X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5121
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z dnia 01.12.2004 r.

Formy realizacji

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Współpraca z opiekunem stażu.
● Zawarcie kontraktu
● Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
● Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
● Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji
● Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza
● Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
● Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości
● Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z geografii
● Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
● Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy, pokazy w PowerPoincie itp.
● Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania
4. Publikowanie własnych prac
● Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz ciekawych scenariuszy lekcji w Internecie
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen
6. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
7. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
8. Udział w warsztatach metodycznych – konferencjach
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
10. Opieka nad pracownią przedmiotową
11. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole
● Opieka nad Szkolnym Kołem Turystyczno – Krajoznawczym

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły
2. Poznawanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów
3. Organizowanie spotkań z rodzicami.
4. Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły
● Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców
● Organizowanie klasowych imprez
● Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek i innych imprez
● Realizowanie programu wychowawczego w ramach godzin wychowawczych
5. Współpraca poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Pedagogiem Szkolnym
6. Współpraca z biblioteką szkolną
7. Współorganizowanie pieszych wycieczek, marszów na orientacje oraz wyjazdów rowerowych dla młodzieży po najbliższej okolicy
8. Przygotowanie uroczystości szkolnych
9. Przygotowanie ściennych gazetek szkolnych o tematyce geograficznej i turystycznej
10. Współorganizowanie i udział w realizacji programów profilaktycznych i projektów edukacyjnych
● Dzień Ziemi
11. Współpraca z Kołem Ligi Ochrony Przyrody
12. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów:
● Konkurs Geograficzny
● Konkursy w ramach imprez turystycznych (rajdy, biwaki)

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera
2. Wykorzystanie w swojej pracy Internetu
3. Działanie na rzecz upowszechniania wśród młodzieży stron o tematyce geograficznej i przyrodniczej
W ciągu stażu

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)
• Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
2. Pomoc społeczna
3. Analiza dokumentacji
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie MEN z 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
• Ustawa o systemie oświaty
4. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.