X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6455
Przesłano:

Plan wychowawczy dla klasy VI

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ
DLA KLASY VI
NA ROK SZKOLNY 2009/2010

Zatwierdziła: Rada Klasowa Rodziców dnia 08.09.2009

1)...........................
2)...........................
3)...........................

I. UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁŻYCIA W SPOŁECZNOŚCI KLASOWEJ

realizacja ścieżki: Wychowanie do życia w społeczeństwie:- wychowanie obywatelskie

1. Organizacja życia klasowego:
- zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia (dyżurni i ich obowiązki, regulamin zachowania, kryteria ocen z zachowania)
- wybory samorządu klasowego
- przydział obowiązków

2. Troska o estetykę:
- opieka nad pracownią nr.4 (dekorowanie klasy, ukwiecenie-opieka nad kwiatami)
- poszanowanie pomocy dydaktycznych
- wykonywanie gazetek w klasie
- porządkowanie przydzielonego terenu przyszkolnego

3. Opieka nad uczniami mającymi trudności w nauce
- zorganizowanie pomocy koleżeńskiej (np. w ramach zajęc świetlicowych)

II. UCZESTNICTWO W KULTURZE

realizacja ścieżek: Wychowanie do życia w społeczeństwie:- wychowanie obywatelskie
- edukacja regionalna

1. Udział w uroczystościach szkolnych:
- udział w rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego
- obchody Święta Szkoły
- udział w apelach okolicznościowych

2. Organizacja spotkań klasowych:
- Dzień Chłopca
- Andrzejki
- Mikołajki
- Wigilia klasowa
- Walentynki
- Dzień Kobiet
- Dzień Dziecka (Dni Rodziny)
- inne

3. Udział w wydarzeniach ogólnoszkolnych:
- Święto Szkoły
- Obrzędy Bożonarodzeniowe
- zabawa choinkowa
- powitanie wiosny
- dyskoteki okolicznościowe
- Dni Rodziny, -inne

4. Zwiedzanie zabytków kultury:
- wycieczka

5. Udział w konkursach:
- Symbolika Bożego Narodzenia
- Wielkanocna sztuka ludowa

III. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE

realizacja ścieżek: Wychowanie do życia w społeczeństwie: - wychowanie patriotyczne
- wychowanie obywatelskie

1. Kształtowanie miłości do ojczyzny opartej na poczuciu więzi narodowej, znajomości historii i tradycji:
- udział w apelach szkolnych:
* Święto Niepodległości
* Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
- wykonywanie gazetek tematycznych
- wystawki szkolne

2. Pogłębianie wiedzy o patronce szkoły
- wykonanie gazetki tematycznej
- pogadanka na temat życia i twórczości Marii Konopnickiej
- Dni patronki szkoły (święto "Roty")

IV. WYCHOWANIE CZYTELNICZE

realizacja ścieżki: Edukacja czytelnicza i medialna

1. Propagowanie czytelnictwa:
- zachęcanie do czytania książek:
* pogadanka tematyczna "Książka- mój przyjaciel"
- wykonanie gazetki tematycznej

2. Uwrażliwienie na piękno literatury polskiej:
- czytanie wierszy (o różnorodnej tematyce, np.związane z porami roku; ważnymi wydarzeniami- rocznicami, świętami; regionem; inne)
- pogadanka na temat twórczości Marii Konopnickiej (recytacja jej wierszy przez ochotników)

V. WYCHOWANIE W ZDROWIU

realizacja ścieżki: Edukacja prozdrowotna

1. Estetyka otoczenia:
- opieka nad pracownią
- opieka nad terenem przyszkolnym
- dbanie o czystość w szkole

2. Kultura zdrowia:
- spożywanie posiłków w szkole (drugie śniadanie)
- racjonalne wykorzystywanie przerw międzylekcyjnych (w miarę możliwości na świeżym powietrzu)
- pogadanki tematyczne:
* troska o własne bezpieczeństwo
* bezpieczna droga do szkoły
* bezpieczne wakacje
* narkotyki- mity i rzeczywistość
- audycje zdrowotne przez radiowęzeł, prelekcje pielęgniarki szkolnej
- programy profilaktyczne na rok szkolny 2009/2010

3. Stan zdrowia:
- współpraca z pielęgniarką szkolną:
* badania kontrolne (waga, wzrost,inne)
* fluoryzacja zębów
* pogadanki tematyczne

4. Rozwój kultury fizycznej:
- udział w turniejach i zawodach sportowych

VI. WYCHOWANIE EKOLOGICZNE

realizacja ścieżki: Edukacja ekologiczna

1. Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody:
- wykonywanie gazetek związanych z akcjami ekologicznymi
- prace porządkowe na terenie szkoły

2. Włączanie się do akcji ekologicznych:
- obchody Dni Ziemi

3. Propagowanie działań ekologicznych:
- pogadanki tematyczne

VII. SAMOWYCHOWANIE

realizacja ścieżki: Wychowanie do życia w społeczeństwie: -wychowanie obywatelskie

1. Poznawanie siebie:
- pogadanki tematyczne:
* "Jestem niepowtarzalny" (poczucie własnej wartości, samoocena, rozpoznawanie własnych uczuć)
* "Moje mocne strony" (rozpoznawanie własnych mocnych stron, akceptowanie własnych wad i słabości)

2. Kontakty z innymi:
- pogadanki tematyczne:
* "Ja i moi rówieśnicy" (metody jasnego komunikowania się, autoprezentacja, przełamywanie barier)
* "Konflikt- burzy czy buduje?" (umiejętność radzenia sobie z problemami, ćwiczenie asertywności)

VIII. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1. Włączanie rodziców w życie klasy:
- spotkania klasowe
- wycieczka, biwak (?)

2. Informowanie rodziców o osiągnięciach edukacyjnych, zachowaniu:
- zebrania z rodzicami
- indywidualne konsultacje
- kontakt telefoniczny
- kontakt pisemny (zeszyt do korespondencji z rodzicami)

3. Pedagogizacja rodziców:
- pogadanki- „Jak pomóc dziecku przygotować się do sprawdzianu po klasie szóstej?”, referaty, dyskusje, inne
(propozycje rodziców)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.