X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51327
Przesłano:

Zajęcia artystyczne dla klasy V - innowacja pedagogiczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Imię i nazwisko autora:
mgr Karolina Drużbacka - Łąka

Temat innowacji:
Zajęcia artystyczne dla klasy V

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Płazie
Autor: Karolina Drużbacka - Łąka
Temat: Zajęcia artystyczne dla klasy V
Przedmiot: język polski
Rodzaj innowacji: rozwijająca zainteresowania, metodyczno-problemowa
Data wprowadzenia: 01.09.2020 r.
Data zakończenia: koniec roku szkolnego 2020/2021

Zakres innowacji

Adresatami innowacji są uczniowie klasy V SP. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2020/2021 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach Zajęć rozwijających zainteresowania, raz w tygodniu.
Program przewidziany jest na ok. 30-37 godzin dydaktycznych. Proponowany układ materiału może być dowolnie modyfikowany przez nauczyciela w zależności od bieżących potrzeb, pomysłów uczniów, możliwości szkoły.
Zgodnie z zaleceniami podstawy programowej, realizacja programu przewiduje wykorzystanie w zajęciach multimediów: prezentacja, fotografia, film, nagrania muzyki, słuchowiska, aranżacji muzycznej własnego lub wybranego utworu. Ponadto poszczególne zadania, ćwiczenia są opatrzone wprowadzającymi lub uzupełniającymi wiadomościami z historii oraz teorii sztuki.
Część ćwiczeń uczniowie mogą realizować jako zadania domowe, jeśli nie zdążą na zajęciach lekcyjnych, a mają potrzebę ich dokończenia. Realizacja poszczególnych zagadnień z zajęć powinna być zakończona wystawą prac uczniów, przedstawieniem teatralnym lub innymi formami artystycznego wyrazu okazywanymi, szerszej niż klasowa, publiczności.

Motywacja wprowadzenia innowacji

Innowacja Zajęcia artystyczne dla uczniów klasy V jest moją odpowiedzią na potrzebę rozwijania u uczniów kreatywności, motoryki, zdolności artystycznego wyrażania siebie, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.
Na podstawie obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Płazie zauważyłam, że uczniom brakuje umiejętności sprawnego posługiwania się motoryką małą, odwagi w wyrażaniu siebie poprzez różne rodzaje artyzmu i wyobraźni, która jest podstawą twórczości. Dlatego też głównym założeniem programu jest praktyczna realizacja różnorodnych zadań przybliżających uczniom zagadnienia z dziedziny muzyki, malarstwa, rysunku, teatru oraz szeroko pojęte rozwijanie wyobraźni ucznia.

Opis innowacji

I. Wstęp

PO CO INNOWACJA W TEJ SZKOLE?

Zajęcia artystyczne mają na celu zainteresować uczniów sztuką poprzez pełniejsze jej przeżywanie. Uczniowie w będą mieli możliwość percepcji sztuki - czyli odbioru wypowiedzi artystycznych, jej analizy i interpretacji oraz wykorzystania zawartych w niej informacji. Dzięki tworzeniu różnymi technikami, młodzież będzie mogła wyrazić siebie za pomocą sztuki w wielu jej dziedzinach. Nauczyciel zakłada, iż różnorodność zajęć zachęci uczniów do aktywnego uczestnictwa w proponowanej formie Zajęć rozwijających zainteresowania oraz zachęci do samodzielnego poszerzania wiedzy z zakresu sztuki.
Należy pamiętać o tym, że szkoła ma wspomagać rozwój ucznia jako osoby i wprowadzać go w życie społeczne. Edukacja w szkole podstawowej ma wprowadzać ucznia w świat nauki, kultury i sztuki, a także rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej (podstawa programowa dla II etapu edukacyjnego). Uważam, że poniższy program zajęć artystycznych odpowiada na te cele i potrzeby różnych uczniów.

II. Założenia ogólne

1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy V Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Płazie.
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
- wykorzystanie: informacji na temat elementów z historii sztuki; różnych technik plastycznych; przyborów, materiałów plastycznych, ..., fragmentów dzieł teatralnych; różnych gatunków tańca, ...
- zapoznanie uczniów z informacjami wstępnymi na każdej lekcji; omówienie sposobu pracy na zajęciach; percepcja, interpretacja, tworzenie,
- wdrożenie pracy metodą: prezentacja, pogadanka, opis, tworzenie.

III. Cele innowacji

Cele główne:

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji - percepcja sztuki.
2. Tworzenie wypowiedzi - ekspresja przez sztukę.
3. Analiza i interpretacja tekstów kultury - recepcja sztuki.

Cele szczegółowe:

1. Wiadomości:
- Zapamiętanie i rozumienie wiadomości teoretycznych zdobytych podczas lekcji.
- Zapoznanie się z rolą sztuki w życiu człowieka i społeczeństwa.
- Przygotowanie do świadomego odbioru wytworów sztuki.

2. Umiejętności:
- Nauka posługiwania się poznanymi technikami i przyborami artystycznego wyrazu w stopniu uzależnionym od wrodzonych predyspozycji ucznia.
- Umiejętność pracy indywidualnie i w grupie.
- Kształtowanie indywidualnego sposobu wyrazu dzięki wykorzystaniu wyobraźni oraz zaangażowaniu uczniów.
- Odkrywanie sztuki w takich dziedzinach jak film, moda, reklama, fotografia itp..
- Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
- Organizacja własnego warsztatu pracy.

3. Wartości i postawy:
- Rozwijanie samodzielności i aktywności podczas lekcji.
- Rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej oraz w grupie.
- Rozwijanie kreatywnego podejścia do zadań i problemów.
- Rozwijanie wrażliwości na piękno, umiejętności pełniejszego przeżywania otaczającej nas rzeczywistości, przyrody, ...
- Kształtowanie w uczniach postawy szacunku do pracy własnej, odpowiedzialności za efekt końcowy pracy.
- Kształtowanie w uczniach szacunku do pracy innych osób.

IV. Metody i formy

Metody i formy pracy:

1. Podające (opis, wykład, pogadanka, objaśnianie).
2. Eksponujące (slajdy, filmy, prezentacje).
3. Programowe (przybliżenie uczniom zagadnień z dziedziny historii sztuki).
4. Praktyczne (ćwiczenia twórcze samodzielne i w grupie).
5. Problemowe (wykład problemowy, dyskusje, metody aktywizujące).

W działalności twórczej:

- Ćwiczenia malarskie, przy użyciu różnych podłoży, technik, narzędzi malarskich.
- Ćwiczenia rysunkowe różnymi przyborami (ołówek, węgiel, kredki, tusz).
- Ćwiczenia dotyczące projektowania ubioru, przedmiotów, gier, plakatów społecznych, mini-scenografii, kostiumów scenicznych, itd.
- Ćwiczenie szeroko pojętej wyobraźni i umiejętności manualnych (haft na papierze, technika iris folding, praca z bibułą, drzewko szczęścia, itd.)
- Ćwiczenia umiejętności ruchu scenicznego, gry aktorskiej, operowania głosem i ciałem (spektakl teatralny, film).
- Objaśnianie sposobów wykonywania ćwiczeń, dokonywanie korekt prac uczniów.
- Eksponowanie prac uczniów oraz motywowanie ich do pracy.
- Ćwiczenia z użyciem współczesnych mediów: fotografia, film, teatr, reklam.
- Udział w konkursach plastycznych oraz organizowanie konkursów, wystaw, prezentacji umożliwiających uczniom pokazanie ich prac.

V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie:
- Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż sami muszą wymyśleć sposób w jaki wykonają poszczególne zadania, ćwiczenia.
- Wykorzystują możliwości jakie dają zajęcia nieobowiązkowe; poznają nowe techniki pracy, zdobywają informacje, które są ciekawe.
- Mają możliwość samodzielnego proponowania zajęć.
- Uczą się kreatywności, usprawniają motorykę małą i wielką.

Nauczyciel:
- Wykorzystuje prezentacje, filmy, Internet i inne źródła, by zainteresować uczniów.
- Jest przewodnikiem i służy pomocą.

VI. Tematyka zajęć

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Są one uzupełnieniem, poszerzeniem tematyki plastyki w szkole podstawowej. Przewidziano realizację ok. 32 lekcji:
Np.:
1 - Zajęcia organizacyjne. Wybór tematów kolejnych zajęć.
2 - Recepcja sztuki - różne rodzaje tańca (film, prezentacja).
3 - Moja ulubiona piosenka. Malarska interpretacja wybranej piosenki współczesnej.
5 - Krótka animacja poklatkowa płaska lub trójwymiarowa.
6 - Kadrowanie, małe elementy przyrody. Fotografia w plenerze.
7 - Witraże z papieru i bibuły.
8 - Impresje - malarstwo wrażeń (metoda "kropkowania").
9 - Rysunek węglem - perspektywa (budynek - zajęcia w plenerze).
10/11 - Praca i zabawa - projekt przestrzennej gry planszowej dotyczącej zagadnień z szeroko rozumianej sztuki.
12 - Moda - sztuka projektowania ubioru (w małych grupach).
13 - Technika iris folding w praktyce.
14 - Estetyka i funkcjonalność - w świecie przedmiotów użytkowych (projektowanie pięknego i użytecznego przedmiotu) - rysunek kredkami.
15/16 - Moja własna maskotka (szycie)
17/18 - Komiks.
19 - Zima nocą (szkicowanie białą kredką na czarnym papierze).
20 - Tworzenie elementów kostiumów do inscenizacji - bajka zwierzęca.
21 - Bajka zwierzęca - źródło inspiracji. Krótki spektakl teatralny.
22 - Zdobienie ciasteczek lukrem.
23 - Rzeźba w glinie (przedmiot).
24 - Krajobraz z nakładanych na siebie bibułek i papieru kolorowego.
25 - Film - rodzaje filmu. Własna interpretacja jednego z rodzajów filmów (praca w grupach - krótki horror, mini melodramat, komedia...).
26 - Drzewko szczęścia.
27/28 – Ciekawa opowieść o historii sztuki (prezentacja, albumy, ...).
29 - Plakat społeczny przedstawiający hasła propagujące zdrowy tryb życia, inne ...
30 - Moje uczucia - abstrakcja, malowanie palcami (A3).
31 - Sztuka współczesna - abstrakcyjne połączenie techniki i natury (technika dowolna, losowanie 2 rzeczy z 2 kategorii i łączenie ich w 1 abstrakcję).
32/33 - Krótki układ taneczny (w grupach).
34 - Analiza i interpretacja dowolnego obrazu z uwzględnieniem specyfiki epoki, w której powstał, znaczenia użytych barw, symboli.

VII. Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:
- ankietę dotyczącą tego, czy zajęcia podobały się uczniom; co było ciekawe, co nie; które zajęcia podobały im się najbardziej, ...
- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,
- rozmowy z rodzicami.
Szczegółowa analiza wyników ankiety i przeprowadzonych rozmów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.
Zajęcia artystyczne z założenia powinny zachęcać ucznia do dalszej pracy, angażować go w życie artystyczne szkoły oraz rozwijać jego potrzebę ekspresji i podziwiania sztuki.
Zważywszy na specyfikę przedmiotu ocena powinna być bardziej zachętą niż czystym egzekwowaniem wiedzy. Jednakże prócz wyżej wymienionych elementów uwzględnianych przy ocenianiu, nauczyciel będzie brał też pod uwagę również innowacyjne podejście ucznia do tematu. Indywidualne traktowanie ucznia powinno go zmotywować do dalszej pracy i samorozwoju.

VIII. Spodziewane efekty

Wpływ na uczniów:

- Rozwój pod względem artystycznym oraz pogłębianie wiary w siebie uczniów.
- Zaangażowanie w pracę twórczą.
Wpływ na pracę szkoły:

- Podnoszenie jakości pracy szkoły i jej promocja w środowisku lokalnym.
- Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów.
- Indywidualizacja nauczania - podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów i ich wiary w siebie.

IX. Podsumowanie

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z rozwoju artystycznego uczniów. Zajęcia artystyczne dla klasy V mają na celu nie tylko pobudzenie twórczej wyobraźni uczniów, ale też zainteresowanie ich samorozwojem, rozwijaniem swych pasji.

Bibliografia:
- https://www.youtube.com/watch?v=nRNUAYBIE9o (taniec)
- https://www.youtube.com/watch?v=36U53fYnBk8 (taniec)
- prezentacje własne na temat historii sztuki
- tekst, muzyka, teledysk – ulubione piosenki współczesne uczniów
- https://www.youtube.com/watch?v=vOUKvKEis5Y (animacja poklatkowa – pomidor)
- https://www.youtube.com/watch?v=zfzxI_3-yfQ (animacja poklatkowa – robak)
- https://www.youtube.com/watch?v=F2ReZnRFq3k (animacja poklatkowa – praca dyplomowa)
- https://www.youtube.com/watch?v=dxcbf0CvVs4 (jak zrobić ładne zdjęcie telefonem)
- https://www.youtube.com/watch?v=zHeM0tET0wE (witraż z bibuły)
- https://www.youtube.com/watch?v=P-V0fVhbLfE (witraż z bibuły)
- https://www.youtube.com/watch?v=Ai88AFm0fG8 (rysunek węglem – pierwsze kroki)
- https://www.youtube.com/watch?v=9PnT-lsFpgM (podstawowe materiały w malarstwie olejnym)
- https://www.youtube.com/watch?v=2F-vQfurJvM (technika Iris folding)
- https://www.youtube.com/watch?v=QCV0wPKv6HU (dawne żelazka i sprzęty do prania)
- https://www.youtube.com/watch?v=E9QbSFeNXxU (jak przechowywano dawniej żywność)
- https://www.google.com/search?q=maskotka+wykroje&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02pp9KczqULZWuNGE-vQS1C0aYqEA:1599764186109&source= lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjD16WAot_rAhWyAxAIHWvVBlYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1920&bih=938 (wykroje maskotek)
- Ignacy Krasicki, Bajki
- Ezop, Bajki
- Jean de La Fontaine, Bajki
- https://www.youtube.com/watch?v=azMWu8idFRk (animacja, teatr i film)
- https://www.google.com/search?q=rze%C5%BAba&tbm=isch&ved=2ahUKEwjK4be 8ot_rAhUUwioKHa_4BvoQ2-cCegQIABAA&oq=rze%C5%BAba&gs_lcp =CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BQgAELEDOggIABCxAxCDAVCg-AxYg4QNYIWHDWgAcAB4AIABY4gB0QOSAQE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=WHdaX8rVDZSEqwGv8ZvQDw&bih=938&biw=1920&client=firefox-b-d (różne rodzaje rzeźby)
- https://www.youtube.com/watch?v=qMmFSkhVxBk (początki i rozwój kina)
- https://www.youtube.com/watch?v=22tbUkUWCjw (gatunki filmowe)
- https://www.youtube.com/watch?v=LhtfXrvW6_A (jak zrobić drzewko szczęścia)
- https://www.youtube.com/watch?v=G2fNxFLr9-4 (jak powstał plakat)
- https://www.youtube.com/watch?v=QXB_6Cc9Ez8 (papier kolorowy, klej, gazety – serce)
- https://www.youtube.com/watch?v=I2InbZY7y4Y (śliczne pudełeczko)
- https://www.youtube.com/watch?v=WAke1yDxGBA (jak namalować obraz abstrakcyjny)
- https://www.youtube.com/watch?v=AtZj2-nK7YI (sztuka nowoczesna – co w niej pięknego)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.