X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50671
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego - nauczyciel kontraktowy

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO PANI MGR KATARZYNY XXX NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Działając na podstawie art. 9c ust. 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu Pani mgr Katarzyny XXX

Uzasadnienie

Pani mgr Katarzyna XXX ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie stażu trwającego od dnia 01.09.2020r. do dnia 31.05.2021r. konsekwentnie i zgodnie z zaplanowanymi efektami realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie
i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego.
Pani Katarzyna w trakcie stażu zapoznała się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, poznała organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły oraz obowiązujące dokumenty: Statut Szkoły, Program profilaktyczno-wychowawczy, Wewnątrzszkolny system Oceniania wraz z wymaganiami edukacyjnymi oraz regulaminy obowiązujące w placówce. Zapoznała się z zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej – dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, kart wycieczek. Uczestnicząc w szkoleniu BHP poznała przepisy prawne dotyczące zapewnienia bezpiecznych higienicznych warunków pracy i nauki
w szkole. W celu sprawnej organizacji i realizacji stażu Pani Katarzyna zapoznała się
z procedurami osiągania kolejnych stopni awansu zawodowego – w szczególności na stopień nauczyciela kontraktowego, a także uczestniczyła w szkoleniu dla nauczycieli kończących staż. We wrześniu stażystka nawiązała współpracę z opiekunem stażu, która przez cały okres stażu układała się bardzo dobrze. Pani Katarzyna sumiennie i terminowo realizowała zaplanowane przez siebie zadania, zdawała z nich relacje, na bieżąco dzieliła się swoimi spostrzeżeniami lub wątpliwościami oraz omawiała z opiekunem nurtujące ją zagadnienia.
W ciągu całego stażu Pani Katarzyna obserwowała zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, co dało jej możliwość doskonalenia swojego warsztatu pracy. Stażystka prowadziła także zajęcia w obecności opiekuna, które zawsze były bardzo dobrze zaplanowane, przemyślane
i ciekawe dla uczniów. Pani Katarzyna nawiązała pozytywne relacje z wychowankami, wykazywała się wysoką kulturą i szacunkiem wobec uczniów, prowadziła zajęcia w przyjaznej atmosferze utrzymując jednocześnie dyscyplinę. W czasie zajęć korzystała z różnorodnych metod i form pracy, wykorzystywała samodzielnie opracowane i przygotowane pomoce dydaktyczne i karty pracy dla uczniów oraz korzystała z tablicy interaktywnej i ćwiczeń multimedialnych. W zajęcia starała się angażować wszystkich uczniów, motywowała oraz udzielała pomocy i wsparcia dzieciom, które tego wymagały. Zarówno prowadzone jak i obserwowane zajęcia były omawiane z opiekunem pod kątem merytorycznym i metodycznym. Pani Katarzyna sporządzała notatki, formułowała trafne wnioski i dzieliła się spostrzeżeniami, a także chętnie słuchała rad i wskazówek opiekuna oraz korygowała ewentualne niedociągnięcia. Podejmowana refleksja nad obserwowanymi i prowadzonymi zajęciami przyczyniła się do widocznego rozwoju zawodowego w tej dziedzinie.
Pani Katarzyna XXX w ciągu całego okresu stażu starała się doskonalić swój warsztat pracy zarówno w sferze dydaktycznej i wychowawczej. Uczestniczyła w wielu wewnątrzszkolnych oraz pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, sięgała po fachową literaturę oraz artykuły z zakresu pedagogiki i psychologii, a także szukała inspiracji do pracy na portalach edukacyjnych. Czerpała także wiedzę i cenne doświadczenie dzięki swojej otwartej i zaangażowanej postawie, rozmowom z innymi nauczycielami, uczestnictwie w spotkaniach zespołu nauczycieli klas I-III, czy zebraniach Rady Pedagogicznej.
Jako wychowawczyni klasy Ic Pani Katarzyna podejmowała działania służące poznaniu środowiska uczniów, ich możliwości, mocnych stron i zdolności, a także trudności z jakimi borykają się poszczególni uczniowie. Poprzez stały kontakt i współpracę z rodzicami uczniów oraz szkolnym pedagogiem dokonała diagnozy możliwości swoich wychowanków i tak zaplanowała proces dydaktyczny, aby przyniósł on jak największe korzyści dla uczniów. Objęła pomocą uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, sporządziła opinie dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a następnie stosowała zalecenia poradni.
Zaangażowanie Pani Katarzyny w pracę dydaktyczno-wychowawczą widoczne było także w organizowanych przez nią licznych projektach. Pani Katarzyna sprawowała opiekę nad przydzieloną jej salą lekcyjną, dbała o jej wystrój regularnie przygotowując tematyczne gazetki ścienne. Mimo, iż staż realizowany był w czasie pandemii nauczycielka zadbała o integrację zespołu klasowego organizując liczne akcje, uroczystości i konkursy – także w formie online. Stażystka nawiązała również bardzo dobre relacje z rodzicami uczniów, którzy angażowali się w życie klasy. Relacje z prowadzonych działań Pani Katarzyna publikowała na stronie internetowej szkoły. Posiadane umiejętności z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych wykorzystywała nie tylko w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej, ale także podejmując współpracę z administratorem szkolnej strony internetowej. Stażystka chętnie przyjęła propozycję współprowadzenia szkolnej witryny i bardzo szybko nabyła nowe umiejętności związane z obsługą strony internetowej.
Jak już wspomniałam współpraca ze stażystką układała się bardzo dobrze. Z moich obserwacji wynika, iż Pani Katarzyna jest osobą odpowiedzialną, zaangażowaną w swoją pracę, empatyczną, refleksyjną i otwartą na sugestie. W czasie stażu rzetelnie wywiązywała się ze swoich zadań i prawidłowo je dokumentowała korzystając z technologii komputerowej. Prawidłowo organizowała proces dydaktyczno-wychowawczy oraz nawiązała pozytywne relacje z uczniami, rodzicami i współpracownikami. Obserwując Panią Katarzynę podczas wykonywania swoich obowiązków mogłam zauważyć, że praca wychowawcy i nauczyciela daje jej wiele satysfakcji i radości, co pozytywnie wpływa na uczniów, których ma pod swoją opieką. Po zapoznaniu się z dokumentacją prowadzoną przez nauczycielkę oraz na podstawie własnych obserwacji proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

........................................

(podpis opiekuna stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.