X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5882
Przesłano:

Indywidualny program nauczania w kl. I ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym

Indywidualny program nauczania na I etapie edukacji dostosowany do potrzeb i możliwości ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Podstawą do opracowania tego programu był
PROGRAM „WESOŁA SZKOŁA” DLA KLASY I
oraz obserwacji ucznia i poznania jego możliwości.

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ...
DATA URODZENIA ....
ADRES ZAMIESZKANIA ....

Program oparty jest na celach i treściach programowych określonych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Uczennica zakwalifikowana do kształcenia specjalnego ze względu na mózgowe porażenie dziecięce.

OGÓLNE CELE EDUKACYJNE

1.Korygowanie, usprawnianie i kompensowanie w miarę możliwości zaburzonych funkcji.
2.Rozwijanie umiejętności poznawczych, potrzebnych do należytej orientacji w otoczeniu.
3. Kształtowanie wrażliwości przyrodniczej, literackiej, plastycznej i muzycznej.
4. Rozwijanie nawyku dbania o sprawność fizyczną, zdrowie i higienę.
5. Rozwijanie umiejętności w zakresie samoobsługi.
6. Kształtowanie równowagi emocjonalnej i pozytywnej motywacji do pracy.
7.Wdrożenie do uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości.
8. Kształcenie znajomości i umiejętności przestrzegania ogólnie przyjętych norm.
9. Kształtowanie umiejętności współdziałania z ludźmi.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1.Kształtowanie umiejętności umożliwiających zdobywanie wiedzy, takich jak: słuchanie, pisanie, czytanie, rachowanie, obserwowanie, odtwarzanie i tworzenie:
-uwrażliwienie dzieci na uważne słuchanie wypowiedzi innych osób;
-uczenie poprawnej wymowy i wyrażanie swoich myśli w formie zdania
-bogacenie biernego i czynnego słownictwa
-rozwianie percepcji słuchowej, percepcji słuchowo-wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
-usprawnianie małej motoryki
-rozwijanie prostych aktywności matematycznych
2.Kształtowanie prawidłowej postawy społeczno-etycznej i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne:
-kształtowanie właściwych zachowań wobec ludzi
-rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, regionalnej i do Ojczyzny
-uwrażliwianie na poszanowanie języka ojczystego, symboli i tradycji narodowych
-przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym
-wdrażanie do rozwiązywania problemów pojawiających się w życiu codziennym
-rozwijanie potrzeby komunikowania się i współpracy.
3.Uwrażliwienie na piękno środowiska przyrodniczego i kulturowego
-kształtowanie właściwego stosunku do świata roślin i zwierzą
-uwrażliwienie na piękno kultury
-wdrażanie do obsługi prostych urządzeń technicznych
-rozwijanie aktywności muzycznej wyrażającej się w śpiewie, zabawach muzyczno-ruchowych, słuchanie różnej muzyki
-poznanie różnych technik plastycznych
4.Uświadomienie konieczności dbania o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo
-wdrażanie do troski o zdrowie fizyczne i psychiczne
-rozwijanie sprawności fizycznej
-wyrabianie podstawowych nawyków higienicznych i żywieniowych
-dostarczanie wiedzy na temat własnego ciała, jego możliwości i ograniczeń
-uwrażliwianie na bezpieczeństwo i wyrabianie umiejętności unikania zagrożeń

Treści nauczania
1.Edukacja polonistyczna
Słuchanie i mówienie
-ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
-poprawne nazywanie rzeczy, czynności, zjawisk
-słucha poleceń, wypowiedzi nauczyciela i innych osób
-słucha tekstu czytanego i odtwarzanego z nagrań
-swobodne i spontaniczne wypowiadanie się
-próby wspólnego formułowania odpowiedzi
-wspólne omawianie obrazków, historyjek, próby nadawania im tytułów
-wspólne układanie zdań opisujących przedmioty lub zjawiska
-nauka krótkich wierszy
Pisanie i czytanie
-pisanie znaków literopodobnych
-próby pisania po śladzie
-podział wyrazów na sylaby
-analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów
-liczenie liter
-całościowe rozpoznawanie kilku wyrazów pisanych i drukowanych

2.Edukacja środowiskowa
Rodzina i dom w życiu dziecka
-rodzina: struktura, organizacja życia
-opieka nad młodszym rodzeństwem;
-tradycje rodzin
-formy spędzania wolnego czasu
-okazywanie miłości, przyjaźni, szacunku i zaufania
-wygląd domów w mojej miejscowości
-zwierzęta hodowane w domu i opieka nad nimi
W klasie i szkole
-wygląd i utrzymanie porządkowe
-prawidłowa postawa w ławce
-bezpieczne zachowanie się w klasie i w szkol
-pomieszczenia szkolne;
-zawody ludzi pracujących w szkole
-zasady bezpiecznego poruszania się na drogach
-nazwa i adres szkoły;
-niebezpieczeństwa zabaw w pobliżu jezdni.
Nasza miejscowość
-zakłady użyteczności publicznej (Ośrodek Zdrowia, Poczta, Straż Pożarna)
-rodzaje pobliskich sklepów
-podstawowe znaki drogowe
Przyroda w moim otoczeniu
-zmiany zachodzące w przyrodzie
-zwierzęta i rośliny lasów
-drzewa i krzewy owocowe;
-rośliny warzywne;
-zwierzęta żyjące w sadzie
-największa rzeka Polski
-rodzaje zbóż
Ja – moje ciało i zdrowie
-higiena ciała
-części ciała i ich rola
-przybory do higieny osobistej
-potrzeby organizmu
-czynniki i sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu
-sporty w różnych porach roku
-korzystanie z urządzeń sanitarnych w miejscach publicznych;
-wpływ higieny na stan zdrowia.

3.Edukacja matematyczna
Zbiory
-porównywanie liczebności zbiorów poprzez łączenie w pary
-klasyfikowanie przedmiotów według ich cech (koloru, kształtu, wielkości)
Liczby i ich własności
-odczytywanie liczb w zakresie 5
-liczenie do 10
Problemy matematyczne w życiu codziennym
-określanie kierunków i położenia osób oraz przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie (przed, za, nad, pod, z przodu, z tyłu, z prawej, z lewej strony itp.)
-rozpoznawanie monet: złoty i grosz praktyczne korzystanie z kalendarza (nazwy i ilość dni tygodnia, ich kolejność)
Figury geometryczne
-rozpoznawanie, wyróżnianie w otoczeniu figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
-układanie wzorów i ornamentów z poznanych figur geometrycznych;

4.Edukacja techniczna
-zasady przygotowania miejsca do pracy i porządkowania go po zakończeniu pracy
-dobieranie materiałów i narzędzi do pracy
-lepienie, konstruowanie, wycinanie, wydzieranie, modelowanie, odwzorowywanie i tworzenie kompozycji dekoracyjnych
-projektowanie i wykonanie płaskich i przestrzennych form użytkowych np:
kwiaty, ozdoby choinkowe z pomocą nauczyciela

5.Edukacja plastyczna
-dobieranie barw rysowanych przedmiotów zgodnie z rzeczywistości
-rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kolorów
-obrysowywanie, kolorowanie, rysowanie, malowanie, stemplowanie danych wzorów i tworzenie własnych kompozycji
-malowanie różnokolorowych plam i wypełnianie je kolorem

6.Edukacja muzyczna
-śpiewanie piosenek dla dzieci
-proste układy ruchowe do znanych piosenek
-naśladowanie głosem różnych dźwięków
-wyklaskiwanie rytmu
-rytmiczne marsze przy muzyce
-słuchanie różnego rodzaju muzyki instrumentalno -wokalnej

Edukacja motoryczna i zdrowotna
-bieg po prostej i slalomem z omijaniem przeszkód
-zabawy bieżne z użyciem piłek
-rzuty rożnymi przedmiotami na odległość i do celu
-wieloskoki, przeskoki, skoki z pokonywaniem naturalnych przeszkód
-przechodzenie pod i nad przeszkodą
-tory przeszkód z elementami pełzania i czworakowania
-zabawy rytmiczne i taneczne
-mini-gry zespołowe
-przyjmowanie podstawowych pozycji
-zabawy i gry rekreacyjne na świeżym powietrzu.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Aby osiągnąć zamierzone cele metody, formy pracy muszą być dostosowane do indywidualnych możliwości dziecka.
Właściwa realizacja celów edukacyjnych powinna również uwzględniać słabe i mocne strony dziecka, podnoszenie poczucia własnej wartości, motywowanie do nauki, rozwijania poczucia, że ono również potrafi.
Poszczególne umiejętności będą rozwijane i utrwalane poprzez następujące działania:
1.Działania praktyczne na materiale konkretnym.
2.Obserwowanie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu.
3.Zabawy tematyczne związane z odgrywaniem ról.
4.Próby tańca, śpiewu, wypowiedzi muzycznych i plastycznych, zawody sportowe, zabawy i gry rekreacyjne (głównie na świeżym powietrzu)
5.Pokaz okazów naturalnych, modeli, ilustracji.
6.Opis i pogadankę tematycznie związane z konkretem, z lekcją i zastosowanymi pomocami dydaktycznymi.
7.Wycieczki przyrodnicze, do miejsc użyteczności publicznej.
8.Ćwiczenia matematyzujące sytuacje wynikające z życia codziennego ucznia.
9.Ćwiczenia zwiększające ogólną sprawność ruchową uczniów w zakresie dużej i małej motoryki, koordynacji ruchowej.
10.Ćwiczenia usprawniające i integrujące procesy percepcyjno-motoryczne, koncentrację uwagi, pamięć, myślenie, mowę.
11.Ustalanie regulaminów, zasad, norm postępowania i zachowania.
12.Wycieczki, wyjścia do kina.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Rozwój poznawczy
1.Dziecko a środowisko społeczne
-zna dane osobiste, adres domowy,
-przestrzega zasad życia szkolnego,
-nazywa swoja miejscowość,
-zachowuje normy współżycia i współdziałania w grupie podczas zabawy, wysiłku fizycznego i pracy zespołowej,
-utrzymuje ład i porządek w miejscu działania i zabawy,
-respektuje zasady zabierania głosu, korzystania ze środków dydaktycznych.
2.Dziecko a środowisko przyrodnicze
-rozpoznaje i opisuje przyrodę otoczenia,
-zna roślinność i zwierzęta w swoim otoczeniu i regionie,
-opisuje najważniejsze cechy czterech pór roku,
-rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska atmosfery
-przestrzega podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych
-zna różne zawody i nazywa czynności związane z wykorzystywaniem danego zawodu,
-dba o zdrowie i higienę osobistą,
-zna sposoby odżywiania i odpoczynku.
3.Dziecko – jego ciało, zdrowie i rozwój
-dba o zdrowie i higienę osobistą,
-zna sposoby racjonalnego odżywiania się i odpoczynku,
-potrafi zachować- prawidłowa postawę przy pracy,
4.Słuchanie i wypowiedzi
-wypowiada się swobodnie i samorzutnie,
-opowiada o wrażeniach i własnych doświadczeniach,
-uważnie słucha wypowiedzi innych,
-wspólnie z nauczycielem odpowiada na proste pytania,
-słucha baśni, opowiadań, legend,
-wygłasza kwestie w zabawach
5.Czytanie i praca z tekstem
-rozpoznaje kilka opracowanych wyrazów,
-układa odpowiedzi do przeczytanego tekstu, wyróżnia bohaterów,
6.Pisanie, umiejętności językowe i ortografia
-pisze proste litery, sylaby i wyrazy z pomocą nauczyciela,
7.Dziecko a codzienne problemy matematyczne
-określa położenie przedmiotu,
-przelicza przedmioty przez dotykanie, przesuwanie, wskazywanie
-porównuje liczebność zbiorów przez łączenie w pary,
-przelicza przedmioty po 2,3,5,
-rozpoznaje liczby w zakresie 5,
-rozpoznaje wartości monet,
-rozwiązuje proste problemy matematyczne życiu codziennym,
-rozpoznaje, rysuje, wyróżnia w otoczeniu figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt,
-układa wzory i ornamenty z poznanych figur geometrycznych,
8.Dziecko a sztuka, technika i muzyka
-potrafi posługiwać się przyborami, narzędziami,
-umie rozpoznać i nazwać materiały najczęściej stosowane w pracy szkolnej (papier, drewno, tkanina)
-wykonuje prace plastyczne wykorzystując różne techniki i materiały,
-rozpoznaje piosenki,
-potrafi śpiewać w grupie,
-lubi spontanicznie rysować, malować, muzyk
-zajmuje pozycję wyjściową do ćwiczeń,
-naśladuje gesty, ruchy, wzory (graficzne, melodyczne, choreograficzne),
-stosuje się do reguł i zasad gier sportowych,
-uczestniczy w zespołowych grach sportowych.
9.Rozwój społeczny i emocjonalny
-nawiązuję kontakt z kolegami, nauczycielem,
-respektuje zasady współżycia w grupie,
-wypełnia obowiązki wynikające z roli ucznia,
-potrafi współdziałać w grupie.

OCENIANIE ZACHOWANIA I OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
Ocenianie ucznia niepełnosprawnego uwzględniać będzie jego aktualny poziom rozwoju psychofizycznego – możliwości i ograniczenia umysłowe i ruchowe.
W związku z powyższym wystawiając oceny proponuje się wziąć pod uwagę:
1.wysiłek, który uczeń wkłada w opanowanie wiadomości i umiejętności;
2.poziom motywacji do pracy;
3.zaangażowanie w opanowanie materiału programowego;
4.samodzielność w wykonywaniu działań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.