X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7215
Przesłano:

Nauka gry w brydża - program zajęć pozalekcyjnych

„Nauka gry w Brydża”

Program zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów
Zespołu Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych
w Gnieźnie

Program napisał: mgr inż. Rafał Mikołajczak

Gniezno 2009

Wstęp
Program „Nauka gry w brydża” jest adresowany do uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych. Podstawową ideą zajęć jest rozwijanie u uczniów umiejętności logicznego myślenia, partnerstwa, a także podstawowych zasad matematyki.
Brydż – gra karciana, w której bierze udział czterech graczy stanowiących dwie pary. Gracze w jednej parze starają się uzyskać wynik lepszy od wyniku drugiej pary poprzez skompletowanie jak największej ilości lew. Używana jest standardowa talia 52 kart. Zarówno podczas licytacji, jak i rozgrywki wypowiadanie się na temat posiadanych kart i werbalne ustalanie wspólnej z partnerem strategii gry jest niedopuszczalne. Kwintesencją brydża jest współdziałanie z partnerem, którego karty pozostają nieznane, bez przekazywania sobie nawzajem dodatkowych sygnałów pomagających we współpracy. Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek "tajnych" sygnałów (w rodzaju: jeśli położę kartę bliżej lewej strony, to mam asa), a także zachowania mogące wpłynąć na podświadomość partnera (lub zmylenie przeciwnika), na przykład udawanie głębszego namysłu, okazywanie zdenerwowania
w określonych momentach gry itp. Aby ograniczyć możliwość podświadomej wymiany nielegalnych informacji (np. odczytywania intencji partnera z modulacji głosu w trakcie licytacji) w brydżu sportowym stosowane są kurtyny zasłaniające partnerów oraz tabliczki
z odzywkami, dzięki którym nie używa się głosu.
Mimo tych oczywistych ograniczeń zarówno podczas licytacji, jak
i rozgrywki komunikacja z partnerem jest nadal możliwa - jednak jedynym jej nośnikiem jest ustalone znaczenie odzywek licytacyjnych podczas licytacji oraz sygnałów wistowych i zrzutek w fazie rozgrywki. Ustalenia te noszą nazwę konwencji (odpowiednio: licytacyjnych i wistowych), oraz alfabetu sygnałów, w zakresie zrzutek. W brydżu sportowym przyjmuje się, że wszelkie ustalenia muszą być jawne dla obu stron. Przeciwnik ma prawo pytać o znaczenie poszczególnych odzywek licytacyjnych, a także o stosowane wisty i zrzutki - odpowiadając na te pytania nie wolno ukrywać żadnych ustaleń.
Przy okazji gry i jej nauki uczeń może zarówno ugruntowywać wiedzę z dziedziny matematyki, logicznego myślenia zdobytą w trakcie zajęć
lekcyjnych, jak i poszerzać ją o nowe techniki, nazwy i pojęcia związane z brydżem. Członkowie kółka brydżowego uczestnicząc w zajęciach mają możliwość wyciszania swoich negatywne emocji.
Założeniem programu jest wzbudzanie dodatkowych zainteresowań młodzieży, rozwijanie ich zdolności oraz konstruktywne spędzanie czasu wolnego.
Starałem się, aby działalność kółka była efektywna i mobilizująca do dalszego działania, dlatego też tworząc program kierowałem się następującymi zasadami:
• unikania monotonności,
• odpowiedniego klimatu sprzyjającego grze, w szczególności potrzeb akceptacji i uznania,
• organizowania zajęć w budynku szkoły,
• zorganizowania turnieju brydża lub wzięcia udziału w takim turnieju
Program zajęć pozalekcyjnych ma charakter otwarty, można go modyfikować i dostosowywać do potrzeb młodzieży.

Cele główne programu :

- rozwijanie i doskonalenie indywidualnych umiejętności logicznego myślenia ucznia,
- umacnianie wiary ucznia we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych celów,
- rozbudzanie zainteresowania grami logicznymi,

Cele szczegółowe:

- wzbogacanie doświadczeń ucznia – poznawanie nowych technik gry,
- stworzenie możliwości swobodnego wyrażania wrażeń i opinii,
- wspomaganie rozwoju emocjonalnego,
- motywowanie do samodzielnych rozwiązań,
- rozwijanie wyobraźni,
- rozwijanie więzi między uczniami,
- wzbogacanie wiedzy z zakresu matematyki i gry w brydża (nowe techniki gry, nazwy, pojęcia),
- doskonalenie umiejętności obserwacji,
- kształtowanie umiejętności realizowania własnych pomysłów i szanowania pomysłów innych,
- kształtowanie umiejętności współpracy,
- aktywny udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

Procedury osiągania celów:
• poznawanie i doskonalenie technik gry w brydża,
• stosowanie różnych technik podczas gry, podejmowanie prób ich łączenia,
• uczestnictwo w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
• gromadzenie niezbędnych materiałów do nauki w brydża,
• zgodna współpraca w grupie,

Planowane osiągnięcia uczniów:
- posługiwanie się różnymi technikami gry,
- planowanie gry,
- przygotowywanie się na konkursy szkolne i pozaszkolne,
- dbanie o możliwość wypowiadania swoich opinii.

Organizacja pracy

Zajęcia kółka brydżowego będą odbywały się w klasie lekcyjnej, raz w tygodniu przez trzy godziny lekcyjne. ( Nauczyciel będzie prowadzić zajęcia społecznie). Program zakłada realizację form aktywności indywidualnej i zbiorowej.
Środki dydaktyczne stosowane podczas zajęć:
• programy komputerowe, prezentacje, quizy,
• karty potrzebne do gry w brydża,
• komputer

Metody
Metody oraz formy aktywności stosowane przy realizacji programu mają w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby ucznia, rozwijać ich indywidualne zdolności oraz zainteresowania.
W realizacji tego programu proponuję następujące metody:
- Metodę praktycznego działania ,
- Metodę oglądowa ( oglądanie licytacji i rozgrywki)
- Metoda instruktażu - Metoda podająca (pogadanka)

Treści zajęć kółka brydżowego.

Temat miesięczny

wrzesień Podstawowe zasady gry w brydża
1.Brydż - wprowadzenie
2.Brydż – podstawowe definicje
3.Uroda ręki w brydżu
4. Systemy licytacyjne

październik System licytacyjny otwarcie
na poziomie jednego
1. Otwarcie 1 trefl
2. Otwarcie 1 karo
3. Otwarcie 1 kier/pik
4. Otwarcie 1 bez atu

listopad System licytacyjny – otwarcie na poziomie dwóch
1. Otwarcie 2 trefl
2. Otwarcie 2 karo
3. Otwarcie 2 kier/pik
4. Otwarcie 2 bez atu

grudzień System licytacyjny – otwarcie na poziomie trzech
1. Otwarcie 3 trefl
2. Otwarcie 3 karo
3. Otwarcie 3 kier/pik
4. Otwarcie 3 bez atu

styczeń Quizy licytacyjne parami
1. Zasady licytacji
2. Quizy na poziomie jednego

luty Quizy licytacyjne parami
1. Quizy na poziomie dwóch
2. Quizy na poziomie trzech
3. Licytacja z kart przy stole
4. Licytacja z kart przy stole

marzec Rozgrywka
1. Pojęcie wistu i zrzutki
2. Pojęcie impasu
3. Licytacja i rozgrywka w parach
4. Licytacja i rozgrywka w parach

kwiecień Licytacja w obronie
1. Licytacja po otwarciu przeciwnika
2. Licytacja po kontrze
3. Licytacja dwustronna
4. Konwencje

maj Quizy licytacyjne czwórkami
1, 2, 3, 4 Quizy licytacyjne - ćwiczenia

czerwiec Rozgrywka, turniej
1. Pełna licytacja i rozgrywka
2. Turniej
3.Podsumowanie zajęć
W trakcie całego roku szkolnego
Przygotowywanie uczniów do turniejów

Ewaluacja

Ewaluacja polega na przeprowadzeniu działań zmierzających do stwierdzenia, czy założone w programie cele edukacyjne są osiągane, czy proponowane formy aktywności i organizacji zajęć są skuteczne. Szczególnej obserwacji będzie poddana chęć uczestnictwa w zajęciach, aktywność podczas zajęć oraz zainteresowanie realizowaną tematyką, samodzielność i umiejętność współpracy w grupie. Nauczyciel będzie mobilizował uczniów do dokonywania samooceny i oceny rówieśników. Zachęcał uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Przeprowadzi na koniec roku szkolnego ankiety wśród członków zajęć
i ich rodziców, które będą cenną wskazówką do dalszej działalności,
a także pozwolą podnieść jakość pracy i atrakcyjność zajęć.

Bibliografia:

1. Krzysztof Jassem „System licytacyjny Wspólny Język 2005”
2. Materiały do nauki ze strony Polskiego Związku Brydża Sportowego www.pzbs.pl

Ankieta dla ucznia

Zaznacz jedną odpowiedź:
1. Udział w zajęciach kółka brydżowego sprawiał mi przyjemność
a) zawsze
b) prawie zawsze
c) prawie nigdy
d) nigdy
2. Rozumiem i chętnie wykorzystuje techniki gry zaproponowane przez nauczyciela
a) zawsze
b) prawie zawsze
c) prawie nigdy
d) nigdy
3. Jestem zadowolona/ -y z ze znajomości zasad gry:
a) zawsze
b) prawie zawsze
c) prawie nigdy
d) nigdy

4. Poznane na zajęciach wiadomości były dla mnie ciekawe
a) zawsze
b) prawie zawsze
c) prawie nigdy
d) nigdy

5. Chętnie pokazuje rodzicom, rówieśnikom swoje umiejętności:
a) zawsze
b) prawie zawsze
c) prawie nigdy
d) nigdy
Co chciałabyś/ -chciałbyś zmienić na zajęciach brydżowych ? ........................................
Ankieta dla rodziców

Szanowni Państwo!
Wypełnienie poniższej ankiety pozwoli mi ocenić, na ile zajęcia kółka brydżowego spełniają potrzeby Waszych uczniów oraz Państwa oczekiwania. Dziękuję. R. Mikołajczak

1. Czy dziecko chętnie uczęszczało na zajęcia kółka brydżowego?
........................................
2. Czy dziecko pokazywało w domu swoje umiejętności?
........................................
3. Czy dziecko chętnie gra w domu, poza zajęciami?
........................................
4. Czy w Państwa ocenie uczestnictwo Waszego dziecka w zajęciach pozalekcyjnych (brydżowych) wpływa korzystnie na jego rozwój?
........................................

Uwagi........................................


PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ ZAJĘĆ

TEMAT: Otwarcie 1 bez atu (1BA)

Cele:
Uczeń: - zna przedział punktowy dla otwarcia 1BA
- wie jaką kartą musi dysponować,
- rozwija swoją wyobraźni,
- realizuje własne pomysły,
- umie zastosować odzywkę w licytacji,
- prawidłowo zachowuje się w roli odpowiadającego,
- umie współpracować w parze,
Metody:
- podający(pogadanka) - pokazu i prezentacji - praktycznego działania

Przebieg zajęć:

Część I
• Przygotowanie miejsc do zajęć
• Omówienie tematu zajęć.
• Rozmowa z uczniami na temat licytacji 1BA
Część II
1. Prezentacja zasad licytacji
2. Wykonywanie ćwiczeń licytacyjnych

Część III
1. Ocena licytacji przez uczniów( uczeń ocenia licytację własną oraz koleżanek i kolegów) i nauczyciela.
2. Uprzątniecie miejsc.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.