X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 614
Przesłano:

Plan wynikowy z matematyki dla ucznia z obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi - klasa V

DZIAŁ: LICZBY NATURALNE

UCZEŃ:
- potrafi zapisać i odczytać liczby wielocyfrowe w dziesiątkowym systemie pozycyjnym do miliona
- umie porównać i porządkować liczby naturalne w kolejności od najmniejszej do największej i odwrotnie
- potrafi zaznaczyć na osi liczbowej punkty odpowiadające liczbom naturalnym i odczytać z osi liczbowej współrzędne zaznaczonych punktów (prosty odcinek jednostkowy np.1, 5, 10)
- potrafi dodawać i odejmować w pamięci liczby dwucyfrowe bez przekroczenia progu dziesiątkowego lub liczbę jednocyfrową do dwucyfrowej z przekroczeniem progu dziesiątkowego
- potrafi mnożyć liczby przez 10, 100, 1000
- potrafi mnożyć w pamięci liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe w zakresie 100 (proste przykłady np. przez 2, 3)
- potrafi wykonać dzielenie z resztą w bardzo prostych przykładach
- potrafi dodawać i odejmować pisemnie liczby wielocyfrowe bez przekroczenia progu dziesiątkowego i z przekroczeniem 1, 2 progów
- potrafi mnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby jednocyfrowe i dwucyfrowe
- potrafi dzielić pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby jednocyfrowe
- umie sprawdzić poprawność wykonywanych działań
- potrafi rozwiązywać proste jednodziałaniowe zadania tekstowe
- potrafi zapisać kolejne wielokrotności liczb naturalnych
- potrafi podawać dzielniki liczb naturalnych (proste przykłady)
- potrafi wskazywać wspólne wielokrotności liczb w prostych przykładach
- umie rozpoznać liczby podzielne przez 2, 5, 10, 100

DZIAŁ: UŁAMKI ZWYKŁE

UCZEŃ:
- potrafi opisać część figury lub zbioru skończonego za pomocą ułamka
- umie zapisać ułamek w postaci ilorazu i odwrotnie
- umie zamieniać ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną i odwrotnie (proste przykłady)
- potrafi wyłączyć całość z ułamka niewłaściwego
- umie przedstawić ułamek zwykły lub liczbę mieszaną na osi liczbowej oraz odczytać współrzędne zaznaczonego ułamka na osi liczbowej (proste przykłady)
- umie skracać i rozszerzać ułamki zwykłe gdy dana jest liczba, przez którą należy podzielić (pomnożyć) licznik i mianownik
- potrafi porównywać ułamki zwykłe o równych mianownikach (licznikach)
- potrafi sprowadzić dwa ułamki do wspólnego mianownika (bardzo proste przykłady)
- potrafi dodawać i odejmować ułamki zwykłe i liczby mieszane o tych samych mianownikach oraz w bardzo prostych przykładach o różnych mianownikach
- potrafi mnożyć ułamki zwykłe przez liczby naturalne i przez ułamki zwykłe
- potrafi dzielić ułamki zwykłe przez liczby naturalne i przez ułamki zwykłe

DZIAŁ: FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE

UCZEŃ:
- potrafi rozpoznać i kreślić proste i odcinki równoległe i prostopadłe
- potrafi rozpoznać i narysować kąty ostre, proste, rozwarte, pełne i półpełne
- potrafi zmierzyć kąt za pomocą kątomierza i narysować kąt wypukły o danej mierze stopniowej
- potrafi rozpoznać kąty wierzchołkowe i przyległe, zna własności tych kątów i potrafi obliczyć miarę kąta gdy dana jest miara jednego z tych kątów
- potrafi wyróżnić wielokąty spośród innych figur i wskazywać w nich boki, wierzchołki, kąty, przekątne
- potrafi obliczać obwody wielokątów w rzeczywistości
- potrafi wyróżnić spośród figur geometrycznych i narysować na papierze w kratkę trójkąt, prostokąt, kwadrat, romb, równoległobok, trapez
- potrafi obliczyć miarę kąta w trójkącie gdy dana jest miara jego dwóch kątów
- potrafi wskazać boki równoległe w równoległobokach i trapezach
- potrafi wskazać figury przystające

DZIAŁ: UŁAMKI DZIESIĘTNE

UCZEŃ:
- potrafi zapisać i odczytać ułamek dziesiętny
- potrafi zamienić ułamek dziesiętny na ułamek zwykły
- potrafi zapisać ułamek zwykły o mianowniku 10, 100, 1000 w postaci dziesiętnej
- umie porównywać ułamki dziesiętne o tej samej liczbie miejsc po przecinku i uporządkować je w podanej kolejności
- potrafi zaznaczyć ułamek dziesiętny na osi liczbowej i odczytać współrzędne zaznaczonego ułamka na osi (proste przykłady)
- potrafi zamieniać wyrażenia dwumianowane na jednomianowane i odwrotnie (przykłady typu 2cm3mm = 23mm)
- potrafi dodawać i odejmować ułamki dziesiętne z ta samą ilością miejsc po przecinku z przekroczeniem 1, 2 progów
- umie mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne przez 10,100,1000
- potrafi mnożyć ułamki dziesiętne przez liczby jednocyfrowe i dwucyfrowe
- potrafi dzielić ułamki dziesiętne przez liczby jednocyfrowe
- umie wykonać działania na ułamkach dziesiętnych za pomocą kalkulatora

DZIAŁ: POLA FIGUR

UCZEŃ:
- zna podstawowe jednostki pola
- potrafi mierzyć pola figur kwadratami jednostkowymi, trójkątami jednostkowymi
- umie obliczyć pole prostokąta i kwadratu
- potrafi rozwiązywać praktyczne zadania tekstowe związane z polem kwadratu i prostokąta np. powierzchnia podłogi, kafelki na ścianę itp.

DZIAŁ: GRANIASTOSŁUPY

UCZEŃ:
- potrafi wyróżnić spośród figur przestrzennych prostopadłościan, sześcian, graniastosłup prosty
- potrafi wskazywać na modelach elementy budowy graniastosłupów prostych (ściany, krawędzie, wierzchołki, podstawy) oraz ściany i krawędzie prostopadłe i równoległe, krawędzie o jednakowej długości
- umie kreślić siatki prostopadłościanów i sześcianów na papierze w kratkę
- potrafi obliczyć pole powierzchni sześcianu i prostopadłościanu w oparciu o siatkę lub model
- zna podstawowe jednostki objętości
- potrafi obliczyć objętość prostopadłościanu i sześcianu

DZIAŁ: PROCENTY

UCZEŃ:
- zna intuicyjne pojęcie procentu
- potrafi wskazać przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym
- potrafi zapisać ułamek o mianowniku 100 w postaci procentu
- umie zaznaczać 25%, 50% figur
- potrafi zapisać25%, 50% w postaci ułamka

DZIAŁ: LICZBY CAŁKOWITE

UCZEŃ:
- umie podać przykłady liczb ujemnych
- potrafi rozróżnić liczby dodatnie, ujemne i liczbę 0
- potrafi zaznaczyć liczby całkowite na osi liczbowej
- potrafi porównać liczby całkowite dodatnie oraz dodatnie z ujemnymi
- umie podać liczbę przeciwną do danej
- potrafi dodać dwie liczby o jednakowych znakach
- potrafi dodać lub odjąć dwie liczby całkowite korzystając z osi liczbowej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.