X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51847
Przesłano:

Stosunki kazirodcze

Stosunki kazirodcze

Współczesna psychologia koncentruje się na determinantach kazirodztwa oraz psychologicznych i biologicznych mechanizmach prowadzących do kazirodztwa. Zajmuje się negatywnymi konsekwencjami molestowania seksualnego w postaci niewłaściwych zachowań seksualnych oraz upośledzonego funkcjonowania osobistego i społecznego ofiary. Według wieloletnich badań nad zjawiskiem wykorzystywania seksualnego nieletnich, sprawcami są zazwyczaj bliscy krewni. Kazirodztwo między biologicznym i przyrodnim rodzeństwem jest stosunkowo powszechne. Jeśli chodzi o relacje między uczestnikami aktów kazirodczych, zdecydowanie najczęstsze były stosunki seksualne ojciec-córka (144 przypadki), a następnie brat-siostra (63 przypadki). W ujęciu podmiotowym przestępstwo kazirodztwa jest czynem umyślnym. Jest ono ścigane z urzędu i podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.
Kazirodztwo jest zjawiskiem wysoce złożonym, wieloczynnikowym i uwarunkowanym wieloczynnikowo, dlatego jego poznanie wymaga wieloaspektowej analizy, która pozwala między innymi na analizę różnych zmiennych indywidualnych i rodzinnych, w tym sprawcy i dziecka będącego ofiarą. Takie wieloaspektowe podejście jest zgodne z istniejącymi trendami badawczymi. Według ekspertów, związki kazirodcze (endogamia) między rodzeństwem są bardziej powszechne wśród młodszego pokolenia - chłopców w wieku 15-16 lat i dziewcząt w wieku 12-13 lat.
Analiza literatury pokazuje, że wśród związków endogamii, kazirodczych związków między prawdziwymi (odnoszących się do bliskich krewnych, takich jak rodzic-dziecko, dziadek-wnuk, rodzeństwo itp.), egzogamii (odnoszących się do dalekich krewnych, takich jak wujek-stryj), prostych (takich jak ojciec-córka) i poligamii (takich jak ojciec-córka, ten sam ojciec-syn, bracia i siostry z tej samej rodziny). Większość występuje między ojcem, a córką oraz między braćmi i siostrami (np. ojciec-córka, ten sam ojciec-syn, brat-siostra) Większość związków kazirodczych występuje między ojcami-córkami lub między braćmi i siostrami. Natomiast układy między matkami a synami oraz matkami i córkami pojawiają się najrzadziej.
Biorąc pod uwagę przyczyny i mechanizmy zjawiska kazirodztwa, przypadki przedstawione w badaniach opisują najczęściej kazirodztwo sytuacyjne. Według Lwa-Starowicza, na pojawienie się tego zjawiska mają wpływ przyczyny zewnętrzne, np. warunki życia rodziny (rodzeństwo śpiące w jednym łóżku, w jednym pokoju, mieszkające razem, z których jedno jest nastolatkiem). Jednocześnie przedstawione zjawisko kojarzone jest z pedofilią, która odnosi się do angażowania się w kontakty seksualne z dziećmi poniżej wieku ochronnego, tj. poniżej 15 roku życia.
Jednym z przyczyn zewnętrznych jest trauma seksualna, a drugim szczególna trauma spowodowana kłótniami, karami cielesnymi, skutkami nadużywania alkoholu przez któregokolwiek z rodziców lub tworzeniem konfliktów lojalności lub wrogości z nieobecnym rodzicem.

Objawy molestowania seksualnego dziecka

Objawy wykorzystywania seksualnego dzieci różnią się w zależności od ich charakteru. Możemy je opisać za pomocą różnych kryteriów. Poniżej przedstawione zostaną tylko te, które są istotne dla praktyki sądowej.
Pierwszym kryterium jest rozróżnienie między objawami, które są specyficzne wyłącznie dla wykorzystywania seksualnego, a tymi, które są niespecyficzne, tj. tymi, które mogą również powstać w wyniku doświadczenia traumy innej niż wykorzystywanie seksualne.
Drugim kryterium jest charakter objawów, który rozróżnia objawy fizyczne (somatyczne), psychologiczne (psychologiczne) i behawioralne. Objawy wyróżnione na podstawie tego kryterium, które są najbardziej przydatne w psychiatrycznej diagnostyce różnicowej można dostrzec, ponieważ kryteria mają specyficzny charakter objawowy, a ujawnione dysproporcje pokazują, jak trudna może być psychologiczna diagnoza molestowania.
Objaw dysocjacji wymaga bardzo starannej diagnozy i wykluczenia zaburzeń psychicznych. Dysocjacja jest jednym z klasycznych objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD). Nie należy jej lekceważyć ani traktować jako nieistotnego zaburzenia relacji.
Podobną funkcję obronną pełni pamięć selektywna i luki w pamięci. Jeśli dziecko pamięta różne sytuacje przed i po zdarzeniu i nie ma trudności w uczeniu się, objaw ten należy zawsze traktować jako mechanizm obronny.
Inne psychologiczne objawy nadużycia obejmują regres. Dziecko zachowuje się tak, jakby było młodsze, staje się dziecinne. Mowa może być niewyraźna lub szeptana, wymagana jest opieka, a nawet karmienie. Tłumienie - wyraźny spadek aktywności umysłowej i fizycznej oraz utrata spontaniczności. Wycofanie/depresja - zmniejszona motywacja do działania, obniżony nastrój, unikanie kontaktów społecznych. Niepokój, drażliwość, lęk lub niewłaściwe reakcje emocjonalne na bodźce, objawiające się nadmierną reakcją na neutralne bodźce, które mają negatywny i nieprzyjemny charakter dla samego dziecka. Fobie, obsesje - natrętne lęki przed ludźmi, przedmiotami, sytuacjami lub rodzajami zachowań. Poczucie winy, bezradności i krzywdy są często uogólnione i nie muszą być bezpośrednio związane z doświadczoną traumą. Wstyd jest często związany z ciałem. Wstręt może dotyczyć własnego ciała lub osoby (często sprawcy). Obniżenie samooceny i poczucie "inności" u ofiar molestowania pojawia się nagle. Gdy dziecko było towarzyskie, pewne siebie i przystosowane do grupy społecznej, a nagle staje się wycofane, zagubione i nie szuka kontaktu z rówieśnikami. Zwiększona czujność, podejrzliwość, unikanie przed niektórymi miejscami i ludźmi oraz strach zwykle pojawiają się nagle i z intensywnością, która jest nieadekwatna do sytuacji lub dotyczy osób, miejsc lub sytuacji, które wcześniej nie stanowiły zagrożenia. Upośledzenie koncentracji i pamięci oraz słabe wyniki w nauce nie są omawiane.
Objawy fizyczne (somatyczne) mają kluczowe znaczenie, ponieważ są specyficzne dla wykorzystywania seksualnego i występują tylko w wyniku aktywności seksualnej. Są to: infekcje przenoszone drogą płciową, ciąża, sperma w ciele lub na ciele dziecka, zmiany fizyczne narządów płciowych, jamy ustnej, odbytu i okolic (zaczerwienienie, otarcia, zadrapania, siniaki, infekcje, krwawienie, pęknięcie macicy).
Obejmują one skargi na nieprawidłowy i intensywny zapach, ból i dyskomfort w okolicy narządów płciowych i odbytu, nawracające infekcje układu moczowo-płciowego i stany zapalne nieznanego pochodzenia, encopresis (zanieczyszczenie kałem), wtórne moczenie nocne, dolegliwości somatyczne, unikanie i wrażliwość na dotyk, trudności ze snem, koszmary senne, nagłe zmiany apetytu i zmęczenie.
Objawy behawioralne to wyraźne i często nagłe zmiany w zachowaniu. Najbardziej godne uwagi są: nieadekwatna do wieku seksualizacja zabawy, obrazów i rozmów; nowe słownictwo i wiedza seksualna; dotykanie genitaliów innej osoby; "głębokie" pocałunki; nadmierna, nieadekwatna do wieku masturbacja; naruszanie granic innych osób lub unikanie bliskości fizycznej; niechęć do rozbierania się przy bliskich, podczas zajęć wychowania fizycznego lub podczas badań lekarskich w sposób nieadekwatny do wieku.
Kolejnym ważnym objawem jest prostytucja, rozwiązłość (posiadanie wielu partnerów), uzależnienia, wagary i ucieczki z domu są powszechne wśród młodych ludzi. Są one często postrzegane jako dowód na zachęcanie sprawcy do zachowań nadużycia seksualnego. Agresja, płacz, narzekanie, napady wściekłości, próby samobójcze i autoagresja są zwykle behawioralnymi odzwierciedleniami obrzydzenia ofiary do własnego ciała, próbami ukarania siebie za to, co zrobił dorosły, oraz próbami zwrócenia na siebie uwagi, które mogą być interpretowane jako próba zwrócenia uwagi. Innym objawem z tej grupy jest nadpobudliwość psychoruchowa, będąca przejawem psychologicznych objawów podniecenia, wzmożonego lęku lub zachowań mających na celu redukcję wzmożonego napięcia emocjonalnego.

Zespół dziecka wykorzystywanego seksualnie

Nie można wyjaśnić typowego "zespołu dziecka wykorzystywanego seksualnie". Według literatury istnieją dwa objawy, które występują znacznie częściej w badanej grupie ofiar nadużyć, niż w grupie kontrolnej. Są to objawy zachowań seksualnych i zespół stresu pourazowego PTSD. Inne objawy występujące częściej obejmowały depresję, agresję, tendencję do wycofywania się z kontaktów społecznych, problemy z nauką i zachowania autodestrukcyjne. Kendall-Tacket, Williams i Finkelhor stwierdzili, że objawy występowały częściej u starszych dzieci, a wzorzec różnił się między dziewczętami i chłopcami. Stwierdzili oni korelację między liczbą objawów, a cechami incydentu, takimi jak wstawienie, użycie siły przez sprawcę, częstotliwość kontaktów seksualnych i czas trwania kontaktu, a także ujemną korelację z kluczową zmienną, jaką jest wsparcie matki dla dziecka. We wszystkich badaniach na pierwszy plan wysuwała się seksualizacja zachowań. Obejmuje to zarówno występowanie problematycznych zachowań seksualnych u dzieci, jak i seksualizację relacji z innymi dziećmi i dorosłymi. Badania z udziałem nastolatków wykazały podobne wyniki. Friedrich wykazał, że grupa nastolatków, którzy byli wykorzystywani seksualnie, wykazywała bardziej ryzykowne zachowania seksualne, w tym wczesne rozpoczęcie aktywności seksualnej, ciążę nieletnich i brak zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową. Co ważniejsze, grupa ta miała znacznie wyższe wskaźniki późniejszych napaści seksualnych, prób gwałtu i gwałtów. Drugim głównym objawem u ofiar przemocy seksualnej jest zespół stresu pourazowego (PTSD). Nasilenie traumy, doświadczenie rodziców i upływ czasu od traumy mają znaczący wpływ na rozwój zespołu stresu pourazowego.

Czynniki modyfikujące.

Istnieje tak wiele czynników, które mogą zmienić reakcję konkretnego dziecka na doświadczoną traumę, że termin "zespół dziecka wykorzystywanego seksualnie" nie odnosi się do zamkniętej liczby objawów. U poszczególnych dzieci lista pojawiających się objawów jest zindywidualizowana. Na przykład, zależy ona od wieku dziecka w czasie wykorzystywania, charakteru doświadczenia (bolesne lub nie, krwawienie lub nie, groźba lub forma zabawy) itp. Ważne jest, aby rozważyć, czy dziecko zrozumiało "niesprawiedliwość" zachowania sprawcy, tj. czy otrzymało wiarygodne wyjaśnienie od sprawcy. Wpływ będzie miał również związek emocjonalny między dzieckiem, a sprawcą, tj. czy dziecko ufało sprawcy lub było od niego zależne, a także ilość i częstotliwość aktywności seksualnej. Ważna jest również obecność lub brak codziennego kontaktu ze sprawcą.
W literaturze psychologicznej podkreśla się fundamentalne znaczenie tak zwanej "opieki pourazowej" i wpływu "dobrych dorosłych" jako istotnych czynników wpływających na skuteczność powrotu ofiary napaści seksualnej do równowagi emocjonalnej. W tym względzie niezwykle istotne jest to, czy dziecko nosiło w sobie poczucie winy za zaistniałe wydarzenia, czy zapewniono mu opiekę dającą poczucie bezwarunkowej akceptacji i wsparcia oraz czy w rodzinie panowała atmosfera wzmacniająca lub wygaszająca poczucie zagrożenia.

Rola matki

W literaturze można znaleźć różne sposoby rozumienia udziału matek w rozwoju relacji między sprawcą a ofiarą przemocy seksualnej. W niektórych przypadkach, tak jak w omawianej sprawie, bierność i niechęć matki do podejmowania działań jest traktowana jako współodpowiedzialność, mimo że jest ona świadoma problemu. Gdy matka jest emocjonalnie nieobecną postacią w życiu córki, nie interesuje się nią, koncentrując na własnych relacjach z mężczyznami, bądź emocjonalnie woli swoich synów to według badaczy, fizyczna lub symboliczna nieobecność jest jedną z podstawowych cech matek w kazirodczych rodzinach.
Inną cechą wspólną dla wielu matek w kazirodczych rodzinach jest bierność. W ankiecie przeprowadzonej wśród dorosłych i młodych ludzi, którzy byli ofiarami wykorzystywania seksualnego przez swoich ojców, znaczna część ofiar opisała swoje matki jako słabe, uległe, uległe, bierne, zależne, zdezorientowane, bezradne i potrzebujące opieki i ochrony. Najczęściej wymienianą nieprawidłowością w relacji matka-dziecko jest brak intymności emocjonalnej. W badaniu dorosłych ofiar przemocy seksualnej w rodzinie, większość kobiet opisała swoje matki jako niedostępne, odległe lub odpychające. Naukowcy odkryli, że połowa badanych ofiar kazirodztwa została emocjonalnie odrzucona przez swoje matki, a rozpad ich więzi emocjonalnej z matkami nastąpił na długo przed ujawnieniem wykorzystywania seksualnego.
Jednym z podstawowych sposobów adaptacji do przemocy jest stosowanie mechanizmów obronnych polegających na zaprzeczaniu, izolacji psychicznej, zaprzeczaniu temu, co nieprzyjemne, niezrozumiałe lub bolesne, a także silnych mechanizmów oderwania się od negatywnych emocji. Opisane zachowania potwierdzają, że trudność w przestrzeganiu granic intymnych jest częstym problemem ofiar przemocy seksualnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.