X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 52174
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego uczącego przedmiotów zawodowych

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Imię i nazwisko: ..............................

Miejsce pracy: Zespół Szkół .................

Rozpoczęcie stażu: 06.09.2021 r.
Zakończenie stażu: 07.06.2024 r.

Wstęp.

Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych praktycznych i teoretycznych w Zespole Szkół .............. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymałem 31.08.2020 r.

Po dokonaniu analizy potrzeb szkoły zaplanowałem ogólny kierunek rozwoju zawodowego i osobistego. Wziąłem pod uwagę dotychczasowe doświadczenie zawodowe jako nauczyciela, oraz pracę zawodową w branży ,a także możliwości oraz potrzeby szkoły.

Przed rozpoczęciem stażu przeanalizowałem wymagania niezbędne do uzyskania stopnia na nauczyciela dyplomowanego i powinności w tym:
- Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego podjąłem w celu doskonalenia warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły. Opracowałem plan rozwoju zawodowego, który został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora. W niniejszym sprawozdaniu przedstawię realizację założonych przeze mnie w planie rozwoju zadań, oraz postaram się dokonać oceny efektywności podjętych przeze mnie działań i ich przydatności.
Poniżej przedstawiam przebieg realizacji mojego rozwoju zawodowego, oraz uzyskane efekty w pracy.

Sposób realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z przyjętymi zadaniami do realizacji w okresie stażu:

Przyjęte zadania do realizacji w okresie stażu w zakresie umiejętności wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się:
Zadanie 1:
Udział w formach doskonalenia.
Zadanie 2 :
Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się.
Zadanie 3:
Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
Zadanie 4:
Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy.

ZADANIE 1,2,3,4

Udział w kursach, konferencjach, szkoleniach:

Szkolenie stacjonarne w OCEN w zdobywaniu wiedzy i ćwiczeniu kompetencji motywowania uczniów. Szkolenie ukończone certyfikatem Nauczyciele zwolnieni z teorii.

Warsztaty OCEN - Narzędzia Dialogu Motywującego – warsztat umiejętności. Warsztaty ukończone zaświadczeniem.

Warsztaty OCEN - Uczeń przejawiający niepożądane zachowania, objawy ADHD, zespołu Aspergera. Warsztaty ukończone zaświadczeniem.

Szkolenie z zakresu substancji psychoaktywnych w dnia 18.01.2024 r. Szkolenie przez Komendę Miejską Policji.

Szkolenie z zakresu obsługi i dozoru urządzeń Grupy1 (Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną). Szkolenie ukończone pozytywnym zdaniem egzaminów przed Komisją Kwalifikacyjną Urzędu Regulacji Energetyki i otrzymaniem Świadectw Kwalifikacyjnych do zajmowania się eksploatacją i dozorem.

Szkolenie branżowe w firmie ......, czas szkolenia 40 godzin. Data rozpoczęcia szkolenia 07.06.2021r.

Kurs z języka angielskiego. Obecnie ukończony certyfikatem A2.

Szkolenie z zakresu systemów OZE: Falowniki i magazyny energii – zaawansowane warsztaty dla instalatorów.

Konferencji CEE, Edudigital Summit - spotkanie liderów cyfryzacji z całej Europy Środkowo - Wschodniej

Wycieczki szkolne:

Wycieczka z uczniami klas Odnawialnych Żródeł Energii (z 4OZE i 3 OZE) do elektrowni wodnej - czerwiec 2023 r.

Wycieczka z uczniami klas 5EO, 5TMA do Ośrodka Szkoleniowo Badawczego. Zwiedzanie poligonu doświadczalnego, oraz Szkolenie Eksploatacja elektroenergetycznych sieci nn z elementami prac pod napięciem dnia 12.10.2023 r.

Wycieczka z uczniami klas mechatronicznych do Zakładu..... Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w procesie produkcji i obróbki szkła.

Wycieczka do kina z 3OZE na projekcję filmu Ukryta sieć. W programie wycieczki znalazło się także omówienie poboru energii przez duże obiekty.

Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej:
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, prezentacji przy pomocy komputera: programów pakietu office, programów matematycznych np.: Smath Studio, programów symulacyjnych np.: WinProladder.

Komunikowanie się przez dziennik elektroniczny, Microsoft Teams.

Szkolenie przez firmę .... z obsługi sprzętu multimedialnego wykorzystywanego w pracowniach. Szkolenie odbyło się w roku szkolnym 2023/2024.

Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy.

Przeglądanie stron internetowych.

Przyjęte zadania do realizacji w okresie stażu w zakresie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć:

Zadanie 1:
Przeprowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli.
Zadanie 2:
Współpraca wewnątrzszkolna.
Zadanie 3
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołu przedmiotowego

ZADANIE 1,2,3

Zajęcia otwarte:

Zajęcia były przeprowadzone na prośbę uczniów. Zajęcia zapowiedziane na nadzwyczajnym zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu ..... r.
Opracowanie scenariuszy zajęć otwartych dla klasy .... Tematy 3 godzin zajęć otwartych dotyczyły przygotowania do egzaminu zawodowego praktycznego:
1) Omówienie ćwiczenia egzaminacyjnego.
2) Zasady łączenia układu siłowego i sterowania.
3) Sprawdzenie układu siłowego i sterowania. Pomiary elektryczne podstawowe.
Przeprowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli, oraz dokonanie ewaluacji tych zajęć.

Współpraca wewnątrzszkolna.

Współpraca z nauczycielami w zespołach przedmiotowych min.: zespołu wychowawczego, zespołu zawodowego, zespołu ds. jubileuszu i promocji, zespołu do spraw wolontariatu. Wymiana poglądów, materiałów pomocniczych.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołu przedmiotowego.

Zreferowałem, omówiłem sposób kształcenia zawodowego podczas wyjazdu do pracowni Politechniki Gdańskiej i firmy Radmor w dniu ....... z zespołem nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Przyjęte zadania do realizacji w okresie stażu w zakresie poszerzenia zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych:

Zadanie 1:
Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży
Zadanie 2:
Akcje i zbiórki charytatywne

ZADANIE 1,2

Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych:

Przygotowywanie uczniów do Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Elektrycznej. Uczniowie zdobyli wysokie 3 i 4 miejsce na 15 drużyn.

Przygotowywanie uczniów do Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej Euroelektra.
Jeden uczestnik dostał się do etapu okręgowego odbywającego się w Gdańsku.

Uczestnictwo w akcjach charytatywnych.

Uczestnictwo w spotkaniach wolontariatu.

Uczestnictwo w akcji charytatywnej .....

Zespoły zapisane do Zwolnieni z Teorii

Uczestnictwo w rozpowszechnianiu akcji DKMS: zostań dawcą szpiku – nagranie z klasą 3OZE piosenki (piosenka grana była w radiu i miała ponad 9 tys wyświetleń).

Uczestnictwo w akcji góra grosza.

Dodatkowo:

Współorganizowanie imprez edukacyjno-kulturalnych odbywających się w szkole. Przygotowanie pracowni 25, 114 do zwiedzania przez uczniów z innych szkół (21.04.2022),
Przygotowanie pracowni na Elektronschow,Nagłośnienie imprezy Dni Warmińskie (przygotowanie sprzętu oraz utworów muzycznych)Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bazy edukacyjnej szkoły - przygotowywanie stanowisk egzaminacyjnych.

Przyjęte zadania do realizacji w okresie stażu w zakresie opracowania i wdrożenia programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

Zadanie 1:
Opracowanie i wdrożenie działania dydaktycznego na rzecz uczniów zaczynających naukę na pracowniach elektrycznych i elektronicznych.
Zadanie 2:
Opracowanie i wdrożenie lekcji z BHP w ramach programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy ......
Zadanie 3:
Przeprowadzenie olimpiady Euroelektra.

ZADANIE 1,2,3

Przygotowanie i wprowadzenie kart pracy.
Opracowanie i wdrożenie kart pracy ucznia – przygotowanie teoretyczne do pracowni elektrycznych i elektronicznych. Karty pracy w ilości 24, z ponad 100 zadaniami z podpowiedziami. Karty pracy udostępnione nauczycielom szkoły do wykorzystania na zajęciach.

Opracowanie i wdrożenie lekcji z BHP:
Ochrona przeciwporażeniowa, ochrona przeciwpożarowa, udzielanie pierwszej pomocy osobie porażonej, bezpieczeństwo stanowiska pracy. Działanie zrealizowane z klasami pierwszymi.....

Zorganizowanie i przeprowadzenie olimpiady Euroelektra na etapie szkolnym.

Przyjęte zadania do realizacji w okresie stażu w zakresie wykonywania zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
Zadanie 1:
Egzaminator OKE.
Zadanie 2:
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, działania ukierunkowane na rozwój n-la w okresie stażu
Zadanie 3:
Wykonywanie zadań przewodniczącego zespołu nauczycieli.

ZADANIE 1,2,3

Opis realizacji zadania:

Pełnienie funkcji egzaminatora:

Zdanie egzaminów na egzaminatora. Wpis do ewidencji. Pełnienie funkcji egzaminatora dla zawodu technik ..... w sesji zima 2024r.

Opiekun stażu

Pełnienie funkcji opiekuna stażu.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego na maturze.

PODSUMOWANIE STAŻU.

Największe osiągnięcia, sukcesy:
........................................

Wnioski, kierunki do dalszej pracy, rozwoju zawodowego:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.