X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5130
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Gubała
Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławniowicach, Szkoła Edukacji i Rozwoju „Nasza Szkoła”
Nauczany przedmiot: język angielski
Czas trwania stażu: 9 miesięcy.
Opiekun stażu:
Posiadane kwalifikacje:
mgr filologii angielskiej

Szczegółowy plan pracy

·Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

·Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4.Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych, samokształcenia).
7.Umiejętne prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.
8.Zaznajomienie się ze środowiskiem uczniów oraz ich problemami.

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.),
2. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Plan działań:

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Osoby wspierające
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1.
Poznanie procedury osiągnięcia awansu zawodowego. Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Dyrektor szkoły, opiekun stażu.
IX.2008.
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
2.
Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu.
Bezpośrednia rozmowa.
Opiekun stażu.
IX.2008.
Opracowanie zasad współpracy.
3.
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Opracowanie zakresu i tematów zajęć.
Opiekun stażu.
IX.2008-V.2009.
Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.
4.
Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną.
Czytanie czasopism pedagogicznych oraz literatury specjalistycznej.
Biblioteki pedagogiczne.
IX.2008-V.2009.
Krótkie streszczenia przeczytanych pozycji.
5.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy.
Opiekun stażu.
IX.2008-V.2009.
Teczka stażysty.
6.
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opiekun stażu.
V.2008.
Sprawozdanie z realizacji stażu.


Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły:

1.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Udział w Radach Pedagogicznych.
Dyrektor szkoły, opiekun stażu.
IX.2008-V.2009.
Lista obecności na radach pedagogicznych.
2.
Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Obserwacja, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
Dyrektor, opiekun stażu.
IX.2008.
Organizacja zajęć własnych.
3.
Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole: statut szkoły, program wychowawczy, dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dzienniki zajęć wychowawczych i dydaktycznych, rozkłady zajęć itp.
Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników
Pomoc w opracowaniu projektu planu pracy opiekuńczo-wychowawczego .
Dyrektor, opiekun stażu.
IX/X.2008.
Wpisy w dziennikach. Projekt planu pracy wychowawczej.
4.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
Lektura obowiązujących aktów prawnych.
Dyrektor, opiekun stażu.
IX/XI.2008.
Oświadczenie o znajomości przepisów.
5.
Określenie roli wychowawcy .
Bezpośrednia rozmowa.
Dyrektor.
W trakcie trwania stażu.
Uwagi w autorefleksji.


Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków:

1.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez wychowawcę.
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.
Opiekun stażu, nauczyciele.
Dwa razy w miesiącu IX.2008- V.2009.
Wnioski z obserwacji i hospitacji.
2.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
Opiekun stażu.
Raz w miesiącu IX.2008- V.2009.
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
3.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Działania autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji.
Samodzielna praca z opiekunem stażu i wychowawcą .
Na bieżąco.
Autorefleksja, autoanaliza.
4.
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu.
Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w warsztatach i kursach organizowanych przez jednostki doskonalące nauczycieli Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno – psychologicznej.
Dyrektor, opiekun stażu.
W trakcie trwania stażu.
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału w formach doskonalenia Prezentacja przeczytanych książek Omówienie tematyki wybranych pozycji.
5.
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.
Udział wychowanków w konkursach plastycznych.
Opiekun stażu.
Cały rok szkolny.
Potwierdzenia od organizatorów.
6.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Opiekun stażu.
W trakcie stażu.
Teczka stażysty, dyskietka z zapisem elektronicznym.


Pogłębianie wiedzy z zakresu problemów wychowawczych szkoły oraz wiedzy o indywidualnej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów:

1.
Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i opracowanie planu opiekuńczo-wychowawczego .
Wybór tematów do pracy na bieżący rok.
Opiekun stażu.
IX.2008.
Opracowany plan opiekuńczo-wychowawczy.
2.
Poznanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów.
Rozmowa indywidualna, wywiad.
Opiekun stażu, dyrektor.
X/XI.2008.
Charakterystyka grupy.
3.
Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków oraz doskonalenie form pracy.
Udział w szkoleniach Lektura pedagogiczna i psychologiczna.
Opiekun stażu, osoby prowadzące kursy.
Na bieżąco.
Zaświadczenia, prezentacja literatury.
4.
Rozszerzanie wiedzy z zakresu problemów środowiska uczniów, wychowanków, w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem.
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów,stosowanie w pracy technik gromadzenia informacji Troska o dobry kontakt z rodzicami.
Opiekun stażu.
Okres trwania stażu.
Notatki z przeprowadzonych rozmów.
5.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Samoocena.
Dyrektor szkoły, opiekun stażu.
V.2009.
Teczka stażysty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.