X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6789
Przesłano:

Plan wychowawczy dla klasy I

Metody i kierunki działania
1. Rozwój psychofizyczny i profilaktyka uzależnień
2. Rozwój emocjonalny.
3. Rozwój intelektualny.
4. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości- dialogu oraz tolerancji wobec innych kultur i religii.
5. Wychowanie polityczno – społeczno – gospodarcze
6. Wychowanie w poszanowaniu prawa państwowego i europejskiego oraz praw człowieka i obywatela
7. Współpraca z rodzicami.

- dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną;
- higiena osobista;
-zapoznanie ze skutkami niewłaściwego żywienia i stosowania diet eliminacyjnych – bulimia, anoreksja;
-udzielanie porad oraz pomocy w rozwiązywaniu trudności szkolnych i pozaszkolnych;
-zapoznanie z rodzajami i skutkami uzależnień poprzez prowadzenie lekcji wychowawczych na temat uzależnień (alkohol, środki psychoaktywne, palenie papierosów);
-zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu w szkole i poza szkołą;
- pedagogizacja rodziców.

-kształtowanie dojrzałości społecznej i emocjonalnej;
- kształtowanie postaw prorodzinnych;
-kształtowanie odpowiedzialności za społeczność, w której uczeń się znajduje;
- poznawanie swoich mocnych i słabych stron;
-kształtowanie wrażliwości moralnej oraz właściwych postaw;
-wspomaganie w podejmowaniu odpowiedzialności
za własny rozwój;
-rozwijanie u młodzieży postawy wytrwałości w dążeniu do celu;
-rozwijanie umiejętności odczytywania nastrojów i emocji innych ludzi;
-rozwijanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji;
-rozwijanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z presją mediów i grup rówieśniczych;
-kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, dobrego komunikowania się z innymi, szczególnie mniejszościami narodowymi.
-kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy;
-rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz prezentacji siebie.

Uczestnictwo w kulturze:
- wyjścia do kina(uczestnictwo w cyklu filmowym kina polskiego i europejskiego), muzeum(cyklicznie organizowanie lekcji w miejscach poświęconych kulturze polskiej i europejskiej), teatru, wycieczki (np. śladami Fryderyka Chopina); uczestnictwo w warsztatach (np.dziennikarskich);
-poznawanie problemów innych ludzi, ukazywanie w duchu tolerancji problemów mniejszości narodowych w Polsce;
-wyjaśnianie i poznawanie praw człowieka i obywatela;
-wycieczka do Krakowa; Łazienek Królewskich itp.
-dbałość o poprawną polszczyznę, krzewienie kultury języka przy każdej okazji;
-podejmowanie problematyki obronności kraju jako obowiązku patriotycznego każdego Polaka.
- wspieranie samorządności uczniowskiej;
-przygotowywanie uczniów do stosowania podstawowych zasad prawa w codziennym życiu;
-ukazywanie znaczenia zasad moralnych, norm prawnych dla rozwoju osobistego człowieka, kształtowania się relacji między ludźmi oraz życia społecznego, gospodarczego i politycznego;
-kształtowanie wśród młodzieży wizji państwa demokratycznego jako państwa bez korupcji;
-pomoc w świadomym kształtowaniu orientacji i kariery zawodowej;
-kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku względem wszelkich odmienności kulturalnych i religijnych.
- rozmowy z rodzicami;
- rozmowy indywidualne;
-zapoznanie z konsekwencjami opuszczania zajęć lekcyjnych;
-informowanie rodziców na zebraniach o wynikach w nauce i frekwencji;
-kontaktowanie się pisemne lub telefoniczne z rodzicami (informujące o frekwencji ucznia);
-kierowanie do pedagoga szkolnego uczniów z problemami emocjonalnymi i psychicznymi oraz opuszczających nagminnie zajęcia lekcyjne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.