X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6969
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego - wychowanie przedszkolne

Prezentacja Forum Prezentacja nieoficjalna Zmiana prezentacji

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego pracującego w przedszkolu

Jestem nauczycielem mianowanym pracującym w przedszkolu, przedstawiam opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
mgr Elżbieta Lukowicz

Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Lubinie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2007
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2010


§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli i sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

-Opracowanie planu rozwoju zawodowego
-Dokumentowanie realizacji planu
-Opis realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego

-Wniosek o rozpoczęcie stażu
-Projekt planu rozwoju zawodowego
-Teczka nauczyciela ubiegającego się o awans
-Sprawozdanie
IX 2007
IX 2007
Okres stażu
VI 2010


2.Kształcenie i doskonalenie zawodowe
-Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach, umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
-Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo
-okres stażu

3.Organizowanie konkursów przedszkolnych i międzyprzedszkolnych
-Opracowanie regulaminu, rozesłanie ogłoszeń, wyłonienie zwycięzców
-Potwierdzenie dyrektora
Okres stażu

4.Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach organizowanych w przedszkolu oraz przez inne placówki i instytucje
-Kierowanie przygotowaniami wychowanków do uczestnictwa w konkursach, stymulowanie ich aktywności twórczej
-Dyplomy, nagrody, potwierdzenie dyrektora
Okres stażu

5.Systematyczne doskonalenie warsztatu pracy
-Samokształcenie w oparciu o dostępne pozycje wydawnicze
-Wykaz bibliografii
Okres stażu

6.Wykorzystywanie nowatorskich metod pracy
-Poszukiwanie i wprowadzanie nowatorskich metod pracy
-Opisy, scenariusze
Okres stażu

7.Koordynowanie i wdrożenie programu edukacyjnego
-Realizowanie treści programu ,,Kubusiowi przyjaciele natury,,
-Potwierdzenie dyrektora
2009/2010

8.Opracowaie oraz wdrożenie do realizacji Rocznego Programu Rozwoju Przedszkola

-Zgromadzenie materiałów, opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej
-Potwierdzenie dyrektora
VIII 2009

9.Promowanie przedszkola w środowisku
-Dbałość o wizerunek przedszkola najbliższym otoczeniu, w mediach
-Zdjęcia,
nagrania TV, potwierdzenie dyrektora
Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Pozyskiwanie za pomocą Internetu bieżących materiałów
-Przeglądanie stron internetowych związanych z wychowaniem przedszkolnym
- Gromadzenie artykułów,publikacji
-okres stażu
2.Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia dokumentacji i pomocy dydaktycznych

-Uzyskanie właściwej formy dokumentacji związanej z awansem zawodowym
-Tworzenie pomocy graficznych
-Wykorzystywanie programu Word do opracowywania scenariuszy i konspektów
-Scenariusze zajęć, plany, pomoce dydaktyczne, ankiety, dyplomy, materiały na gazetki tematyczne, narzędzia badawcze, znaczki
Okres stażu

3.Publikacja w Internecie własnych opracowań
-Przygotowanie i opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy zajęć i uroczystości
-Potwierdzenie, numer publikacji
Okres stażu

4.Opracowanie prezentacji multimedialnej programu ekologicznego
-Przygotowanie zgłoszenia udziału oraz dokumentacji uczestnictwa w programie ekologicznym ,Kubusiowi przyjaciele natury,,
-Potwierdzenie dyrektora
2009/2010

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
-Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli

-Udostępnienie scenariuszy zajęć, uroczystości i innych materiałów dydaktycznych
-Scenariusze, ewaluacja, potwierdzenie dyrektora
Okres stażu

2.Udział w przygotowywaniu i prowadzeniu rad pedagogicznych
-Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady
-Opracowanie referatów, sprawozdań
-Potwierdzenie dyrektora
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu ,,Do przedszkola bez płaczu,,
-Przygotowanie, opracowanie i wdrożenie programu
IX 2007
2.Opracowanie projektu edukacyjnego
,,Świąteczne tradycje i spotkania,,
-Wdrażanie projektu według ustalonego planu
-Program zatwierdzony przez dyrektora
XII 2009

§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Uczestniczenie w różnych formach kultury
-Wyjazdy do kina, teatru,
-Oglądanie spektakli teatralnych organizowanych w przedszkolu
-Uczestniczenie w cyklicznych spotkaniach muzycznych
-Potwierdzenie dyrektora
Okres staż

2.Organizowanie wycieczek turystyczno krajoznawczych
-Wyjazdy do lasu,
-wyjazd do Złotoryi
-Potwierdzenie dyrektora
Okres sta

3.Udział w akcjach charytatywnych
-Zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach
-Potwierdzenie dyrektora lub osób odpowiedzialnych
Okres stażu

4.Organizowanie imprez i uroczystości
-Przeprowadzenie uroczystości i imprez wynikających z kalendarza przedszkolnego oraz związanych z lokalną tradycją
-Potwierdzenie dyrektora,scenariusze
Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Współpraca z przedszkolnym logopedą oraz Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną
-Spotkania, konsultacje, rozmowy
-Potwierdzenie logopedy
-Okres stażu

2.Aktywna i systematyczna współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami
Udział w zajęciach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
w Miejskim Domu Kultury
-Współpraca z kinem Helios oraz Muza
-Kontakty z policją, strażą miejską
-Współpraca ze Szkołą Podstawową
-Kontakty z Domem Dziecka
Potwierdzenie instytucji lub dyrektora
Okres stażu

3.Opieka nad praktykantami
-Prowadzenie zajęć pokazowych,
-potwierdzenie dyrektora
VI 2008

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.Opis i analiza dwóch przypadków

-Podjęcie działań mających na celu rozpoznanie i identyfikację problemu
-Pisemne przedstawienie obu przypadków
okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.