X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6934
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego za pierwszy semestr 2009/2010 r.

mgr Małgorzata Malinowska
Gminne Przedszkole
w Zespole Szkół
w Rąbinie

Termin rozpoczęcia stażu- 01.09.2009r.
Termin zakończenia stażu – 31.05.2012r.

Plan sporządzono w formie tabelarycznej

Wymagane kwalifikacje.
Zadania do wykonania.
Formy i sposoby realizacji.
Termin.
Opis, analiza, efektywność.

I. § 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej
i podniesienia jakości pracy szkoły.
1.1 Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego / ustawy, rozporządzenia/
Zapoznanie się literaturą dotycząca awansu zawodowego.
Udział w warsztatach CEN- Koszalin:
• Plan rozwoju zawodowego
IX 2009
04.09.2009 r.
Po przeanalizowaniu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego na okres 2 lata i 9 miesięcy. W ciągu pierwszych miesięcy stażu poznałam procedury awansu. W tym celu dokonałam analizy Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela z późniejszymi zmianami ( Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli) oraz wybranych pozycji z zakresu prawa oświatowego:
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593).
• Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. ( Dz. U. z dnia 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580).
Efekty:
• Wniosek o otwarcie stażu.
• Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
• Znajomość niezbędnych przepisów prawnych.
• Ukończyłam warsztaty metodyczne CEN Koszalin:
1. Plan rozwoju zawodowego

1.2 Kształcenie i doskonalenie zawodowe
Udział w szkoleniu :
• Program edukacyjny -„Ratujemy i uczymy ratować”
05.11.2009

Szkolenie odbyło się w naszej szkole na którym uczestniczyli również nauczyciele SP z powiatu świdwińskiego. Organizatorem i prowadzącymi szkolenie byli instruktorzy CPRAED Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Efekty:
• Poznanie sposobu udzielania pierwszej pomocy;
• Uzyskanie certyfikatu
• Przekazanie zdobytej wiedzy uczniom z kl. 0-III z zakresu udzielania pierwszej pomocy ;
• przeprowadzenie szkolenia:
- dla kl. „0”B i kl. III A - dla kl. „0” A – 15.01.2010r. .Planowane szkolenie dla zainteresowanych nauczycieli oraz dzieci z kl. II i III B/ II- semestr 2010r. /
• Dzieci i nauczyciele będą znali proste zasady udzielania pierwszej pomocy.
• Podniesienie jakości pracy własnej oraz pracy szkoły.

1.3 Wykorzystywanie nowatorskich metod pracy.
Gry i zabawy terapeutyczne „ KLANZA”;
Gry i zabawy wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Scherborne;
Gry i zabawy ruchowe wg Metody Kniessów
IX/XII -2009
W trosce o doskonalenie swojego warsztatu pracy oraz podwyższenia jakości pracy przedszkola kontynuowałam pracę z wychowankami przy wykorzystywaniu metod innowacyjnych. W trakcie podejmowania działań związanych z doskonaleniem swojego warsztatu pracy zwracałam uwagę na poszukiwanie różnorodnych form i metod pracy wychowawczo- opiekuńczej. W tym celu zakupiłam poradniki metodyczne zawierające zbiór zabaw , z wykorzystaniem muzyki, plastyki i tańca z płytą CD:
• „ Muzyczna Pedagogika Zabawy w pracy z grupą”,
• „ Metody Pedagogiki Zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym”
• „Folkowa zabawa” cz. 1,2 – integracyjne formy polskich tańców ludowych
które systematycznie wykorzystywane są w codziennej pracy z dziećmi. Opracowałam scenariusze zabaw, sytuacje edukacyjne oraz ćwiczenia dla dzieci.
Efekty:
• Dzieci chętnie aktywnie uczestniczyły w zajęciach;
• W twórczy sposób rozwiązują problemy;
• Rozwijają swoja inwencje muzyczna i ruchową;
• Poznały różne zabawy integracyjne, które często stosują w domu;
• Poznały różne zabawy muzyczno- taneczne, które wykorzystywane były w zajęciach, spotkaniach z rodzicami, uroczystościach grupy w I - semestrze
• Poznały różnorodne piosenki, które wykorzystywane są w uroczystościach przedszkolnych.
• Oferta nowatorskich zabaw i zajęć wpłynęła na uatrakcyjnienie pracy w grupie i placówki w środowisku

1.4 Opracowanie i wdrożenie projektu ekologiczno- przyrodniczego
Projekt Przedsięwzięcia Ekologiczno- Przyrodniczego Dla Dzieci Przedszkolnych.
2009/2010
Projekt zajęć z edukacji przyrodniczej oparty został o cykl 4 pór roku. Każda z pór roku otwiera przed dzieckiem nowe możliwości działania. Dzieci poznają inna pogodę, inne zjawiska, inne środowiska przyrodnicze.
Celem projektu jest::
• Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym;
• Dokonywanie zmian w trzech rodzajach aktywności dziecka: emocjonalnej ( postawa), poznawczej ( wiedza) i praktycznej ( umiejętności) w zakresie zdobywania wiedzy o świecie przyrody i jej ochrony.
• Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie i odkrywanie.
Przedsięwzięcie zakłada poznanie otaczającej przyrody oraz sposobów jej ochrony poprzez integracje wiedzy z poszczególnych obszarów edukacyjnych. Tematyka jest realizowana podczas zajęć i zabaw, podczas spacerów i wycieczek.

I- semestr
Dzieci obserwowały, badały eksperymentowały, oglądały filmy wideo:
• „Przygotowania zwierząt do zimy”
• „Zwierzęta w zimie”
• „Zwierzęta i ich mieszkania”
Zgodnie z programem edukacyjnym – „Dzieci poznają świat” ; Ekologia dla najmłodszych.
Poznały możliwości wyszukiwania informacji w Internecie o niedźwiedziu polarnym, Grenlandii.
Uczestniczyły w zabawach i zajęciach zgodnym z harmonogramem projektu.
Efekty:
• Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach;
• Podejmują samodzielnie działania;
• Znają zasady ochrony przyrody;
• Potrafią współdziałać w zajęciach i zabawach;
• Potrafią badać, są dociekliwe , rozwijają mowę, logiczne myślenie
• Zabawy z przyrodą uatrakcyjniają zajęcia w przedszkolu;
• Zorganizowana wycieczka promuje przedszkole w środowisku.

1.5. Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego
„Nabywanie podstawowych umiejętności szkolnych poprzez stymulacje
funkcji percepcyjno- motorycznych”
Projekt edukacyjny
2010/2011
Projekt zostanie opracowany w maju 2010 roku. Wdrożony w roku szkolnym 2010/2011

1.6 Udział w zespole ds. promocji i marketingu
Plan Promocji i Marketingu Zespołu Szkół w Rąbinie
Rok szkolny 2009/2010
Jako lider Zespołu Promocji i Marketingu byłam współautorką planu działań promujących szkołę, organizowałam:
• spotkania, konsultacje z członkami zespołu.
• sporządziłam sprawozdanie z działalności zespołu, które zostało przedstawione na Radzie Pedagogicznej za I- semestr.
Ponadto opracowałam ulotkę przedszkola / informacyjno- - reklamująca/, która została przy pomocy rodziców rozprowadzona w różnych miejscowościach gminy Rąbino oraz w sklepie na terenie Rąbina.
Redaguję gazetkę przedszkolną „Sowie Wiadomości” – kwartalnik
Zredagowałam biuletyn informacyjny dla rodziców dzieci 5- letnich „Sześciolatek idzie do szkoły”
Systematycznie prowadzę kronikę przedszkolną.
Przygotowałam kartki świąteczne / Bożonarodzeniowe/ oraz upominki - Pasowanie na Pierwszoklasistę.
Pełniłam rolę koordynatora Uroczystego Otwarcia Gminnego Przedszkola i SP; opracowałam choreografię tańców i przygotowałam dziecięcy zespół taneczny na w/w uroczystość.
Efekty:
• Promowanie placówki w szerszym środowisku
• Dobra współpraca zespołu
• Wynikające z opublikowania materiałów- podzielenie się własną wiedzą, doświadczeniem z rodzicami / pedagogizacja/

1.7 Udział w pracy SU/ ds. przedszkola
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego SP
Rok szkolny 2009/2010

Byłam współautorką planu samorządu uczniowskiego Wspólnie z koleżanką z edukacji wczesnoszkolnej zaplanowałyśmy wspólne działania SP i przedszkola.
Pełnię rolę opiekuna SU – przedszkola.
Zorganizowałyśmy wspólnie z koleżankami edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej kiermasz ciast./ m-c X/
Pieniądze wykorzystano na zakup materiałów plastycznych do dekoracji na Uroczyste Otwarcie Gminnego Przedszkola i SP.
Brałam udział w spotkaniach zespołu SU, celem spotkań było:
• Opracowanie planu SU / cele, zadania/;
• Dziecięcy kodeks zachowań – zasady zachowania się przedszkolu w szkole i miejscach publicznych
• Przygotowanie się do akcji „Sprzątania świata”
• Projekt i wykonanie gazetki ściennej i laurek dla pracowników szkoły;
• Pasowanie na pierwszoklasistę - kultywowanie tradycji rodzinnych, szkolnych i przedszkolnych;
• Pasowanie na przedszkolaka- wprowadzenie tradycji przedszkolnej;
• Udział w obchodach świąt narodowych – „Nasza Ojczyzna”, „Flaga Polski”;
• Omówienie zadań i przeprowadzenie imprez szkolnych i przedszkolnych: „Andrzejki”, „ Mikołaj”, „Spotkanie opłatkowe”;
• Omówienie i ustalenie tematyki spotkania uczniów z Policjantem pod hasłem „ Bezpieczna droga”, „ Bezpieczny przedszkolak”;
Efekty:
• Dobra współpraca z nauczycielkami edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
• Doskonalenie pracy w SU z dziećmi w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej.
• Podnoszenie jakości pracy własnej.

1.8 Udział w zespole wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej
Plan pracy zespołu przedszkolno- szkolnego w ZS w Rąbinie
Rok szkolny 2009/2010
Byłam współautorką planu pracy zespołu. Brałam udział w spotkaniach zespołu, celem spotkań było;
• sposób planowania dnia pracy z dziećmi, zapis w dzienniku zgodnie z nową podstawą programową;
• organizacja „Pasowania na przedszkolaka”;
• Mikołajek;
• wspólne ustalenie zmian w doborze metod i form pracy z dziećmi w celu rozwiązania problemów wychowawczych, wymiana doświadczeń, spostrzeżeń w kontaktach codziennych.
Pomagałam w opracowaniu Koncepcji Pracy Przedszkola. Wspólnie z koleżankami opracowałam harmonogram imprez, uroczystości i wycieczek organizowanych w przedszkolu.
W styczniu 2009r. wspólnie z rodzicami zorganizowaliśmy kiermasz ciast. Pozyskane fundusze będą przeznaczone na potrzeby przedszkola, grupy.
Efekty:
• Dobra współpraca zespołu;
• Dzielenie się własnym doświadczeniem;
• Promowanie przedszkola w środowisku
• Podnoszenie jakości pracy własnej

1.9. Współpraca z rodzicami
Plan współpracy z rodzicami.
Rok szkolny 2009/2010
Na początku roku szkolnego opracowałam plan współpracy z rodzicami oraz harmonogram wspólnych imprez i uroczystości. Organizowałam wypracowane i wprowadzałam nowe formy współpracy z rodzicami w ramach integrowania rodziców z przedszkolem.
W I- semestrze odbyły się:
Spotkanie grupowe/ IX, XI, / konsultacje indywidualne, min :skierowanie przez rodzica na badania psychologiczno- pedagogiczne w celu ustalenia aktualnego poziomu rozwoju jego dziecka.
Ponieważ w mojej grupie przebywają dzieci z okolic Rąbina, to kontakt telefoniczny jest częstym przekazem informacji.
Rodzice brali czynny udział w zajęciach otwartych:
• „Andrzejkowe Wróżby”
W ramach pedagogizacji rodziców:
W celu przybliżenia rodzicom tematyki wychowawczo- dydaktycznej postanowiłam 1x w miesiącu redagować „ Biuletyn dla rodziców”
• Nr 1/ 2010- „ Wpływ programów telewizyjnych na zachowanie dzieci”.
Aktywny udział rodziców w uroczystościach i imprezach przedszkolnych:
• Spotkanie opłatkowe- przygotowanie poczęstunku
• Bal Karnawałowy- przygotowanie strojów dla dzieci
• Dzień Babci i Dziadka- przygotowanie poczęstunku
Przy pomocy kwestionariusza i ankiet przeprowadziłam badania wśród rodziców, dotyczące:
• Ogólnej informacji o dziecku- jego zainteresowań, ulubionych zabaw, spędzania czasu wolnego, zachowania, działań wychowawczych w domu, oczekiwań rodziców wobec nauczyciela grupy i przedszkola;
• Współpracy nauczyciela grupy z rodzicami;
• Organizacji zajęć dodatkowych w grupie;
• Ustalenia godziny spotkań warsztatowych
Rodzice pomagali w pozyskiwaniu funduszy na rzecz grupy , przedszkola SU
- zorganizowali kiermasz ciast
Efekty:
• Podnoszenie poziomu pracy własnej i przedszkola;
• Integrowanie rodziców z nauczycielem, placówką;
• Aktywność rodziców w życiu grupy, przedszkola
• Zdobyte od rodziców informacje na temat ich dzieci wykorzystywałam efektywnie w codziennej pracy.
• Organizowane spotkania, imprezy dla rodziców wydatnie podniosły jakość wspólnych kontaktów- są dla mnie inspiracją do działań na rzecz grupy, przedszkola.
• Podzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem z rodzicami.

1.10 Współpraca ze specjalistami/ PPP w Połczynie Zdroju, pedagog, szkolny oraz instytucjami użyteczności publicznej.
Spotkania, wycieczki tematyczne. Plan wychowawczy grupy
Rok szkolny 2009/2010
Współpraca z pedagogiem szkolnym:
• Udział dzieci w zajęciach warsztatowych „Ja i mój przyjaciel”
• udział dzieci w konkursie plastycznym zorganizowanym przez pedagoga szkolnego „ Jak uchronić się przed wirusem grypy”
• spotkania indywidualne, wymiana doświadczeń
Współpraca z PPP- Połczyn Zdrój
• pomoc w diagnozowaniu dziecka- przekazanie arkusza obserwacyjnego dziecka kierowanego przez szkołę na badanie psychologiczno- pedagogiczne / arkusz w dokumentacji pedagoga szkolnego/
Instytucje Użyteczności Publicznej:
• spotkanie z policjantem – rozmowa nt. bezpieczeństwa / scenariusz spotkania, zdjęcia w kronice przedszkolnej/
Efekty:
• dobra współpraca
• wymiana doświadczeń zawodowych
• uzyskanie specjalistycznych porad
• promowanie placówki w środowisku

1.11 Systematyczne prowadzenie przyrostu umiejętności dzieci / diagnoza wstępna i końcowa/

• Arkusze obserwacyjne- badanie gotowości szkolnej dla dzieci 6- letnich/ Nowa Era/; Arkusz zbiorczy
• Arkusze obserwacyjne – Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 5- letnich w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole./ GE-5/; Arkusz zbiorczy.
• Plan pracy indywidualnej dla dzieci 5- 6 letnich z opóźnionym rozwojem mowy – własne opracowanie
• Plan pracy korekcyjno- kompensacyjnej w grupie dzieci 5- 6 letnich- własne opracowanie
• Diagnoza talentu- dziecko zdolne
Rok szkolny 2009/ 2010
Systematycznie prowadzę obserwacje pedagogiczną, której wyniki dokumentuję w arkuszach obserwacyjnych.
Efekty:
• właściwe ukierunkowanie pracy stymulacyjno- wspomagającej;
• właściwe dostosowanie pracy wychowawczo- dydaktycznej do możliwości rozwojowych dzieci;
• wnioski pomocne w planowaniu pracy, modyfikowaniu swoich działań, aby wzrastała jakość pracy przedszkola
• doskonalenie pracy własnej, podnoszenie jej jakości

II. § 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

2.1 Ukończenie kursów
Szkolenie-:
„Zastosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
Kurs:
„Tworzenie stron WWW , język html
2009/2010
Uczestniczyłam w szkoleniu zorganizowanym przez CEN w Koszalinie.
Efekty:
• Poznanie oprogramowania przydatnego wj pracy dydaktycznej;
• Zapoznanie się z programami multimedialnymi i witrynami edukacyjnymi dla wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, min: program nauczania IBM Kid- Smart
• Poznanie sposobu realizacji podstawy programowej z edukacji komputerowej w kl. I- III
• Zapoznanie się z tworzeniem strony www

2.2 Wykorzystanie Internetu w pracy pedagogicznej życiu grupy, przedszkola.
Prowadzenie zajęć przy pomocy komputera.
Korzystanie z ciekawych propozycji w zakresie innowacyjnych metod pracy.
Korzystanie ze stron poświęconych edukacji oraz serwisów nauczycieli.
Korzystanie ze stron dla dzieci.
Rok szkolny 2009/2010
Wykorzystywałam technologie komputerową w zajęciach:
• „Poznajemy drzewa”
• ‘Komputer i jego znaczenie ...”
Korzystam z ciekawych scenariuszy zajęć, clipartów, rysunków do zajęć plastycznych.
Dzieci indywidualnie i grupowo korzystały ze stron:
• www. dzieci.wp.pl
• www. misie. com. pl
układały puzzle, kolorowały obrazki, grały w gry edukacyjno- zręcznościowe, projektowały ubiory, układały portrety.
Efekty;
• uatrakcyjniło to zajęcia
• dzieci wykorzystały swoją wiedzę w posługiwaniu się komputerem;
• dowiedziały się o ciekawych stronach dla dzieci;
• poprzez korzystanie z komputera rozwijały swoje umiejętności, utrwalały oraz wzbogacały swoje wiadomości edukacyjne.

2.3 Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Opracowanie:
arkuszy obserwacyjnych
kart pracy, dyplomów, scenariuszy zajęć, uroczystości, imprez, Plany pracy, pomocy dydaktycznych do zajęć, zaproszenia na uroczystości rodzinne, ankiety dla rodziców, Biuletyn dla rodziców / miesięcznik/
Rok szkolny 2009/2010
Korzystam z edytora tekstu Microsoft Word, programu graficznego Paint.
Efekty:
Umiejętność posługiwania się komputerem:
• Ułatwiła mi moją prace;
• Wzbogaciła warsztat pracy

2.4 Wykorzystywanie umiejętności obsługi komputera w pracy zespołu ds. Promocji i Marketingu Przedszkola
Kartki Świąteczne- Bożonarodzeniowe
Gazetka przedszkola – „Sowie Wiadomości”
Artykuł do gazety – Biuletyn informacyjny powiatu świdwińskiego „ Wycieczka pełna przyrodniczych wyzwań”
Ulotka informacyjna. Biuletyn -„Sześciolatek idzie do szkoły”- dla rodziców dzieci 5- letnich
Kronika Przedszkolna
Rok szkolny 2009/2010
Wyszukiwałam ciekawe propozycje wykonania kartek świątecznych;
Opracowałam artykuły, biuletyny z życia przedszkola a także przy pomocy komputera opisuję wydarzenia z życia przedszkola, które umieszczane są w kronice przedszkolnej
Efekty:
• Promowanie placówki w szerszym środowisku;
• Podniesienie jakości pracy własnej i przedszkola

III. § 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

3.1 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Spotkania z nauczycielkami edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
2009/ 2010
Przekazałam zainteresowanym koleżankom zdobyte na szkoleniach organizowanych prze CEN w Koszalinie informacje oraz materiały dotyczące:
• prawnych aspektów odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego;
• planowania zadań w planie rozwoju zawodowego;
• aktów prawnych dla edukacji dzieci niepełnosprawnych oraz dostosowania wymagań edukacyjnych;
• organizacji i form pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych;
• prowadzenia dokumentacji przez nauczyciela / dzieci z opiniami, orzeczeniami.;
• oprogramowaniach przydatnych w pracy nauczyciela;
• sposobu realizacji podstawy programowej z edukacji komputerowej w kl. I- III
• programów multimedialnych i witryn edukacyjnych dla wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, min: program nauczania IBM Kid Smart
Współpracowałam i dzieliłam się swoim doświadczeniem z nauczycielem stażystą, edukacji przedszkolnej min:
• organizacja czasu pobytu dziecka w przedszkolu z nową podstawą programową / zapis w dzienniku/
• pomoc w przygotowaniu uroczystości Pasowania na Przedszkolaka;
• wskazówki dotyczące sposobu postępowania z wychowankami / działania wychowawcze i dydaktyczne/
Systematycznie współpracuję z koleżanką z kl. 0 A – wymiana scenariuszy zajęć, kart pracy , karty diagnostyczne, wspólnie zorganizowałyśmy spotkanie z Mikołajem; spotkanie opłatkowe
Zorganizowanie Konkursu „Brzechwa Dzieciom – Dzieci Brzechwie” - pomoc w przygotowaniu dyplomów; konkursu plastycznego oraz przeprowadzeniu konkursu.
Zorganizowałam zajęcie koleżeńskie dla kl. „0” A
• Prawa Dziecka
Uczestniczyłam w zajęciu koleżeńskim z kl. 0 A
• Jesień w parku, ogrodzie- praca w grupach / metoda Kreator/
Współpracuję z bibliotekarzem szkolnym:
• Zajęcia czytelnicze w ramach projektu „Cała polska czyta dzieciom’ / 1x w tygodniu/, zapis w dzienniku,
• Konkurs „Brzechwa dzieciom- Dzieci Brzechwie”- zapoznanie dzieci z treścią wybranych wierszy, pomoc w przeprowadzeniu konkursu.
Współpraca z nauczycielką kl. III a :
Udział dzieci w akcji charytatywnej :
• Pomoc bezdomnym zwierzakom ze schroniska – Białogard / zbiórka rzeczy/
Udział dzieci w konkursie plastycznym:
• „Najciekawsza Bombka Bożonarodzeniowa”
Efekty:
• Dobra współpraca
• Wymiana doświadczeń,
• Pomoc stażyście

IV. § 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

4.1 Opracowanie i wdrożenie programu własnego:
„ Wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce opartej na naturalnej potrzebie ruchu”
Udział w warsztatach problemowych organizowanych przez CEN- Koszalin:
• Jak stworzy program własny, innowację?
• Polskie tańce narodowe, integracyjne, tańce innych narodów.
Studiowanie literatury psychologiczno- pedagogicznej dotyczącej kinezjologii edukacyjnej/ metoda Dennisona/
Przygotowanie programu spełniającego wymogi formalne
2009/2012
Wysłanie zgłoszenia na szkolenia
Do zrealizowania

V. § 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

5.1 Współpraca z placówkami kulturalno- oświatowymi, min. Przedszkolem nr 3 w Świdwinie,
SP w Nielepie / kl. 0/
Przygotowanie dzieci do różnorodnych konkursów, przeglądów, wystaw, udział dzieci w przeglądach, spektaklach, zajęciach warsztatowych.
2009/ 2012
Placówki kulturalno- oświatowe:
Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogradzie:
• Udział dzieci w spektaklu teatralnym „Wesoła szkoła”
Filharmonia Koszalińska
• Udział dzieci w koncertach umuzykalniających
Współpraca z OEE w Lipiu:
• Udział dzieci w zajęciach warsztatowych w ramach Projektu „Edukacja Ekologiczna dla zrównoważonego rozwoju na obszarach Natura 2000”
Współpracowałam z nauczycielką edukacji przedszkolnej ze Szkoły Podstawowej w Nielepie, min:
• pomoc w opracowaniu organizacji pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z nową podstawą programową
Współpraca z Przedszkolem Nr 3 w Świdwinie:
• wypożyczenie strojów do tańca na Uroczystość Otwarcia Gminnego Przedszkola i SP.
Efekty:
• poszerzenie zainteresowań wychowanków
• podniesienie jakości pracy własnej
• promowanie przedszkola w środowisku

VI. § 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty. Pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami.

6.1 Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci 5- 6 letnich
Prowadzenie zajęć wg potrzeb rodziców po zdiagnozowaniu dzieci przez lekarza.
Scenariusze, zestawy ćwiczeń korekcyjnych.
2009/2010
Dzieci zostały zdiagnozowane, rodzice wyrazili zgodę na uczestniczenie dziecka w/w zajęciach
Zajęcia prowadzę w ramach wolontariatu
/ kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjnych/
Efekty:
• Korygowanie wad postawy u dzieci
• Satysfakcja ze strony dzieci i rodziców
• Samorealizacja dająca poczucie satysfakcji
• Lepsze poznanie wychowanków
• Promowanie przedszkola w środowisku poprzez poszerzoną ofertę edukacyjną
Zajęcia plastyczne dla dzieci 4-5-6 letnich
Prowadzenie zajęć wg potrzeb dzieci i rodziców
Plan zajęć plastycznych.
2009/2010
Zajęcia prowadzone są dla dzieci chętnych. Rodzice wyrazili zgodę na uczestniczenie dziecka w w/w zajęciach
Zajęcia prowadzę w ramach wolontariatu
Efekty:
• Rozwijanie dziecięcych talentów;
• Wyrażanie własnej kreatywności
• Satysfakcja ze strony dzieci i rodziców
• Zapewnienie atrakcyjności ofert edukacyjnej
• Samorealizacja dająca poczucie satysfakcji
• Lepsze poznanie wychowanków
• Promowanie przedszkola poprzez poszerzoną ofertę edukacyjną
• Inspiracje do twórczych rozwiązań

VII. § 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki , typu i rodzaju szkoły.
7.1 Analiza przypadków
Uczestnictwo w szkoleniach – CEN Koszalin:
• „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i w szkole podstawowej”;
Identyfikacja problemu
Podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu.
Efekty oddziaływań
2009/2011
Ukończyłam szkolenie organizowane przez CEN w Koszalinie:
„ Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i w szkole ogólnodostępnej”.
Efekty:
• poznanie sposobu organizacji i form pracy z dziećmi o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz rodzaju wsparcia w procesie edukacyjnym;
• pomoże mi to w przeprowadzeniu analizy przypadku
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie:
„ Dziecko niedostosowane społecznie”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.