X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50747
Przesłano:
Dział: Języki obce

We read in English. Czytanie w języku angielskim. Innowacja pedagogiczna z j. angielskiego

Temat innowacji:

„We read in English. Czytanie w języku angielskim”

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa

Przedmiot: język angielski

Rodzaj innowacji: metodyczna

Data realizacji: Rok szkolny 2022/23

Autor: Ewelina Stachórska

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy III b, c oraz klasy IV a i V b. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą podczas zajęć lekcyjnych oraz pracy własnej uczniów. Celem innowacji jest ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, ma ona zachęcać i motywować uczniów do sięgania po książki, opowiadania w języku angielskim.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Podczas obserwacji uczniów na lekcjach języka angielskiego, szczególnie podczas słuchania nagrań, głośnego czytania i odgrywania kolejnych części historyjek, doszłam do wniosku, że można proces uczenia się wzbogacić o kolejne historie, sięgając po opowieści, książki anglojęzyczne z biblioteki internetowej. Czytanie książek w języku obcym może wydawać się trudne, jednak trzecioklasiści, czwartoklasiści i piątoklasiści posiadają dość duży zasób słownictwa. Odpowiedni dobór książeczek, opowiadań pozwoli im nie tylko utrwalić i poszerzyć znajomość słówek, ale także cieszyć się czytaniem ze rozumieniem, zachęcić do sięgania po kolejne pozycje. W maju uczniowie przedstawią na lekcji wybraną, przeczytaną przez siebie książkę, zaprezentują prace i projekty plastyczne. Dodatkowo w szkole zostanie zorganizowany konkurs pięknego czytania w języku angielskim dla uczniów klas III i IV.

I. Cele innowacji

Cele główne:

- zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego

- poszerzenie zakresu słownictwa

- uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka

- rozwijanie w uczniu poczucia wiary we własne możliwości

- wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego

-wdrażanie uczniów do efektywnego spędzania wolnego czasu poprzez promowanie czytelnictwa

Cele szczegółowe:

wzbogacenie zakresu słownictwa, doskonalenie poprawnej wymowy oraz utrwalenie struktur gramatycznych

poznanie literatury obcojęzycznej

rozwijanie wszystkich sprawności językowych zawartych w podstawie programowej

poznanie autentycznego – żywego języka

doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

pobudzanie wyobraźni

praca nad wyciszeniem i skupieniem

budowanie u uczniów pewności siebie

radość z samodzielnego czytania w języku angielskim

rozwijanie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem

utrwalanie poznanego słownictwa

II. Formy i metody

praca zbiorowa

praca indywidualna (kierowana przez nauczyciela lub samodzielna)

praca w parach i w małych grupach

drama (dialogi, scenki, przedstawiania)

prace projektowe, plastyczne, praca z plakatem, komiksem

czytanie samodzielne na głos przez ucznia, przez nauczyciela

czytanie fragmentów książeczki z podziałem na role

burza mózgów

storytelling

karty pracy

III. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie:

zdobywają wiedzę w sposób kreatywny poprzez kontakt z materiałami autentycznymi

obcują z książeczkami i wykorzystują możliwości, jakie dają zasoby biblioteki internetowej

mają możliwość przećwiczenia poznanego słownictwa i struktur gramatycznych w praktyce

uczą się współpracować ze sobą

Nauczyciel:

wykorzystuje materiały autentyczne w postaci historyjek, opowiadań, książek

jest twórczy, kreatywny i otwarty na nowości

IV. Tematyka zajęć

Nauczyciel sięga po opowiadania, książki anglojęzyczne o podobnej tematyce co wprowadzany na lekcjach materiał. Książki pochodzą ze biblioteki internetowej. (np. monkeypen.com/pages/free-childrens-books) Poniżej znajdują się propozycje tytułów (Zasoby biblioteki internetowej) – mogą one jednak ulec zmianie np. w zależności od dostępności lub zainteresowań samych uczniów.

“King Midas” - klasa V,

“The Rich Man and the Shoemaker “Jean de La Fontaine- klasa V, klasa IV

“The Old Woman Who Lived in a Bottle- klasy III

“ Hide and seek” - klasy III

Ponadto, każdy uczeń otrzyma za zadanie przygotowanie pracy plastycznej o wybranej przez siebie książce – może to być jedna z powyższych pozycji albo inna. Do pracy uczniowie mogą przygotować krótką informację na temat książki lub wykonanej ilustracji (w miarę swoich możliwości). W maju odbędzie się prezentacja prac na lekcji i forum szkoły, szkolny konkurs pięknego czytania w języku angielskim dla klas III- IV oraz prezentacja komiksów przygotowanych przez uczniów w oparciu o przeczytane utwory.

V. Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

- obserwację uczniów, aby sprawdzić ich postępy językowe. Zadaniem nauczyciela jest na bieżąco dawać dzieciom informację zwrotną dotyczącą tego w jakich obszarach sobie dobrze radzą i nad czym jeszcze warto popracować.

Ewaluacja końcowa nastąpi w czerwcu 2023 r. i będzie informacją zwrotną dla nauczyciela prowadzącego zajęcia. Dzięki temu nauczyciel dowie się, czy jego działania były celowe i czy przyniosły planowane efekty. Wyniki ewaluacji zostaną opracowane i zaprezentowane uczniom, ich rodzicom, a także radzie pedagogicznej.

Ewaluacji podlegać będą:

1. stopień realizacji działań zaplanowanych w ramach innowacji,

2. skuteczność metod i form pracy w zdobywaniu wiedzy przez uczniów i kształtowaniu ich umiejętności oraz postaw,

3. stopień atrakcyjności i użyteczności zajęć dla uczestników.

Narzędzia służące do ewaluacji:

1. otwarte rozmowy z uczniami o tym, co im się podobało, czego się nauczyły, co zapamiętały,

2. obserwacja pracy i zaangażowania uczestników innowacji,

3. analiza efektów pracy uczniów – analiza plakatu jako wytworu pracy całej grupy oraz prezentacji uczniów.

Szczegółowa analiza przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VI. Spodziewane efekty

Wpływ na uczniów:

podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego

rozwój pasji i zainteresowań językowych uczniów

rozwój umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem

wzbogacenie czynnego i biernego zasobu słownictwa

wzrost zainteresowania kulturą i tradycjami krajów anglojęzycznych.

Wpływ na pracę szkoły:

wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych

budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców jako placówki, która dba o rozwój językowy dzieci.

Wpływ na nauczyciela:

poczucie satysfakcji ze współpracy z uczniami

zdobycie nowego doświadczenia

doskonalenie swojego warsztatu pracy.

VII. Podsumowanie

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z wdrożenia czytania opowiadań, książek w języku angielskim.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.