X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5633
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

mgr Ewa Katarzyna Wijatkowska
nauczany przedmiot – Religia
Szkoła Podstawowa
Im. Cypriana Godebskiego
ul. Szkolna 2
05 – 090 Raszyn

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2010r.

Informacje o nauczycielu:
1. Ukończone studia magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie w 2000 roku.
Ukończone Pedagogiczne Studium Techniczne w Warszawie w 1993 roku.
Ukończony ( bez dyplomu) Instytut Szkolenia Organistów w Warszawie w 2006 roku.
2. Staż pracy w zawodzie nauczyciela – 14 lat
Staż pracy w zawodzie nauczyciela – katechety – 6 lat
3. Ukończone formy doskonalenia zawodowego:
• Ocenianie jako proces wspierania ucznia na drodze kształcenia. – WCDN w Łodzi 1999rok.
• Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów zawodowych. – WODN w Warszawie 1999 rok.
• Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. – WODN 2000rok.
• Warsztaty: Ćwiczenia duchowe i psychologiczne potrzebne do rozwijania osobowości katechety oraz do pogłębiania świadomości eklezjalnej. - PWT w Warszawie 2002 rok.
• Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole. – SDKO w Radomiu 2003 rok.
• Warsztaty: Formy przygotowania do Eucharystii i czynnego w Niej udziału jako ćwiczenia doskonalące osobowość katechety oraz wspierające działania wychowawcze podejmowane wobec uczniów w szkole. – PWT w Warszawie 2005 rok.
• Warsztaty: Śladami Świętego Pawła – czyli katecheta w opałach. – CKLiW w Gdyni 2005 rok.
• Chorągwiany Kurs Drużynowych Harcerskich dla Nauczycieli- ZHP w Warszawie 2006 rok
• Kurs Pierwszej Pomocy. – PCK w Warszawie 2006 rok.
• Warsztaty: Ćwiczenia duchowe i psychologiczne mające na celu rewitalizację powołania katechety jako nauczyciela, wychowawcy i świadka wiary, integrujące jego osobowość oraz wspierające zadania dydaktyczne i wychowawcze w szkole. – PWT w Warszawie – 2006 rok.
• Warsztaty: Katecheta we współpracy z rodzicami. – CKLiW w Gdyni 2006 rok.
• Warsztaty: Alfabet mówienia – czyli podstawy poprawnej wymowy i dykcji z elementami kultury słowa dla katechetów. – PWT w Warszawie 2007 rok.
• Kierownik wycieczek i szkolnych imprez turystyczno – krajoznawczych. – IDKP w Warszawie 2007 rok

WCDN - Wojewódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
WODN – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
SDKO - Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych
PWT – Papieski Wydział Teologiczny
CKLiW - Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców
IDKP- Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych

I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
( & 8 ust.2 pkt1)
1. Poznanie procedur awansu zawodowego, pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Formy i sposoby realizacji
* Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego ( Ustawa, rozporządzenia)
* Analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela, publikowanych w Internecie i innych źródłach.
Efekty
* Znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Dowody realizacji
* Poprawne formułowanie wniosku o otwarcie stażu.
*Poprawne sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
2. Analiza własnej pracy.
Formy i sposoby realizacji
* Hospitacje zajęć przez Dyrektora szkoły.
* Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
Efekty
* Poznanie mocnych i słabych stron własnej działalności.
* Wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
Dowody realizacji
* Konspekty zajęć.
* Arkusze hospitacji.
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
Formy i sposoby realizacji
* Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (warsztaty, szkolenia, kursy itp.)
* Obserwowanie lekcji koleżeńskich prowadzonych przez katechetów.
Efekty
* Podniesienie poziomu dydaktycznego i wychowawczego.
Dowody realizacji
* Zaświadczenia i materiały szkoleniowe.
4. Samodzielne studiowanie literatury i czasopism, wymiana doświadczeń.
Formy i sposoby realizacji
* Lektura i analiza literatury fachowej.
* Poszukiwanie nowych metod aktywizujących dzieci na katechezie.
Efekty
* Lepsza organizacja pracy.
* Lepszy poziom przygotowania merytorycznego
Dowody realizacji
* Wykaz przeczytanej literatury.
5. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
Formy i sposoby realizacji
* Praca w zespole przedmiotowym.
* Udział w zajęciach warsztatowych.
Efekty
* Efektywniejsze rozwiązywanie problemów.
* Podniesienie jakości pracy szkoły.
Dowody realizacji
*Zaświadczenia.
6. Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów.
Formy i sposoby realizacji
* Przygotowanie uczniów do konkursów organizowanych przez parafię.
* Zaangażowanie dzieci we współpracę w przygotowaniu Kolędników, Jasełek, Misterium Wielkanocnego
* Włączenie rodziców w przygotowanie dekoracji i strojów.
Efekty
* Podniesienie poziomu wiedzy ucznia.
* Budzenie szacunku do tradycji religijnych i głębszego przeżywania świąt chrześcijańskich
Dowody realizacji
* Scenariusze
* Zdjęcia
* Nagrania
* Dyplom
* Sprawozdania
7. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
Formy i sposoby realizacji
* Prowadzenie zajęć muzyczno – wokalnych.
* Animowanie scholi dziecięcej.
* Pomoc w prowadzeniu Eucharystycznego Ruchu Młodych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Efekty
* Pogłębianie i umacnianie wiary
Dowody realizacji
* Program zajęć.
* Sprawozdania.

II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
( & ust.2 pkt2 )
1. Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy
Formy i sposoby realizacji
* Zapisy planów , sprawozdań, ogłoszeń.
* Przygotowywanie pomocy dydaktycznych , sprawdzianów.
* Wykorzystanie komputera do wykonywania dyplomów.
* Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby katechezy
* Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, biblii multimedialnej.
* Korzystanie z wideoteki, kaset – na katechezie
Efekty
* Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności.
* Podwyższenie jakości pracy szkoły.
Dowody realizacji
* Spis wykorzystanych programów.
* konspekty.
* dyplomy.
2. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
Formy i sposoby realizacji
*Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie
Efekty
*Upowszechnienie planu rozwoju zawodowego
Dowody realizacji
*Adres strony internetowej.

III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
( & 8 ust.2 pkt3)
1. Współpraca nauczycieli w ramach zespołu przedmiotowego katechetów w Raszynie.
Formy i sposoby realizacji
* Udział w spotkaniach zespołu .
* Wspólne rozwiązywanie problemów.
Efekty
* właściwe ukierunkowanie pracy katechetów
Dowody realizacji
* Sprawozdanie.
* Potwierdzenie ks. Proboszcza
2. Udział w radach szkoleniowych zespołów przedmiotowych.
Formy i sposoby realizacji
* Rady szkoleniowe
* Zespoły przedmiotowe
Efekty
*Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe.
Dowody realizacji
* Sprawozdania z pracy zespołu.
3. Udostępnienie innym nauczycielom swoich opracowań, scenariuszy i konspektów.
Formy i sposoby realizacji
* Opracowanie materiałów( scenariuszy , konspektów ) i umieszczenie w pokoju nauczycielskim.
Efekty
Pomoc w pracy innym nauczycielom.
Dowody realizacji
* Potwierdzenie nauczycieli o korzystaniu z materiałów
4. Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych.
Formy i sposoby realizacji
* Zajęcia otwarte dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
Efekty
* Zainteresowanie nauczycieli metodami aktywizującymi na lekcjach religii.
Dowody realizacji
* Konspekty.
* Pomoce dydaktyczne.
* Ankieta wśród nauczycieli obserwujących lekcje , w celu stwierdzenia praktycznego wykorzystania na innych lekcjach.

IV. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych i wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
( & 8 ust.2 pkt4a )
1. Opracowanie i wdrożenie programu i scenariuszy
Formy i sposoby realizacji
* Opracowanie programu planu pracy Eucharystycznego Ruchu Młodych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
* Opracowanie regulaminu konkursu muzycznego „Kolęd i Pastorałek” dla klas I
* Przygotowanie scenariuszy przedstawień „ Jasełek „ w wykonaniu dzieci z ERm.
* Przygotowanie scenariusza zabawy- „ Kolędnicy” dla dzieci kl. 3 i ERM.
* Opracowanie scenariusza „ Misterium” w wykonaniu dzieci i młodzieży z ERM.
* Opracowanie regulaminu Konkursu muzyczno wokalnego „ Wiosna” dla uczniów klas II.
* Opracowanie regulaminu konkursu plastycznego „ Różaniec” dla uczniów Szkoły Podstawowej.
* Opracowanie scenariusza uroczystości Rocznicy I Komunii świętej.
Efekty
* Zapoznanie dzieci z działalnością ERM.
* Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci.
* Rozwijanie zdolności dziecka.
*Głębsze przeżycie świąt.
* Głębsze przeżycie uroczystości dla dzieci i rodziców
Dowody realizacji
*Plan pracy grupy.
* Scenariusz, zdjęcia, płyta

v. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
( & 8 ust.2 pkt4c)
1. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów.
Formy i sposoby realizacji
* Rozmowy z rodzicami uczniów lub prawnymi opiekunami.
* Kontakty z pedagogiem szkolnym.
* Kontakty z wychowawcami klas.
Efekty
* Wzrost poziomu wiedzy rodziców i opiekunów.
* lepsze wyniki wychowawcze.
* Poznanie dzieci
Dowody realizacji
*Notatki ze spotkań.
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
Formy i sposoby realizacji
* Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych.
* Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w spotkaniach z dziećmi
Efekty
*Doskonalenie wiedzy i umiejętności
Dowody realizacji
*Spis przeczytanej literatury.
3. Integracja społeczności szkolnej.
Formy i sposoby realizacji
* Współudział w organizacji rekolekcji wyjazdowych.
* Współudział w organizowaniu wyjazdu zimowego.
* Współudział w organizowaniu wyjazdu letniego.
Efekty
* Wspólnie spędzony czas
Dowody realizacji
*Karty wyjazdów.
* Potwierdzenia Ks. Proboszcza.

VI. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
( & 8 ust.2 pkt4e )
1. Współpraca z Parafią Św. Szczepana w Raszynie.
Formy i sposoby realizacji
* Udział w spotkaniach katechetów z ks. Proboszczem.
* Przygotowanie dzieci do Rocznicy I Komunii Św.
* Przygotowanie rozważań nabożeństw różańcowych dla dzieci
* Przygotowanie rozważań stacji Drogi Krzyżowej dla dzieci.
* Przygotowanie Adoracji na Triduum Paschalne.
* Przygotowanie dziewcząt do udziału w Procesji Bożego Ciała.
* Opieka nad dziećmi ze Scholii.
* Opieka nad dziećmi i młodzieżą wyjeżdżającą na spotkania rekolekcyjne.
* Oprawa Liturgiczna Mszy Świętej niedzielnej.
Efekty
* Ustalanie planu pracy.
*Wspólne rozwiązywanie problemów.
* Świadome przeżywanie wiary.
* Czynny udział dzieci w życiu Liturgicznym.
* Świadome przeżywanie Świąt Wielkanocnych.
* Rozwijanie muzycznych zdolności dzieci.
* Doświadczenie bycia we Wspólnocie.
* Świadome i czynne uczestnictwo we Mszy Świętej.
Dowody realizacji
* Poświadczenie K. Proboszcza.
* Scenariusz, zdjęcia , film.
* Scenariusz.
* Plan całorocznych spotkań.
* Poświadczenie Ks. Opiekuna.
2. Współpraca z rodzicami.
Formy i sposoby realizacji
* Angażowanie rodziców w przygotowywanie przedstawień- szczególnie
* Pedagogizacja rodziców dzieci kl. III – podczas zebrań w kościele przygotowujących się do właściwego przeżycia I Rocznicy Komunii Świętej.
Efekty
* Nawiązanie kontaktu i współpracy z rodzicami.
* Pogłębianie wiary.
Dowody realizacji
* Potwierdzenie Ks. Proboszcza
* Plan spotkań
3. Współpraca ze Stacją Caritas w Raszynie.
Formy i sposoby realizacji
* Włączenie się do akcji „ Pomoc świąteczna ”
Efekty
* Pomoc dzieciom z najuboższych rodzin w parafii
Dowody realizacji
* Sprawozdanie z akcji.
4. Współpraca z Centrum Eucharystycznego Ruchu Młodych.
Formy i sposoby realizacji
* Udział w kursach warsztatach organizowanych dla animatorów.
Efekty
* Pogłębianie wiedzy .
* Efektywniejsza praca.
Dowody realizacji
* Zaświadczenie

Plan Rozwoju Zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.
Raszyn, dnia 14 września 2007 roku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.