X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5357
Przesłano:

Program pracy wychowawczej

Plan współpracy z rodzicami w kl. VIA i VIB

Rok szkolny 2008/2009

I. Cele współpracy:
- Zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy kształcenia, wychowania i sprawowania właściwej opieki nad dziećmi;
- Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności rodziców za efekty kształcenia i wychowania, dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami,
- Uświadamianie rodzicom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań przez szkołę i dom;
- Wytworzenie i wzmocnienie więzi emocjonalnej między nauczycielami i rodzicami;

II. Zadania współpracy:

1. Wzajemna wymiana informacji o uczniach:
a) postępy ucznia w nauce,
b) zachowanie w grupie rówieśniczej,
c) zainteresowania,
d) problemy i trudności wychowawcze,
2) Zapoznanie rodziców z prawem szkolnym:
a) statut,
b) szkolny program profilaktyki,
c) szkolny program wychowawczy,
d) zestaw programów nauczania,
e) zestaw podręczników,
f) oferta zajęć pozalekcyjnych i korzystania ze świetlicy szkolnej
3)Pozyskiwanie pomocy rodziców w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych;
4) Zachęcanie rodziców do współdziałania ze szkołą w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych;
5) Stworzenie rodzicom dogodnych warunków kontaktowania się z nauczycielami.

III. Formy współpracy:
1) Zebrania klasowe
2) Rozmowy indywidualne z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów;
3) Lekcje otwarte
4) Pedagogizacja rodziców ( tematyka: Znaczenie rodziny w życiu dziecka; Przemoc w grach komputerowych – wpływ na rozwój dziecka)
5) Kontakty telefoniczne, korespondencja;
6) Uczestnictwo i współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych,

IV. Zasady współpracy:
1) Zasada pozytywnej motywacji;
2) Zasada partnerstwa;
3) Zasada wielostronnego przepływu informacji;
4) Zasada jedności oddziaływań;
5) Zasada aktywnej i systematycznej współpracy.

V. Procedura kontaktów z rodzicami:
1) Cele procedury: ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/opiekunami,
2) Wychowawcza przekazuje rodzicom informację o terminie, miejscu i celu zebrania klasowego na piśmie co najmniej trzy dni przed zabraniem.
3) Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach klasowych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej klasy.

VI. Plan współpracy:

Plan współpracy z rodzicami uczniów klasy VI a i VI b

TERMIN
TEMATYKA SPOTKAŃ

WRZESIEŃ
1. Zapoznanie rodziców z dokumentami prawa wewnątrzszkolnego, informacji ogólnych dotyczących sprawdzianu w kl. VI
2. Prezentacja szkolnego systemu oceniania
3. Planowanie pracy wychowawczej :
a. wybór trójki klasowej;
b. harmonogram imprez klasowych,
4. Rozpoznanie środowiska domowego uczniów – zebranie niezbędnych informacji o uczniu i jego rodzinie.
5. Badanie oczekiwań rodziców wobec szkoły.
6. Zapoznanie rodziców z ofertą zajęć pozalekcyjnych.
7. Przedstawienie celów i harmonogramu diagnozowania osiągnięć uczniów.

LISTOPAD GRUDZIEŃ
1. Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych
2. Pedagogizacja rodziców (temat 1)

STYCZEŃ
1. Wyniki klasyfikacji za I półrocze- przekazanie informacji o postępach i trudnościach uczniów w nauce.
2. Pedagogizacja rodziców ( temat 2)
3. Przekazanie informacji dotyczących próbnego sprawdzianu

MARZEC
1. Przekazanie informacji dotyczących procedur sprawdzianu w kl. VI

MAJ
1. Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.

CAŁY ROK
1. Szkolenie rodziców wg potrzeb.
2. Spotkania indywidualne wychowawców klas z rodzicami uczniów.
3. Przekazanie informacji o postępach i trudnościach uczniów w nauce.
4. Konsultacje z nauczycielami przedmiotów

PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VIa i VIb

I. Założenia, cele programu.
II. Obszary działań, zadania.
III. Sposoby realizacji.
IV. Przewidywane efekty.
V. Realizujący program.
VI. Ewaluacja.
VII. Tematy zajęć na lekcje wychowawcze dla kl. VI A i VI B.

I. Założenia i priorytety programu.
Program pracy wychowawczej opracowany jest na podstawie Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki, aktualnych priorytetów MEN, Łódzkiego KO oraz analizy potrzeb konkretnego zespołu klasowego. Uwzględnia specyfikę wieku rozwojowego. Propaguje sylwetkę absolwenta. W programie wyodrębniono cele, zadania ,obszary działań i sposoby ich realizacji, a także tematykę zajęć i sposoby ewaluacji.

Cele programu pracy wychowawczej:

- stworzenie w klasie bezpiecznego, opartego na życzliwości środowiska wychowawczego
- zbudowanie dobrze funkcjonującego zespołu klasowego
- stymulowanie wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów poprzez wzbogacanie ich wiedzy i umiejętności z różnych obszarów życia(w sferze intelektualnej, psychologicznej, społecznej, estetycznej, moralnej, duchowej)
- modelowanie osobowości ucznia poprzez kształtowanie właściwych postaw wobec siebie i innych oraz inspirowanie do samodzielności
w podejmowaniu zadań i rozwiązywaniu problemów
- przygotowanie uczniów do pełnienia rozmaitych ról społecznych oraz wykształcenie umiejętności określania i realizowania zobowiązań wobec społeczności, której jest się członkiem

II. Obszary działań, zadania:

1. Organizacja i integracja zespołu klasowego:
• Wybór samorządu klasowego,
• Opracowanie rocznego planu pracy ( ustalenie tematów zajęć wych.) i kontraktu klasowego.
• Przydział obowiązków klasowych poszczególnym uczniom:
• Zagospodarowanie klasopracowni:
kl. VIa – nr6, kl. VIb – nr8
• Przedstawienie i omówienie informacji zawartych w Statucie szkoły, szkolnym WSO, programie profilaktyki szkoły,
• Bieżąca analiza wyników nauczania i zachowania,
• Systematyczne wykonywanie gazetek tematycznych,
• Przeprowadzenie lekcji na temat właściwego zachowania
(Kultura osobista i jej wpływ na zachowanie człowieka, Szanujemy się i jesteśmy dobrym zespołem klasowym)
• Organizacja imprez i wycieczek klasowych:
- Andrzejki,
- Wyjazd do teatru do Łodzi - listopad
- Wigilia klasowa,
- Wyjazd do kina do Łodzi - marzec
- Dzień Kobiet,
- Dzień Dziecka,
- Wycieczka do Warszawy (1 dzień) – maj
- Wyjścia do Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Maz. i Skansenu Rzeki Pilicy ( oglądanie wystaw okolicznościowych lub lekcje muzealne realizowane po zajęciach) – II półrocze.
• Udział w imprezach ogólnoszkolnych:
- Inauguracja roku szkolnego
- "Sprzątanie świata"
- Dzień Edukacji Narodowej
- Dzień Niepodległości
- Zabawa karnawałowa
- Walentynki
- Apel z okazji Dnia Ziemi
- Apel z okazji 3-go maja
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego

2. Wspieranie wartości i umiejętności związanych z funkcjonowaniem w pod¬stawowych grupach odniesienia — w rodzinie, kręgu koleżeńskim, społeczności szkolnej ,społeczeństwie
- budzenie zainteresowania dziejami i tradycjami własnej rodziny
(lekcja wych.: Rodzina dla mnie czy ja dla rodzin? – moje prawa i obowiązki w rodzinie ).
- budowanie więzi ze szkołą poprzez ( w ramach l. wych. Poznaj patrona naszej szkoły)
Przybliżenie postaci Marii Grzegorzewskiej w ramach lekcji wychowawczej lub lekcji bibliotecznej, udział w Uroczystym Rozpoczęciu Roku Szkolnego
i Uroczystym Zakończeniu Roku Szkolnego, oglądanie kronik szkolnych, pełnienie dyżurów klasowych na korytarzu szkolnym, prace porządkowe na rzecz szkoły.
- wdrażanie do refleksji nad wartościami, takimi jak: przyjaźń, miłość, lojalność, uczciwość, od¬powiedzialność za drugiego człowieka, wyrozumiałość
(w ramach lekcji wychowawczej: Koleżeństwo, przyjaźń , miłość – relacje między chłopcami i dziewczynkami. )
- uświadamianie i analiza zagrożeń płynących z zachowań ryzykownych np. stosowanie przemocy( w ramach lekcji wychowawczych realizacja wybranych tematów z programu własnego:” mówię stop agresji”.)

3. Poznawanie siebie, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień :
- analiza własnych możliwości i osiągnięć – podsumowanie pracy
w I i II półroczu
- wzbudzanie motywacji do samokontroli i samodoskonalenia;
- stwarzanie okazji do wzmacniania poczucia własnej wartości:
(udział w konkursach i zawodach szkolnych i pozaszkolnych oraz uroczystościach szkolnych i klasowych)
- rozbudzanie zainteresowań artystycznych, sportowych, turystycznych, czytelniczych i innych poprzez:
(udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, kołach zainteresowań, zawodach sportowych, wycieczkach szkolnych i klasowych)

4.Kształtowanie postaw proekologicznych.
- uświadomienie zagrożeń i wyzwań cywilizacyjnych
- wyrabianie nawyków oszczędnego gospodarowania wodą, energią, sortowania odpadów, pozyskiwania surowców wtórnych
- budzenie szacunku i poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego:
(udział w akcjach „Sprzątanie Świata” , udział w apelu z okazji Dnia Ziemi,
uwrażliwianie na los zwierząt - dokarmianie, organizowanie pomocy dla
schroniska ( udział w akcji: „ Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”), realizacja na l. wych. Następujących tematów: Co to jest ekologia; Ziemia woła SOS-zagrożenia cywilizacyjne).

5. Propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka uzależnień.

- wyrabianie właściwych nawyków związanych z higieną, odżywianiem, aktywnym trybem życia, troską o zdrowie własne i najbliższych
- poszerzanie wiedzy na temat przyczyn i rodzajów uzależnień oraz ich wpływu na człowieka i jego najbliższe otoczenie,
(w ramach lekcji wychowawczych : O zasadach zdrowego odżywiania)
Spotkanie z pielęgniarką,

6. Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia przynależności do własnego regionu:
- wieloaspektowe poznawanie historii, tradycji, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, dorobku kulturalnego miasta, regionu, własnego narodu (w ramach lekcji wychowawczych: Czy znasz swoje miasto? Z kart historii - wystawy tematyczne w
- aktywne uczestnictwo w obchodach wydarzeń i rocznic ważnych dla narodu i wspólnoty lokalnej, kultywowanie tradycji
(w ramach lekcji: wychowawczych: Dlaczego Święto Niepodległości jest świętem narodowym?.),
- zapalenie zniczy w miejscach Pamięci Narodowej,
- udział w apelach rocznicowych: Z okazji 11 listopada i z okazji 3-go Maja

7. Współpraca z rodzicami – dołączony plan współpracy z rodzicami klas VI a i VI b w roku szk. 2008/2009

- zapoznanie rodziców ze szkolnymi regulaminami, wspólna praca nad programem pracy wychowawczej ,
- diagnozowanie potrzeb i sugerowanie rodzicom skutecznych form oddziaływań w sferze socjalnej i wychowawczej
- zainteresowanie rodziców szkołą jako środowiskiem wychowawczym
- zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły, wspólne rozwiązywanie problemów, inicjowanie przedsięwzięć
- przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących sytuacji szkolnej wychowanków (zebrania, korespondencja, kontakt telefoniczny
- nagradzanie rodziców za pracę społeczną na rzecz szkoły i bardzo dobre wyniki dzieci ,wręczenie np.: „Listów gratulacyjnych”.

III. Sposoby realizacji:

- zajęcia w ramach godzin wychowawczych;
- udział w akcjach ,spotkaniach w ramach programów profilaktycznych (szkolnych i pozaszkolnych);
- organizacja imprez klasowych
- aktywne uczestnictwo w imprezach i uroczystościach szkolnych
- spotkania z rodzicami
- wycieczki klasowe, edukacyjne i turystyczne, uczestnictwo w uroczystościach i imprezach lokalnych
- ognisko klasowe
- konkursy , zawody, (udział w realizacji i występy)
- przygotowanie gazetek ,prezentacji multimedialnych

IV. Przewidywane efekty.

1. Uczniowie tworzą spójny zespół, kierujący się pozytywnymi normami społecznymi.
2. Problemy wewnątrzklasowe są rozwiązywane poprzez mediacje.
3. Współpraca uczniów z wychowawcą i nauczycielami układa się prawidłowo.
4. W klasie widoczny jest proces nabywania i utrwalania nawyków sumiennej, systematycznej pracy szkolnej.
5. Uczniowie znają szkolne regulaminy .Starają się do nich stosować.
6. Uczniowie potrafią przeciwstawiać się negatywnym zjawiskom we własnej klasie oraz na terenie szkoły.
7. Uczniowie organizują uroczystości ,imprezy klasowe oraz ogólnoszkolne i uczestniczą w nich.
8. Klasa jako całość i poprzez swoich najaktywniejszych uczniów włącza się w życie szkoły we wszystkich jego aspektach.
9. Uczniowie są wrażliwi na zagadnienia związane z ekologią, ochroną własnego zdrowia , prezentują właściwe postawy patriotyczne.
10. Rodzice uczestniczą w życiu klasy, mają wpływ na jego kształt, doskonalą swoje kompetencje wychowawcze.

V.Realizujący program:
Program realizuje wychowawca przy współpracy z dyrektorem szkoły, zespołem nauczycieli ,rodzicami, uczniami, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i innymi osobami wg potrzeb.
VI.Ewaluacja.
Program ma charakter otwarty, podlega ewaluacji.
Sposoby ewaluacji(do wyboru):
- ankietowanie, analiza wyników badań,
- analiza dokumentacji
- wywiady z rodzicami, nauczycielami- analiza
- obserwacja własna wychowawcy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.