X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5181
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

mgr Agata Czymerska
nauczyciel Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej
opiekun stażu – Dorota Piotrowska nauczyciel dyplomowany
data rozpoczęcia stażu - 01 września 2008 r.

I. Sfera organizacyjna rozwoju zawodowego

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Potwierdzenie realizacji działania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego  Analiza Karty Nauczyciela – zapisy o awansie zawodowym nauczycieli
- Rozmawiam z opiekunem na temat systemu awansu
- Zapoznaję się z literaturą na powyższy temat wrzesień  Zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu  Rozmawiam z opiekunem na temat przebiegu stażu czyli określamy:
- kryteria oceny stażu
- zakres obowiązków nauczyciela
- zakres obowiązków opiekuna
- zasady współpracy
- sposoby gromadzenia dokumentacji wrzesień  zapis w dokumentacji przebiegu stażu
3. Poznanie struktury organizacyjnej zasad działania i programu przedszkola oraz całej placówki  Zapoznanie się z dokumentami organizującymi pracę przedszkola:
- statut przedszkola
- roczny plan pracy
- program rozwoju przedszkola
- dziennik zajęć
- arkusze obserwacyjne funkcjonowania dziecka w przedszkolu
- protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej

- Dyskutuję z opiekunem na temat powyższych dokumentów i ich wykorzystania w praktyce
- Poznaję zwyczaje i tradycje przedszkola, szkoły październik  prawidłowo prowadzony dziennik zajęć
- uczestnictwo w radach pedagogicznych
4. Poznanie pracy organów przedszkola z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z nich działań  Poznaję regulaminy rady pedagogicznej i biorę czynny udział w jej posiedzeniach
- Uczestniczę w procesie wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli
- Współpracuję z biblioteką szkolną na bieżąco przez cały okres stażu - Prowadzenie spotkań z rodzicami
- Uczestnictwo w radach pedagogicznych
- Śledzenie nowości wydawniczych
- Przeglądanie fachowej literatury
5. Poznanie przepisów prawnych określających sposób pracy przedszkola - Poznaję Ustawę o Systemie Oświaty wrzesień  Znajomość przepisów zawartych w ustawie
6. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego  Systematycznie gromadzę dokumenty:
- zaświadczenia
- świadectwa
- programy
- scenariusze zajęć
- nagrania
- zdjęcia na bieżąco przez cały okres stażu  wykaz literatury przedmiotowo-metodycznej
- udział w kursach i szkoleniach
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
7. Przygotowanie projektu sprawozdania  Opisuję realizację planu rozwoju, analiza, realizacja, autorefleksja czerwiec  Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

II. Sfera dydaktyczna rozwoju zawodowego

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych  Obserwuję zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, dyrektora
- Prowadzę zajęcia w obecności opiekuna stażu  Zapisywanie wniosków z obserwacji
- Konspekty zajęć
- Opinia opiekuna
2. Umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć  Dokonuję analizy obserwowanych i prowadzonych zajęć z opiekunem stażu
- Formułuję wnioski pohospitacyjne, pisemną adnotację o ich przebiegu
- Obserwuję zajęcia pod kątem realizacji zamierzonych celów
- Podejmuję próbę wstępnej oceny osiągnięć edukacyjnych wg. ustalonego harmonogramu Adnotacje po przeprowadzonych zajęciach i rozmowach
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej  Aktywnie uczestniczę we wszystkich formach doskonalenia
- Wymieniam doświadczenia i omawiam wyniki pracy pedagogicznej
- Prowadzę kontakt zawodowy z logopedą, nauczycielami
- Łączę wiedze teoretyczną z praktyką zawodową Na bieżąco przez cały okres stażu Własne notatki
4. Ocena własnych umiejętności zdobytych w czasie stażu  Analizuję słabe i mocne strony pracy w okresie stażu maj Pełne rozeznanie co należy zmienić i udoskonalić w bieżącej pracy

III. Sfera wychowawczo - opiekuńcza rozwoju zawodowego

1. Poznanie programu wychowawczego przedszkola i określenie zadań nauczyciela wychowawcy  Realizuję zadania wynikające z przedszkolnego planu wychowawczego wrzesień/październik
2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków  Poznaje sposoby gromadzenia informacji o środowisku dzieci, z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych
- Zapoznaję się z dokumentami zgromadzonymi w przedszkolu:
- wywiady środowiskowe
- zapisy w protokołach listopad Spotkania z rodzicami grupowe w ramach zebrań, w razie potrzeb indywidualne rozmowy, protokoły ze spotkań, notatki w przygotowanej przez siebie formie
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb dzieci i aktywna realizacja tej wiedzy  prowadzę bieżące kontakty z rodzicami:
- rozmowy indywidualne
studiuję literaturę pedagogiczną
obserwuję wychowanków w sytuacjach poza przedszkolnych np. wycieczki na bieżąco przez cały okres stażu  sporządzenie spisu literatury pedagogicznej i metodycznej
karty i harmonogramy wycieczek
zdjęcia z wycieczek
4. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela– wychowawcy
- poznaję instytucje wspomagające pracę przedszkola w dziedzinie opiekuńczej i wychowawczej
- realizuję zadania ujęte w programach profilaktycznych na bieżąco przez cały okres stażu Analiza oferty instytucji organizacji, zapisywanie adresów i ewentualne nawiązanie kontaktów

IV Sfera osobista rozwoju zawodowego

1. Wstępna ocena własnych umiejętności Określam formuły oceny, autorefleksja wrzesień
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności, udział w doskonaleniu zawodowym - aktywnie uczestniczę i podejmuję różne formy doskonalenia zawodowego:
- doskonalące wiedzę i umiejętności dydaktyczne z zakresu pedagogiki
- podnoszę kompetencje i umiejętności wychowawcze
- kontaktuję się z nauczycielami pracującymi w przedszkolu i szkole na bieżąco przez cały okres stażu  uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych
- zaświadczenia i świadectwa z odbytych szkoleń
3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i zawodowej  analizuję wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki
- aktywnie pracuje nad samokształceniem, zapoznaję się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z dziedziny pedagogiki, na bieżąco przez cały okres stażu Gromadzę najnowszą literaturę
4. Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu, podejmowanie dodatkowych zadań Pomoc w przygotowywaniu działań edukacyjno- wychowawczych realizowanych w przedszkolu
- sporządzanie okolicznościowych gazetek na korytarzu dla rodziców
- organizacja spotkań z przedstawicielami różnych zawodów np. policjant, strażak
- przygotowanie inscenizacji Jasełek
- prowadzenie otwartych zajęć dla dzieci i rodziców na bieżąco przez cały okres stażu Przygotowanie scenariuszy zajęć, uroczystości
5. Obserwacja i analiza możliwości dziecka Znam aktualny poziom rozwoju dzieci, z którymi pracuję, uwzględniam w swojej pracy właściwości okresu rozwojowego dzieci na bieżąco przez cały okres stażu Obserwacje dzieci odnotowywane w arkuszach obserwacji zgodnie z wiekiem dziecka
6. Samoocena, autorefleksja Rozmowa z opiekunem stażu, własne wnioski, sprawozdanie z własnej pracy na bieżąco przez cały okres stażu Określenie drogi dalszego rozwoju i kierunku pracy dydaktyczno-wychowawczej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.