X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5800
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

DANE OSOBOWE: Edyta Dominik - Cielicka
ur. .........
zam. ..........

NAZWA SZKOŁY: Szkoła Podstawowa nr 1
im. Gen. F. Kleeberga w Ząbkach

OPIEKUN STAŻU: ............................

CZAS TRWANIA STAŻU: 1 września 2008 – 31 maja 2011 (2 lata i 9 miesięcy)
ZAKRES OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH: nauczyciel języka angielskiego

KWALIFIKACJE: magister pedagogiki (2000r.) certyfikat CAE (2006 r.)
kurs metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego (2006 r.)

ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

§7 ust.1, pkt 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły.  Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
- Zapoznanie z wynikami pracy zespołu nauczycieli do spraw wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
- Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim (współorganizacja zabaw i dyskotek dla dzieci).
- Współpraca z Radą Rodziców.
cały okres stażu

Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej

2. Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich i wychowania religijnego.
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- Pomoc parafii w organizacji rekolekcji wielkopostnych (prowadzenie zajęć, opieka nad dziećmi). cały okres stażu Kopie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

§7 ust.1, pkt 2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
1.Diagnoza własnych umiejętności. Autorefleksja IX 2008 Ustalenie zadań ujętych w planie rozwoju.

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
Udział w szkoleniach i konferencjach nauczycieli języka angielskiego. cały okres stażu Protokoły i zaświadczenia

3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę; śledzenie nowości wydawniczych – współpraca z biblioteką szkolną cały okres stażu Prowadzenie dziennika lektur.
Zaświadczenie.

4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w jego obecności. Obserwacja, konsultacje, omówienie zajęć, ewaluacja. cały okres stażu Karty obserwacji, konspekty.

§7 ust.1, pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych. cały okres stażu Zaświadczenie

2. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.
Analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczej. cały okres stażu Zaświadczenie

§7 ust.2, pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
- Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego:
• Ustawy o systemie oświaty z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami);
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami);
• Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239);
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami).

- Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
VIII / IX 2008
IX 2008
VI 2011
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego.

2. Współpraca z opiekunem stażu.
- Rozmowa, zawarcie kontraktu.
- Spotkania, konsultacje, rozmowy.
- Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- Hospitacje przeprowadzone przez opiekuna stażu.
IX 2008
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
Kontrakt.
Konspekty, arkusze obserwacji lekcji, wpisy w dzienniku.

3. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.

Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć, prac uczniowskich itp.
cały okres stażu
Dokumentacja procedury awansu zawodowego.

4. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opis realizacji zadań ujętych w planie pogłębiony autorefleksją.
VI 2011
Sprawozdanie ze stażu.

5. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą organizacji pracy szkoły.
Poznawanie planów pracy szkoły na lata szkolne 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011, wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
początek roku szkolnego
Protokoły potwierdzające udział w spotkaniach nauczycieli języka angielskiego

6. Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej i własnej bazy materiałów dydaktycznych.
- Zakup pomocy dydaktycznych .
- Wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej.
- Pogłębianie wiedzy w oparciu o wydawnictwa pedagogiczne, dydaktyczne, psychologiczne i metodyczne
- Opieka nad gablotą przedmiotową w korytarzu szkolnym.
cały okres stażu
Materiały, pomoce dydaktyczne.
Bibliografia.
Testy, regulaminy konkursów.
Fotografie i plakaty.
Prace wykonane przez uczniów.

7. Dokumentowanie własnego działania.

- Przygotowanie programów nauczania o charakterze wynikowym.
- Przygotowanie scenariuszy lekcji, testów.
- Napisanie programu koła języka angielskiego
IX 2008, 2009, 2010
cały okres stażu
Programy nauczania.
Scenariusze lekcji, testy.
Program pracy koła języka angielskiego

8. Ewaluacja metod pracy.
Dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy.
cały okres stażu
Korekty w programach nauczania.

§7 ust.2, pkt 2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
- Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
- Kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe, współpraca ze szkolną Radą Rodziców ).
- Rozmowy z pedagogiem szkolnym.
- Konsultacje z innymi nauczycielami.
- Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
- Indywidualne rozmowy z uczniem.
cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku.

2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.

- Koło języka angielskiego
- Przygotowywanie uczniów i prowadzenie konkursów przedmiotowych.
- Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
- Pogadanki z ciekawymi ludźmi.
- Upowszechnianie kultury teatralnej i filmowej – wyjazdy do kina i teatru.
cały okres stażu
Dziennik zajęć pozalekcyjnych.
Potwierdzenia udziału.
Fotografie.
Karty wycieczek.
Zaświadczenia.
Protokół konkursu.

3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych (kultura czasu wolnego).
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
cały okres stażu
Zapisy w dzienniku lekcyjnym

4. Rozwijanie kultury czytelniczej.

- Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez gazetki, wystawy i pogadanki.
- Stwarzanie uczniom odpowiednich warunków do samodzielnego poszerzania i zdobywania wiedzy.

cały okres stażu
Zdjęcia, zapisy tematów w dzienniku.

5. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
- Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
- Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki.
- Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę.

cały okres stażu
Zapisy tematów w dzienniku.
Sprawozdanie z działań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki.
Zaświadczenia.

§7 ust.2, pkt 3. Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
- Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów nauczania, testów itd.
- Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw językowych oraz nauczycielami.
- Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych w prowadzeniu lekcji
- Publikacja własnych materiałów w internecie
cały okres stażu
Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego.
Wykaz adresów portali edukacyjnych.

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.

- Udział w kursach i szkoleniach.
- Konsultacje z nauczycielami informatyki.
- Wykorzystanie portali językowych w samokształceniu.
cały okres stażu
Zaświadczenia.
Spis adresów portali.

3. Publikacje w Internecie.

Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.
V 2009
Adres strony www.
§7 ust.2, pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.

- Comiesięczna analiza wyników w nauce.
- Uczestnictwo w opracowaniu programu wychowawczego szkoły.
- Organizowanie pomocy koleżeńskiej i indywidualna pomoc wychowankom.
- Wpisywanie ocen do dzienniczków.
- Objęcie szczególną troską uczniów słabych.
- Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań.
- Przeciwdziałanie konfliktom w klasie.
- Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia.
- Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
- Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.
Wg potrzeb
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
Wnioski do programu wychowawczego szkoły.
Wpisy w dzienniczkach uczniów.
Protokoły z konkursów.
Zapisy tematów w dzienniku.

2. Kierowanie, zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim.

- Diagnozowanie możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn.
- Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie nauczania, sprawdzania i oceniania uczniów.
- Zebrania i indywidualne rozmowy z rodzicami (służenie rodzicom pomocą w pokonywaniu trudności wychowawczych; informowanie rodziców o zagrożeniach, na które narażona jest dzisiejsza młodzież).
- Rozmowy wychowawcze z uczniami.
- Konsultacje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, nauczycielami przy rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
- Opieka nad uczniami w czasie imprez szkolnych oraz pozaszkolnych.
- Organizowanie klasowych i szkolnych imprez kulturalnych.
cały okres stażu
Ankiety.
Zapisy w dzienniku.
Adnotacje w dzienniku lekcyjnym.
Adnotacje w dzienniku lekcyjnym.
Zaświadczenia.

§7 ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły.
- Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS, Statutu Szkoły, WSO i obowiązujących regulaminów.
- Opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu.
na bieżąco
IX 2008
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie.
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
Zaświadczenie opiekuna stażu.

2. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela.
- Uczestnictwo w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów przedmiotowych.
- Tworzenie planów wychowawczych, planów wynikowych skorelowanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
- Praca w komisjach powoływanych w szkole.
- Organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych.
cały okres stażu
Listy obecności.
Plany wychowawcze.
Plany wynikowe.
Sprawozdania.
Karty wycieczek.
Fotografie.

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.

Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych.
cały okres stażu
Zaświadczenie pedagoga szkolnego.


Zatwierdzam do realizacji:

....................................... .......................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.