X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7308
Przesłano:

Autorski program z języka rosyjskiego dla klas III liceum

„MATURALNIE, ŻE ZDAM”

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Przedmiot: język rosyjski
Etap edukacyjny: III klasa liceum
Typ kursu: zajęcia pozalekcyjne
Ilość godzin tygodniowo: 2
"Naturalne zdolności,
podobnie jak naturalne rośliny,
wymagają pielęgnowania"
F. Bacon

Opracowała:
Elżbieta Ferens
Nauczyciel języka rosyjskiego

SPIS TREŚCI

I. Charakterystyka programu.
1. Założenia ogólne programu.
2. Odbiorca programu
3. Czas realizacji programu
II. Edukacyjne cele programu
1. Cele ogólne
2. Cele szczegółowe
III. Materiał nauczania.
IV. Sposoby osiągania celów.
1. Metody
2. Formy pracy
3. Techniki nauczania
4. Pomoce dydaktyczne
V. Przewidywane formy ewaluacji.
VI. Uwagi o realizacji programu.
VII. Bibliografia.

I.Charakterystyka programu.

1.Założenia ogólne programu.
Program autorski „Maturalnie, że zdam” trafnie łączy wiedzę i umiejętności,
koncentruje się na rozwijaniu najbardziej potrzebnych kompetencji ucznia – czytaniu, pisaniu, działaniu twórczym. Program stwarza duże możliwości właściwego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego.
Program autorski zajęć pozalekcyjnych z języka rosyjskiego oparty jest na Rozporządzeniu MEN z dnia 08.06.2009 r. (Dz. U. nr 89 poz.730), Podstawie programowej i Programie nauczania DKOS-4015-24/02 oraz standardach egzaminacyjnych.
2. Odbiorca programu.
Przeznaczony jest do pracy z uczniami klas maturalnych w ramach dodatkowych zajęć z języka rosyjskiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
Program zajęć pozalekcyjnych ma na celu usystematyzowanie i uporządkowanie treści programowych z języka rosyjskiego. Pomoże to uczniom w systematycznym przygotowaniu się do egzaminu maturalnego, egzaminu na wyższe uczelnie, a nauczycielowi w umiejętnym kierowaniu tym procesem.
3. Czas realizacji programu
Program przeznaczony jest do realizacji w ciągu roku szkolnego 2009/2010. Cykl pracy w klasie maturalnej zakłada 29 tygodni pracy. Materiał przewidziany do realizacji został podzielony na części, które mogą być zrealizowane na jednej lub – w razie potrzeby – dwóch lekcjach.

II. Edukacyjne cele programu.
1. Cele ogólne:
Proponowany program ma za zadanie przygotowanie i kierowanie uczniem w samodzielnym przygotowaniu się do matury z języka rosyjskiego. Uczeń, który skorzysta z tego programu powinien umieć:
porozumiewać się w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych w praktyce,
samodzielnie uczyć się i zdobywać wiedzę korzystając z dostępnych podręczników, książek pomocniczych,
wyciągać wnioski i uogólniać je,
planować, organizować własną pracę,
dokonać refleksji i oceny własnego sposobu uczenia się.
2. Cele szczegółowe:
Uczeń:
1. Zna proste struktury leksykalno-gramatyczne, umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym, morfosyntaktycznym i leksykalnym w zakresie następujących tematów:
a)człowiek – dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje;
b)dom – miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń i ich wyposażenia, wynajmowanie mieszkania;
c)szkoła – przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne;
d)praca – popularne zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy
i zatrudnienia, praca dorywcza;
e)życie rodzinne i towarzyskie – okresy życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia;
f)żywienie – artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, posiłki, lokale gastronomiczne;
g)zakupy i usługi – rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług;
h)podróżowanie i turystyka – środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wypadki i awarie;
i)kultura – podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze;
j)sport – popularne dyscypliny sportu, podstawowy sprzęt sportowy, imprezy sportowe;
k)zdrowie – higieniczny tryb życia, podstawowe schorzenia, ich objawy i leczenie, niepełnosprawni, uzależnienia;
l)nauka, technika – odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych;
m)świat przyrody – klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe;
n)państwo i społeczeństwo – struktura państwa, urzędy, organizacje międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość.
2. Zna zasady konstruowania różnych form prostych wypowiedzi:
a)ustnych: formy nawiązywania kontaktu z rozmówcą, przekazywania komunikatu i kończenia rozmowy,
b) pisemnych – ogłoszenia, notatki, ankiety, pocztówki, zaproszenia, listu prywatnego, prostego listu formalnego.
3. Wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie:
a)rozumienia ze słuchu tekstu prostego pod względem treści i niewielkim stopniu zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych;
b)rozumienia tekstu czytanego, prostego pod względem treści i niewielkim stopniu zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych;
4. Wykazuje się umiejętnością tworzenia krótkiej wypowiedzi ustnej, uwzględniającej:
a)opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk, czynności;
b)relacjonowanie wydarzeń;
c)przedstawianie i uzasadnianie własnych opinii;
d)poprawne stosowanie środków leksykalno-gramatycznych, adekwatnie do ich funkcji;
5. Wykazuje się umiejętnością tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej, uwzględniającej:
a)opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk, czynności;
b)relacjonowanie wydarzeń;
c)wyrażanie stanów emocjonalnych;
d)przedstawianie i uzasadnianie własnych opinii;
e)poprawne stosowanie środków leksykalno-gramatycznych, adekwatnie do ich funkcji;
f)wypowiadanie się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów.
6. Wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie mówienia, w tym:
a)uczestniczenia w prostej rozmowie – inicjowania jej, podtrzymywania oraz kończenia;
b)uzyskiwania, udzielania lub odmowy informacji;
c)prowadzenia prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego;
d)poprawnego stosowania środków językowych służących do wyrażania różnorodnych intencji oraz stanów emocjonalnych, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej;
7. Wykazuje się umiejętnością pisania prostej wypowiedzi, w tym:
a)wyrażania stanów emocjonalnych, będących reakcją na informacje zawarte w przedstawionych tekstach;
b)uzyskiwania, udzielania, przekazywania lub odmowy informacji;
c)poprawnego stosowania środków językowych, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej;

III. Materiał nauczania

1)Informacje ogólne o ustnym i pisemnym egzaminie maturalnym z języka rosyjskiego;
2)Człowiek – dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje;
3)Dom – miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń i ich wyposażenia, wynajmowanie mieszkania;
4)Szkoła – przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne;
5)Praca – popularne zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza;
6)Życie rodzinne i towarzyskie – okresy życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia;
7)Żywienie – artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, posiłki, lokale gastronomiczne;
8)Zakupy i usługi – rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług;
9)Podróżowanie i turystyka – środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wypadki i awarie;
10) Kultura – podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze;
11) Sport – popularne dyscypliny sportu, podstawowy sprzęt sportowy, imprezy sportowe;
12) Zdrowie – higieniczny tryb życia, podstawowe schorzenia, ich objawy i leczenie, niepełnosprawni, uzależnienia;
13) Nauka, technika – odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych;
14) Świat przyrody – klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe;
15) Państwo i społeczeństwo – struktura państwa, urzędy, organizacje międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość;
16) Rozwiązywanie zadań z zestawów maturalnych matury pisemnej i ustnej z poprzednich lat.

IV. Sposoby osiągania celów.
1. Metody pracy
1)metoda komunikacyjna, kładąca nacisk na wyrażanie własnych poglądów, ich uzasadnianie i obronę,
2)metoda audiowizualna,
2. Formy pracy
1) praca indywidualna,
2) praca w parach,
3) praca w grupach,
4) dyskusja,
5) prezentacja.
3. Techniki nauczania
aktywizujące,
pytania i odpowiedzi,
dopasowywanie tytułów, nagłówków, uzupełnianie luk w tekście, test wielokrotnego wyboru
dyskusja,
dialogi,
wypracowanie,
czat internetowy.

4. Pomoce dydaktyczne

1)podręczniki, repetytoria,
2)autentyczne teksty z czasopism rosyjskich,
3)słowniki,
4)sprzęt audio i multimedialny,
5)pomoce dydaktyczne będące na wyposażeniu pracowni języka rosyjskiego,

V. Przewidywane formy ewaluacji

Program „Maturalnie, że zdasz” przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych. Nie przewiduje on sprawdzania umiejętności uczniów poprzez ocenianie. Kompetencje uczniów sprawdzane są przy wykonywaniu zadań praktycznych. Formą oceny programu z punktu widzenia przydatności i atrakcyjności jest ankieta przeprowadzona po kilku zajęciach oraz, oczywiście, wyniki maturalne uczniów.

VI. Uwagi o realizacji programu.
Program, który przedstawiłam, powstał z myślą o pomocy w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego w oparciu o autentyczne teksty z czasopism i Internetu.
Zakres tematyczny przedstawiony w tym programie, zaplanowany jest w oparciu o Podstawę Programową i Standardy Wymagań Egzaminacyjnych, rozwija sprawności językowe, utrwala zdobytą w wiedzę oraz przybliża typy zadań z jakimi uczeń spotka się na maturze.
Zaplanowane ćwiczenia planują trening mówienia, pisania oraz rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu czytanego, co umożliwia ćwiczenie wszystkich sprawności oraz technik egzaminacyjnych. Byłoby dobrze, aby dzięki temu działaniu przedstawionym w tym programie egzamin maturalny z języka rosyjskiego nie budził lęku, ale stał się celem możliwym do osiągnięcia, oczywiście przy odpowiednim zaangażowaniu w naukę.
Sukces tego programu zależał będzie od aktywności uczniów, ich zaangażowania, motywacji oraz wkładu własnej pracy. Wysiłek włożony w przygotowanie się do egzaminu z pewnością zaowocuje sukcesem.
Znajomość języka obcego w dzisiejszym świecie jest niezbędna niezależnie od tego, jaki kierunek studiów i zawód młody człowiek wybierze w przyszłości.
Mam nadzieję, że pomogę uczniom w przygotowaniu się do egzaminu. Należy pamiętać, że w myśl zasady „ćwiczenie czyni mistrza” tylko systematyczne kształtowanie umiejętności może przynieść efekt w postaci egzaminacyjnego powodzenia.

VII. Bibliografia

1)Makarewicz H., 2005, Paszport maturzysty, Eremis.
2)Lewandowska H., 2007, Język rosyjski. Matura 2008. Poziom podstawowy, Omega.
3)Fidyk M.,2005, Nowe repetytorium z języka rosyjskiego, Wydawnictwo Szkolne PWN.
4) Informator maturalny,2007, CKE.
5) Dąbrowska H., Zybert M., Program nauczania języka rosyjskiego w liceum ogólnokształcącym, profilowanym, technikum, WSiP.
6)J. Kędzierska (red.), 2001, Nauczyciel i jego program autorski. Edukacja i reforma, t.2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
7)H. Komorowska, 1995, Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania, Instytut Badań Edukacyjnych.
8)H. Komorowska, 1999, O programach prawie wszystko, WSiP.
9)M. Szczepańska, 1999, Program autorski - jak go napisać?, IMAGE.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.