X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7732
Przesłano:

Program koła polonistycznego

Wstęp - charakterystyka programu

Prezentowany program obejmuje ogólny plan pracy koła polonistycznego. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy szóstej w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo. Program ma na celu utrwalenie i poszerzenie kluczowych umiejętności, przygotowanie ucznia klasy VI do sprawdzianu kompetencji, a także konkursów polonistycznych. Osobiste przeżycia uczniów, ich spostrzeżenia, obserwacja życia w gronie rówieśników i w najbliższym otoczeniu, aktualne wydarzenia kulturalne i literackie, uroczystości, rocznice, święta, wycieczki, prasa- to bogaty i różnorodny materiał będący podstawą kształcenia w ramach koła polonistycznego. Program skierowany jest do uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowanie literacko – kulturalne, aktywnych, chętnych do kreatywnego współdziałania w zespole i pracy samokształceniowej. Treści zawarte w programie są zgodne z Podstawą Programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów. Realizacja programu przewidziana jest na okres jednego roku. Proponowane metody i formy pracy umożliwiają realizację założonych celów.

C e l e p r o g r a m u

Cele główne:
1. Utrwalenie i poszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie sprawności językowej w mowie i w piśmie.
2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania i świadomego korzystania ze środków masowej komunikacji w celu rozwijania własnych zainteresowań.
3. Zainteresowanie dziennikarstwem, poznawanie i pisanie tekstów o charakterze dziennikarskim, redagowanie i wydawanie szkolnego czasopisma.

Cele szczegółowe:
1. uczeń staje się świadomym i wrażliwym odbiorcą tekstów i dóbr kultury,
2. zna warsztat dziennikarski,
3. operuje podstawowymi pojęciami z zakresu dziennikarstwa,
4. potrafi przeprowadzić wywiad, napisać sprawozdanie, zredagować recenzję,
5. doskonali swój warsztat pisarski,
6. umie argumentować, wyrażać własne zdanie,
7. zna i stosuje zasady ortograficzne i interpunkcyjne,
8. rozumie pojęcie interpretacji i potrafi je wykorzystać w pracy nad tekstem,
9. potrafi czytać ze zrozumieniem,
10. umie wykorzystać zdobytą wiedzę przy rozwiązywaniu zadań testowych,
11. osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.


M e t o d y p r a c y
Program kółka polonistycznego ma za zadanie poszerzenie zdobytych na lekcjach wiadomości i umiejętności. Osiągnięcie oczekiwanych wyników zależy w dużej mierze od stosowania różnorodnych metod i form pracy. Nadrzędną ich cechą jest przygotowanie uczniów do ciągłego samokształcenia. Stosowane metody i techniki pracy powinny angażować uczniów emocjonalnie, budzić motywację i zainteresowania, uczyć samodzielnego myślenia, wdrażać do sprawnego posługiwania się polszczyzną w mowie i piśmie z zachowaniem estetyki i kultury języka, zachęcać do efektywnego porozumiewania się i podejmowania działań we współpracy z innymi, umożliwić zrozumienie siebie i świata, uwrażliwić na potrzeby drugiego człowieka.
Program wymaga stosowania metod aktywizujących i ogranicza do minimum stosowanie metod podających:
praca z tekstem,
drama,
pokaz,
prezentacja,
przekład intersemiotyczny,
gry dydaktyczne.
F o r m y p r a c y

indywidualna,
zbiorowa,
praca w grupach.

T r e ś c i n a u c z a n i a

Praca z literaturą popularnonaukową:
• prezentacja wybranych słowników.
• ćwiczenia w korzystaniu z odpowiedniej literatury.

Rozszerzenie wiadomości z zakresu literatury pięknej:
• rodzaje i gatunki literackie,
• najważniejsze terminy literackie – elementy świata przedstawionego, środki stylistyczne,
• analiza i interpretacja utworów lirycznych.

Wiadomości i umiejętności z zakresu gramatyki i ortografii:
• odmienne i nieodmienne części mowy,
• głoski, litery, zmiękczenia,
• ćwiczenia słownikowo – frazeologiczne,
• ortografia i interpunkcja: zakres użycia wielkiej i małej litery, pisownia wyrazów z rz i ż, pisownia wyrazów z ch i h, pisownia wyrazów z u i ó, pisownia „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami ,przysłówkami i czasownikami, pisownia przymiotników dwuczłonowych (trudne nazwy kolorów).
• wypowiedzenie, zdanie, równoważnik zdania,
• typy zdań, wykresy zdań pojedynczych i złożonych.

Wiadomości z dziedziny teatru i filmu:
• opracowanie słownika teatralnego,
• przygotowanie inscenizacji,
• obejrzenie sztuki teatralnej,
• opracowanie słownika filmowego,
• obejrzenie ekranizacji filmowej.

Własna twórczość literacka – udział w redagowaniu gazetki szkolnej „Echo Olszowej”:
• zaproszenie, ogłoszenie,
• pozdrowienia, życzenia,
• opis,
• charakterystyka,
• opowiadanie,
• sprawozdanie,
• wywiad,
• recenzja.

Praca na rzecz szkoły:
• umieszczanie efektów własnej pracy w gazetce szkolnej,
• pomoc w przygotowaniu konkursów polonistycznych wewnątrzszkolnych i udział w nich,
• udział w konkursach zewnętrznych.

P r z e w i d y w a n e o s i ą g n i ę c i a u c z n i ó w

Po zrealizowaniu programu uczeń poszerzy swoją wiedzę i umiejętności w zakresie:
znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych,
korzystania ze słowników, encyklopedii i multimedialnych źródeł informacji,
wzbogacenia słownictwa czynnego i biernego,
swobodnego i poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
dokonywania samokontroli i samooceny,
konstruowania dłuższych form wypowiedzi,
redagowania użytkowych form wypowiedzi,
poprawnego pisania, mówienia,
wyjaśniania pisowni,
samokształcenia nad poprawą techniki czytania i rozumienia tekstów,
aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
chętnego udziału w konkursach polonistycznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.