X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6025
Przesłano:

Indywidualny plan terapeutyczny

Roczny indywidualny program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych na rok 2009/2010
opracowany na podstawie orzeczenia nr

Przygotowała: Elżbieta Sternicka

Dane ucznia:
Imię i nazwisko:
Ur. 14.II........
Klasa II b, PG Nr1 w Białymstoku

Krótka charakterystyka ucznia:
Diagnoza podstawowa:
Marta jest średnim dzieckiem z trojga w rodzinie. Struktura rodziny jest pełna. Matka posiada wykształcenie wyższe, ojciec średnie. Oboje posiadają stałe źródło dochodu, a sytuację materialną określają jako zadowalającą. Nie korzystają z dodatkowej pomocy świadczonej przez instytucje. W rodzinie nie występują obciążenia chorobowe.
Diagnoza podstawowa: Zaburzenia zachowania( zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi, zaburzenia opozycyjno-buntownicze)

ZALECENIA

1.Indywidualna pomoc psychologiczno- pedagogiczna
2 .Dostosowanie tempa pracy do możliwości uczennicy
3.Ukierunkowywanie nadmiernej aktywności na właściwy cel
4.Angażowanie w prace ,w których może wykorzystać swoje umiejętności
5. Ćwiczenia w pisaniu. Wprowadzanie autokontroli. Usprawnienie poziomu graficznego.
6.Rozwijanie szybkości czytania i umiejętności pracy z tekstem
7.Ćwiczenia koncentracji uwagi

INDYWIDUALNY PLAN TERAPEUTYCZNY

1. Indywidualna pomoc psychologiczno- pedagogiczna
Ustalenie jasnych i przejrzystych reguł współpracy i konsekwentne ich przestrzeganie
Organizacja pracy :
1.Stwarzanie atmosfery sprzyjającej podniesieniu motywacji do pracy w trakcie zajęć:
Rozbudzanie twórczej aktywności uczennicy poprzez organizowanie odpowiednich warunków, zapewniających życzliwy i otwarty sposób porozumiewania się
- stosować metody aktywizujące,
- zlecać zadania, których wypełnianie podniesie jej poczucie wartości, podnoszenie wiary Marty we własne możliwości
- prezentowanie uczennicy odpowiednich postaw
Zadania naprawcze i profilaktyczne:
- współpraca psychologiem szkolnym, współdziałanie z rodziną uczennic oraz z PP-P;
- realizowanie zajęć profilaktycznych
- stosowanie ćwiczeń obniżających poziom napięcia;
3. Rozbudzanie zainteresowań.
Terapia zaburzeń zachowania
1.Ustalenie regulaminu spotkań i norm zachowywania się w trakcie zajęć i poza nimi.
Konsekwentne wymaganie dostosowana zachowania do regulaminu.
2.Systematyczne przypomnienie uczniowi form grzecznościowych.
- uwrażliwianie na poszanowanie godności innych osób,
- zwracanie uwagi na przestrzeganie norm społecznych obowiązujących w grupie rówieśniczej,
3. Systematyczne witanie się i żegnanie poprzez uścisk dłoni z pedagogiem (Umiejętność wypracowujemy na każdych zajęciach)
4.Rozmowa przed każdymi zajęciami odnośnie samopoczucia i ogólnego stanu zdrowia.
5. Stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji.
6. Modyfikowanie złych zachowań uczenia:
• metoda osobistego przykładu,
• rozmowy wychowawcze,
• oduczanie złych nawyków,,
• relaksacja indywidualna, ćwiczenia oddechowe
• muzykoterapia.
7. Umożliwianie wyrażania i wyjaśniania reakcji emocjonalnych.
8. Stopniowe uczenie sposobów opanowywania stanów frustracyjnych i kontroli emocji.
9. Wskazywanie form zachowań odpowiednich do realnych możliwości.
10. Budzenie wiary we własne siły i poczucie własnej wartości poprzez stwarzanie okazji do sukcesów.
11. Uczenie szukania pomocy w sytuacjach trudnych.
12. Indywidualne podeści do ucznia.
13.Próby zastępowanie napadów złości innymi formami aktywności fizycznej- ruch , klaskanie, tupanie, ściskanie piłeczki itp.
14. Współpraca z rodziną, psychologiem szkolnym i wychowawcą

2.Dostosowanie tempa pracy do możliwości uczennicy
1. Stopniowanie trudności
2. Stosowanie przerw śród zajęciowych
3. Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe
4. Motywowanie do podjęcia wysiłku i skończenia rozpoczętego zadania
5. Zezwalanie na ruch pomiędzy wykonywaniem kolejnych zadań

3.Ukierunkowywanie nadmiernej aktywności na właściwy cel
Organizowanie zajęć wg ustalonych reguł:
a) umożliwienie z jednej strony zaspokojenia potrzeby ruchu, a z drugiej wdrażanie do zajęć wymagających spokoju i skupienia
b) przeplatanie aktywności ruchowej z zajęciami wymagającymi skupienia (lepienie z plasteliny, wydzieranie z papieru, słuchanie opowiadań, rysowanie, malowanie itp.);
c) kontrolowanie kontaktów z innymi uczniami skłanianie do ustępstw i kompromisów,
d) wyciąganie konsekwencji ze złych zachowań : motywowanie do przeproszenia lub zajęcia się zleconym zadaniem, w zależności od sytuacji
e)ograniczanie liczby bodźców (za wiele bodźców wprowadza chaos i potęguje pobudliwość):
f). Ukierunkowywanie działalności na właściwy cel, bez zbędnego ograniczania aktywności
g) udzielanie dyskretnej pomocy w organizowaniu działania uczennicy, tak aby zawsze osiągnęła zamierzony cel, zakończyła czynność, wykonała zadanie; cała praca lub jej część musi być zawsze zakończona (sprawdzona, pochwalona, wzmocniona przez pedagoga)
h) Podkreślanie uczennicy jej dobrych stron, prób zmiany zachowań oraz nagradzanie za drobne sukcesy (np. uśmiechem, pochwaleniem słownym, przyjaznym spojrzeniem itp.).

4.Angażowanie w prace ,w których może wykorzystać swoje umiejętności
1. Dobieranie zadań w sposób umożliwiający uczennicy:
- rozładowanie energii – zadnia z ruchem
- wykorzystanie spostrzegawczości- ćwiczenia koordynacji wzrokowej
- wykorzystanie refleksu- gry i zabawy
- wykorzystanie poczucia humoru- układanie wierszyków , rymowanek, krótkich tekstów
- wielomówności- stwarzanie możliwości do wypowiedzi słownej na określony temat

5. Ćwiczenia w pisaniu.
1.Doskonalenie poziomu graficznego pisma. Właściwie rozmieszczanie tekstu na stronie zeszytu. Trzymanie się liniatury.
2.Usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego, utrwalanie obrazu wzrokowego liter i połączeń między literami.
3.Przepisywanie tekstów połączone z lukami:
- sylabowymi
- literowymi( utrwalanie ortografii )
- wyrazowymi
- Przepisywanie i poprawianie tekstów z błędami
4.Samodzielne pisanie opowiadań i opisów,
5.Układanie planów utworów lub ich fragmentów,
6. Pisanie z pamięci i ze słuchu,
7. Pisanie pism użytkowych- listy, odpowiedzi na listy, adresowanie kopert, życzenia świąteczne, imieninowe, okolicznościowe, pisanie ogłoszeń
8.Kalkowanie znaków literopodobnych i trudniejszych znaków graficznych- np. kolorowanki
9.Kreślenie ślimaków i spirali na zmniejszających się formatach
10.Śledzenie palcem labiryntów -bez odrywania ręki
11.Pisanie po śladzie ciągłym wyraźnym i nikłym, kropkowym

6. Rozwijanie szybkości czytania i umiejętności pracy z tekstem
1. Czytanie całościowe sylab i wyrazów.
2. Czytanie wyrazów, zdań i tekstów sylabami.
3. Czytanie sylab i wyrazów w krótkich ekspozycjach.
4. Czytanie naprzemienne sylab, wyrazów i zdań.
5. Czytanie selektywne głośne i ciche.
6. Czytanie z przesłoną (w okienku).
7. Czytanie chóralne.
8. Ćwiczenia w rozumieniu treści:
- Układanie zdań z podanych wyrazów .
- Czytanie pojedynczych zdań i tworzenie krótkich tekstów.
- Dobieranie odpowiednich zdań do prezentowanych obrazków.
- Czytanie krótkich opowiadań, artykułów prasowych itp. Wyodrębnianie na ich podstawie:
- postaci, zdarzeń imion- wszystkich szczegółów związanych z tekstem
- Omawianie postaci, ich czynów, cech charakteru itp.
- Ustalanie kolejności wydarzeń i wiązanie ich w logiczną całość,
- Układanie pytań do tekstu, oraz zamienianie zdania twierdzącego w pytanie
- Odpowiadanie na pytania do tekstu
- Nadawanie tytułów tekstom i poszczególnym akapitom z tekstu
- Czytanie głośne indywidualne tekstów, z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych i intonacji
Dodatkowo:
- dobieranki obrazkowo – wyrazowe
- loteryjki obrazkowo – wyrazowe
- domina obrazkowo – wyrazowe
- tworzenie zestawów tematycznych i rodzin wyrazów pokrewnych
- rozsypanki zdaniowe
- dobieranie zdań do treści obrazków (i odwrotnie)
- dobieranie lub układanie zdań opisujących historyjki obrazkowe
- dobieranie wyrazów parami (np. osoby działające i ich czynności, przedmioty i ich cechy itp.)
- dobieranie odpowiedzi do pytań, wykonywanie pisemnych poleceń itp.

7.Ćwiczenia koncentracji uwagi
1. Zabawy manipulacyjne, muzyczno-ruchowe
2. Praca na materiale obrazkowym.
3. Wyróżnianie figur, znanych przedmiotów wśród ich plątaniny.
4. Obserwowanie przedmiotów w ruchu.
5. Utrwalanie kształtów liter i cyfr przez obrysowywanie, lepienie z plasteliny, składanie z pociętych elementów.
6. Wyszukiwanie określonych liter wśród innych, w sylabach, wyrazach.
7. Loteryjki sylabowe i wyrazowe.
8. Wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami z dużą ilością szczegółów.
9. Rysowanie z pamięci.
10. Wyszukiwanie wzorów graficznych wśród innych o bardzo zbliżonym kształcie.
11. Dobieranie brakujących części.
12. Odtwarzanie wzorów figur geometrycznych.
13. Puzzle, bierki itp.
14. Powtarzanie zdobytych widomości , trening umiejętności

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.