X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50618
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

mgr XXXXX XXXX
Nauczycielka Wychowania Przedszkolnego
Okres stażu : 01.09. 2014 – 31.05.2017

XXXXXX 2017 r.
"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
Jan Paweł II

IMIĘ I NAZWISKO: Agnieszka XXXXXX
MIEJSCE PRACY: Przedszkole Miejskie Nr 4 w XXXXX
ADRES: XXXX
DYREKTOR PLACÓWKI: XXXX XXXX
POSIADANE KWALIFIKACJE:
Studia licencjackie – edukacja początkowa
Studia magisterskie – pedagogika ogólna
STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel kontraktowy
OPIEKUN STAŻU: XXXXXX XXXXX
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2014r.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2017r.
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata 9 miesięcy
ROK SZKOLNY 2014/2015 – wychowawca grupy dzieci 4-letnich
ROK SZKOLNY 2015/2016 – wychowawca grupy dzieci 3-letnich
ROK SZKOLNY 2016/2017 – wychowawca grupy dzieci 4-letnich

CEL GŁOWNY: uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
CELE SZCZEGÓŁÓWE:
- obserwowanie i prowadzenie zajęć w obecności dyrektora oraz opiekuna stażu,
- aktywne i twórcze uczestniczenie w życiu przedszkola,
- pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań,
- rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2013 r. Poz.393).
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2014 r. Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego przedstawiłam dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 4 w XXXXX, Pani XXXXX XXXXX. Został on pozytywnie zaopiniowany i przyjęty do realizacji.
Odbyty przeze mnie staż był dla mnie okresem intensywnej pracy oraz zdobywania doświadczenia. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze. Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania przedszkola, a także aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznałam i wdrożyłam procedury awansu zawodowego.
 Przed złożeniem wniosku dokonałam wstępnej analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Dokonałam analizy następujących dokumentów:
- Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja MEN z 1 marca 2013r.)
 Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe MEN, portale internetowe, a także uczestniczyłam w kursie: „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego”.
 Sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu, który przedłożyłam dyrektorowi - Jadwidze Lutrzykowskiej.
 Działając zgodnie z przepisami oraz korzystając z pomocy i wskazówek opiekuna opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora przedszkola.
 Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego: „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego”.

Efekty realizacji: Doskonalenie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiło mi prawidłowe opracowanie dokumentów m.in. – wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami dzieci.

2. Współpracowałam z opiekunem stażu
 We wrześniu 2014 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu – Panią XXXX XXXXX Ustaliłyśmy zasady współpracy, zawarłyśmy kontrakt określający przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć. Opracowałam również harmonogram spotkań (spotkania konsultacyjne i instruktażowe)
 Przez cały okres stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli. Wszystkie obserwowane przeze mnie zajęcia zostały omówione z opiekunem. Pani XXXXX zawsze służyła mi cennymi wskazówkami i radami, a ja uwzględniałam je w praktyce.
 Przez cały okres stażu konsultowałam się z opiekunem stażu przed zajęciami, na których byłam obserwowana. Zajęcia prowadzone były na podstawie wcześniej opracowanych scenariuszy
 Prowadziłam zajęcia w obecności Pani Dyrektor. Obserwacje realizowane były zgodnie z harmonogramem obserwacji nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola. Wszystkie zajęcia były skrupulatnie analizowane.

Efekty realizacji: Dzięki współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami ciągle doskonaliłam i wzbogacałam swój warsztat pracy. Obserwacja zajęć prowadzonych przez mojego opiekuna oraz prowadzenie zajęć w jego obecności lub obecności Dyrektora znacznie wpłynęło na moją pracę. Uwagi obserwatorów pozwoliły mi na dokonanie oceny swoich umiejętności dydaktycznych oraz podjęcie stosownych korekt. Obserwacje tych zajęć pozwoliły mi poznać warsztat pracy doświadczonych nauczycieli, dokonać analizy rozwiązań metodycznych i ich skuteczność w odniesieniu do tematu zajęć. Wsparcie opiekuna podczas stażu dało mi poczucie komfortu, ponadto miałam świadomość, że pojawiające się trudności zostaną wspólnie rozwiązane.

3. Uczestniczyłam w działalności Rady Pedagogicznej.
 Jako członek Rady Pedagogicznej uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz czynnie uczestniczyłam we wszystkich uwzględnionych w harmonogramie pracy przedszkola posiedzeniach szkoleniowych.
 Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
 Prezentowałam przed Radą Pedagogiczną opracowane sprawozdania dotyczące działalności wychowawcy oraz zespołów zadaniowych, w których uczestniczyłam w okresie stażu:
- zespół do przeprowadzania i sporządzania wyników z obserwacji,
- zespół do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej,
- zespół do przeprowadzania i sporządzania wyników monitorowania podstawy programowej, - zespół do analizy koncepcji pracy Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kolnie,
- zespół do tworzenia programu rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci,
- zespół do budowania mapy zadaniowej w oparciu o wymagania określone szkołom, placówkom przez państwo.
 W trakcie trwania stażu przeprowadziłam wewnętrzne szkolenia nauczycieli.

Efekty realizacji: W okresie całego stażu systematycznie uczestniczyłam w posiedzeniach pogłębiając wiedzę dotyczącą funkcjonowania mojej placówki oraz wiedzę na temat przepisów regulujących pracę nauczyciela, systematycznie współpracowałam z Radą Pedagogiczną oraz Dyrektorem rozwijając własne kompetencje pedagogiczne.

4. Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Od początku swojej pracy w przedszkolu systematycznie podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe celem doskonalenia procesu dydaktycznego. Tematykę warsztatów, szkoleń, kursów szukałam i wybierałam pod kątem przydatności i atrakcyjności.
 W trakcie trwania stażu ukończyłam następujące szkolenia/ warsztaty/ konferencje:
- „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego”
- „Budowanie mapy zadaniowej w oparciu o wymagania określone szkołom, placówkom przez państwo”
- „ Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej – zadania nauczyciela”
- „Kształtowanie zmysłów dzieci w wieku 3 – 5 lat poprzez działania artystyczne”
- „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”
- „Co wiemy a czego nie wiemy o nowej podstawie programowej”
- „Edukacja przyrodnicza w przedszkolu – wybrane zagadnienia”
- „Visual literatura... czy dziura w książce ma znaczenie? Czyli jak zainteresować dziecko książką”
- „Kreatywny recykling – papierowa wiklina”
- „Bawimy się w teatr”
- „Dzień z pomysłem w przedszkolu – lekcja pokazowa”
 Prowadziłam/ organizowałam szkolenia/ warsztaty:
- „Agresja dzieci w przedszkolu. Sposoby jej zapobiegania”
- „Portret dziecka krzywdzonego” – prezentacja multimedialna
- „Wpływ bajek i baśni na rozwój dziecka”
- „Techniki plastyczne w przedszkolu”
- „Dlaczego trzeba czytać dzieciom?”
- „Być czy mieć – wychowanie do wartości”
 Uczestniczyłam w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych:
- „Diagnoza wychowawcza - planowanie, organizowanie i dokumentowanie działań”
- „Zasady konstruowania narzędzi do badania sytuacji wychowawczych ”
- „Ankieta – struktura i zasady opracowywania. Przygotowywanie ankiety do badania poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu”
- „Prawa dziecka, w szczególności prawo do bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego – sposoby skutecznej komunikacji interpersonalnej”
- „Metody aktywizujące w przedszkolu”
- Wykorzystywanie różnorodnych metod i technik rozwijania kreatywności dzieci”
- „Jak prowadzić spotkania z rodzicami? Współpraca z trudnymi rodzicami”
- „Poznanie założeń ministerialnego programu rozwoju czytelnictwa na lata 2016-2020”
- „Dlaczego trzeba czytać dzieciom?”
- „Metody organizowania edukacji matematycznej przyjaznej dziecku i nauczycielowi”
- „Bajkoterapia. Coś więcej niż czytanie bajek”
- „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”
- „Edukacja matematyczna i przyrodnicza w wychowaniu przedszkolnym”
- „Analiza efektów podejmowanych działań wychowawczych”
- „Inicjowanie działań na rzecz upowszechniania czytania dzieciom bajek.”
 Poszerzyłam swoje kwalifikacje dla potrzeb placówki poprzez ukończenie:
- Studiów podyplomowych „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej”
- Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

Efekty realizacji: Szkolenia, kursy w których uczestniczyłam oprócz rzetelnej wiedzy, podbudowy teoretycznej, udoskonaliły warsztat mojej pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy przedszkola. Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, pozwoliły na wymianę doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz poznania nowości wydawniczych pojawiających się na rynku. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć z dziećmi i spotkań z rodzicami.

5. Rozbudowywałam własny warsztat pracy.
 Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę o tematyce pedagogicznej.
 Opracowałam oraz uzupełniałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych np. gazetki, plakaty, książki.
 Wzbogacałam swój warsztat pracy poprzez systematyczne poszerzanie wiedzy na temat metod aktywizujących. Podczas zajęć stosowałam następujące metody i techniki aktywizujące:
- metody integracyjne (Pajęczynka lub Kłębek, Graffiti)
- metody tworzenia i definiowania pojęć ( Burza Mózgów, Mapa Pojęciowa)
- metody twórczego rozwiązywania problemów
- elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
- elementy ćwiczeń Metodą Dennisona
Ponadto stosowałam elementy m. in.
- metody malowania dziesięcioma palcami
- Metoda Dobrego Startu
- Edukacji matematycznej według Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
- Metody Carla Orfa
Wszystkie wymienione powyżej przynoszą wiele korzyści w rozwoju zarówno umysłowym jak i fizycznym dzieci

Efekty realizacji: Przez cały okres stażu intensywnie rozbudowywałam swój warsztat pracy. Opracowywałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych. Wzbogacając swój warsztat pracy często samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do zajęć. Starania o stopień nauczyciela mianowanego zmotywowały mnie do ustawicznego samokształcenia się i doskonalenia swoich kompetencji. Bieżące czerpanie pomysłów zainspirowanych opracowaniami i materiałami zawartymi w kwartalniku „Hobby” i „Mały Artysta” pozwala mi na poszerzanie własnego warsztatu pracy. Gromadzę pomoce do pracy dydaktycznej (plakaty, plansze, ilustracje, czasopisma, książki, nagrania), które wykorzystuję w trakcie pracy z dziećmi, co przyczynia się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy. Dbam o salę i jej estetyczny wygląd. Staram się aby pomieszczenie to miało ładny i przyjazny wygląd oraz aktualne gazetki ścienne.

6. Prowadziłam dokumentację przedszkolną.
 Jako wychowawca, tworzyłam i prowadziłam na bieżąco dokumentację przedszkolną:
- wpisy w dzienniku zajęć,
- obecność,
- miesięczne plany pracy,
- teczkę nauczyciela – wychowawcy (obserwacje, zaświadczenia, konspekty, scenariusze zajęć, sprawozdania )
- kronikę grupową
 Prowadziłam dokumentację Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w mojej placówce.
 W ramach pracy w zespołach zadaniowych placówki opracowywałam, uaktualniałam oraz tworzyłam niezbędne dokumenty potrzebne w pracy przedszkola.

Efekty realizacji: Prze okres trwania stażu pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji nauczyciela przedszkola i zdobytą wiedzę wykorzystywałam w praktyce. Dobra znajomość dokumentów pozwala mi realizować założenia placówki, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy przedszkola.

7. Diagnozowałam własne potrzeby w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy.
 Analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez ogląd osiągnięć dzieci. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny.

Efekty realizacji: Analiza własnych mocnych i słabych stron ukierunkowała mnie na poszukiwanie szkoleń, literatury, które pomogłyby mi we własnym rozwoju. Natomiast analiza pracy dydaktycznej ukierunkowała mnie na poszukiwanie ciekawych i skutecznych metod pracy z podopiecznymi.

8. Dokumentowałam realizację planu rozwoju .

 Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć. Przygotowałam częściowe sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Efekty realizacji: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego ułatwiło mi napisanie częściowych sprawozdań i sprawozdania ostatecznego.

7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznałam środowisko dzieci i ich rodziców
Istotnym elementem w sferze wychowawczej pracy nauczyciela jest poznanie grupy dzieci, z którą pracuje. Aby jak najlepiej to uczynić dokonywałam wielu czynności.
 Obserwowałam dzieci, ich funkcjonowanie w grupie, postępy w rozwoju i stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności. Duży walor poznawczy miała dla mnie analiza prac dzieci, którą przeprowadzałam w sposób ciągły.
 Przeprowadzałam indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka.
 Dokonałam diagnozy potrzeb i oczekiwań dzieci
 Regularnie i starannie prowadziłam kącik dla rodziców (dekoracje, wystawa prac dzieci, ważne ogłoszenia dotyczące życia grupy).

Efekty realizacji: Zaangażowanie się w poznanie środowiska dzieci i rodziców spowodowało zacieśnienie się więzi pomiędzy mną i dziećmi a także pomiędzy mną i rodzicami. Dzięki rozmowom, ankietom wypełnionym przez rodziców uzyskałam informację o sytuacji rodzinnej moich podopiecznych, ich zachowaniu poza środowiskiem przedszkolnym co pozwoliło mi lepiej poznać ich problemy, charaktery oraz sytuację materialną i społeczną ich rodzin. Dzięki dokładnemu poznaniu środowiska dzieci i ich rodziców mogłam odpowiednio zareagować w różnych kwestiach dotyczących zdrowia,
wychowania, edukacji.

2. Współpracowałam z rodzicami.
Kontakty z rodzicami są podstawowym elementem współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Przedszkole wyposaża w system wiadomości , wartości, zaś społeczną osobowość dziecka w dużej mierze kształtuje rodzina.
 Regularnie organizowałam zebrania grupowe, na których omawiane były sprawy związane z funkcjonowaniem grupy przedszkolnej.
 Byłam w kontakcie indywidualnym (spotkania, konsultacje) ze zdecydowaną większością rodziców, starałam się na bieżąco informować ich o postępach dziecka i jego zachowaniu.
 Podnosiłam poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki oraz robiąc prelekcje w trakcie zebrań z rodzicami między innymi na tematy:
- „Adaptacja dziecka w przedszkolu” broszura dla rodziców
- „Wychowanie a wartości. Wartości a wychowanie”- referat dla rodziców
- „Nagroda i kara w wychowaniu dziecka przedszkolnego” – pedagogizacja rodziców
- „Nasza rodzina o zdrowym jedzeniu nie zapomina” – informacje dla rodziców
- „Potrzeby emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym” – pedagogizacja rodziców
- „Dlaczego trzeba czytać dzieciom?” - pedagogizacja rodziców
 Przygotowywałam również zajęcia otwarte dla rodziców aby mogli zobaczyć jak zachowuje się ich dziecko w środowisku przedszkolnym.
- „Przyszła do nas Wielkanoc”
- „Flaga Polski’
 Systematycznie (przez cały okres stażu) włączałam rodziców w pomoc w organizowaniu imprez grupowych i przedszkolnych takich jak:
- Dzień Przedszkolaka (słodki poczęstunek dla dzieci)
- Dzień Edukacji Narodowej (przygotowanie strojów do montażu słowno-muzycznego)
- Dzień Pluszowego Misia (słodki poczęstunek dla dzieci)
- Andrzejki (słodki poczęstunek dla dzieci)
- Mikołajki (słodki poczęstunek dla dzieci)
- Jasełka (przygotowanie strojów)
- Bal Karnawałowy (słodki poczęstunek dla dzieci)
- Dzień Babci i Dziadka (słodki poczęstunek dla zaproszonych gości)
- Walentynki (słodki poczęstunek dla dzieci)
- Dzień Kobiet (zakup drobnych upominków dla dziewczynek)
- Dzień Chłopaka (zakup drobnych upominków dla chłopców)
- „Dzień Rodziny” (słodki poczęstunek, przygotowanie strojów)
- „Dzień Dziecka” (słodki poczęstunek)
- ognisko grupowe (przygotowanie terenu, organizacja sprzętu nagłaśniającego, poczęstunek)
- wycieczka (pomoc w opiece nad dziećmi)
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego (słodki poczęstunek)
 Angażowałam rodziców również w akcje charytatywne organizowane w przedszkolu:
- „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem” (nakrętki dla Oli – dziewczynki chorej na padaczkę lekooporną)
- zbiórka karmy i potrzebnych artykułów dla schroniska dla zwierząt w Kolnie
 Uaktualniałam systematycznie gazetkę dla rodziców.
 Umieszczałam zdjęcia dotyczące grupy, w której jestem wychowawcą na stronie internetowej.

Efekty realizacji: Nawiązałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami. Ich pomoc przy wyżej wymienionych imprezach układała się doskonale. Byłam z nimi w stałym kontakcie i w każdej chwili mogłam liczyć na ich pomoc i wsparcie. Rodzice chętnie brali udział w życiu przedszkola oraz akceptowali moje przedsięwzięcia na rzecz grupy.

3. Czuwałam nad prawidłowym rozwojem dzieci.
Poznawanie potrzeb rozwojowych dzieci polegało głównie na stałej i wnikliwej ich obserwacji. Dokumentowałam je poprzez arkusze obserwacji dzieci 3 i 4 – letnich. Wiele razy rozmawiałam z dziećmi i ich rodzicami na temat rozwoju dziecka. Z ewaluacji osiągnięć dzieci wyciągałam wnioski i starałam się tak planować działania dydaktyczne i wychowawcze by eliminować niepowodzenia i porażki dzieci. Praca z dzieckiem polegała na działaniu, zabawie, przekazywaniu treści wynikających z tematów kompleksowych a także poprzez udział w konkursach, akcjach i programach.

4. Dostosowywałam metody i formy pracy do zróżnicowanego poziomu intelektualnego dzieci.
 Obserwowałam i poznawałam swoich wychowanków podczas zajęć dydaktycznych, zabaw swobodnych, spotkań, wycieczek, uroczystości grupowych i przedszkolnych.
 Treści zawarte w planach miesięcznych, koncepcji pracy przedszkola realizowałam ze swoimi podopiecznymi dostosowując do ich wieku i możliwości. Różnicowałam stopnie trudności z uwagi na rozwój dzieci.
 Prowadziłam zajęcia wspomagające. Podczas takich zajęć stosowałam różne formy pracy jak i metody: wspierające i stymulujące rozwój dziecka, aktywizujące i usprawniające. Organizowałam dla dzieci liczne dodatkowe zajęcia, dzięki którym mogły nabyć potrzebne im umiejętności lub udoskonalić te wcześniej nabyte:
- ćwiczenia doskonalące sprawności manualne, przygotowujące do nauki pisania, np.: cięcie nożyczkami, przewlekanie sznurka przez dziurki, układanie puzzli, lepienie z plasteliny, masy solnej, wypełnianie konturu kolorem, ćwiczenia graficzne, wyklejanie;
- ćwiczenia doskonalące prawidłową wymowę oraz budowanie zdań, np.: opowiadanie o tym, co znajduje się na ilustracji, wyszukiwanie i nazywanie przedmiotów, ćwiczenia relaksujące, np. ćwiczenia oddechowe;
- ćwiczenia doskonalące koncentrację, np. układanie ilustracji z dużych i małych elementów, przelewanie i barwienie wody w naczyniu, łączenie w pary elementów, układanie historyjek obrazkowych;
- ćwiczenia wspomagające koordynację wzrokowo – słuchowo –ruchową, np.: uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach i obrazkach, naśladowanie obserwowanego ruchu, wyszukiwanie różnic między obrazkami i omawianie ich, gra w memory, odtwarzanie układów rytmów przez wyklaskiwanie, wystukiwanie na instrumentach, na kolanach, dywanie, wychwytywanie określonego dźwięku spośród wielu innych słyszanych, np.: śpiewu ptaków, odgłosów ulicy;
- ćwiczenia doskonalące orientację przestrzenną, np. wykonywanie określonych ruchów na polecenie.

Efekty realizacji: Uznając dobro dziecka za najwyższą wartość w mojej pracy starałam się do każdego dziecka podchodzić indywidualnie, poznawać jego potrzeby i zainteresowania. Zwracałam uwagę na możliwości każdego dziecka i w związku z tym często stosowałam tzw. skalę stopniowania trudności zadania na kilku poziomach, np. łatwy, trudniejszy, najtrudniejszy i jeśli dzieci tego potrzebowały, wydłużałam czas pracy. Często stosowałam pochwały.

5. Współpracowałam ze środowiskiem lokalnym.
Realizując obowiązki wychowawcy grupy przedszkolnej stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu wzmocnienie własnych oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych wśród moich wychowanków i ich rodziców. W związku z tym nawiązałam współpracę z następującymi instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola:
 Komenda Powiatowa Policji w XXXXX (przez cały okres stażu)
Organizowałam spotkania z funkcjonariuszami dotyczące bezpieczeństwa oraz przybliżenia dzieciom pracy tych służb. Dzieci utrwaliły zasady przechodzenia przez jezdnię, poznały atrybuty wykorzystywane w codziennej pracy policjanta, dowiedziały się jak powinny reagować na wypadek jakiegoś niebezpieczeństwa w domu, na ulicy, w kontakcie z obcymi i ze zwierzętami.
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w XXXXX (przez cały okres stażu)
Uczestniczyłam w zorganizowanym spotkaniu na terenie siedziby Straży w celu przybliżenia dzieciom pracy tych służb oraz zasad bezpieczeństwa. Podczas wizyty dzieci brały udział w pogadance ze strażakiem, w pokazie wozu strażackiego, sprzętu wykorzystywanego podczas akcji, w pokazie zbiórki podczas alarmu, miały też możliwość lania wody z węża strażackiego.
 Miejska Biblioteka Publiczna w XXXXX (przez cały okres stażu)
Podczas spotkań z Panią bibliotekarką miałam możliwość odwiedzenia placówki z podopiecznymi, a co za tym idzie, prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania czytelnicze u najmłodszych. Dzieci miały możliwość zobaczenia wielu ciekawych wystaw i ekspozycji, które to poszerzały wiedzę o otaczającym ich świecie.
 Straż Miejska Miasta XXXXX (przez cały okres stażu)
Uczestniczyłam wspólnie z podopiecznymi w spotkaniu ze strażnikiem miejskim. Celem spotkania było utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze oraz przybliżenie dzieciom pracy tej profesji i ich munduru.
 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w XXXXX (przez cały okres stażu)
We współpracy z tą instytucją realizowałam profilaktyczny Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej pt.: „Czyste powietrze wokół nas”, propagujący niepalenie i postawy prozdrowotne.
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicare” (przez cały okres stażu)
Organizowałam spotkania z panią doktor, które dotyczyły zagadnień dbania o zdrowie i higienę ciała, zdrowego odżywiania. Dzieci miały możliwość zobaczenia, dotknięcia i przymierzenia przyrządów z których korzysta lekarz.
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w XXXXX (przez cały okres stażu)
Współpraca polegała na konsultacjach gdy wymagała tego sytuacja. Ścisła współpraca ze specjalistami przyczyniła się do wyłonienia dzieci z trudnościami i objęcia ich specjalistyczną pomocą. Dzieci z wadą wymowy systematycznie uczęszczały na zajęcia z logopedą.
 Salon Fryzjerski MADAME w XXXXX (przez cały okres stażu)
Współorganizowałam spotkania z panią fryzjerką. Ich celem było zapoznanie dzieci z pracą fryzjera oraz akcesoriami, które są niezbędne w jego pracy.
 Gabinet Stomatologiczny (przez cały okres stażu)
Podczas spotkania z dentystą dzieci miały możliwość odwiedzenia gabinetu, zaznajomienia się z przyrządami, których używa stomatolog. Spotkanie w głównej mierze miało na celu zniwelowanie niechęci do wizyt u dentysty oraz zaznajomienie dzieci z podstawowymi zasadami dbania o zęby.
 Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w XXXXX (przez cały okres stażu)
Przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach organizowanych przez tą instytucję, często brałam udział z wychowankami w spektaklach i recitalach wystawianych przez pracowników KOKiS.
 Nadleśnictwo XXXXXX (przez cały okres stażu)
Wspólnie z wychowankami uczestniczyliśmy w spotkaniu z panem leśniczym, podczas którego odbyła się pogadanka dotycząca zachowania się w lesie, zwierząt w nim mieszkających (ich dokarmianiu), gatunków drzew oraz sposobie ich sadzenia.
 „Miesięcznik Kolneński” (przez cały okres stażu)
Promowałam placówkę w mediach lokalnych dostarczając materiały z ważnych uroczystości i wydarzeń przedszkolnych, które były publikowane w w/w gazecie lokalnej.

Efekty realizacji: Promowałam placówkę w środowisku lokalnym. Działania, które podjęłam w ramach współpracy uważam za bardzo efektywne. Dzięki w/w instytucjom mogłam dobrze realizować zamierzone przedsięwzięcia, nabyłam umiejętność organizowania spotkań ze specjalistami, przedstawicielami różnych służb. Dzieci chętnie brały udział we wszystkich formach spotkań z gośćmi, jak i wyjść poza przedszkole. Wzbogaciły swoją wiedzę poprzez bezpośredni kontakt.

6. Brałam udział w realizacji programów profilaktycznych oraz akcjach charytatywnych organizowanych w przedszkolu (przez cały okres stażu).
 „Sprzątanie świata” – to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia , edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W tym dniu wszystkie przedszkolaki sprzątały teren wokół naszego przedszkola.
 „Kubusiowi przyjaciele natury” – ogólnopolski program ekologiczny. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest nauka o otaczającym świecie, przyrodzie i jej darach, poznanie zasad zdrowego żywienia oraz zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. W ramach tego programu realizowałam wybrane działania ekologiczne na podstawie przesłanych materiałów edukacyjnych. Moi podopieczni poznali zwierzęta i rośliny, nauczyli się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, a także jak zdrowo się odżywiać jedząc 5 porcji warzyw i owoców.
 „Cała Polska Czyta Dzieciom” – kampania społeczna mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. W ramach tej kampanii zachęcałam rodziców, nauczycieli i pracowników przedszkola do włączania się w akcję promującą czytanie książek. Zapraszani goście czytali najmłodszym, omawiali losy bohaterów, prowadzili dyskusję. Ja również codziennie, o stałej porze czytałam dzieciom fragmenty baśni oraz innych książek w celu zachęcania ich do czytania.
W ramach tej akcji utworzyłam w placówce mini przedszkolną bibliotekę, która działa pod hasłem „Podziel się książką. Weź... Przeczytaj... Oddaj...” Biblioteka cieszy się dużym powodzeniem. Jest ona dostępna dla każdego kto lubi czytać i chce się dzielić książkami z innymi. Jedynym warunkiem korzystania ze znajdujących się tam książek jest przestrzeganie poniższych zasad:
- O wypożyczoną książkę należy dbać jak o własną.
- Chcąc wesprzeć przedszkolną biblioteczkę i podzielić się ciekawą książką z kolegami i koleżankami można przynieść książkę, którą już przeczytaliśmy i jest nam niepotrzebna.
- Należy dbać o porządek w skrzyni.
- Książek nie można zabierać na własność, są one dla wszystkich. Zabierając ją pozbawiamy swoich kolegów i koleżanki możliwości przeżycia czytelniczej przygody.
 „Mamo, Tato, wolę wodę” – program edukacyjny, który ma na celu podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. W ramach programu dzieci brały udział w cyklu zajęć, których celem było podniesienie poziomu ich wiedzy na temat właściwości wody oraz jej wpływu na życie i zdrowie człowieka . Dowiedziały się, co to jest „woda” i skąd pochodzi, jakie ma znaczenie dla ludzi, roślin i zwierząt. Poszerzały wiadomości na temat sposobów oszczędzania wody w życiu codziennym w domu, w przedszkolu oraz poznały jak ważne jest znaczenie jej oszczędzania dla naszego środowiska.
 „Akademia Uśmiechu Aquafresh” – ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków promujący higienę jamy ustnej poprzez realizację zajęć edukacyjnych. Maluchy dowiedziały się dlaczego cukier jest niezdrowy, jak należy prawidłowo myć ręce, zęby i dlaczego jest to tak istotne.
 Kiermasz Ozdób Bożonarodzeniowych oraz Wielkanocnych – akcje organizowane przeze mnie, której celem jest pozyskanie środków na zakup zabawek na wszystkie grupy przedszkolne.
 Zbiórka karmy i akcesoriów potrzebnych dla zwierząt przebywających w „Schronisku dla pupili” w XXXXX – akcja zorganizowana przez pracowników przedszkola, której celem jest pomoc schronisku i jego podopiecznym. Dzieci chętnie uczestniczyły w tej akcji przynosząc pokarm, zabawki, koce czworonożnym przyjaciołom
 „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem” – akcja charytatywna organizowana przez Fundację Pomocy Dzieciom, której celem jest pomoc dzieciom dotkniętym ciężką chorobą. Misją Fundacji jest przywrócenie im zdrowia i uśmiechu. Zbieranie nakrętek to bardzo prosty sposób, aby to zrobić. Dzieci przedszkolne uczestnicząc w tej akcji, dowiedziały się, że każda plastikowa nakrętka jest ważna, że nie należy jej wyrzucać z innymi odpadami do śmieci tylko trzeba je zbierać.
Efekty realizacji: Dzięki działaniom, które podjęłam zwiększyła się wśród dzieci świadomość tego, że zdrowe odżywianie, higiena ma ogromny wpływ na ich zdrowie oraz samopoczucie. Przedszkolaki nauczyły się szacunku i ekologicznych zachowań. Promując czytelnictwo wśród najmłodszych sprawiłam, że częściej sięgają oni po książki. Ponadto, dzieci bardzo chętnie włączały się w organizowane w przedszkolu akcje charytatywne. Uwrażliwiło ich to na krzywdę drugiego człowieka, wdrażało do udzielania pomocy potrzebującym, mogę stwierdzić, że moi podopieczni nauczyli się zachowań altruistycznych.

7. Promowałam placówkę poprzez udział w konkursach oraz ich organizowanie.
Ważnym zadaniem dla mnie było inspirowanie dzieci do rozwijania ich zainteresowań i zdolności. Przygotowując dzieci do konkursów przekazywałam im swoją wiedzę i doświadczenie, które uzyskałam podczas uczestnictwa w różnych formach doskonalenia oraz poprzez własne zainteresowania i samokształcenie. Konkursy te, oprócz nagród i wyróżnień dawały dzieciom ogromną satysfakcję i rozbudzały kreatywność.
Konkursy, do których przygotowywałam dzieci przez cały okres trwania stażu:
 Konkurs plastyczny pt.: „Wielkanocne Rozmaitości” zorganizowany przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu (laureatka w 2017r)
 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Pani Jesień” zorganizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 11 w Chełmie (podziękowanie od organizatora za przygotowanie dzieci do konkursu)
 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Portret mojej Pani” organizowany przez Przedszkole Sióstr Elżbietanek w Gdańsku (podziękowanie od organizatora za przygotowanie dzieci do konkursu)
 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Bezpieczny na drodze” organizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 3 w Chełmie (podziękowanie od organizatora za przygotowanie dzieci do konkursu)
 Powiatowe Eliminacje do Wojewódzkiego Festiwalu pt.: „Mama, Tata i ja”
 Powiatowe eliminacje do Wojewódzkiego konkursu recytatorskiego pt.: „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” (laureatka w 2017r.)
 Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” (III miejsce-zdobycie Brązowej Różdżki Dobrej Wróżki )
 Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny pt.: „Na najpiękniejszą Walentynkę” organizowany przez nauczyciela przedszkola (laureat 2017 r.)
Zorganizowałam:
 Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny „Portret Pani Jesieni”

Efekty realizacji: Częste udziały dzieci w konkursach i przeglądach wzbudziły u nich ambicję, chęć samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji. Stworzyły również szansę na sprawdzenie się oraz podniesienie poziomu własnej samooceny. Udział przygotowanych dzieci do konkursów zaowocował nagrodami. Ponadto prezentowanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola przyczyniło się do promocji przedszkola w środowisku lokalnym.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystywałam w swej codziennej pracy technologię komputerową i informacyjną.
Technologia komputerowa odgrywa w dzisiejszych czasach bardzo dużą rolę. Podczas trwania stażu na bieżąco korzystałam ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli, starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomagała mi w podniesieniu poziomu swojej pracy a także w podwyższaniu jakości pracy przedszkola.
 Korzystając z komputera i internetu przygotowywałam: dyplomy, podziękowania, karty pracy dla dzieci, opinie, scenariusze, konspekty, plany pracy, plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji zadań i opracowania całej mojej dokumentacji.
 W związku z odbywanym stażem systematycznie korzystałam ze stron edukacyjnych poświęconych wychowaniu przedszkolnemu, w celu poszukiwania nowych inspiracji na ciekawe zajęcia. Interesującymi materiałami znalezionymi w internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami. Linki do moich ulubionych portali edukacyjnych:
- www.przedszkolak.pl
- www.bliżejprzedszkola.pl
- www.literka.pl
- www.profesor.pl
- www.scholaris.pl
- www.edux.pl
 Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego.
 Poznawałam przepisy prawa i ich aktualizację korzystając ze stron:
- www.men.gov.pl
- www.isap.sejm.gov.pl
- www.oświata.org.pl
 Wykonywałam gazetki ścienne dla rodziców, których celem było informowanie o aktualnych sprawach.
 Przygotowałam prezentację multimedialną na szkolenie Rady Pedagogicznej „Portret dziecka krzywdzonego”.
 W swojej pracy najczęściej wykorzystuję znajomość programów: Word, Excel Power Point.
Efekty realizacji: Na bieżąco poznawałam przepisy prawa oświatowego poprzez w/w linki, zgłębiłam wiedzę z zakresu awansu zawodowego nauczycieli. Biegle posługuję się takimi programami jak: Word, Excel, Power Point. Dobra znajomość obsługi komputera jako narzędzia pracy znacznie ułatwiło mi przygotowywanie dokumentacji przedszkolnej oraz dokumentacji z przebiegu stażu. Dzięki wykorzystaniu technologii komputerowej udoskonaliłam i lepiej zorganizowałam swoją pracę. Przyczyniła się ona do pogłębienia zainteresowań dzieci światem techniki oraz pobudzenia ich aktywności.

2. Uczestniczyłam w formach doskonalenia internetowego.
 Brałam udział w premierowych bądź późniejszych e-konferencjach organizowanych przez Mac Edukacja i WSiP:
- „Gra w kolory – radość ze zdobywania wiedzy”,
- „10 kroków do skutecznej nauki języka angielskiego”,
- „Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju”,
- „Adaptacja dziecka w przedszkolu”,
- „Dziecko z zespołem Aspergera w edukacji przedszkolnej”,
- „Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej”,
- „Jak budować relacje z roszczeniowym rodzicem”,
- „Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu”,
- „Jak radzić sobie z agresją u dzieci ?”,
- „Praca z dzieckiem wycofanym i nieśmiałym w edukacji wczesnoszkolnej”,
- „Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej”,
- „Pierwsza pomoc w przedszkolu i szkole okiem praktyka”,
- „Matematyka na wesoło. Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci”
- „Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi w przedszkolu”,
- „Współpraca i rywalizacja wśród dzieci. Jak nauczyć dziecka współpracy w grupie”
- „Dzień z pomysłem w przedszkolu – lekcja pokazowa”.
Efekty realizacji: Udział w e-konferencjach przyczynił się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie nowych, interesujących wiadomości z zakresu pracy z dziećmi i kontaktów z rodzicami. Dzięki internetowi zgłębiłam swą wiedzę nie tracąc czasu oraz pieniędzy na dojazdy.
3. Komunikowałam się drogą elektroniczną.
 Dzięki poczcie elektronicznej komunikowałam się z opiekunem stażu, innymi nauczycielami, rodzicami, organizatorami konkursów, oraz wydawnictwami.
 Internet służył mi też informacjami na temat różnych projektów edukacyjnych, repertuaru kin i teatru, ofertami szkoleń.
 Jako współtwórca strony internetowej przedszkola zajmowałam się przesyłaniem informacji z uroczystości oraz ważniejszych wydarzeń na stronę internetową placówki.
Efekty realizacji: Systematyczne korzystanie z poczty elektronicznej pozwoliło mi być w stałym kontakcie z opiekunem stażu, innymi nauczycielami oraz rodzicami. Dzieliłam się osiągnięciami swoich podopiecznych poprzez przesyłanie informacji na stronę internetową przedszkola. Przyczyniło się to do podniesienia jakości pracy mojej placówki.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizowałam wiedzę z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie oraz wykorzystywałam ją w pracy dydaktycznej oraz opiekuńczo – wychowawczej.
 Przez cały okres trwania stażu brałam udział w kursach, warsztatach, konferencjach. Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki czy też umiejętności wychowawczych. Rozwiązywałam zaistniałe problemy korzystając ze swojej wiedzy, a także wspierając się pomocą innych nauczycieli oraz specjalistów.
 Korzystałam z wiedzy, którą nabyłam z przeczytanych książek lub czasopism. W ciągu stażu zapoznałam się z następującymi lekturami:
- M. Bogdanowicz, D. Okrzesik, „Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”;
- A. Wentrych, „Zanim wkroczy specjalista... Jak pomóc przedszkolakowi w trudnych sytuacjach. Przewodnik dla nauczycieli i rodziców”;
- A. Faber, E. Mazlish, „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”;
- P. Gray „Wolne dzieci. Jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej pewne siebie i lepiej się uczą”
- H. Wilken, „Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody- edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole podstawowej”
 Korzystałam również z wielu publikacji w internecie. Najczęściej odwiedzane strony przeze mnie to:
- http://www.przedszkolak.pl /
- http://www.bliżejprzedszkola.pl/
- http://www.literka.pl/
- http://www.profesor.pl/
- http://www.scholaris.pl/
- http://www.edux.pl/
Efekty realizacji: Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w różnych formach szkoleń oraz wiedza zaczerpnięta z przeczytanych pozycji książkowych jak i czasopism, poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować. Wykorzystywałam ją do rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych przedszkolaków. W zależności od skali problemu, modyfikowałam metody nauczania, dobierałam zadania stosownie do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Zaczerpnięta z książek wiedza, przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do mojej kreatywności.
2. Rozwijałam zainteresowania i zdolności dziecka.
 Rozwijając zainteresowania dzieci wzbogacałam kąciki zainteresowań (muzyczny, plastyczny, czytelniczy, przyrodniczy, lekarski).
 Zachęcałam i przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach.
 Rozwijając i promując talent taneczny i muzyczny przygotowywałam dzieci do publicznych występów.
 Rozwijałam pasję i wiedzę dzieci poprzez kontakt z ciekawymi ludźmi (spotkania z policjantem, strażakiem, bibliotekarką, leśniczym, lekarzem, dentystą).

Efekty realizacji: Różnorodna oferta edukacyjna stosowana przeze mnie w pracy dała dzieciom możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności. Rozpoznawanie potrzeb dziecka i dostosowanie do nich metod i form pracy jest bardzo ważne przy osiąganiu przez dziecko sukcesu.
Rozwijając zainteresowania oraz talenty dzieci wpłynęłam na wzmocnienie wiary we własne możliwości, pokonanie tremy. Poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi dzieci poszerzyły swoją wiedzę oraz nabrały pewności siebie.

§ 7 ust 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Poznałam zasady funkcjonowania oraz dokumentację przedszkola.
 Dokonałam analizy dokumentacji obowiązującej w przedszkolu: Statutu, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, regulaminów i programów.
Efekty realizacji: Analiza dokumentów przedszkola pozwoliła mi dostosować własną pracę do potrzeb i wymagań placówki. Dzięki lekturze utrwaliłam sobie wiedzę dotyczącą dokumentacji przedszkolnej.

2. Analizowałam przepisy prawa oświatowego i aktualizowałam wiedzę na jego temat.
 Gromadziłam i analizowałam akta prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli . Szczególnie zwróciłam uwagę na:
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2014 r. Poz. 191 z póź. zm.),
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 z póź. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. Poz. 393),
- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
- Kartę Praw Dziecka,
 Systematycznie aktualizowałam swoją wiedzę dotyczącą obowiązujących aktów prawa oświatowego poprzez regularne odwiedzanie portali internetowych zajmujących się zagadnieniami oświatowymi, w tym, awansem nauczycieli. Prześledziłam Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
 Przeanalizowałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

Efekty realizacji: Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Przystępując do wyznaczania sobie zadań korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, przedszkola oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Po analizie powyższych dokumentów rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym: złożenie wniosku o jego rozpoczęcie, sporządzenie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego przebiegu. Wszelkie zadania związane z organizacją pracy przedszkola (wyjścia, wycieczki, spacery, prowadzenie dokumentacji) opieram na znajomości przepisów ich dotyczących. Na bieżąco aktualizuję wiadomości dotyczące rozwoju dzieci w wieku 3-5 lat aby sprostać coraz to nowym sytuacjom edukacyjnym i wychowawczym.

Podsumowanie
W niniejszym sprawozdaniu przedstawiłam zrealizowane działania zebrane z 2 lat i 9 miesięcy stażu, dzięki którym jestem coraz bliżej aby osiągnąć założony cel główny, jakim jest uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własną pracę oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania.
W dotychczasową pracę nauczyciela - wychowawcy włożyłam dużo energii, czasu i zaangażowania. Dała mi ona również dużo satysfakcji i poczucia sensu pracy jaką wykonuję. Starałam się jak najlepiej wykonywać powierzone mi obowiązki i jednocześnie zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy nauczyciela przedszkola. Nauczyłam się większej pokory i cierpliwości .
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych przeze mnie działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania przedszkola.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.