X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5446
Przesłano:
Dział: Języki obce

The future - will/be going to

Gimnazjum
-------------------

KLASA: II:
PODRĘCZNIK: Click On 2
PRZEDMIOT: Język angielski
NAUCZYCIEL: Monika Mruk-Krauze
TEMAT: The future – will/be going to.

CELE LEKCJI:
Cele ogólne
Uczeń uzyskuje informacje i wypowiada się na temat czynności, które będzie wykonywał w przyszłości.

Cele szczegółowe
Uczeń:
• tworzy pytania w czasie przyszłym i udziela na nie odpowiedzi;
• uzupełnia luki w zdaniach używając odpowiedniej formy czasu przyszłego podanego czasownika;
• uzupełnia luki w dialogu używając odpowiedniej formy czasu przyszłego podanego czasownika;
• układa zdania z dialogu w odpowiedniej kolejności

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- projektor multimedialny połączony z komputerem
- kserokopie zadań do pracy indywidualnej
- rysunki przedstawiające czynności

Przebieg lekcji:

1. Przywitanie, sprawdzenie obecności, zapoznanie z przebiegiem i tematyką zajęć.
2. Powtórzenie zasad tworzenia zdań oznajmujących, zaprzeczeń, pytań i krótkich odpowiedzi w czasie przyszłym Future simple oraz zasad i użycia konstrukcji be going to.
3. Nauczyciel pokazuje slajdy z czynnościami, uczniowie zadają pytania i udzielają odpowiedzi do obrazków z użyciem konstrukcji be going to, np. What is he going to do? He is going to drink.

4. Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z zadaniami: grupa uczniów bardziej zaawansowanych uzupełnia luki w zdaniach odpowiednią formą czasownika w czasie przyszłym, a grupa mniej zaawansowana uzupełnia luki w zdaniach wybierając już podaną odpowiednią formę czasu przyszłego.
5. Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z zadaniami: grupa uczniów bardziej zaawansowanych uzupełnia luki w dialogu odpowiednią formą czasownika w czasie przyszłym, a grupa mniej zaawansowana układa zdania z dialogu w odpowiedniej kolejności.
6. Jeśli będzie czas: „Ten questions” – nauczyciel zapisuje na kartce co będzie robił jutro. Zadaniem uczniów jest odgadnięcie tego co nauczyciel będzie robił poprzez zadawanie pytań typu: Are you going to have supper? Nauczyciel odpowiada tylko: Yes, I am. / No, I’m not.
Uczniowie mogą zadać tylko 10 pytań.
7. Podsumowanie. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Zadania dla uczniów bardziej zaawansowanych

Fill the gaps with the verbs in brackets. Use be going to or will.

1. A: June’s in bed. She doesn’t feel very well.
B: Oh. I ................................. (cook) the lunch, then.
2. A: I .............................. (buy) a new car next month.
B: Really? Have you sold your motorbike?
3. A: What are your plans for next Sunday?
B: We ............................ (visit) our grandparents in London.
4. A: Would you like something to drink?
B: Umm ... yes. I ................................ (have) some orange juice.
5. A: Are you going to the supermarket?
B: Yes – I need some eggs. I ................................. (make) a cake.
6. A: You can finish this later. Come with us.
B: OK. Just a minute. I ...................................... (get) my coat.
7. A: Where are you going?
B: To the sports centre.
A: Wait – I ............................ (come) with you.
8. A: Have you told Jack about the party?
B: Oh no! I forgot! I .................................... (call) him now.
9. A: Why do you need Tim’s address?
B: I ...................................... (invite) him to my party – I want to send him his invitation.
10. A: Have you got a bike?
B: No, but I .............................. (get) one next week.

Complete the conversation. Use be going to.

A: ........................................ (you/go) on holiday this year?
B: Yes – we ........................................ (fly) to Spain.
A: What ........................................ (you/do) on holiday?
B: Well, I .................................. (get up) late every morning! We ............................... (lie) on the beach all afternoon and I ........................................ (not/cook) any meals!
A: ..................................... (you/buy) any presents?
B: Yes – I .......................... . (buy) presents for everyone, and Mark ........................... (send) postcards to his friends.
A: What about your cat?
B: Oh, Fluffy? Mr and Mrs Brown ................................... (look after) her for us.

Zadania dla uczniów mniej zaawansowanych.

Circle the correct answer. be going to or will. (Zakreśl właściwą odpowiedź)

1. A: June’s in bed. She doesn’t feel very well.
B: Oh. I will cook / am going to cook the lunch, then.
2. A: I will buy / am going to buy a new car next month.
B: Really? Have you sold your motorbike?
3. A: What are your plans for next Sunday?
B: We will visit / are going to visit our grandparents in London.
4. A: Would you like something to drink?
B: Umm ... yes. I will have / am going to have some orange juice.
5. A: Are you going to the supermarket?
B: Yes – I need some eggs. I will make / am going to make a cake.
6. A: You can finish this later. Come with us.
B: OK. Just a minute. I will get / am going to get my coat.
7. A: Where are you going?
B: To the sports centre.
A: Wait – I will come / am going to come with you.
8. A: Have you told Jack about the party?
B: Oh no! I forgot! I will call / am going to call him now.
9. A: Why do you need Tim’s address?
B: I will invite / am going to invite him to my party – I want to send him his invitation.
10. A: Have you got a bike?
B: No, but I will get / am going to get one next week.

Put the conversation in the right order. (Wstaw zdania od 1 do 4 w dialog we właściwej kolejności).

A: Are you going to go on holiday this year?
B: ........................................
A: ........................................
B: Well, I am going to get up late every morning! We are going to lie on the beach all afternoon and I’m not going to cook any meals!
A: ........................................
B: Yes – I am going to buy presents for everyone, and Mark is going to send postcards to his friends.
A: What about your cat?
B: ........................................

1. Are you going to buy any presents?
2. Oh, Fluffy? Mr and Mrs Brown are going to look after her for us.
3. Yes – we are going to fly to Spain.
4. What are you going to do on holiday?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.