X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6534
Przesłano:

Przebieg nauczania ucznia niepełnosprawnego w szkole masowej

I. INFORMACJE O UCZNIU:
1. Imię i nazwisko ucznia: ...............................
2. Klasa: ........................................
3. Data i miejsce urodzenia:..............................
4. Miejsce zamieszkania:.................................
5. Kontakt z opiekunami:
 numer telefonu: ........................................
6. Uczennica z niedosłuchem, aparatowana, zdiagnozowana psychologicznie
7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności *dołączone do programu
8. Opinia o dziecku z PP-P *dołączona do programu
9. Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego na rok szkolny 2008/2009 *umieszczone w dokumentacji szkolnej
10. Informacje od rodziców: dziecko posiada zdolności plastyczne, korzysta z komputera, internetu. Stan zdrowia dziecka - dobry, rzadko choruje. Nie uczęszcza na dodatkowe zajęcia prowadzone przez specjalistów. Dziecko w roku szkolnym 2008/2009 nie korzystało z zajęć terapeutycznych ani innych zajęć dodatkowych.
11. Słabe (zaburzone) i mocne (niezaburzone) strony dziecka:

Mocne strony
Otwarta w kontakcie, uśmiechnięta
Łatwo nawiązuje kontakty
Komentuje swoją pracę
Posiada umiejętność dokonywania operacji mentalnych na zapamiętanym materiale
Występuje tendencja rozwojowa w zakresie przyczynowo - skutkowego
Występuje wzrost wydolności pamięci świeżej
Niepowodzenia szkolne nie działają na uczennicę demotywująco
Chętnie bierze udział w dodatkowych zadaniach szkolnych
Chętna do współpracy
Potrafi wykonać prace plastyczno-techniczne
Ma poczucie szanowania środowiska
Nawiązuje pozytywne kontakty w klasie

Słabe strony
Tempo pracy: zmienne z przewagą wolnego
Trudności w wypowiedziach luźnych i celowych
Występuje zacinanie
Występuje powtarzanie tych samych słów i zwrotów
Posiada zaległości w zasobie wiedzy
Rozumienie reguł obowiązujących w życiu społecznym poniżej przeciętnej
Funkcje psychomotoryczne znacznie obniżone
Występuje niewydolność myślenia matematycznego.
Występuje niezborność ruchów.
Trudności w pisaniu i czytaniu

Wskazania PP-P:
- konsultacja logopedyczna
- nauka programem dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim

12. Ocena opisowa edukacyjnych osiągnięć dziecka oraz jego zachowania.

Uczennica wypowiada się zdaniami prostymi, rzadziej złożonymi. Posiada zasób słownictwa znacznie uboższy od rówieśników. Tworzy wypowiedzi zrozumiałe, ale często niepoprawne gramatycznie. Aktywność na zajęciach jest średnia. Słucha poleceń, czytanych tekstów: nie zawsze uważnie. Czyta sylabami, popełnia błędy w pisowni: opuszcza litery, wyrazy, przestawia litery, zniekształca głoski, zmienia końcówki wyrazów, przekręca wyrazy. Tempo czytania jest wolne. Czyta z uwzględnieniem tylko niektórych znaków interpunkcyjnych. Czytany samodzielnie tekst rozumie częściowo. Pisze niestarannie, niekształtnie, nieprawidłowo łączy litery, nie przestrzega liniatury. Przepisywanie: poprawnie odwzorowuje tekst, popełnia nieliczne błędy. Popełniane błędy: ortograficzne, opuszcza litery, sylaby, wyrazy, ogonki, znaki interpunkcyjne, elementy liter, myli litery o podobnym kształcie, przestawia litery. Pisząc z pamięci popełnia dużo błędów. Tempo pisania jest wolne. Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku. Zdobyte wiadomości i umiejętności potrafi wykorzystać w praktyce, ale z pomocą nauczyciela lub ucznia. Ma trudności z wiedzą matematyczną. Nie umie tabliczki mnożenia oraz wykonywać prostych działań matematycznych. Sprawność manualna jest rozwinięta bardzo dobrze. Prace domowe wykonuje starannie. Prace są bogate w szczegóły z zastosowaniem pełnej gamy barw. Nie zawsze przestrzega norm społecznych obowiązujących w szkole i w klasie. Stara się dbać o porządek na swoim miejscu pracy. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny zdrowotnej na przerwach, w czasie lekcji oraz po zajęciach. Wykazuje: samodzielność, śmiałość, aktywność, koleżeńskość, czasami agresję słowną, wymaga pomocy, nadzoru w wykonywaniu niektórych zadań, powtórzenia poleceń. Uczennica: słucha poleceń nauczycieli, lecz zdarzają się dni nauki szkolnej, w których ma problemy z koncentracją, co skutkuje obniżeniem sprawności oraz komunikacji uczeń – nauczyciel, przeszkadza wówczas w prowadzeniu zajęć lekcyjnych. Nie zawsze przygotowuje się do zajęć. Poszukuje pomocy, kiedy napotyka trudności, uczęszcza na zajęcia dodatkowe. Stara się wykonywać powierzoną pracę do końca (jeśli nie wykona pracy w trakcie lekcji uzupełnia zadanie w domu). Ma problemy z opanowaniem wiedzy wymagającej działań matematycznych z przedmiotów: matematyki, chemii, fizyki oraz opanowaniem języków obcych. Wiadomości i umiejętności z przedmiotów zawodowych nie sprawiają jej trudności. Uczennica nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego.
13. Informacje na temat organizacji pracy dziecka w szkole:
- zajęcia prowadzone są z rówieśnikami
- zajęcia pozalekcyjne, na które uczęszczała uczennica w ciągu roku szkolnego 2008/2009: bezpłatne konsultacje z matematyki, chemii oraz biologii, kółko dekoratorskie.
- brała udział w konkursach: ortograficznym, plastycznym: „Stop AIDS”, „Bezpieczna szkoła”
14. Realizacja programu „Dziecko niepełnosprawne w masowej szkole publicznej – jego wychowanie i edukacja” – uwagi w trakcie realizacji:
- w klasie uczennica zajmowała pierwszą ławkę od biurka
- wystąpiły problemy z tolerowaniem uczennicy przez grupę rówieśniczą.
- prace domowe uczennica otrzymywała zgodne z programem nauczania
- sposób sprawdzania stopnia opanowania wiedzy, był różny, zależny od nauczanego przedmiotu np.: w formie testu z pytaniami zamkniętymi lub otwartymi, w formie krótkich prostych poleceń, sprawdzian taki sam jak cała klasa tylko np. mniej pytań itp.
- ocena i motywowanie do pracy ( np. ocena za wkład pracy włożony w wykonanie danego zadania, ocena za wysiłek i motywację do nauki, ocena za wykonane zadanie odpowiednio do możliwości ucznia itp.), były dokonywane w sposób wyważony, aby zachęcać uczennicę do nauki a nie wprost przeciwnie. Stosowano różnego rodzaju formy oceniania np. słowne, opisowe i cyfrowe,
- kontakty z rodzicami: na początku współpracy wychowawca – rodzice ustalono, że rodzice będą raz w miesiącu spotykać się z wychowawcą w celu oceny postępów córki w nauce. Rodzice ponadto utrzymywali kontakt telefoniczny ze szkołą. Wszystkie problemy związane z egzystencją dziecka niepełnosprawnego w szkole masowej były rozwiązywane na bieżąco.
15. Zalecenia na przyszły rok szkolny 2009/2010.
- dla ucznia niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim nauczyciele powinni opracować modyfikację istniejących już programów lub za zgodą rodziców dostosować programy do indywidualnych możliwości, zgodnie jednak z programem, jaki realizują wszyscy uczniowie z zakresu danego przedmiotu.
- dokumentując pracę ucznia niepełnosprawnego każdy nauczyciel powinien robić to w sposób syntetyczny, możliwie najkrótszy i najbardziej konkretny, pamiętając, iż najważniejsza jest sama praca z uczniem niepełnosprawnym i to właśnie na nią położyć należy największy nacisk.
- należy skierować uczennicę na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej w sprawie zwolnienia z drugiego języka obcego
- należy skierować uczennicę na konsultacje logopedyczne
- należy zintegrować Zespół Klasowy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.