X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51122
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Katarzyna Anna Klusek

Nazwa placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach

Zajmowane stanowisko: Nauczyciel/Wychowawca w Grupie Wychowawczej w oddziale dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Staż pracy: 9 lat

Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel mianowany

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020r.

Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2023r.

Powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

1) Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej;

2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;

3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnielub przez udziałw różnych formach doskonalenia zawodowego;

4) przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności,w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawicielaorganu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Czynności organizacyjne
L.P ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego. • Wstępna analiza własnych umiejętności i określenie ścieżki rozwoju zawodowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Przygotowanie planu rozwoju.
• Obserwowanie zmian w prawie oświatowym. Sierpień 2020

08.09.2020

Wrzesień 2020

Okres stażu Notatki.

Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. • Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zadań przyjętych w planie rozwoju zawodowego. Okres stażu. Zgromadzona dokumentacja.
3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. • Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego, ewaluacja własnej pracy.
• Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Czerwiec 2021 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora.

§8 ust. 1 pkt 1
PODEJMOWAĆ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY, W TYM UMIEJETNOŚCI STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.
L.P Zadania Sposoby realizacji Dokumentowanie Termin realizacji
1. Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących • Korzystanie z artykułów
w czasopismach pedagogicznych,
na edukacyjnych portalach internetowych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych. Okres stażu
2. Poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną • Uczestniczenie w różnych formach doskonalących
w zakresie technologii komputerowej
i informacyjnej.
• Sporządzanie dokumentacji szkolnej, ankiet, sprawozdań i scenariuszy zajęć. Dyplomy, Zaświadczenia

Dokumentacja pracy wychowawcy Grup Wychowawczych Okres stażu
3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej. • Przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych.
• Wykorzystywanie programów multimedialnych, komputerowych, edukacyjnych i Internetu na zajęciach z wychowankami i rodzicami.
• Wykorzystanie Internetu jako źródła inspiracji do zajęć i poszerzania wiedzy.
• Projektowanie dyplomów, ogłoszeń, zaproszeń
i podziękowań.
• Opracowanie własnych prezentacji multimedialnych.
• Prowadzenie zajęć
z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.
• Zamieszczanie informacji i zdjęć na FB Grup Wychowawczych.
• Publikowanie własnych opracowań na portalu internetowym.
• Przeprowadzenie on-line wyborów Samorządu Grup Wychowawczych. Zapisy w dzienniku, scenariusze, karty pracy

Prezentacje, filmy, zdjęcia

Karty pracy, scenariusze zajęć
Dyplomy, podziękowania, zaproszenia
Prezentacje multimedialne

Zdjęcia, zapisy w dzienniku,scenariusze

Fanpage Grup Wychowawczych

Zdjęcia Okres stażu
4. Wykorzystanie technologii komputerowej w celu komunikowania się z innymi. • Komunikowanie się
z rodzicami za pomocą Messenger
• Wykorzystywanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych
z pracą nauczyciela/wychowawcy w Grupach Wychowawczych.
• Wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji nt.: szkoleń, kursów, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów prawa i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji oraz do pozyskiwania materiałów i pomysłów na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Zapisy w dzienniku

Dyplomy, zaświadczenia, prezentacje multimedialne, karty pracy

§ 8 ust. 1 pkt 2
REALIZOWAĆ ZADANIA SŁUŻĄCE PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

L.P Zadania Sposoby realizacji Dokumentowanie Termin realizacji
1. Publikacja na portalach edukacyjnych. • Publikacja zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
• Publikacja przykładowych scenariuszy uroczystości, konspektów zajęć. Linki do portali edukacyjnych Cały okres trwania stażu
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami • Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów.
• Wymiana spostrzeżeń
i doświadczeń z innymi nauczycielami.
• Dzielenie się zdobytą wiedzą podczas różnych form doskonalenia zawodowego.
• Udostępnianie innym nauczycielom, swojego warsztatu pracy, scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych. Zapisy w dzienniku

Zapisy w dzienniku Grup Wychowawczych

Zapisy na dysku Grup Wychowawczych w pokoju wychowawców Okres stażu
3. Współpraca z wychowawcami pracującymi w Grupach Wychowawczych i pozostałymi nauczycielami Ośrodka • Organizacja spotkań z nauczycielami w sprawach ważnych, problemowych, wymiana spostrzeżeń.
• Współpraca, wymiana doświadczeń w zakresie form i metod pracy oraz wykorzystania środków dydaktycznych.
• Organizowanie wspólnych uroczystości grupowych.
• Pomoc nauczycielom w posługiwaniu się sprzętem multimedialnym oraz w obsłudze komputera i programów komputerowych.
Zapisy w dzienniku

Zapisy w dzienniku, protokoły spotkań z nauczycielami i specjalistami

Zdjęcia, zapisy w dzienniku, scenariusze zajęć Okres stażu
4. Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań oraz działania profilaktyczne • Opracowanie i wdrożenie programów w grupach wychowawczych:
 „Ciało i Umysł”
 „Zręczne ręce”
 „ Jedz zdrowo i żyj kolorowo”
 „ Stop zachowaniom ryzykownym”
• Organizacja imprez tematycznych
• Koncerty i wyjazdy do kina Zapisy w dzienniku, zdjęcia, karty pracy, scenariusze zajęć, Plan pracy opiekuńczo - wychowawczej Okres stażu
5. Promowanie Ośrodka w środowisku lokalnym. • Angażowanie i inspirowanie wychowanków do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych
i zewnętrznych.
• Organizowanie wystaw wytworów wychowanków w placówce i po za nią.
• Uczestnictwo w kiermaszach świątecznych.
• Projektowanie i wykonywanie kartek okolicznościowych rozsyłanych do osób i instytucji zaprzyjaźnionych. Dyplomy, zdjęcia, zapis w dzienniku Okres stażu
6. Organizowanie i współorganiozwanie uroczystości grupowych i szkolnych • Przygotowanie uroczystości
i imprez wynikających z kalendarza imprez. Scenariusze uroczystości i imprez, zdjęcia Okres stażu
7. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek. • Organizacja wycieczek i wyjść grupowych. Sprawozdania z wycieczek, zdjęcia, prezentacja Okres stażu
8. Organizowanie i współorganizowanie konkursów szkolnych i grupowych • Organizacja i współorganizacja konkursów wewnątrzszkolnych
i grupowych. Sprawozdania, regulamin konkursu, zdjęcia Okres stażu
9. Podjęcie roli koordynatora wolontariatu • Sprawowanie opieki nad wolontariuszami.
• Udzielanie pomocy wolontariuszom.
• Przygotowywanie dokumentacji.
• Sporządzanie list akcji charytatywnych. Zdjęcia, zapisy w dzienniku, zapisy w dokumentacji wolontariackiej Okres stażu
9. Działania wolontariatu • Uczestniczenie w akcjach charytatywnych:
 Zbieranie plastikowych nakrętek dla chorego dziecka.
 Udział w akcji „Góra grosza” i „Wrzuć grosika dla dzielnego wojownika”.
 Udział w akcjach na rzecz bezdomnych zwierząt.
 Udział w akcjach przeprowadzanych na terenie powiatu.
• Zbiórki żywności Sprawozdania, zdjęcia, podziękowania Okres stażu
10. Współpraca z instytucjami • Współpraca z przedstawicielami policji, straży miejskiej, straży pożarnej w celu upowszechnienia bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.
• Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia i innymi instytucjami promującymi higienę i zdrowy styl życia. Zapisy w dzienniku wychowawczym grupy, zdjęcia
Okres stażu
11. Współpraca z PCRE - Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Biblioteką pedagogiczną • Zajęcia z pedagogiem PPP mające na celu zintegrowanie grupy, nawiązanie relacji wychowawca – wychowanek, motywowanie wychowanek do rozmów i budowania zaufania z wychowawcą, uświadamianie niebezpieczeństw jakie niesie np.: Internet, dopalacze, narkotyki, alkohol, zapobieganie agresji wśród wychowanek, wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, pogłębianie odpowiedzialności za samego siebie, uświadomienie sobie swoich mocnych stron i nauczenie się ich rozpoznawania, poznanie technik uczenia się, przygotowanie się emocjonalnie do egzaminów gimnazjalnych
i zawodowych Zapisy w dzienniku wychowawczym grupy, zdjęcia
Okres stażu
12. Współpraca z przedsiębiorstwami, przedsiębiorcami • Pozyskiwanie sponsorów w celu dofinansowania wycieczek grup wychowawczych oraz imprez organizowanych w grupach wychowawczych Podziękowania, prezentacja multimedialna Okres stażu
13. Współpraca z
MONAR Olsztyn
• Współpraca z przedstawicielami MONAR-u, w celu zmniejszenia wśród wychowanków zachowań ryzykownych. Podziękowania, zdjęcia, umowa Okres stażu
14. Współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. • Spotkania, wycieczki, zbieranie karmy i akcesoriów zwierzęcych. Zdjęcia, zapisy w dzienniku Okres stażu
15. Współpraca z Biblioteką Miejską w Bartoszycach • Organizowanie wystaw prac plastycznych wykonywanych przez wychowanków. Zdjęcia Okres stażu
16. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki. • Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i placówki:
 Warsztaty metodyczne,
 Szkolenia i kursy doskonalące
 Udział w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez nauczycieli dyplomowanych w placówce i po za nią. Dyplomy, zaświadczenia Okres stażu
17. Poznanie sytuacji środowiskowej, rodzinnej i zdrowotnej wychowanków. • Rozmowy z rodzicami wychowanków lub prawnymi opiekunami.
• Odwiedziny w domach rodzinnych.
• Kontakty z pedagogiem
i psychologiem szkolnym.
• Kontakty z nauczycielami w celu wymiany informacji o wychowanku. Zapisy w dzienniku

Zapisy w dzienniku
Zapisy w dzienniku

Zapisy w dzienniku, arkusze spostrzeżeń Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
POGŁĘBIAĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻĄCE WŁASNEMU ROZWOJOWI ORAZ PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.

L.P Zadania Sposoby realizacji Dokumentowanie Termin realizacji
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań oraz wykonywanie zadań przydzielonych przez dyrektora • Czynny udział w spotkaniach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
• Pełnienie funkcji koordynatora ds. wolontariatu
• Systematyczny udział
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
• Udział w posiedzeniach Wychowawców Grup Wychowawczych. Opracowane dokumenty, protokoły, poświadczenia dyrektora szkoły Okres stażu
2. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych • Pogłębianie wiedzy z przepisów prawa oświatowego,
a zwłaszcza dotyczących awansu zawodowego
• Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki
• Korzystanie z zasobów internetowych oraz portali edukacyjnych
• Ewaluacja podejmowanych działań
• Zakupienie literatury pedagogicznej dotyczącej ciekawych metod pracy Dokumentacja stażu Okres stażu
3. Podejmowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego, uzyskanie dodatkowych kompetencji pedagogicznych. • Uczestniczenie w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym: kursach, szkoleniach, warsztatach
• Podjęcie studiów podyplomowych
• E-Learning Zaświadczenia, dyplomy Okres stażu
4. Pogłębienie wiedzy o uczniu i jego środowisku rodzinnym • Przeprowadzenie spotkań
z rodzicami/opiekunami
w domach rodzinnych wychowanków
• Analizowanie dokumentacji wychowanka
• Wymiana informacji nt.: wychowanków ze specjalistami
w celu oceny poziomu rozwoju wychowanka.
• Monitorowanie umiejętności
i postaw wychowanków w celu usamodzielnienia. Dokumenty, protokoły, zapisy w arkuszach spostrzeżeń Okres stażu
5. Pozyskiwanie środków na realizację różnych przedsięwzięć • Znajdowanie sponsorów
• Pozyskiwanie środków
z odpisów podatkowych Darowizny, wpływy na konto Stowarzyszenia Jesteś-My Okres stażu

........................................ ........................................
( data i podpis nauczyciela odbywającego staż) (Zatwierdzenie do realizacji dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.