X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6636
Przesłano:

Sprawdzian wiadomości z historii dla klsy III technikum

Sprawdzian wiadomości z historii dla klsy III technikum na podstawie podręcznika wydawnictwa „Operon”
„Świat między wojnami”

Imię Nazwisko........................................ Klasa................................. Ocena.......................................

WERSJA A

1.Kto przewodniczył brytyjskiej delegacji na paryskiej konferencji pokojowej w 1919 r.? (0-1)
a.Thomas Woodrow Wilson b)David Lloyd George c)George Curzon
2.Waszyngtońska konferencja rozbrojeniowa po I wojnie światowej odbyła się w: (0-1)
a.1921 r. b)1922 r. c)1923 r.
3.Który z wymienionych niżej krajów powstał po I wojnie światowej? (0-1)
a.Słowacja b) Portugalia c)Łotwa
4.Kiedy rozpoczął się światowy kryzys gospodarczy? (0-1)
a.w listopadzie 1928 r. b) w październiku 1929 r. c)w marcu 1930 r.
5.Gułag zajmował się: (0-1)
a.zarządem obozów pracy b) kolektywizacją rolnictwa c) walką z duchowieństwem
6.Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec w: (0-1)
a.1931 r b) 1932 r. c)1933 r.
7.Bojówki tzw. „ czarne koszule” zorganizował :(0-1)
a.J. Stalin b) A. Hitler c) B. Mussolini
8.Premirem Włoch w czasie trwania konferencji w Paryzu był: (0-1)
a.D. L. Geogre b) V. Orlando c)G. Matteotti
9. Co oznacza termin „autarkia"?(0-1)
a.samowystarczalność gospodarczą b) bezwzględną dyktaturę c)zastój gospodarczy
10.Ile państw wzięto udział w paryskiej konferencji pokojowej po I wojnie światowej (0-1)
a.14 b)27 c) 41
11.Gdzie znajdowała się siedziba Ligi Narodów? (0-1)
a.w Genewie b) w Brukseli c) w Hadze
12.Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich powstał w: (0-1)
a.1920 r. b) 1922 r. c)1924 r.
13.Jakiej dziedziny nauki dotyczy pojęcie keynesizmu? (0-1)
a.medycyny b)fizyki c) ekonomii
14.Faszystowski marsz na Rzym we Włoszech odbyt się w: (0-1)
a.1922 r. b) 1924 r. c) 1926 r.
15.Jak nazywał się ostatni prezydent Niemiec przed II wojną światową? (0-1)
a.Paul Hindenburg von Beneckendorff b) Franz von Papen c)Arthur Seyss-Inquart
16.„ Noc kryształowa” miała miejsce w (0-1)
a.9/10 listopada 1937 roku
b.9/10 listopada 1938 roku
c.10/11 listopada 1937 roku
17.Z inicjatywy A. Hitlera powsatła w Monachium : (0-1)
a.Czeka b) OGPU c) NSDAP
18.Skutkiem przyjęcia planu Younga było: (0-1)
a.obniżenie wysokości odszkodowań nałożonych na Niemcy po I wojnie światowej
b.zakazanie posiadania przez Niemcy okrętów liniowych o wyporności ponad 20 000 ton
c.przedłużenie okresu okupacji ziem niemieckich przez wojska francuskie i belgijskie po I wojnie światowej
19. Czym zajmowała się Czeka? (0-1)
a.zwalczaniem antybolszewickiej opozycji politycznej w Rosji Radzieckiej
b.wywiadem wojskowym
c.wprowadzaniem w życie założeń NEP-u
20.Paryska konferencja pokojowa po I wojnie światowej odbywała się w latach: (0-1)
a.1918-1920 b) 1919-1920 c)1919-1921
21.Czego dotyczy! plan Younga? (0-1)
a.rozbrojenia Niemiec
b.unii celnej w Europie Zachodniej
c.spłat odszkodowania wojennego przez Niemcy
22.Nową Ekonomiczną Politykę ogłoszono w: (0-1)
a.1921 r. b) 1923 r. c)1925 r.
23.Politykę gospodarczą nazywaną nowym ładem wdrożono w: (0-1)
a.Anglii b) Niemczech c)USA
24.Jak nazywamy system gospodarczy polegający na dążeniu do osiągnięcia samowystarczal­ności kraju? (0-1)
a.Korporacjonizm b) keynesizm c)autarkia
25.Do którego wydarzenia doszło w 1935 r.? (0-1)
a.uchwalenie ustaw norymberskich b) „noc kryształowa" c)„noc długich noży"
26.Prezydentem Stanów Zjednoczonych w 1933 roku został? (0-1)
a.T. Wilson b) F. D. Roosevelt c) G. Busch
27.Marsz na Rzym miał miejsce w w: (0-1)
a.1920 r. b) 1921 r. c)1922 r.
28.Kiedy podpisano wersalski traktat pokojowy po I wojnie światowej? (0-1)
a.11 listopada 1918 r. b) 28 czerwca 1919 r. c) 21 marca 1920 r.
29.Czego dotyczył plan Dawesa?(0-1)
a.spłat odszkodowania wojennego przez Niemcy
b.unii celnej w Europie Zachodniej
c.rozbrojenia Niemiec
30.Franklin Delano Roosvelt zostaje praeydentem i wprowadza nowy ład w rokuw:(0-1)
a.1922r. b) 1933 r. c)1934 r.
31.Przejawy światowego kryzysu ekonomicznego zaczęły ustępować w USA w:(0-1)
a.1929 r. b) 1933 r. c)1938 r.
32.Do puczu monachijskiego doszło w:(0-1)
a.1923 r. b)1926 r. c) 1929r.
33.Uzupełnij zdania (0-7)
a)Zasada komunuzmu wojennego polegała na polega na........................................
b)Czrne koszule to to........................................
c)Nazizm to........................................
d)Faszyzm to........................................
e)Wielka trójka na konferencji Paryżu to ( wymień osoby) ........................................
f) Skrót NKWD oznacz........................................
g) Skrót Czeka oznacza........................................
34 Porównaj system władzy w Niemczech z ZSRR, wskaż podobieństwa i różnice. (0-6)
35.Wymień cztery postanowienia w sprawie Niemiec podjęte w czasie konferencji w Paryżu (0-2)
36. Wymień sposoby walki z kryzysem w latach 30-tych. (0-2)
37. Kto zorganizował i jakie były skutki „ marszu na Rzym” i „ puczu monachijskiego” (0-3)

------------------------------------

Sprawdzian wiadomości z historii dla klsy III technikum na podstawie podręcznika wydawnictwa„Operon”
„ Świat między wojnami”

Imię Nazwisko........................................ Klasa................................. Ocena.......................................

WERSJA B

1.Czego dotyczył plan Dawesa?(0-1)
a.spłat odszkodowania wojennego przez Niemcy
b.unii celnej w Europie Zachodniej
c.rozbrojenia Niemiec
2.Przejawy światowego kryzysu ekonomicznego zaczęły ustępować w USA w:(0-1)
a.1929 r. b) 1933 r. c)1938 r.
3.NEP powstała w roku :(0-1)
a.1920r. b) 1921 r. c)1922r.
4.Do puczu monachijskiego doszło w:(0-1)
a.1923 r. b)1926 r. c) 1929r.
5.Kto przewodniczy! brytyjskiej delegacji na paryskiej konferencji pokojowej w 1919 r.? (0-1)
a.Thomas Woodrow Wilson b) George Curzon c)David Lloyd George
6.Waszyngtońska konferencja rozbrojeniowa po I wojnie światowej odbyła się w: (0-1)
a.1923 r. b)1921 r. c)1922 r.
7.Który z wymienionych niżej krajów powstał po I wojnie światowej? (0-1)
a.Łotwa b) Portugalia c)Słowacja
8.Kiedy rozpoczął się światowy kryzys gospodarczy? (0-1)
a.w październiku 1929 r. b) w listopadzie 1928 r. c)w marcu 1930 r.
9.Gułag zajmował się: (0-1)
a.walką z duchowieństwem b) kolektywizacją rolnictwa c) zarządem obozów pracy
10.Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec w: (0-1)
a.1933 r b) 1932 r. c)1931 r.
11.Bojówki tzw. „ czarne koszule” zorganizował :(0-1)
a.B. Mussolini b) A. Hitler c) J. Stalin
12.Premirem Włoch w czasie trwania konferencji w Paryzu był: (0-1)
a.D. L. Geogre b) G. Matteotti c) V. Orlando
13. Co oznacza termin „autarkia"?(0-1)
a.samowystarczalność gospodarczą b) bezwzględną dyktaturę c)zastój gospodarczy
14.Ile państw wzięto udział w paryskiej konferencji pokojowej po I wojnie światowej (0-1)
a.14 b) 41 c) 27
15.Gdzie znajdowała się siedziba Ligi Narodów? (0-1)
a.w Genewie b) w Hadze c) w Brukseli
16.Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich powstał w: (0-1)
a.1922 r. b) 1924 r. c)1920 r.
17.Jakiej dziedziny nauki dotyczy pojęcie keynesizmu? (0-1)
a.medycyny b)ekonomii c) fizyki
18.Faszystowski marsz na Rzym we Włoszech odbyt się w: (0-1)
a.1922 r. b) 1924 r. c) 1926 r.
19.Jak nazywał się ostatni prezydent Niemiec przed II wojną światową? (0-1)
a. Franz von Papen b) Paul Hindenburg von Beneckendorff c)Arthur Seyss-Inquart
20.„ Noc kryształowa” miała miejsce w (0-1)
a.9/10 listopada 1938 roku
b.9/10 listopada 1937 roku
c.10/11 listopada 1937 roku
21.Z inicjatywy A. Hitlera powsatła w Monachium : (0-1)
a.NSDAP b) OGPU c) Czeka
22.Skutkiem przyjęcia planu Younga było: (0-1)
a.obniżenie wysokości odszkodowań nałożonych na Niemcy po I wojnie światowej
b.przedłużenie okresu okupacji ziem niemieckich przez wojska francuskie i belgijskie po I wojnie światowej
c.zakazanie posiadania przez Niemcy okrętów liniowych o wyporności ponad 20 000 ton
23. Czym zajmowała się Czeka? (0-1)
a.wywiadem wojskowym
b.zwalczaniem antybolszewickiej opozycji politycznej w Rosji Radzieckiej
c.wprowadzaniem w życie założeń NEP-u
24.Paryska konferencja pokojowa po I wojnie światowej odbywała się w latach: (0-1)
a.1918-1920 b) 1919-1920 c)1919-1921
25.Czego dotyczy! plan Younga? (0-1)
a.spłat odszkodowania wojennego przez Niemcy
b.unii celnej w Europie Zachodniej
c.rozbrojenia Niemiec
26.Nową Ekonomiczną Politykę ogłoszono w: (0-1)
a.1925 r. b) 1923 r. c)1921 r.
27.Politykę gospodarczą nazywaną nowym ładem wdrożono w: (0-1)
a.Anglii b) Niemczech c)USA
28.Jak nazywamy system gospodarczy polegający na dążeniu do osiągnięcia samowystarczal­ności kraju? (0-1)
a.Korporacjonizm b) kcynesizm c)autarkia
29.Do którego wydarzenia doszło w 1935 r.? (0-1)
a.uchwalenie ustaw norymberskich b) „noc kryształowa" c)„noc długich noży"
30.Prezydentem Stanów Zjednoczonych w 1933 roku został? (0-1)
a.G. Busch b) F. D. Roosevelt c) T. Wilson
31.Marsz na Rzym miał miejsce w w: (0-1)
a.1920 r. b) 1921 r. c)1922 r.
32.Kiedy podpisano wersalski traktat pokojowy po I wojnie światowej? (0-1)
a.21 marca 1920 r. b) 28 czerwca 1919 r. c) 11 listopada 1918 r.
33.Uzupełnij zdania (0-7)
a)Interwencjonizm panstwowy polegał na........................................
b) SS to........................................
c) Nazizm to........................................
d) Faszyzm to........................................
e) Wielka trójka na konferencji Paryżu to ( wymień osoby) ........................................
f) Skrót NKWD oznacz........................................
g) Skrót Czeka oznacza........................................
34 Porównaj system władzy w Niemczech z władza we Włoszech, wskaż podobieństwa i różnice. (0-6)
35.Wymień cztery postanowienia w sprawie Niemiec podjęte w czasie konferencji w Paryżu (0-2)
36. Wymień przyczyny kryzysu w latach 30-tych. (0-2)
37. Kto zorganizował i jakie były skutki „ marszu na Rzym” i „ puczu monachijskiego” (0-3)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.