X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5314
Przesłano:
Dział: Świetlica

Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej
im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie


Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
Przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole
ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.I. Cele i zadania świetlicy.

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.
2. Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce (zapewnienie im
pomocy w odrabianiu lekcji, zadań domowych).
4. Stwarzanie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju, rozwijanie
ich zainteresowań i uzdolnień.
5. Organizowanie zajęć wychowawczo-dydaktycznych / zgodnie z planem pracy
opiekuńczo – wychowawczej/.
6. Integracja uczniów poprzez zabawę.
7. Eliminowanie zaburzeń zachowania w zakresie podstawowym.
8. Kształtowanie nawyków higieny i czystości, ładu i porządku w swoim otoczeniu.
9. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
10. Kształtowanie szacunku dla rodziny i najbliższego otoczenia.
11. Stworzenie miejsca przyjaznego, bezpiecznego dziecku, dbałość o jego dobre samopoczucie.
12. Rozbudzanie przynależności narodowej, regionalnej, lokalnej.

II. Organizacja pracy w świetlicy.

1. Świetlica organizuje zajęcia: czytelnicze, plastyczne, muzyczno- ruchowe.
2. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi ok. 45 minut
(czas dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci).
3. Świetlica jest czynna w dniach, w których odbywają się zajęcia
dydaktyczne w szkole, w godzinach od 7.00 – do 16.30.
4. Nauczyciele świetlicy pracują według ustalonego grafiku.
5. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo -
wychowawczego oraz tygodniowego rozkładu zajęć.
6. Nauczyciele świetlicy pełnią dyżury w czasie przerw obiadowych w szkolnej stołówce.
7. Uczniowie korzystający z obiadów, podczas posiłku, są pod ich nadzorem.
8. W czasie przerw uczniowie mogą wychodzić np. do sklepiku szkolnego, toalety itp.
9. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, wypełnionej przez rodziców (prawnych opiekunów).
10. Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy do godz. 16.30, przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub osoby upoważnione przez nich.
11. Nauczyciel zezwala na samodzielny powrót ucznia do domu lub samodzielne wyjście poza teren szkoły, pod warunkiem otrzymania pisemnej dyspozycji rodzica / prawnego opiekuna/.
12. Na czas pobytu w świetlicy rodzice są zobowiązani zapewnić dziecku materiały do zajęć /zgodnie z wykazem znajdującym się na „Karcie zgłoszenia”/ i dostarczyć je do 30 września.

III. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.

1. Organizowanie zajęć w atrakcyjnej dla uczniów formie np. gier i zabaw.
2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
3. Wdrażanie do samodzielności i społecznej aktywności.
4. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
6. Organizowanie spacerów, zabaw na świeżym powietrzu, zajęć ruchowych.
7. Współpraca z rodzicami i wychowawcami, pedagogiem szkolnym.

IV. Wychowankowie świetlicy.

1. Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie klas I-III oraz uczniowie klas IV – VI
dojeżdżający do naszej szkoły autobusem szkolnym.

V. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej.

Wychowanek ma prawo do:

1. Zorganizowanej opieki wychowawczej.
2. Życzliwego traktowania.
3. Poszanowania godności osobistej.
4. Uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców.
5. Zgłaszania własnych propozycji zabaw.
6. Korzystania z wyposażenia świetlicy.
7. Pomocy przy odrabianiu lekcji.
8. Ochrony przed przemocą fizyczna i psychiczną.

Wychowanek jest zobowiązany do:

1. Przestrzegania regulaminu świetlicy, a uczniowie dojeżdżający także przestrzegania
regulaminu dowożenia.
2. Przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i świetlicy.
3. Kulturalnego zachowania wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły i
kolegów.
3. Współpracy w procesie wychowania.
4. Pomagania młodszym kolegom.
5. Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy.
6. Dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
7. Stosowania się do poleceń wychowawców,
8. Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

Nagrody przyznawane wychowankom:

1. Pochwała nauczyciela świetlicy.
2. Pochwała wychowawcy klasy.
3. Pochwała dyrektora szkoły.
4. Dyplom.

Kary stosowane za niewłaściwe zachowanie:
1. Upomnienie nauczyciela świetlicy.
2. Upomnienie wychowawcy klasy.
3. Upomnienie dyrektora szkoły.
4. Powiadomienie rodziców.

VI. Pracownicy świetlicy
Pracownikami świetlicy są:
- kierownik,
- nauczyciele –wychowawcy

VII. Dokumentacja świetlicy
W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
1. Dziennik zajęć.
2. Dziennik obecności uczniów.
3. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej.
4. Karty zgłoszeń do świetlicy.

Opracowała : E. Stańska
kierownik świetlicy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.