X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 52270
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
pani ..........
ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

Opiekun stażu: mgr Justyna Romanowska
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2022 roku
Data zakończenia stażu: 31 maja 2023 roku
Miejsce odbytego stażu: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie

Zgodnie z zapisem wynikającym z art. 9c ust. 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.), w oparciu o analizę indywidualnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez nauczycielkę, dokumentacji za okres stażu oraz na podstawie własnej obserwacji proponuję wystawienie Pani Katarzynie Syguła

pozytywnej oceny dorobku zawodowego

UZASADNIENIE

Pani Katarzyna Syguła spełniła wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Rzetelnie realizowała zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego, uwzględniając specyfikę i potrzeby szkoły.

§7 ust.2 pkt.1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły [...];

Pani Katarzyna zapoznała się z obowiązującymi procedurami i aktami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Opracowała plan rozwoju zawodowego, nawiązała współpracę z opiekunem stażu. Systematycznie obserwowała lekcje prowadzone przez opiekuna stażu oraz prowadziła zajęcia w jego obecności. Omawiała przeprowadzone lekcje, analizowała pod katem mocnych i słabych stron oraz wyciągała wnioski do dalszej pracy. Przeprowadziła również lekcje otwarte dla nauczycieli: „Kodowanie z Robotem Photon- kształtowanie umiejętności pracy według instrukcji” oraz „Pisanie z pamięci w ruchu”.
Nauczycielka poszerzała swoje kompetencje poprzez aktywny udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach i webinarach. Podnosiła swoje kwalifikacje uczestnicząc zarówno w wewnętrznych jak zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, a także poprzez lekturę książek, artykułów czy przynależenie do grup społecznościowych nauczycieli. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywała w codziennej pracy.
Pani Katarzyna wdrożyła innowacje pedagogiczne: „”Ortografia mimochodem” oraz „Ok zeszyt – Mój zeszyt”. Brała udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych takich jak „Uniwersytet Dzieci w klasie, "Czytam z klasą lekturki spod chmurki", „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu”. Uczestniczyła w programie PAH „Godziny wychowawcze ze światem”. Motywowała swoich uczniów do rozwoju przygotowując ich do licznych konkursów. Była koordynatorem Gminnego Konkursu Ekologicznego dla klas trzecich „Jestem Eko”. Brała czynny udział w realizacji zadań wynikających z Planu Pracy Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej oraz Kalendarza Uroczystości Szkolnych. Ponadto organizowała lekcje profilaktyczne, lekcje prowadzone przez rodziców, pielęgniarkę szkolną oraz bibliotekę. Koordynowała akcje charytatywne.
Pani Katarzyna zorganizowała szkolenie dla nauczycieli „Robot Photon w pigułce”, aby zachęcić grono pedagogiczne do korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”. Wykorzystywała na zajęciach z uczniami również Klocki Lego Education Spike i BrickQMotion.
Dzięki swojemu zaangażowaniu pozyskała pomoce dydaktyczne dla szkoły włączając placówkę do akcji „Szkoła pełna talentów” organizowanej przez Lidl i mobilizując uczniów do zbierania Talenciaków.
Nauczycielka prowadziła zajęcia Język polski dla uchodźców i obcokrajowców podczas których nie tylko kształtowała umiejętności językowe, ale również wspierała uczniów w procesie adaptacji i integracji w nowym środowisku.

§7 ust.2 pkt.2) umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

Pani Katarzyna umiejętnie diagnozowała potrzeby wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze swoich uczniów. Systematycznie monitorowała postępy wychowanków, indywidualizowała pracę z uczniami poprzez wykorzystywanie elementów oceniania kształtującego oraz prowadzenie Ok zeszytów. Analizowała ich sytuację materialną, zainteresowania, potrzeby i możliwości. Aktywnie współpracowała z zespołem nauczycieli uczących w klasie, aby wypracować sposoby pracy z poszczególnymi uczniami. Realizowała programy profilaktyczno – edukacyjne, współpracowała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Legionowie oraz pedagogiem, psychologiem, terapeutą pedagogicznym i logopedą szkolnym. Systematycznie wdrażała zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach wychowanków organizując im zajęcia ze specjalistami, tworząc arkusze dostosowania wymagań edukacyjnych. Koordynowała zakres i jakość pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom, sporządzała protokoły ze spotkań nauczycieli w sprawie oceny efektywności udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Tworzyła również Indywidualny Program Terapeutyczno – Edukacyjny, a także Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia. Organizowała spotkania zespołu specjalistów i rodziców w celu dokonania ewaluacji realizacji programu.
Nauczycielka regularnie przeprowadzała indywidualne rozmowy z uczniami, wnikliwie obserwował podopiecznych podczas zajęć, zabaw, przerw, uroczystości klasowych i szkolnych. Wspólnie z uczniami opracowała kontrakt klasowy i kodeks postępowania. Analizowała mocne i słabe strony zespołu klasowego. Na bieżąco rozwiązywała aktualne problemy i konflikty między uczniami. Systematycznie kontaktowała się z rodzicami swoich uczniów, aby uzgodnić jednolity kierunek oddziaływań wychowawczych. Organizowała imprezy klasowe integrujące grupę, wycieczki i wyjścia w ciekawe miejsca. Dbała o bezpieczeństwo uczniów w trakcie ich pobytu w szkole i poza nią.

§7 ust.2 pkt.3) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;

Pani Katarzyna jest świadoma, iż bierne przyswajanie wiadomości utrudnia uczniom ich zrozumienie i wykorzystywanie w praktyce. Dlatego też chcąc uatrakcyjnić zajęcia, zmotywować uczniów do działania, nauczyć współzawodnictwa przygotowywała liczne pomoce dydaktyczne. Opracowywała karty pracy, quizy, krzyżówki, rebusy, gry dydaktyczne. Dzięki tym pomocom mogła indywidualizować pracę z uczniami, odkrywać ich talenty i braki edukacyjne, wspomagać w doskonaleniu umiejętności społecznych takich jak współpraca czy komunikacja.
Nauczycielka wykorzystywała różne metody aktywizujące uczniów w codziennej pracy, między innymi burzę mózgów, giełdę pomysłów, dramę, mapę myśli, doświadczenia i eksperymenty, dyskusje, obserwacje przyrodnicze, elementy kodowania. Chętnie korzystała z Kart Grabowskiego, gry Kaboom czy Bingo, kości do gry, kolorowych kubeczków, drewnianych szpatułek z tabliczką mnożenia, fiszek obrazkowych. Wykorzystywała tablicę interaktywną.
Pani Katarzyna organizowała zajęcia poza salą lekcyjną. Lekcje w parku miały na celu obserwację i eksplorację przyrody połączone z praktycznym działaniem. Lekcja w sklepie kształtowała umiejętności związane z codziennym życiem i wykorzystaniem wiedzy w praktyce.

§ 7 ust.2 pkt.4) umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;

Pani Katarzyna jest świadoma swoich mocnych i słabych stron. Umiejętnie organizuje i doskonali warsztat pracy, dokonuje ewaluacji własnych działań, a także umie ocenić ich skuteczność. W razie potrzeby dokonuje zmian w tych działaniach. Systematyczne monitorowanie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów pozwalało jej na wyciąganie wniosków dotyczących indywidualnych potrzeb i trudności wychowanków. Wykorzystywała je do podejmowania działań naprawczych, modyfikacji metod i form pracy tak, by lepiej zaspokajać potrzeby każdego ucznia, motywować do działania, rozwijać umiejętności.
Podczas stażu wyniki swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej poddawała regularnej ewaluacji. Zwracała się z prośbą do uczniów i rodziców o informacje zwrotne na temat sposobu prowadzenia zajęć, zakresu przyswojenia przez uczniów nowych treści, organizowania różnych aktywności oraz pracy wychowawczej. Systematycznie dokonywała autorefleksji i samooceny, wyciągała wnioski do dalszej pracy.
Nauczycielka prowadziła rozmowy z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń, omawiania trudności czy poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach. Chętnie współpracowała z opiekunem stażu. Omawiając zajęcia prowadzone w jego obecności zawsze uważnie słuchała uwag, sugestii. Obserwując zajęcia prowadzone prze opiekuna i innych nauczycieli czerpała inspiracje, poznała różnorodne metody i formy pracy z dziećmi, które wykorzystywała później w swojej pracy. Pani Katarzyna analizując własne działania dostrzegała błędy jakich powinna unikać oraz rzeczy, na które zwracać powinna szczególną uwagę.

§ 7 ust. 2 pkt.5) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;

Pani Katarzyna zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziła zajęcia dydaktyczne w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły. W ramach umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem prowadziła również lekcje otwarte dla nauczycieli. Przygotowując zajęcia trafnie dobierała metody i formy pracy uwzględniając indywidualne potrzeby dzieci, angażowała uczniów do aktywności. Organizowane zajęcia były omawiane, stażystka analizowała wnioski z nich płynące i uwzględniała je przy planowaniu dalszej pracy. Dzieliła się swoją wiedzą i umiejętnościami zamieszczając relacje z przeprowadzonych zajęć, scenariusze, karty pracy na grupach społecznościowych nauczycieli w Internecie oraz innymi nauczycielami pracującymi w szkole. Przeprowadziła również szkolenie dla nauczycieli „Robot Photon w pigułce”.

§ 7 ust. 2 pkt.6) umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

Pani Katarzyna duży nacisk położyła na współpracę z rodzicami, aby jak najlepiej poznać sytuacje rodzinną swoich wychowanków. Integrowała rodziców ze środowiskiem szkolnym poprzez włączanie ich w organizowanie różnych przedsięwzięć klasowych i szkolnych. Wspierała ich również w trudnościach i problemach, których doświadczały ich dzieci. Organizowała zebrania, dni otwarte, indywidualne konsultacje. Podnosiła poziom wiedzy pedagogicznej rodziców poprzez pogadanki, polecanie fachowej literatury. Przekazywała informacje na temat instytucji społecznych udzielających wsparcie, kierowała na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Wnikliwie obserwowała uczniów w szkole oraz podczas wyjść i wycieczek szkolnych, przeprowadzała szereg rozmów z podopiecznymi oraz analizowała ich prace, aby jak najlepiej poznać ich możliwości i potrzeby. Zauważała trudności wychowawcze i problemy dzieci oraz szukała sposobów na ich rozwiązanie. Dbała o to, aby każde dziecko czuło się akceptowane i docenione tworząc w klasie atmosferę empatii, zrozumienia i solidarności.
Współpracowała ze specjalistami szkolnymi oraz nauczycielem współorganizującym kształcenie opracowując jednolity system oddziaływań na poszczególnych uczniów.
Prowadziła zajęcia o charakterze profilaktyczno- - wychowawczym obchodząc Tydzień Bezpieczeństwa, Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji, Światowy Dzień Autyzmu, Świtowy Dzień Zespołu Downa czy Międzynarodowy Dzień Wspierania Osób Niepełnosprawnych.
Jako wychowawca systematycznie prowadziła zajęcia warsztatowe, pogadanki na temat bezpieczeństwa, przemocy, komunikacji w grupie, zasad zdrowego stylu życia, bezpiecznego korzystania z Internetu.
Nauczycielka zachęcała uczniów do uczestnictwa w różnych akcjach charytatywnych, które miały na celu kształtowanie postaw empatii, solidarności, otwartości na ludzi biednych, chorych, potrzebujących pomocy. Zorganizowała w szkole wraz z uczniami i rodzicami „Słodki kiermasz” pełen smakołyków, żeby wspomóc finansowanie operacji ucznia naszej szkoły.
Na szczególne podkreślenie zasługuje tworzenie bezpiecznego, przyjaznego i wspierającego środowiska szkolnego dla uczniów z Ukrainy, który doświadczyli traumatycznych przeżyć związanych z działaniami wojennymi w ich kraju.
Pani Katarzyna posiada umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

§ 7 ust. 2 pkt.7) umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

Pani Katarzyna zapoznała się z aktami prawnymi niezbędnymi w pracy nauczyciela. Zna organizację i specyfikę pracy szkoły, w której pracuje oraz przepisy prawa oświatowego. Stosuje się do obowiązujących w szkole procedur. Zapoznała się z aktami prawnymi regulującymi awans zawodowy nauczycieli. Dzięki znajomości aktów prawnych i dokumentacji szkolnej ma świadomości tego, gdzie szukać informacji w sytuacjach trudnych, problemowych.
Jako wychowawca klasy organizowała pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla swoich uczniów, wycieczki w oparciu o przepisy zawarte w stosownych rozporządzeniach.
Ponadto nauczycielka czynnie uczestniczyła w pracach zespołów powołanych na terenie szkoły, aktywnie uczestniczyła w tworzeniu dokumentów szkolnych, a powierzone jej zadania realizowała sumiennie i terminowo.

§ 7 ust. 2 pkt.8) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;

Pani Katarzyna umiejętnie wykorzystywała w pracy technologię informacyjną i komunikacyjną. Korzystając z niej opracowywała dokumentację szkolną, scenariusze zajęć, sprawdziany, karty pracy, pomoce dydaktyczne, materiały do dekoracji oraz dokumentację własnej pracy dydaktycznej, w tym planu rozwoju zawodowego. Korzystała z zasobów Internetu w celu wzbogacania swojego warsztatu pracy, pokazywała ciekawe filmy, pliki muzyczne i przygotowane przez siebie prezentacje. Korzystała na bieżąco z tablicy interaktywnej, żeby wzmożyć koncentrację uczniów i uatrakcyjnić zajęcia. Wykorzystywała różne programy i platformy edukacyjne.
Prowadziła dokumentację szkolną w wersji elektronicznej obsługując dziennik elektroniczny. Prowadziła systematyczną korespondencję mailową z rodzicami i pracownikami szkoły. Zadbała o dodatkowy szybki kontakt z rodzicami swoich uczniów wykorzystując Messenger. Korzystała ze szkolnej platformy GSuite. Sporządzała opinie o uczniach, przygotowywała zaproszenia, dyplomy, podziękowania. Z Internetu czerpała również informacje o zmianach w przepisach prawa oświatowego. Dzięki niemu brała udział w e-konferencjach, szkoleniach on-line, webinarach, a nawet Radach Pedagogicznych.
Podczas zajęć wykorzystywała pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu „Laboratoria przyszłości”: Roboty Photon, Klocki Lego Education SpikeQMotion.

Obserwując postawę pani Katarzyny mogę stwierdzić, że jest nauczycielem ambitnym, zaangażowanym w wszechstronny rozwój swoich wychowanków. Stale wzbogaca swój warsztat pracy, czerpie z różnych źródeł inspiracje do pracy z dziećmi. Realizowała zaplanowane zadania bez względu na trudności.
Podsumowując pani Katarzyna Syguła spełnia wszystkie wymagania na stopień nauczyciela mianowanego i zasługuje na awans zawodowy.

opiekun stażu
mgr Justyna Romanowska

Jabłonna, 06.06.2023r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.