X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5120
Przesłano:

Powiatowy Turniej Ekologiczny

POWIATOWY TURNIEJ EKOLOGICZNY
NA TEMAT: OSZCZĘDZASZ, ODZYSKUJESZ – CHRONISZ ŚRODOWISKO
Organizacji Turnieju Ekologicznego przyświecają następujące cele:

1. Uświadamianie młodym ludziom konieczności ochrony środowiska naturalnego przed zniszczeniem.
2. Wyrabianie aktywnej postawy wobec problemów ochrony środowiska.
3. Propagowanie wiedzy na temat selektywnej zbiórki oraz recyklingu odpadów.
4. Kształtowanie umiejętności poszukiwania praktycznych możliwości segregacji odpadów.
5. Kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania odpadów.
6. Wskazywanie korzyści wynikających z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania odpadami.
7. Uświadamianie potrzeby segregowania odpadów.
8. Kształtowanie umiejętności „zdrowej rywalizacji”.

Literatura:
1. Strona internetowa www.recykling.pl,
2. Ustawa o odpadach(Dz.U. 2001 Nr 62 poz.628),
3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r.)

Turniej przygotowano dla uczniów szkół średnich – zawodowych i ogólnokształcących. Obejmuje on 38 zadań testowych, które młodzież rozwiązuje w ciągu 46 minut.

PYTANIA
1. Do białego pojemnika wrzucamy
A. doniczki, miski, talerze.
B. naczynia żaroodporne i kieliszki.
C. bezbarwne butelki szklane i słoiki.
D. szklane opakowania farmaceutyczne. odp. C

2. Które z przedstawionych poniżej odpadów tworzyw sztucznych można wrzucać do żółtego pojemnika?
A. Opakowania po medykamentach.
B. Plastikowe opakowania po żywności.
C. Puszki i pojemniki po farbach i lakierach.
D. Opakowania po środkach owadobójczych.
odp. B

3. Jaki związek powstaje podczas spalania nieprzydatnych do recyklingu odpadów z PCW?
A. Chlorowodór.
B. Chloroform.
C. Chloran(V) potasu.
D. Chloramina. odp. A

4. Co oznacza skrót PET?
A. Polistyren.
B. Polipropylen.
C. Polichlorek winylu.
D. Politereftalan etylenu. odp. D

5. Poliolefiny to grupa tworzyw sztucznych, do której należy
A. Polietylen.
B. Polistyren.
C. Polichlorek winylu.
D. Politereftalan etylenu. odp. A

6. Który z podanych niżej przykładów zaliczany jest do recyklingu organicznego?
A. Spalanie.
B. Zgazowanie.
C. Kompostowanie.
D. Składowanie na składowiskach. Odp. C

7. Odpady, które nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się skontaktują to opady
A. weterynaryjne.
B. komunalne.
C. medyczne.
D. obojętne. Odp. D

8. Zgodnie z „Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” organem, do którego zwraca się rada gminy aby uzyskać opinię dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, jest

A. Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny.
B. Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
C. Państwowa Rada Ochrony Środowiska.
D. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. odp. A

9. Zgodnie z „Ustawą o odpadach” zakazuje się odzysku
A. PCW.
B. PVC.
C. PCB.
D. PET. Odp. C

10. Które z podanych niżej odpadów wrzucamy do zielonego pojemnika?
A. Lustra i szyby okienne.
B. Kolorowe wyroby z fajansu.
C. Butelki po sokach z ciemnego szkła.
D. Opakowania chemiczne z ciemnego szkła. Odp. C

11. Który zestaw odpadów wrzucamy do niebieskiego pojemnika?
A. Tekturę i kolorowe kalki.
B. Ścinki drukarskie i tapety.
C. Worki papierowe i gazety.
D. Książki i lakierowany papier. Odp. C

12. Złoża boksytu wykorzystywane są do produkcji
A. butelek typu PET.
B. puszek do napojów.
C. szkła kryształowego.
D. lakierowanego papieru. Odp. B

13. Określ, ile ton rudy aluminium oszczędza się prowadząc recykling 1 tony złomu aluminiowego?
A. 8
B. 6
C. 4
D. 2 odp. C

14. Które kraje europejskie wykorzystują powtórnie ponad 90% puszek aluminiowych?
A. Polska i Słowacja.
B. Niemcy i Włochy.
C. Hiszpania i Norwegia.
D. Szwajcaria i Finlandia. Odp. D

15. Który, z podanych niżej składników elektrośmieci jest szczególnie szkodliwy dla warstwy ozonowej i od 1998 roku nie wolno stosować go w urządzeniach elektrycznych?
A. PCB
B. Rtęć
C. R-12
D. Azbest odp.C

16. Jaką funkcję pełni kompostownik?
A. Jest miejscem rozkładu bioodpadów.
B. Służy do składowania złomu i plastiku.
C. Służy do składowania domowych śmieci.
D. Jest miejscem rozkładu przeterminowanych leków. Odp. A

17. Których odpadów, z podanych poniżej nie zalicza się do grupy odpadów niebezpiecznych?
A. Oleje smarowe.
B. Baterie i akumulatory.
C. Świetlówki i lampy rtęciowe.
D. Szyby okienne i samochodowe. Odp. D

18. Przedstawione na rysunku poniżej oznaczenie dotyczy opakowań z
A. polipropylenu.
B. politereftalanu etylenu.
C. polietylenu dużej gęstości.
D. polietylenu małej gęstości. Odp.C

2
HDPE

19. O ile procent spada odporność mechaniczna włókien azbestowych po nagrzaniu ich do 350°C?
A. 85%
B. 65%
C. 40%
D. 20% odp. D

20. Cennym surowcem do produkcji tektury pozyskiwanym z opakowań kartonowych jest
A. celuloza.
B. kauczuk.
C. sacharoza.
D. krzemionka. Odp. A

21. Słowo azbest wywodzi się od greckiego „asbestos”, co oznacza
A. palący się.
B. niewygasający.
C. kruszący się.
D. nieelastyczny. Odp. B

22. Wskaż wyrób, który nie jest zaliczany do I klasy z uwagi na zawartość azbestu.
A. Płyty „karo”.
B. Koce gaśnicze.
C. Szczeliwa plecione.
D. Tektury uszczelkowe. Odp.A

23. Zbiórką baterii zajmuje się organizacja odzysku
A. KOBA.
B. REBA.
C. REKOPOL.
D. ElektroEko. ODP. B

24. Oddając samochód do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji mamy na celu uzyskać dokument upoważniający nas do
A. wyrejestrowania pojazdu.
B. sprzedaży zużytych opon.
C. kupna nowego samochodu.
D. odebrania zapłaty za recykling. Odp. A

25. Na podstawie załączonego fragmentu ustawy określ, które działanie dotyczące usuwania wyrobów azbestowych jest nieprawidłowe.

"ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

(Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.)
§ 8. 2. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez:
1) nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;
2) demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe;
3) odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze;"

A. Stosowanie instalacji odciągających powietrze.
B. Utrzymywanie wyrobów przez cały czas pracy w stanie wilgotnym.
C. Demontaż kształtek – tam, gdzie jest to możliwe – bez ich uszkadzania.
D. Odspajanie materiałów przy użyciu narzędzi ręcznych lub szybkoobrotowych. Odp. D

26. Jaka temperatura powoduje nieodwracalne zniszczenie włókien azbestowych?
A. 250°C
B. 350°C
C. Ponad 500°C
D. Ponad 700°C odp. D

27. W wyniku beztlenowej gazyfikacji kartonów uzyskuje się
A. krzemionkę.
B. związki boru.
C. tlenek magnezu.
D. czyste aluminium. Odp. D

28. Jaką funkcję pełni polietylen wykorzystywany w opakowaniach wielomateriałowych?
A. Nie przepuszcza tlenu.
B. Stanowi barierę dla światła.
C. Chroni produkt przed wilgocią.
D. Pozwala szybko chłodzić napoje. Odp. C

29. Wśród podanych niżej materiałów wskaż ten, którego nie stosowano do produkcji papieru.
A. Makulatura.
B. Szmaty lniane.
C. Sieci rybackie.
D. Złoża boksytu. Odp. D

30. Ile zużywanego przez siebie papieru przekazuje statystyczny Polak do recyklingu?
A. 26%
B. 36%
C. 46%
D. 56% odp. B

31. Wskaż grupę odpadów, która nie nadaje się do kompostowania.
A. Mięso i kości.
B. Skorupki jajek.
C. Gałązki drzew i krzewów.
D. Resztki owoców cytrusowych. Odp. A

32. Recykling materiałowy odpadów PET dotyczy
A. Spalania odpadów.
B. Kompostowania odpadów.
C. Przetwórstwa chemicznego.
D. Przetwórstwa mechanicznego. Odp. D

33. Odpady wielkogabarytowe to między innymi
A. drukarki i laptopy.
B. depilatory i golarki.
C. zmywarki oraz klimatyzatory.
D. odkurzacze i młynki do kawy. Odp. C

34. Który z podanych poniżej sposobów pozyskiwania surowca typu PET nie jest stosowany w spółce Elana?
A. Czyste odpady poprodukcyjne.
B. Import z krajów Unii Europejskiej.
C. Selektywna zbiórka prowadzona wśród ludności.
D. Segregacja odpadów komunalnych na składowiskach. Odp. B

35. Który skrót tworzywa sztucznego jest błędny?
A. PVC
B. PET
C. PCV
D. PCB Odp. C

36. Największa ilość odpadów niebezpiecznych produkowanych w Polsce powstaje w
A. szpitalach i sanatoriach.
B. zakładach przemysłowych.
C. gospodarstwach domowych.
D. lecznicach weterynaryjnych. Odp. B

37. Jeżeli kupując nowy samochód. „rozliczamy się” starym samochodem, to obowiązek utylizacji tego pojazdu obejmuje
A. urząd miasta i gminy.
B. nas jako „rozliczających się”.
C. zakład prowadzący recykling.
D. nabywcę np.: salon samochodowy. Odp. D

38. Kto jest - zgodnie z „Ustawą o odpadach” - wytwórcą odpadów powstałych podczas remontu wynajętego mieszkania?
A. Ekipa remontowa.
B. Skład budowlany.
C. Właściciel mieszkania.
D. Osoba zlecająca remont. Odp. A

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.