X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6120
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Na okres stażu od 01.09.2008 r. do 31.05.2011 r.
Mgr Marzena Karzarnowicz – nauczyciel bibliotekarz
nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Na podst. Art.9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112, z późn. zm.) )
Plan został wykonany w formie tabeli, podzielonej na cztery kolumny:
Zadania - 1 Sposoby i formy realizacji - 2 Termin realizacji - 3 Sposób dokumentowania - 4

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Ad. 1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
Ad. 2. Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.( z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2007r. Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN, portalu Eduseek, Biblioteka w Szkole itp. Opracowanie planu rozwoju zawodowego - zgodnie z potrzebami szkoły oraz biblioteki szkolnej
Ad. 3. VIII/IX 2008, IX 2008, IX 2008
Ad. 4. Poprawne sformułowanie: wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Plan rozwoju zawodowego

Ad.1. Diagnoza potrzeb czytelniczych użytkowników biblioteki, śledzenie oraz analizowanie zadań i potrzeb szkoły
Ad. Opracowanie ankiety badającej zainteresowania i oczekiwania użytkowników biblioteki. Analiza dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, Planu Rozwoju Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki, regulaminów szkolnych
Ad. 3. Na bieżąco
Ad.4. Opis i analiza badań własnych
Plan Pracy Biblioteki Szkolnej

Ad.1. Koordynowanie realizacji ścieżki edukacja czytelnicza i medialna
Ad. 2. Praca w komisji przedmiotowej Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na treści przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego. Współpraca z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną
Ad.3. Na bieżąco
Ad.4. Plan zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej.Dziennik pracy biblioteki szkolnej, dokumentacja biblioteczna

Ad. 1. Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów.
Ad. 2. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, radach pedagogicznych szkoleniowych, kursach, warsztatach - zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.
Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną. Opieka nad Szkolnym Centrum Informacji
Gromadzenie odpowiedniej literatury, aktualizacja księgozbioru zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych : prowadzenie zajęć indywidualnych, działań opiekuńczo-wychowawczych, konsultacje z wychowawcami ,pedagogiem szkolnym. Organizowanie ogólnoszkolnych i bibliotecznych imprez, konkursów i wystaw
Ad.3. Okres stażu. Na bieżąco
Ad.4. Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego. Wyniki badań czytelniczych. Analiza statystyki bibliotecznej. Zapisy w dzienniku bibliotecznym, dyplomy

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Ad. 1. Stosowanie technologii komputerowej
w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów pomocniczych. Komputeryzacja biblioteki w celu podnoszenia jakości pracy szkoły
Ad. 2. Opracowanie dokumentów bibliotecznych ( wzbogacanie i aktualizowanie zbiorów bibliotecznych, szkolnych ). Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno- wychowawczej. Śledzenie na bieżąco publikacji w portalach edukacyjnych Internetu. Prowadzenie listy ważnych stron internetowych, poznanie nowych programów komputerowych, praktyczne zastosowanie programu MOL Optivum. Przekształcanie biblioteki w Szkolne Centrum Informacji. Przygotowanie materiałów do zamieszczania na stronach internetowych ( strona internetowa biblioteki i jej aktualizacja, publikacje na stronie internetowej)
Ad. 3. Okres stażu. Na bieżąco
Ad. 4. Materiały tworzone z wykorzystaniem technologii komputerowej. Opracowanie Regulaminu Szkolnego Centrum Informacji. Efekty pracy uczniów podczas zajęć z komputerem w Szkolnym Centrum Informacji. Zaświadczenia. Materiały zamieszczone na stronach internetowych: scenariusze, konkursy

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Ad. 1. Prezentowanie innym zainteresowanym nauczycielom własnych zajęć, w tym pozalekcyjnych, np. z biblioterapii. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
Ad. 2. Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć, zestawień bibliograficznych, warsztatu informacyjnego. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń oraz konstruktywne wnioski. Wymiana informacji i materiałów metodycznych z innymi bibliotekarzami szkolnymi. Nawiązanie współpracy z nauczycielami w zakresie realizacji zajęć bibliotecznych oraz realizacji ścieżek: Edukacja czytelnicza i medialna. Współpraca z pedagogiem szkolnym. Informowanie grona pedagogicznego o nowościach w zbiorach biblioteki.
Ad. 3. Okres stażu. Na bieżąco
Ad. 4. Scenariusze zajęć, zestawienia bibliograficzne, tematyczne. Notatki z obserwacji z zajęć. Karty pracy, scenariusze lekcji, zapiski w dziennikach

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Ad. 1. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu biblioterapii ( zgodnie z potrzebami szkoły )
Ad. 2. Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści. Konsultacje z pedagogiem szkolnym, rozpoznawanie problemów młodzieży i pomoc w ich rozwiązywaniu. Współpraca z Ośrodkiem Biblioterapii przy Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku
Ad. 3. Okres stażu
Ad. 4. własny program z zakresu biblioterapii, scenariusze zajęć

§ 8 ust. 2 pkt. 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć zawodowych

Ad. 1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
Ad. 2. Uprawnienia biblioterapeutyczne
Ad. 3. Rok szkolny 2008/2009
Ad. 4. Świadectwo ukończenia kursu

Ad. 1. Własne publikacje
Ad. 2. Opracowanie i opublikowanie artykułu mającego wartość metodyczną lub merytoryczną. Opracowanie i publikacja konkursu szkolnego
Ad. 3. Okres stażu
Ad. 4. Artykuły, konkurs

§ 8 ust. 2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Ad. 1. Działania na rzecz podniesienia poziomu kultury słowa oraz poziomu czytelnictwa
Ad. 2. Opracowanie i wdrożenie programu podnoszenia poziomu czytelnictwa i poprawnego posługiwania się polszczyzną przez uczniów
Ad. 3. Na bieżąco
Ad. 4. Teczki tematyczne dotyczące poprawności językowej, gazetki, wystawki, konkursy

Zatwierdzono do realizacji: .......................... Opracowała: Marzena Karzarnowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.