X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5579
Przesłano:
Dział: Języki obce

Nowatorski program dodatkowych zajęć

Gimnazjum
-------------------

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KURSU:
1. Uczniowie poszerzają słownictwo z różnych dziedzin, utrwalają podstawowe zagadnienia gramatyczne, wykonują ćwiczenia sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu.
2. Ponadto stałym komponentem zajęć jest ćwiczenie rozumienia ze słuchu poprzez piosenkę w języku angielskim (na co drugich zajęciach): uczniowie określają główną myśl nagrania, następnie uzupełniają luki w tekście.

CELE OGÓLNE:
- Upowszechnianie nauki języków obcych wśród uczniów
- Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości (4 wsi, z których uczniowie dojeżdżają do gimnazjum), zwiększanie jej edukacyjnych i społecznych aspiracji,
- Stworzenie uczniom uzdolnionym językowo możliwości rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień
- Podnoszenie poziomu nauczania w szkole, stwarzanie możliwości pomocy uczniom mającym trudności w nauce, pochodzącym ze zróżnicowanych środowisk, umożliwianie rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów.
Kształtowanie u uczniów wiary we własne siły i umiejętności
- Kształcenie umiejętności komunikowania się w języku obcym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Doskonalenie trzech sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania,
- Poznanie różnych strategii uczenia się języków obcych,
- Zachęcenie uczniów do samokształcenia,
- Rozwijanie własnej osobowości i wiary we własne możliwości językowe,- Propagowanie form aktywnego spędzania wolnego czasu, zapewnienie uczniom udziału w zajęciach dodatkowych,
- Umożliwienie dzieciom z rodzin ubogich uczestnictwa w dodatkowych zajęciach,

ZAKRES TEMATYCZNY

Zakres materiału tematycznego zawiera ćwiczenia służące rozwijaniu słownictwa w zakresie dziesięciu tematów:

I. Everyday habits - – codzienne nawyki, czas Simple Present
II. I wake up at 6 – dzień w Polsce, dzień w innych krajach
III. The world of music - świat muzyki, rozrywka, wolny czas
IV. Day after day – dzień po dniu, ulubione przedmioty, dom, rodzina
V. Let’s celebrate – święta, wakacje, podróże, uroczystości
VI. Charactes larger than life – bohaterzy, legendy, gwiazdy, historie, niewyjaśnione tajemnice, czas Past Simple
VII. Unexplained mysteries – niewyjaśnione historie, sny i marzenia, przesądy, czas Past Continuous,
VIII. Travel – podróże, środki lokomocji, transport, rodzaje budynków, geografia, stopniowanie przymiotnika,
IX. Health and illness – zdrowie, kondycja, dyscypliny sportowe, kontuzje, pomysły na spędzanie wolnego czasu, samopoczucie,
X. Food and fashion – artykuły żywnościowe, kontenery i pojemniki, moda, sklepy,

REALIZACJA PROGRAMU

Podstawowe założenia:
Realizacja programu będzie wymagała różnorodnych form pracy, metod i technik nauczania, a także pomocy dydaktycznych. W zależności od nauczanych zagadnień będą one skutecznie i aktywnie wykorzystane.

POMOCE DYDAKTYCZNE

•kserokopie testów
•magnetofon i nagrania, CD, płyty DVD
•materiały przygotowane przez nauczyciela

FORMY PRACY

• praca z całą grupa
• praca indywidualna, kierowana przez nauczyciela i samodzielna
• praca w parach

PLAN PRACY:

I. Everyday habits.
Zakres tematyczny: – codzienne nawyki, czas Simple Prezent, przypomnienie odmiany casownika ‘to be’ i tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present Simple. Podstawowe zwroty, pytania, liczebniki, godziny; dni tygodnia, miesiące.
Cele:
• Powtórzenie i utrwalenie słownictwa dotyczącego życia codziennego, przyzwyczajeń
• Zapoznanie ze strategią uczenia się
• Uczeń utrwala słownictwo związane z życiem codziennym
• Uczeń stosuje struktury służące do opisu czynności rutynowych

II. I wake up at 6.
Zakres tematyczny: dzień w Polsce, dzień w innych krajach, opis czynności wykonywanych w ciągu dnia, począwszy od wstania rano aż do pójścia spać; wyjaśnienie różnicy między wyrażeniami ‘wake up’ i ‘get up’, przedmioty szkolne, podawanie godzin, tworzenie pytań do podkreślonych części zdania.
Cele:
• poszerzenie zasobu słownictwa
• ćwiczenia komunikacyjne
• tworzenie pytań

III. The world of music.
Zakres tematyczny: świat muzyki, rodzaje muzyki, rozrywka, sposoby spędzania wolnego czasu, zainteresowania, ulubione zajęcia, rodzina, prace domowe; zwierzęta domowe.
Cele:
• wprowadzenie i utrwalenie słownictwa
• tworzenie i wyrażanie opinii o otaczającym świecie

IV. Day after day.
Zakres tematyczny: dzień po dniu, życie codzienne, ulubione przedmioty, dom, opis mieszkania/domu, przyimki, kolory, meble, rodzaje pomieszczeń.
Cele:
• poszerzenie zasobu słownictwa związanego z domem i mieszkaniem
• ćwiczenie praktycznych umiejętności wyrażania opinii

V. Let’s celebrate.
Zakres tematyczny: święta, uroczystości, okazje do składania życzeń, składanie życzeń, wakacje, kartki i SMS-y z wakacji, podróże, środki lokomocji, rodzaje transportu.
Cele:
• poszerzenie zasobu słownictwa związanego z podróżami i przemieszczaniem się
• rozbudzenie zainteresowania uczniów podróżami do innych krajów

VI. Charactes larger than life.
Zakres tematyczny: bohaterzy, legendy, gwiazdy, historie, niewyjaśnione tajemnice, czas Past Simple, tworzenie zdań twierdzących, pytających i przeczących, czasowniki regularne i nieregularne.
Cele:
• rozwijanie umiejętności aktywnego wyszukiwania informacji
• tworzenie i wyrażanie opinii o różnych postaciach
• uzupełnianie dialogu brakującymi elementami
• wypełnienie tekstu wyboru na podstawie wysłuchanych informacji

VII. Unexplained mysteries.
Zakres tematyczny: niewyjaśnione historie, sny i marzenia, przesądy, czas Past Continuous, tworzenie zdań twierdzących, przeczących i pytających.
Cele ogólne:
• określanie głównej myśli tekstu
• wyszukiwanie, selekcjonowanie informacji
• rozpoznawanie związków pomiędzy częściami tekstu
• omówienie poszczególnych części tekstu, wyjaśnienie słownictwa
• techniki pracy z tekstem pisanym

VIII. Travel.
Zakres tematyczny: podróże, środki lokomocji, transport, rodzaje budynków, geografia, nazwy państw, kontynentów, stopniowanie przymiotnika, porównywanie państw i miast, formy ‘as ... as’, nieregularne formy stopniowania przymiotnika.
Cele ogólne:
• utwalenie nazw własnych (państwa, niektóre miasta, kontynenty, wybrane rzeki)
• określanie intencji autora
• wyszukiwanie, selekcjonowanie informacji
• reagowanie językowe
• ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych

IX. Health and illness.
Zakres tematyczny:: zdrowie, kondycja, dyscypliny sportowe, olimpiady, kontuzje, pomysły na spędzanie wolnego czasu, samopoczucie, stan zdrowia
Cele:
• poszerzenie słownictwa związanego z chorobami, zdrowiem, dyscyplinami sportowymi
• reakcje w określonych kontekstach
• przetwarzanie treści tekstu
• wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji

X. Food and fashion.
Zakres tematyczny:: artykuły żywnościowe, napoje, owoce i warzywa; kontenery i pojemniki, moda, ubrania, rodzaje sklepów, wyrażanie preferencji.
Cele:
• praktyczne zastosowanie wyrażeń związanych z rozmowami w sklepie
• wybór treści zgodnych z nagraniem
• rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu
• określanie problemu rozmówcy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.