X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 52029
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

imię, nazwisko nauczyciela:
stanowisko: nauczyciel, wychowawca świetlicy
miejsce pracy:
posiadany stopień awansu: nauczyciel mianowany
czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
czas rozpoczęcia stażu: 01.09.2021r.
czas zakończenia stażu: 31.05.2024r.

Cele główne:
1. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Cele szczegółowe:
1. Pogłębienie umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej.
2. Zdobywanie nowych kwalifikacji w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.
3. Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach .
4. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.
5. Rozwój osobisty.
6. Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:
-napisanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
-analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli MEN z dnia 26 lipca 2018r. Korzystanie z informacji dotyczących procedur awansu zawodowego zawartych w publikacjach na stronach internetowych.
-opracowanie planu rozwoju zawodowego
-dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- prowadzenie dokumentacji z przebiegu i realizacji planu zawodowego
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

1.Wykorzystanie metod aktywizujących podczas zajęć j.polskiego

Stosowanie podczas lekcji, np.: plakat, burza mózgów, obserwacja, gwiazda pytań, „kosz i walizeczka, mapa skojarzeń inne.

2. Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy merytorycznej oraz jako źródła materiałów dydaktycznych.

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do awansu zawodowego.

Przeglądanie stron internetowych w celu pogłębiania własnego warsztatu pracy.

Wykorzystanie zasobów internetu w celu urozmaicenia zajęć świetlicowych (filmy edukacyjne, animowane).

Tworzenie i aktualizowanie niezbędnej dokumentacji szkolnej.

Gromadzenie materiałów informacyjnych, publikacji i innych pomocy dydaktycznych.

3.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, informatycznych.

Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, internetu, Dysku Google, Learning Apps, Quizizz.

4. Wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych w pracy.

Wykorzystanie dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej jako formy kontaktu z nauczycielami, rodzicami.

Wykorzystanie poczty elektronicznej w celu kontaktowania się z różnymi instytucjami w ramach organizowania wyjazdów, wycieczek klasowych, konkursów, zapisu na szkolenia.

Wykorzystanie platformy edukacyjnej Classroom w celu kontaktowania się z uczniami, zamieszczania powiadomień dla uczniów, nauczycieli.

Tworzenie scenariuszy zajęć, podziękowań, zaproszeń, dyplomów, ankiet.
Korzystanie z zasobów sieci w celu pozyskania materiałów do zajęć.

Gromadzenie dokumentacji z odbywanego stażu.

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera, Internetu, tablicy interaktywnej.

Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego.

5. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego przy pomocy narzędzi informatycznych.
Udział w szkoleniach elearningowych, webinariach.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1.Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania pozostałym nauczycielom materiałów dydaktycznych.

Publikacja przykładowych scenariuszy uroczystości, konspektów zajęć.
Udostępnianie opracowanych konspektów, scenariuszy uroczystości, pomocy dydaktycznych.

• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
Przeprowadzenie 1h zajęć otwartych dla chętnych nauczycieli, w tym nauczycieli kontraktowych i stażystów.
Raz w ciągu roku szkolnego

• Publikacja na portalach edukacyjnych
zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego,
-opublikowanie na dwóch portalach edukacyjnym planu rozwoju zawodowego
• Dzielenie się własnym doświadczeniem i wiedzą w pracy pedagogicznej z innymi nauczycielami.
Prowadzenie zebrań dla zespołu nauczycieli uczących w klasie
- organizacja spotkań z nauczycielami w sprawach ważnych, problemowych, wymiana spostrzeżeń, doświadczeń,
-Wspólne podejmowanie w zespołach koleżeńskich decyzji dotyczących działalności edukacyjnej, wychowawczej,
opracowywanie dokumentów szkolnych, dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
Współpraca z nauczycielami stażystami i kontraktowymi.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
• podnoszenie kwalifikacji do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

-udział w szkoleniu poświęconemu pracy z uczniami z autyzmem lub zespołem Aspergera

• Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.

Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, konferencjach, webinariach.
Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Okres stażu
• Ukończenie kursu egzaminatora OKE
Udział w szkoleniu na egzaminatora OKE
Wykonywanie zadań egzaminatora OKE

• Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.
-przeglądanie publikacji internetowych
-studiowanie literatury specjalistycznej

• Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań. -Udział w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego.
-Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
-Współpraca z dyrektorem placówki, z psychologiem i pedagogiem szkolnym, z wychowawcami i nauczycielami.

• Pedagogizacja rodziców.
-utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów zdrowych oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych

• Ewaluacja własnych działań, metod pracy
-ankieta ewaluacyjna
-wnioski do dalszej pracy

§ 8 ust. 2 pkt 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

• Wdrażanie innowacji pedagogicznych
-współopracowanie i kontynuacja innowacji pedagogicznej ,,Brzydkie kaczątko”, której celem jest rozwijanie integracji klasowej, rozpoznawanie emocji u siebie i innych, radzenie sobie z trudnymi emocjami w różnych sytuacjach

§ 8 ust. 2 pkt 4 d Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji

• Opublikowanie na stronach portalu internetowego, dla nauczycieli, scenariuszy zajęć
Opublikowanie scenariuszy zajęć z j.polskiego

Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu za zgodą dyrektora szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.