X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7539
Przesłano:

Sprawozdanie z przebiegu realizacji spotkań klasowego zespołu nauczycieli

Spotkania odbyły się zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem.
Celem głównym spotkań było rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Na spotkaniach w związku z pojawiającymi się problemami zostały podejmowane konkretne działania, których celem było usystematyzowanie i usprawnienie udzielania wszelkiej pomocy dydaktycznej i wychowawczej uczniom, sprawny przebieg informacji wewnętrznej oraz jednolite, jasne podejmowanie na bieżąco działań w tym zakresie.
Nauczyciele na bieżąco po rozpoznaniu problemu dydaktycznego i powiadomieniu o problemie wychowawcę klasy podejmowali działania zaradcze w postaci indywidualnego podejścia do ucznia, a więc:
a) dodatkowych zadań, prac utrwalających materiał,
b) udziału w zajęciach dodatkowych, konsultacjach.
W trakcie spotkań, konsultacji udzielane były uczniom rady, wskazówki umożliwiające poprawę wyników w nauce z danego przedmiotu. Po ustaleniu z uczniem terminu poprawy systematycznie dokonywali analizy efektów pracy ucznia a tym samym chęci współpracy.
Zespół nauczycieli oceniał efektywność podjętych działań na ustalonych spotkaniach oraz na spotkaniach na miesiąc przed radą klasyfikacyjną śródroczną i roczną, lub w innym terminie- zgodnie z potrzebami.
Jeśli działania przyniosły efekt pozytywny, podczas spotkania rodzic otrzymał od wychowawcy informację zwrotną o sukcesie na miarę ucznia. Jeśli działania nie przyniosły widocznej poprawy rodzic otrzymał od wychowawcy informację zwrotną o braku poprawy.
Współpracę w ramach zespołu należy zaliczyć do udanej. Dokładne określenie wymagań edukacyjnych na poszczególnych przedmiotach, stosowanie elementów oceniania kształtującego - głównie „nacobezu”, pozwolił uczniom na satysfakcjonujące zakończenie roku szkolnego. Stały kontakt nauczycieli uczących w klasie pozwolił na szybkie eliminowanie pojawiających się trudności w nauce i zachowaniu uczniów.
Uzgadniałam z nimi i koordynowałam ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna była indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak o szczególnych potrzebach edukacyjnych).
Ważnym elementem sprzyjającym dobrej współpracy w ramach zespołu jest akceptowanie podejmowanych przez nauczycieli działań, wywiązywanie się ze wszystkich wspólnie ustalonych zadań.
Współpracę z nauczycielami uczącymi w mojej klasie oceniam bardzo dobrze.

Wychowawca

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.