X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6972
Przesłano:

Projekt edukacyjny udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

PROJEKT ZAJĘĆ DOTYCZĄCY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Projekt opracowała: mgr Magdalena Tabiszewska

„ Pomóżmy innym”

SPIS TREŚCI:
1. Wstęp
2. Cele projektu
3. Metody realizacji
4. Formy realizacji
5. Treści programowe
6. Przewidywane osiągnięcia uczniów
7. Warunki realizacji
8. Sposoby ewaluacji
9. Zakończenie
10. Literatura

I.WSTĘP
Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego człowiek, powinien nieustannie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności jaka spoczywa na nim. Odpowiedzialność jest tym większa, im młodszy jest podopieczny.

Projekt szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy opracowany został z myślą o grupie najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Ta grupa wiekowa napotkać może na sytuacje, w których potrzebna będzie znajomość podstaw w udzielaniu pomocy drugiemu. Niezmiernie ważne znaczenie w ratowaniu poszkodowanych mają właśnie osoby przygodne. Często o dalszych losach decydują pierwsze minuty pomocy. Warto więc znać podstawowe zasady działania podczas wypadków, na które napotykamy w życiu codziennym – tak, aby pomagać a nie szkodzić.
Pierwsza pomoc przedmedyczna służy ratowaniu zagrożonego życia. Podstawę do działania stanowi niezbędna wiedza medyczna i ćwiczenia praktyczne. W celu dobrego przekazania wiedzy i podejmowania działań praktycznych należy wdrożyć już młodzież szkolną. Stopniowo poznawać ona będzie tajniki wiedzy przedmedycznej, zrozumie potrzebę pomocy potrzebującym, kształtować opanowanie w działaniu.
Program ten ma za zadanie przygotować uczniów do podejmowania właściwego sposobu pomocy potrzebującym, jak i rozbudzić zainteresowania podstawową wiedzą medyczną. Zadania i formy realizacji zostały dobrane odpowiednio do wieku i stanu wiedzy ucznia klasy trzeciej.
Zajęcia z tego programu mają uwrażliwić młodego człowieka na krzywdę ludzką i potrzebę niesienia pomocy. Mają również wyrobić umiejętność kontrolowania emocji, nie wpadania w panikę oraz unikania pochopnych działań, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu poszkodowanego oraz stanowić zagrożenie dla ratującego.
Adresatami programu będą uczniowie zamieszkujący na wsi, którzy ze względu na prace w gospodarstwach domowych i na polach, są bardziej narażeni na wiele niebezpieczeństw. Znacznie częściej są także świadkami wypadków rolniczych i mogą stanowić ważne ogniwo w akcji ratowniczej.
Realizacja projektu odbywać się będzie w formie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów chętnych, zainteresowanych tematyką i prowadzone będą społecznie. W miesiącu wrześniu uczniowie i rodzice zostaną zaznajomieni z tematami zajęć oraz ich celem. Natomiast od połowy października odbywać się będą zajęcia z uczniami raz w tygodniu – projekt przewiduje cykl 18 spotkań.

II.CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest:
- kształtowanie świadomości i postaw dzieci sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń;
- zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
-kształtowanie postaw prospołecznych i przygotowanie dzieci do samopomocy przez wyposażenie ich w umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie przykładów wielu nieprzewidzianych zdarzeń, w których konieczne są działania pierwszej pomocy.
2. Zaznajomienie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych.
3. Nauka zachowania się na miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej.
4. Zrozumienie przez uczniów potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym.
5. Uczulenie młodego człowieka na krzywdę drugiego.
6. Uświadomienie uczniom wagi udzielania pomocy przedlekarskiej.
7. Doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy.
8. Kształtowanie postaw humanitarnych.
9. Nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.
10. Nauczenie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się jej umownym zasadom.

III.METODY REALIZACJI:
a) oparte na słowie
- mini wykład (nazwanie czynności oraz jej objaśnianie)
b) ćwiczeniowe
- wykonywanie plakatów,
- pokazy,
- wykonywanie ćwiczeń (ułożenia w pozycji bocznej ustalonej, oddechy ratunkowe, masaż serca)
- scenki dramowe,
- ćwiczenia z fantomem,
- tworzenie plansz poglądowych, układanie rymowanek
- zabawy utrwalające
c) obserwacyjne
- oglądanie filmu edukacyjnego”Doktor Kręciołek”
- obserwacja pokazu nauczycielskiego.

IV.FORMY REALIZACJI:
- indywidualna
- grupowa
- zbiorowa


V.TREŚCI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

TEMATYKA ZAJĘĆ ZAKRES TREŚCI CELE OPERACYJNE
1.Zapoznanie z projektem
- 1 godzina Przedstawienie tematyki realizowanej podczas zajęć.
Pierwsza pomoc przedmedyczna- na czym polega, kiedy jest wykorzystywana? Uczeń:
-wie , co to jest pierwsza pomoc,
- potrafi podać przykłady sytuacji, kiedy należy udzielić pierwszej pomocy
2. Świat jest pełen niebezpieczeństw.
- 1 godzina

Poznanie czynników i sytuacji stanowiących zagrożenie dla życia ludzi.
Sposoby unikania zagrożeń. Uczeń:
- potrafi określić, co oznacza niebezpieczeństwo dla życia,
- rozpoznać na fotografiach sytuacje zagrażające,
- wybrać/wymienić substancje niebezpieczne dla zdrowia,
- określić, w jaki sposób unikać zagrożeń.

3.Bezpieczeństwo to podstawa.
- 1 godzina Omówienie zasad bezpiecznego zachowania się oraz udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku.
Organizacja miejsca wypadku. Uczeń:
- omawia zabezpieczenie miejsca wypadku,
- zna zasady postępowania ratownika w miejscu wypadku,
- potrafi ocenić, czy miejsce wypadku jest bezpieczne i można udzielić pomocy.
4. Jestem świadkiem wypadku.
- 1 godzina Numery telefonów alarmowych.
Zasady wzywania służb medycznych- podanie niezbędnych informacji.
Zaznajomienie ze sposobem wzywania pomocy bez użycia telefonu. Uczeń:
- potrafi posłużyć się telefonem komórkowym,
- zna numery telefonów alarmowych (997,998,999,112)
- potrafi dopasować nr telefonu do zaistniałego wypadku,
- potrafi przeprowadzić prawidłową rozmowę z dyspozytorem,
- rozumie, jak ważne jest wezwanie fachowej pomocy,
- wie, jak szybko wezwać pomoc, gdy w pobliżu nie ma telefonu.

5.Sprawdzamy czynności życiowe poszkodowanego:
a) przytomność
b) oddech
- 1 godzina Definicja terminów- osoba przytomna i osoba nieprzytomna.
Umiejętność oceny stanu poszkodowanego:
- sprawdzenie przytomności metodą werbalną i dotykową;
- w sytuacji poszkodowanego nieprzytomnego sprawdzenie oddechu
* udrożnienie dróg oddechowych;
* kontrola oddechu trzema zmysłami- wzrokiem, słuchem i dotykiem. Uczeń:
- umie wyjaśnić termin osoba przytomna i nieprzytomna,
- wie, jak sprawdzić stan przytomności,
- potrafi prawidłowo ocenić stan przytomności,
- potrafi ocenić, czy u poszkodowanego jest zachowany oddech,
- potrafi udrożnić drogi oddechowe,
- zna zasadę słyszę- widzę – czuję,
- wie, ile czasu należy poświecić, aby prawidłowo sprawdzić oddech.

6. Mamy nieprzytomną ofiarę!
- 2 godziny Omówienie czynności w postępowaniu z osobą nieprzytomną:
- próba nawiązania kontaktu,
sprawdzenie oddechu.
Bezpieczna dla nieprzytomnego pozycja ciała- pozycja boczna ustalona(pokaz nauczyciela, praca w grupach uczniowskich) Uczeń:
-wie, jak postąpić z poszkodowanym nieprzytomnym,
- potrafi ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej,
-wie, że należy kontrolować oddech w pozycji bocznej,
- wie, że należy okryć poszkodowanego, jeśli jest taka możliwość.
7. Nasz poszkodowany nie oddycha!
- 2 godziny zajęć Zasady postępowania w przypadku bezdechu.
Umiejętność wykonywania oddechów ratowniczych na fantomie. Uczeń:
- potrafi ocenić, kiedy należy wykonać oddechy ratunkowe,
- potrafi wykonać prawidłowe oddechy ratunkowe,
- pamięta, że należy udrożnić drogi oddechowe,
- wie, że oddechy ratunkowe można ćwiczyć tylko na fantomie,
- pamięta, aby patrzeć na ruchy klatki piersiowej poszkodowanego.

8. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.
- 2 godziny zajęć Zaznajomienie z terminem resuscytacja krążeniowo- oddechowa.
Nauka uciskania klatki piersiowej.
Wykonywanie resuscytacji na fantomie. Uczeń:
- wie, na czym polega resuscytacja krążeniowo- oddechowa,
- rozumie potrzebę wykonywania ucisków klatki piersiowej,
- potrafi prawidłowo odnaleźć miejsce ucisku,
- wie, że uciski należy wykonywać szybko i mocno,
- potrafi połączyć oddechy ratownicze z uciskaniem klatki piersiowej,
- potrafi wykonać resuscytację z drugą osoba (jedna oddechy, druga uciski).
9.Przeprowadzamy sprawną akcję ratowniczą.
- 2 godziny zajęć Wykonanie wszystkich czynności ratowniczych od zauważenia wypadku po resuscytację krążeniowo- oddechową. Uczeń:
- zna przebieg czynności przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej (kontrola wcześniej omawianych i ćwiczonych czynności).
11. Oglądamy „Doktora Kręciołka”
-1 godzina Utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności poprzez oglądanie filmu animowanego „Doktor Kręciołek”
11. Jestem dobrym ratownikiem
- 2 godziny zajęć Sprawdzenie zdobytych umiejętności w formie konkursu „Bieg po życie” Uczeń:
- potrafi wykonać czynności zapisane w formie ćwiczeń na trasie ścieżki.
12. Dzielimy się swoją wiedzą – 2 godziny Wykonanie albumu dotyczącego zasad udzielania pomocy Uczeń:
- opisuje w postaci rysunku zasady udzielania pomocy,
- zna kolejność postępowania podczas udzielania pomocy.

VI. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Projekt skupia się na kształtowaniu praktycznych umiejętności ucznia i rozwijaniu jego samodzielności w działaniu.

1. Właściwie wykonana obserwacja czynności życiowych. Badanie przytomności.
2. Umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej – bocznej ustalonej.
3. Znajomość zasad prowadzenia wentylacji płuc oraz reanimacji sercowo-płucnej.
4. Umiejętność zadbania o własne bezpieczeństwo ( samoochrona ), podczas udzielania pomocy poszkodowanemu.
5. Nabycie umiejętności kierowania akcji ratowniczej. Umiejętność wzywania pogotowia ratunkowego.

VII. WARUNKI REALIZACJI

1. Tworzenie warunków umożliwiających realizację zaplanowanych działań w ramach zajęć pozalekcyjnych.
2. Wspieranie nauczyciela realizującego projekt.
3. Dostrzeganie uczniów zaangażowanych w poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności.
4. Zadbanie o potrzebne materiały i pomoce dydaktyczne.

VIII. SPOSOBY EWALUACJI
Aby przekonać się, czy projekt ma pożądany wpływ na uczniów, w jakim stopniu osiągane cele, czy metody i formy aktywności są skuteczne, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. Ewaluacja jest prowadzona na bieżąco. Opiera się ona na obserwacji:
- zaangażowania uczniów na zajęciach
- samodzielności i umiejętności współpracy
- ilości uczestników podczas zajęć.

Ważnym elementem ewaluacji będzie :
- prezentacja wytworów uczniów uczniów w formie gazetki lub wystawy propagującej idee humanitarne,
- praktyczne sprawdzenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w konkursie „Bieg po życie” (punkty sanitarne z określonymi czynnościami do wykonania) w obecności ratownika medycznego.

Zadaniem ewaluacji jest ulepszanie projektu, dostosowywanie
go do warunków szkoły, grupy uczniów, dla których jest on przeznaczony.
Ewaluacji podlegać będzie przede wszystkim użyteczność projektu czyli jego praktyczne wykorzystanie w życiu codziennym.
Bardzo istotna będzie ocena zainteresowania uczniów tematyką oraz ich aktywności podczas zajęć.

IX. ZAKOŃCZENIE

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich zainteresowanych tematyką udzielania pierwszej pomocy. Jego celem jest przede wszystkim, kształtowanie zdolności przyjęcia aktywnej postawy w warunkach zagrożenia życia ludzkiego.

X. LITERATURA

1. Caroline Greene, Jemima Dunne, Cameron Moffat „ Pierwsza pomoc dziecku. ABC. Ilustrowany podręcznik dla rodziców i opiekunów ” , Oficyna Wydawnicza LOTOS s.c., Łódź 1996 r.
2. Podręcznik do nauki pierwszej pomocy dla nauczycieli, Fundacja WOŚP,
3. M. Buchfelder, A. Buchfelder „ Podręcznik pierwszej pomocy “ Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wyd. 4, Warszawa 2003r.
4. Claude A. Vilee „ Biologia ” Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, wyd. 6, Warszawa 1976 r..
5. Witold Sylwanowicz „ Mały atlas anatomiczny ” Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, wyd. 8, Warszawa 1984 r..

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.