby pracowników przy produkcji wyrobów.

Zadanie 50.
Podczas archiwizacji dokumentów o wartości użytkowej dla danego przedsiębiorstwa stosuje się oznaczenia kategorii akt. Kategoria akt B5 oznacza dokumenty, których okres przechowywania wynosi:
A. 6 lat.
B. 5 lat.
C. 4 lata
D. 3 lata.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.