X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7144
Przesłano:

Program działań mający na celu integrację zespołu klasowego

Czas realizacji: wrzesień 2007 – czerwiec 2010

Środowisko oddziaływań wychowawczych:

Program swoim działaniem obejmuje uczniów klasy IV (w kolejnych latach klasy V i VI), wśród których jest uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczennica z objawami niedostosowania społecznego oraz grupka 7 uczniów, którzy dołączyli do zespołu klasowego we wrześniu 2007 roku.

Cel główny: pełna integracja zespołu klasowego

Cele szczegółowe:
· wzajemne poznawanie się i akceptacja odmienności
· wypracowanie atmosfery życzliwości, poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania
· tworzenie sytuacji aktywizujących i integrujących uczniów
· kształtowanie pozytywnych stosunków koleżeńskich
· budowanie poczucia własnej wartości
· kształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
· kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych
· ćwiczenie umiejętności komunikowania się
· uczenie tolerancji
· nabywanie przydatnych umiejętności interpersonalnych (asertywność, budowanie wiary w siebie i zespół, rozwiązywania konfliktów)
· tworzenie możliwości zespołowego podejmowania decyzji
· uczenie współpracy i współdziałania
· zapobieganie izolowaniu uczniów mających problemy w nawiązywaniu bliższych kontaktów z kolegami
· wspieranie integracji uczniów jednej klasy z resztą społeczności szkolnej
· przygotowanie do życia w społeczeństwie przez wspólną naukę, zabawę i rekreację

Zadania:

1. Przeprowadzenie na początku roku szkolnego 2007/2008 cyklu lekcji wychowawczych mających na celu wzajemne poznanie się uczniów oraz wypracowanie norm i zasad bycia razem.

Tematy lekcji:
„ Poznajmy się.”
„ Jacy jesteśmy?”
„ Pracujemy i bawimy się razem – zawarcie kontraktu klasowego.”

2. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych wspomagających integrację zespołu klasowego.

Rok szkolny 2007/ 2008
Tematy lekcji:
„ Nasze zainteresowania, potrzeby i oczekiwania.”
„ Uczymy się rozwiązywać konflikty i przeciwdziałać agresji.”
„ Asertywność – uczymy się mówić „nie”.”
„ O uczuciach i sposobach ich okazywania.”
„ Przyjaźń. Cechy dobrego przyjaciela.”
„ Ja i moje możliwości.”
„ Pozytywne myślenie.”
„ Wszyscy jesteśmy równi.”
„ Podsumowujemy rok wspólnej pracy.”

Rok szkolny 2008/2009
Tematy lekcji:
„ Jestem wartościowym człowiekiem – wzmacnianie poczucia własnej wartości.”
„ Sytuacje trudne i ja.”
„ Ludzie są różni.”
„ Co to znaczy być tolerancyjnym?”
„ Mocne i słabe strony naszej klasy.”

Rok szkolny 2009/2010
Tematy lekcji:
„ Poznajemy siebie z własnego doświadczenia i opinii innych.”
„ Sposoby radzenia sobie z presja grupy, rozwiązywanie konfliktów klasowych”
„ Uczymy się słuchać aktywnie”
„ Moje zainteresowania – czy umiem nimi zarazić innych?”
„ Uczymy się wyrażać sądy, prośby i oczekiwania”
„ Podsumowujemy 3 lata bycia razem.”

2a. Prowadzenie lekcji wychowawczych metodami aktywizującymi preferującymi grupową formę pracy, twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów

3. Organizowanie imprez i uroczystości klasowych:
Dzień Chłopaka
Mikołajki
Wigilia
Dzień Kobiet
Ogniska
Wycieczki
Wyjazdy do kina

3a. Organizowanie imprez i uroczystości klasowych z udziałem rodziców:
Grudzień 2007 – Wigilia
Maj 2008 – ognisko
Maj 2009 – Dzień Mamy i Dziecka

4. Wspieranie aktywnego udziału uczniów w imprezach szkolnych:
Dyskoteki
Zabawa andrzejkowa
Zabawa noworoczna
Festiwal Przebierańców
Dzień Samorządności
Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego

5. Stwarzanie uczniom jak najwięcej możliwości aktywnego i twórczego kierowania „życiem klasowym” poprzez:
- kierowanie się opinią i propozycjami uczniów w opracowaniu planu wychowawczego klasy oraz tematyki lekcji wychowawczych
- wspólne podejmowanie decyzji odnośnie terminu, przebiegu imprez klasowych, osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie
- wspólne podejmowanie decyzji odnośnie terminu i trasy wycieczek klasowych
- pozostawienie uczniom swobody w kształtowaniu ściennej gazetki klasowej tzn. w doborze tematyki, sposobu wykonania, osób odpowiedzialnych za poszczególne prezentacje itd.
- cykliczne dokonywanie wspólnie z uczniami oceny zachowania poszczególnych uczniów
- dokonywanie wspólnie z uczniami cyklicznej ewaluacji kolejnego etapu „ bycia razem” - sporządzenie listy sukcesów i porażek oraz sformułowanie wniosków do dalszej pracy (koniec każdego roku szkolnego).

5a. Kierowanie działaniami uczniów, w taki sposób, aby uczeń upośledzony umysłowo w stopniu lekkim i uczennica z objawami niedostosowania społecznego mieli możliwość zaangażowania i wykazania się

6. Zorganizowanie samopomocy koleżeńskiej:
· wyłonienie uczniów mających trudności z opanowaniem treści programowych z poszczególnych przedmiotów szkolnych oraz uczniów dobrych i bardzo dobrych chętnych do wspólnej nauki i pomocy koleżeńskiej
· ustalenie harmonogramu wzajemnej pomocy
· czuwanie nad przebiegiem procesu samopomocy poprzez koordynowanie na bieżąco działań uczniów w oparciu o ich relacje z przebiegu wspólnej nauki i jej efektów

6a. Zaangażowanie w akcję pomocy słabszym uczniom dziewczynki, która ma trudności z zintegrowaniem się z zespołem klasowym, a jest bardzo dobrą uczennicą i osiąga wysokie wyniki w nauce

6b. Objęcie pomocą koleżeńską ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim

7. Monitorowanie stosunków interpersonalnych w zespole klasowym z wykorzystaniem technik socjometrycznych popartych celową i pogłębioną obserwacją:
Luty 2008 – Plebiscyt życzliwości i niechęci
Luty 2009 – Technika J. L. Moreno
Luty 2010 – Technika „ Zgadnij kto”

8. Rozpoznanie i rozwiązanie problemu wychowawczego dotyczącego ucznia nieprzystosowanego społecznie – opis i analiza przypadku


Metody i formy pracy:

· metody stosowane na lekcjach wychowawczych: pogadanki, dyskusje, metody aktywizujące, np. graffiti, kula śniegowa, burza mózgów, mapa mentalna, promyczkowe lub diamentowe uszeregowanie, piramida priorytetów, rybi szkielet, metoda trójkąta, sześć myślących kapeluszy,
· gry, zabawy
· wycieczki
· uroczystości, imprezy klasowe i szkolne
· obserwacja
· badania socjometryczne

Efekty działań:

Każdy uczeń:
· ma poczucie przynależności do zespołu klasowego
· jest wrażliwy na potrzeby rówieśników
· jest tolerancyjny, szanuje siebie i innych
· ma poczucie własnej wartości, jest pewny siebie
· wyraża chęć współdziałania w grupie rówieśniczej
· współtworzy i przestrzega norm i zasad przyjętych w grupie
· doświadcza współodpowiedzialności za działania własne i grupy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.