X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51171
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Magdalena Kułak
Posiadane kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa
Dyrektor szkoły:
Imię i nazwisko opiekuna:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2022r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2023r.
Opracowany na podstawie:
-Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762, z 2022 r., poz. 935, poz. 1116, poz. 1700),
-Ustawa z dnia 5 sierpnia o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r., poz.1730),
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020r. poz. 2200).

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
1. Pogłębianie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej.
2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy oddziału przedszkolnego.
3. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.
4. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.

§ 7 ust. 2 pkt 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania do realizacji:
I. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Formy realizacji:
1. Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
-Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762, z 2022 r., poz. 935, poz. 1116, poz. 1700),
-Ustawa z dnia 5 sierpnia o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r., poz.1730),
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020r. poz. 2200).
2. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym - uaktualnienie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
II. Doskonalenie zawodowe – kontynuacja i podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego.
1. Udział w szkoleniach w ramach WDN oraz kursach, warsztatach, czy webinerach organizowanych przez firmy zewnętrzne związanych ze wspieraniem rozwoju dziecka i rozwijaniem kompetencji nauczyciela.
2. Samokształcenie (czytanie literatury związanej z pracą nauczyciela, publikacji, artykułów).
3. Doskonalenie swojego warsztatu pracy poprzez tworzenie i wykorzystywanie materiałów i pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia poziomu atrakcyjności zajęć.
III. Publikacje własnych prac.
1. Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
2. Publikacja scenariuszy z wybranych wydarzeń przedszkolnych oraz innych pomocy dydaktycznych na stronie internetowej.
IV. Realizacja zadań dodatkowych.
1. Prowadzenie grupy oddziału przedszkolnego na portalu społecznościowym (Facebook).
2. Współorganizowanie konkursów i przeglądów wewnątrzprzedszkolno-szkolnych.
3. Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych.
4. Udział w ciekawych programach i projektach, m.in.: „Sensosmyki”,„Czyste powietrze wokół nas”,
5. Tworzenie aranżacji sali względem pór roku i organizowanie wystaw tematycznych z dziecięcych prac.
V. Współpraca z opiekunem stażu.
1. Omówienie i ustalenie przebiegu stażu.
2. Konsultacje dotyczące treści zawartych w planie rozwoju zawodowego.
3. Ustalenie harmonogramu i tematyki zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora.
4.Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz omówienie ich.
§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
I. Diagnoza umiejętności i wiadomości dzieci.
1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych wyciągnięciem wniosków do dalszej pracy.
2. Analiza opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
II. Wykorzystanie wiedzy na temat możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci była obserwacja.
1. Uwzględnienie wyników obserwacji przy planowaniu pracy wychowawczo – dydaktycznej.
2. Indywidualizacja pracy na zajęciach.
3. Praca indywidualna z dziećmi w celu rozwijania zainteresowań i zdolności.
III. Praca z dzieckiem z trudnościami.
1. Konsultacje z rodzicami w celu przedstawienia swoich spostrzeżeń i zaleceń.
2. Pisanie opinii nauczyciela o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu na prośbę Rodzica.
3. Zapoznanie z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
4. Organizowanie pracy indywidualnej na podstawie obserwacji.
IV. Praca z dzieckiem zdolnym.
1. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach (na różnej płaszczyźnie - plastyczna, muzyczna, taneczna, sportowa, itp.).
2. Organizowanie spotkań z ciekawymi osobami (np. policjant).
3. Organizowanie pracy indywidualnej na podstawie obserwacji.
§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących
I. Wykorzystywanie metod aktywizujących podczas zajęć.
1. Gry dydaktyczne – gry planszowe, domino, memory obrazkowe, itd.
2. Zabawy integracyjne – zabawy w kole, zabawy budujące zaufanie, zabawy pomagające nawiązać kontakt, zabawy relaksacyjne, zabawy z muzyką.
3. Elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – łączenie w zabawie ruchu, dotyku i muzyki.
4. Elementy Metody Dobrego Startu – zabawy rozwijające funkcje językowe i spostrzeżeniowe.
5. Zabawy paluszkowe – stosowane w celu rozwijania motoryki małej.
6. Elementy muzykoterapii – eliminowanie napięć emocjonalnych oraz rozwijanie zdolności muzycznych poprzez ćwiczenia fonacyjne, oddechowe, z instrumentami, słuchanie różnych gatunków muzyki, łączenie muzyki z innymi środkami wyrazu ( taniec, ruch, gest, plastyka, itp. )
7. Burza mózgów – stosowana podczas rozpoczęcia nowego tematu oraz w celu utrwalenia informacji lub rozwiązania jakiegoś problemu.
8. Metoda symulacji (scenki sytuacyjne, drama) – przedstawianie ruchem, słowem i gestem w bezpiecznych warunkach określonych sytuacji i zachowań w celu utrwalenia zdobytej wiedzy.
9. Eksperymenty, doświadczenia i zabawy badawcze.
10. Elementy Metody B. Strauss – wplatanie w zajęcia utworów z zakresu muzyki klasycznej oraz innych gatunków w celu rozbudzania wrażliwości muzycznej u dzieci.
11. Bajkoterapia (bajki terapeutyczne) – wplatanie w zajęcia bajek, wierszy i opowiadań relaksacyjnych oraz pomagających w rozwiązaniu bieżących problemów dzieci (nieśmiałość, lęki, itp.).
§ 7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
I. Analiza wyników obserwacji pedagogicznych i diagnozy pod kątem efektywności pracy
1. Sporządzanie sprawozdań z pracy wychowawczo – dydaktycznej.
2. Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Wysnuwanie wniosków do dalszej pracy i wyznaczanie sobie celów.
4. Analiza skuteczności własnych działań poprzez obserwację umiejętności i zachowania dzieci.
5. Sukcesy dzieci w konkursach, przeglądach.
6. Rozmowy z Rodzicami.
II. Dokonywanie autorefleksji działań edukacyjnych.
1. Autorefleksja po każdym przeprowadzonym zajęciu.
2. Rozmowy na temat przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora lub innych nauczycieli.
3. Ewaluacja zajęć przez dzieci biorące w nim udział.
III. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji.
§ 7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
I. Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń.
1. Przekazywanie informacji zdobytych podczas szkoleń innym nauczycielom.
2. Dzielenie się materiałami uzyskanymi podczas szkoleń.
3. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy podczas szkoleń na zajęciach koleżeńskich i hospitowanych.
II. Dzielenie się swoimi zasobami.
1. Udostępnianie innym nauczycielom pomocy dydaktycznych, plansz, ilustracji, kart pracy itp.
2. Udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć.
3. Udostępnianie nauczycielom informacji i materiałów na temat wybranych projektów i innych przedsięwzięć oraz zachęcanie do wzięcia w nich udziału.
4. Publikacja scenariuszy z wybranych wydarzeń przedszkolnych na stronie internetowej.
§ 7 ust. 2 pkt 6 Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
I. Poznanie środowiska rodzinnego wychowanków i ich problemów oraz współpraca z rodzicami.
1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej.
2. Kontakty z Rodzicami – zebrania grupowe i konsultacje indywidualne.
3. Zapoznanie z opiniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
4. Konsultacje z innymi nauczycielami.
5. Indywidualne rozmowy z dzieckiem.
II. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
1. Współorganizowanie konkursów i przeglądów wewnątrzprzedszkolno-szkolnych.
2. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach i przeglądach organizowanych przez inne placówki.
3. Organizacja uroczystości przedszkolnych.
III. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci.
1. W przypadku potrzeby udzielenia dziecku lub jego rodzinie pomocy, nawiązanie współpracy z : Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym.
2. Prowadzenie konsultacji – w razie potrzeby – ze specjalistami: psycholog, pedagog, logopeda.
3. Nawiązanie współpracy z Filia Gminnej Biblioteki w Szóstce.
4. Organizowanie wycieczek do miejsc użytku publicznego (np. poczta, bank, sklep itp.)
IV. Wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego, odwoływanie się do autorytetów i ogólnie akceptowanych wartości.
1. Wprowadzenie w grupie ogólnych zasad i norm, egzekwowanie przestrzegania ich.
2. Przeprowadzenie zajęć dotyczących szacunku i wzajemnej życzliwości oraz rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne.
3. Prowadzenie z dziećmi zabaw relaksacyjnych.
4. Stosowanie w pracy metod bajkoterapii, muzykoterapii, itd.
5.Zorganizowanie zajęć z dogoterapii.
6. Zachęcanie dzieci do udziału w akcjach charytatywnych, np. zbiórka nakrętek, itp.
V. Edukacja prozawodowa.
1. Przybliżanie dzieciom podczas zajęć edukacyjnych wybranych zawodów.
2. Zapraszanie Rodziców do przedszkola w celu prezentacji swojego zawodu.
3. Wycieczki do różnych miejsc pracy.
VI. Kształcenie postaw obywatelskich i patriotycznych.
1. Zajęcia edukacyjne rozwijające wiedzę na temat naszego kraju i jego symboli.
2. Udział w akademiach z okazji świąt państwowych.
3. Zapoznawanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi ze świętami (Boże Narodzenie, Wielkanoc).
4. Zaproszenie nauczyciela historii na zajęcia.
VII. Edukacja proekologiczna.
1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, uświadamiających dzieciom potrzebę dbania o środowisko naturalne.
2. Zachęcanie dzieci i Rodziców do udziału w akcji „Sprzątanie Świata ”.
3. Wykorzystywanie odpadków ( butelek, rolek, itp. ) do prac plastycznych.
VIII. Edukacja prozdrowotna.
1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania oraz potrzeby ruchu.
2. Uświadamianie dzieciom szkodliwych skutków zbyt częstego korzystania z telewizora lub telefonu.
3. Codzienne prowadzenie zajęć ruchowych. Organizowanie spacerów na świeżym powietrzu.
4. Udział w programie edukacyjnym „Czyste powietrze wokół nas”.
§ 7 ust. 2 pkt 7 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi oświaty, pomocy społecznej lub w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
I. Zastosowanie procedury awansu zawodowego.
1. Analiza przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego:
-Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762, z 2022 r., poz. 935, poz. 1116, poz. 1700),
-Ustawa z dnia 5 sierpnia o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r., poz.1730),
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020r. poz. 2200).
2. Napisanie planu rozwoju zawodowego.
3. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
II. Prowadzenie dokumentacji pracy nauczyciela.
1.Zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. 2017 poz. 356 ze zmianami).
2.Zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017 poz. 1646 ze zmianami) .
3.Przeanalizowanie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2020 poz. 1280 ze zmianami).
4.Systematyczne prowadzenie dokumentacji w dzienniku zajęć.
III. Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola/szkoły.
1. Analiza dokumentów takich, jak:
-Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022r. poz. 2230),
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900),
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 poz. 1604),
-Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018r. poz. 1055),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2020 poz. 1280 ze zmianami),
-Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. z 2020 poz. 1309 ze zmianami),
-Statut Szkoły.
IV. Przestrzeganie praw dziecka i dbanie o jego dobro, ochrona przed krzywdzeniem.
1. Upowszechnianie praw dziecka zawartych w Konwencji O Prawach Dziecka ( Dz.U.1991.120.526 z późniejszymi zmianami ) oraz w razie konieczności postępowanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów jej formularzy ( Dz.U.2011 nr 209 poz. 1245).
§ 7 ust. 2 pkt 8 Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych
I. Wykorzystywanie komputera do przygotowywania dokumentacji przedszkolnej oraz dotyczącej awansu zawodowego.
1. Napisanie planu rozwoju zawodowego.
2. Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
4. Sporządzanie sprawozdań z pracy dydaktyczno – wychowawczej.
5. Prowadzenie grupy oddziału przedszkolnego na portalu społecznościowym (Facebook) - umieszczanie zdjęć, ogłoszeń, itp.
II. Wykorzystanie komputera i innych narzędzi informatycznych w pracy dydaktycznej
1. Tworzenie prezentacji multimedialnych dla dzieci o określonej tematyce .
2. Wykorzystywanie w pracy dydaktycznej tabletu i/lub laptopa, smartfona w celu wzbogacenia zajęć (odtwarzanie muzyki, filmów edukacyjnych, dźwięków, itp.)
3. Opracowywanie pomocy dydaktycznych.
4. Przygotowywanie informacji, zaproszeń, dyplomów, podziękowań, itp.
5. Korzystanie z ciekawych stron, blogów i portali na temat edukacji przedszkolnej.
6. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera, tableta, smartfona i związanych z tym aplikacji.
Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji. Zastrzegam sobie możliwość organizowania i prowadzenie innych zadań, których realizacja będzie wynikać z bieżących potrzeb.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.