X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50420
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko:
Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nazwa placówki:
Rozpoczęcie stażu: 01.09.2020 r.
Zakończenie stażu: 31.05.2023 r.

WPROWADZENIE

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w ........................................ od dnia 1 września 2019 roku. Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego uzyskałam w 2016 roku, ..............................
Po dokonaniu analizy potrzeb szkoły, zaplanowałam ogólny kierunek własnego rozwoju zawodowego i osobistego. Brałam pod uwagę moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe jako nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, własne możliwości oraz potrzeby.
Mój staż pracy pedagogicznej wynosi łącznie 14 lat. Rozpoczynając 1 września 2020 roku staż na stopień nauczyciela dyplomowanego posiadałam i uzupełniłam swoje kwalifikacje:
• Tytuł Licencjata w zakresie Pedagogika, ....................
• Tytuł Magistra w zakresie Pedagogika, ......................
• Podyplomowe studia w zakresie Terapia pedagogiczna i socjoterapia, ............
• Podyplomowe studia w zakresie Integracja Sensoryczna, ......................
W czasie trwania stażu przeanalizowałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia na nauczyciela dyplomowanego i powinności w tym:
- Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 r. poz.1574 z póż. zm.).
Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego podjęłam w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora. W niniejszym sprawozdaniu przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju celów oraz postaram się dokonać oceny efektywności podjętych przeze mnie działań i ich przydatności dla szkoły, w której pracuję, jak i w procesie samodoskonalenia.
Cele jakie sobie wyznaczyłam pozytywnie wpłynęły na mój rozwój osobisty i zawodowy. Poniżej przedstawiam przebieg mojego rozwoju zawodowego oraz uzyskane efekty w pracy.
.
§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
Konieczność rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z wykonywaną pracą skłoniła mnie do uczestniczenia w wielu różnych formach doskonalenia zawodowego. Wykorzystałem je w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Aktywnie uczestniczyłem w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
Ad1. Doskonalenie zawodowe w ramach WDN
• Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
• Szkolenie z zakresu podniesienia umiejętności nauczycieli w zakresie kompetencji
wychowawczych - terapia zaburzeń zachowań i emocji (TUS),
• Szkolenie „Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania
uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
• Szkolenie „Twórczy nauczyciel – twórczy uczeń ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
i edukacyjnymi, tj. jak włączyć ucznia niepełnosprawnego i ze SPRiE w aktywny proces
nauczania w klasie/grupie ogólnodostępnej?”
• Szkolenie „Wsparcie w zakresie korzystania z TIK - Cyfrowy Nauczyciel”,
• Ukończenie trzy-semestralnych studiów podyplomowych w zakresie „Terapia pedagogiczna
i socjoterapia”, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w
Lublinie(2019-2021).
Studia podyplomowe w zakresie Terapia pedagogiczna i socjoterapia podjęłam w celu
poznania procedur i zdobycia umiejętności i wiadomości mających na celu niesienie pomocy
dzieciom z trudnościami w edukacji.

• Ukończenie trzy-semestralnych studiów podyplomowych w zakresie „Integracja
Sensoryczna”,
Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Integracji Sensorycznej, przygotowały
mnie do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka, określenia
diagnozy oraz stosowanie terapii zaburzeń procesów SI. Zdobytą wiedzę wykorzystałem
w pracy na zajęciach w przedszkolu i lekcjach z uczniami.

• „Jak motywować uczniów do nauki”
• „Metody pracy w klasie trudnej”
• „Strategie pracy z uczniem prezentującym zachowania utrudniające”
Informacje zawarte w kursie poświęcone były rozpoznawaniu rodzajów zachowań
prowokacyjnych i sposobów konstruktywnego reagowania na nie. Zwiększyłam swoją
świadomość oraz mam realny wpływ na skuteczne motywowanie uczniów.

• „Metody pracy na lekcji z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ADHD”
Szkolenie służyło zapoznaniu się z problematyką dotyczącą nadpobudliwości
psychoruchowej u dzieci, ukierunkowane było przede wszystkim na aspekty praktyczne.
Zapoznałam się z metodami pracy stosowanymi wobec nadpobudliwych dzieci.
• Szkolenie „Cyberbezpieczeństwo w nauczaniu zdalnym”
Zapoznałam się z najważniejszymi informacjami na temat tego jak realizować zadania
związane z kształceniem na odległość. Dowiedziałam się jak zapewniać uczniom bezpieczne
i higieniczne warunki nauki w wirtualnej rzeczywistości.
Ad2. Doskonalenie zawodowe zewnętrzne
• „Terapia ręki i jej aspekt fizjoterapeutyczny”
• „Jak wspierać integracje sensoryczną przedszkolaków i młodszych uczniów”
Wzbogaciłam swój warsztat pracy o atrakcyjne zabawy ruchowe wspierające procesy
integracji sensorycznej oraz terapii ręki. Poznałam typowe przejawy trudności w zakresie
integracji sensorycznej, które pojawiają się u dzieci w wieku przedszkolnym oraz w jaki
sposób organizować dzieciom sprzyjającą przestrzeń w przedszkolu.

• „Praktyczne umiejętności wykorzystywania aplikacji Google Suite dla edukacji w procesie
nauczania zdalnego przez nauczycieli klas I-III i IV-VIII”
• projekt cyfrowy „Lekcja: Enter”, podniesienie kompetencji cyfrowych
• „Enter, krótka ścieżka”
• „Jak wykorzystać tablicę interaktywną na lekcjach”
W trakcie szkoleń z zakresu TIK, dowiedziałam się jak zmienić sposób prowadzenia swoich
lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego
i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole z pomocą ogólnodostępnych narzędzi
cyfrowych, programów i aplikacji.
• „Granie na ekranie. Młodzież w świecie gier cyfrowych”
• „Szkodliwe treści w Internecie”
Zapoznałam się z zagrożeniami dotyczącymi przemocy w Internecie. Z sytuacjami jakie mają
miejsce wśród dzieci i młodzieży, które wynikają z braku świadomości, że nie są anonimowi
w sieci. Rozmawialiśmy o konsekwencjach tego typu zachowań oraz profilaktyce w szkole.

• Szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zorganizowane w ramach programu
„WF z AWF – Aktywny powrót do szkół”
• „Nowe wyzwania w realizacji zajęć WF”
• „Edukacja dla zdrowia. Strategie wspierania zdrowotnych nawyków żywieniowych u dzieci
i Młodzieży”
• Profilaktyka wad postawy, zajęcia korekcyjne
Dzięki szkoleniu i wdrożeniu programu w naszej szkole uczniowie zostali zachęceni do
zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a także
kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym też dotyczących zdrowego stylu życia.
• „Nauka j. polskiego jako obcego”, Język polski jako obcy w szkole czyli „Mam ucznia ze
wschodu w szkole” „Powiemy Wam jak było u nas”
• „Nauczanie j. polskiego jako obcego uczniów przybywających z Ukrainy”
• „Radzenie sobie ze stresem, umiejętność samoregulacji”
• „Dzieci uchodźcze w polskich szkołach”
• „Po prostu po polsku. Praca z dziećmi i młodzieżą cudzoziemską”
• „Emocje dzieci, które są na przymusowej emigracji”
W ramach szkoleń rozwinęłam kompetencje współpracy z rodzicami dzieci ukraińskich.
Wiedza zdobyta na warsztatach podniosła efektywność mojej pracy i wzbogaciła warsztat
o dodatkowe materiały dydaktyczne w pracy z dziećmi ukraińskimi.

• „Dziecięca matematyka”
Szkolenie pozwoliło mi na uporządkowanie wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych
związanych z nabywaniem umiejętności liczenia u dzieci. Nabycie wiedzy na temat procesów
poznawczych wspierających myślenie matematyczne. Nabycie umiejętności stosowania
różnorodnych zabaw i ćwiczeń wspierających zapamiętywanie i rozumienie faktów
matematycznych, które wykorzystałam w praktyce.

• Szkolenie „Awans zawodowy na etap nauczyciela dyplomowanego w praktyce
• Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2022 r. i ich konsekwencje w organizacji pracy
szkoły i nauczyciela
• Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
• Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela
mianowanego i dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.
W trakcie szkolenia zapoznano nas z nowymi regulacjami prawnymi dokonywania oceny
pracy nauczyciela. Rozmawialiśmy o obowiązkach i prawach nauczycieli.

• „550 rocznica ur. M. Kopernika w edukacji –teatrzyk Kamishibai”
• Rocznica urodzin Mikołaja Kopernika w edukacji - teatrzyk kamishibai, gra planszowa i inne
Wiedza zdobyta na warsztatach podniosła efektywność mojej pracy i wzbogaciła warsztat
o dodatkowe materiały dydaktyczne.
• „Analiza rysunku dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym”
Podczas szkoleń wymieniałam wiedzę i doświadczenia z innymi nauczycielami oraz
dzieliłam się wiedzą i materiałami z nauczycielami w swojej szkole.
• „Drama-edukacja o emocjach”
• „Odporność psychiczna jak namówić uczniów dbać o siebie w trudnych sytuacjach”
• „Agresja u dzieci i młodzieży”
Szkolenia poszerzyły moje kompetencje, umożliwiło mi większą skuteczność w pracy
wychowawczej oraz budowania swojego rzeczywistego, a nie formalnego autorytetu.
Inwestowanie w rozwój umiejętności wychowawczych pozwala na zmniejszenie ilości
kłopotów z wychowankami, pozwala czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy i chroni przed
wypaleniem zawodowym.

• „Głowa pełna pomysłów – „Jak rozwijać kreatywność i innowacyjność uczniów?”
• „Mój uczeń nie potrafi skupić się
• „Jak pracować z uczniem zdolnym”
• „Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem”
Metody aktywizujące pozwoliły nie tylko rozbudzić w uczniu zainteresowanie
przedmiotem, ale też sprawdzić jego wiedzę. Są przydatne nie tylko podczas lekcji, ale
również w codziennym życiu, np. przy umiejętności wyciągania wniosków, myślenia
analitycznego i krytycznego, łączenia zdarzeń i faktów w związki przyczynowo- skutkowe,
umiejętności właściwego zachowania się w nowej sytuacji, komunikatywności,
dyskutowania czy też kreatywności.

• „N-el jako dydaktyk i w-wca inspirujące zajęcia edukacyjne”
• Ogólnopolska konferencja dla Dyrektorów i Nauczycieli wych. Przedszkolnego
„Przedszkolne Pryzmaty”
Poprzez udział w wyżej wymienionych formach udoskonaliłam metody pracy
i kształtowałam pozytywne stosunki z wychowankami i rodzicami.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• wzbogacenie formy zajęć;
• zwiększenie atrakcyjności i efektywności zajęć;
• stosowane metody i formy pracy odpowiednio dobrane do dziecka;
• wzrasta efektywność pracy podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej czy podczas zajęć
korekcyjnych poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
Dla nauczyciela:
• dbam o swój rozwój zawodowy poszerzając wiedzę poprzez uczestnictwo w doskonaleniu
zawodowym;
• pozyskanie nowych umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć;
• wzbogacenie wiedzy oraz warsztatu pracy;
• poszerzanie wiedzy na temat specyfiki pracy z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności.

2. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia sprzyjających procesowi uczenia się.
W dzisiejszych czasach, przy zaawansowanym poziomie technologii informacyjnej, komputerowej i komunikacyjnej, podstawowym narzędziem pracy nauczyciela jest komputer. Trudno jest wyobrazić sobie realizację jakichkolwiek działań związanych z pracą zawodową bez wsparcia urządzeń multimedialnych, zwłaszcza kiedy ze względu na panującą na świecie pandemię przez długi okres czasu pracowaliśmy w trybie online.
W czasie stażu starałam się wykorzystywać różnorodne metody, które wzbudzą zainteresowanie lekcją.
W swojej pracy wykorzystuję metody, które umożliwiają dzieciom naturalny i wszechstronny rozwój:
•Metoda Lapbooka nauczyła dzieci samodzielności, rozwinęli różne umiejętności, porządkowali i pogłębiali wiedzę. W naszym przypadku metoda ta utrwaliła wiadomości na temat lektur.
•Prace projektową wykorzystywałam w ramach podsumowania określonej partii materiału. Wykonywane prace plastyczne doskonale rozwijały wśród dzieci kreatywność i umiejętności manualne. Najmłodsi uczniowie byli dumni ze swoich dzieł i chętnie prezentowali je w klasie w formie wystawy.
•Stosowałam również różnorodne gry i zabawy dydaktyczne, dobierałam je do celu lekcji oraz poziomu wiedzy uczniów. Sytuacja współzawodnictwa wyzwalała u uczniów pomysłowość, kreatywność, chęć mówienia, chęć bycia lepszym.
•Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne stworzył dzieciom okazję do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni
z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Metoda ta okazała się bardzo przydatna w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi oraz dzieci
z głębszymi zaburzeniami rozwojowymi.
•Elementy metody Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej wykorzystywałam aby rozwijać u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki poprzez wypełnienie zajęć ciekawymi zadaniami, zabawami i grami matematycznymi z uwzględnieniem stopniowania trudności, ale także prawidłowości rozwoju dziecka.
•Opierając się na metodzie aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss, uczyłam dzieci aktywnego słuchania muzyki klasycznej. Dzieci aktywnie słuchały utworów różnych kompozytorów. Słuchając wykonywały proste ruchy rytmiczne i proste ruchy taneczne.
W przypadku dzieci młodszych były to ruchy ilustracyjne, krótkie opowiadania związane
z każdym utworem muzycznym.
•Metoda aktywności M. Ch. Knillów rozwijały u dzieci percepcję słuchowo – wzrokowo – ruchową. Rozwijały świadomość i wrażliwość dzieci na wzajemne kontakty, sygnały i reakcje. Na zajęciach stosowałam tą metodę jaką wspomagającą zarówno do pracy indywidualnej
z dzieckiem jak i grupowej.
•W okresie stażu bardzo często pracowałam również z uczniami z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, tabletów, laptopów i telefonów komórkowych. Korzystałam z platform, programów i aplikacji, takich jak: LeaarninApps - baza gier i ćwiczeń interaktywnych; Liveworkheets - program do tworzenia interaktywnych testów i kart pracy; Szalone Liczby, Matzoo – ćwiczenia zabawowe kształcące umiejętności matematyczne; Wordwall. Bardzo często wykorzystuję w swojej pracy również projektor i odtwarzacz CD, które są integralną częścią mojej pracy jako nauczyciela.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• wzrost atrakcyjności zajęć;
• kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola i szkoły pod względem atrakcyjności
stosowanych metod pracy,
• wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci,
Dla nauczyciela:
• podnoszenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej w pracy dydaktyczno-
wychowawczej.
• zdobycie wiedzy i umiejętności w organizacji oraz prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem
aktywizujących metod pracy,
• zdobycie nowych doświadczeń w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym.

3. Organizacja kącików tematycznych
Zaangażowałam się w projektowanie i urządzanie kącików tematycznych w grupie, klasie oraz na korytarzu szkoły. Dekoracje zmieniały się wraz z porami roku, świętami czy wydarzeniami. Niejednokrotnie ozdoby wykonywałam z dziećmi i rodzicami.
•Kącik czytelniczy to priorytet w mojej pracy. W roku szkolnym 2022/23 codziennie na pierwszej lekcji przez 15 min. każde dziecko czytało swoją ulubioną książeczkę. Zadaniem dzieci po przeczytaniu fragmentu lub całości było zaprezentowanie przed klasą ulubionej książki. Uczniowie w ten sposób wyrabiali w sobie odwagę przed wystąpieniem, wzbogacili swoje słownictwo i poszerzali wiedzę. Biblioteczką klasową wymienialiśmy raz w miesiącu.
•W przedszkolnym kąciku przyrodniczym dzieci obserwowały i poznawały różne elementy przyrody, takie jak rośliny, zwierzęta czy minerały. Na etapie nauczania początkowego kącik przyrodniczy posłużył do wprowadzenia uczniów w świat nauk przyrodniczych oraz kształtowania ich zainteresowań. Zawierał modele ekosystemów, mikroskopy czy sprzęt do prowadzenia prostych eksperymentów.
•W przedszkolu pomagamy dzieciom rozwijać ich talenty i pasje. Dlatego z myślą o moich najmłodszych w grupie przedszkolnej jak i w edukacji wczesnoszkolnej stworzyłam kąciki muzyczne, które umożliwiają dzieciom realizowanie swoich zainteresowań.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• zwiększenie motywacji uczniów do nauki.
• wspieranie indywidualnych uzdolnień dzieci,
• wzbogacenie przedszkolnych pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych,
Dla nauczyciela:
• możliwość rozwoju własnej kreatywności i twórczości,
• możliwość wykorzystania własnych pasji dotyczących śpiewu i tańca w pracy z dziećmi,
• podniesienie efektywności pracy z dzieckiem zdolnym.

4. Organizowanie konkursów szkolnych.
W latach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, zorganizowałam i przeprowadzałam szkolne konkursy literacko - plastyczno - recytatorskie: „Światowy Dzień Pluszowego Misia” oraz „Światowy Dzień Kota”. W ramach tej akcji przygotowałam:
• regulamin konkursu,
• plakaty promujące konkurs,
• przedstawienie na podstawie wiersza pt.: „Pan kotek był chory” S. Jachowicza w
wykonaniu grupy przedszkolaków,
• przedstawienie słowno-muzyczne pt.: „Złotowłosa i trzy misie” w wykonaniu grupy
przedszkolaków,
• zaprosiłam mamę uczennicy z kotem,
• organizowałam szkolne wystawy prac konkursowych,
• przygotowałam dyplomy oraz nagrody za udział w konkursach.
Efekty:
Dla ucznia i nauczyciela:
• odkrycie własnych uzdolnień i możliwości,
• podniesienie jakości pracy szkoły,
• szkoła umożliwia najmłodszym wychowankom odnoszenie sukcesów.
Dla nauczyciela:
• poznanie nowych ludzi,
• motywacja do dalszej pracy.

5. Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych i informatycznych w pracy dydaktycznej.
Większość dokumentów opracowuję wykorzystując w tym celu komputer jako narzędzie mojej pracy. Są to przede wszystkim plany pracy, sprawozdania, analizy, opinie, programy zajęć, plany wynikowe, przedmiotowy system oceniania, testy diagnozujące realizację podstawy programowej. Opracowywałam informację dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Komputerowo wypisuję świadectwa szkolne oraz drukuję informacje dla rodziców o ocenach cząstkowych, zgody na wycieczki szkolne, zawiadomienia. Posługuję się komputerem do przygotowania testów, sprawdzianów, kartkówek, kart pracy, czy też pomocy dydaktycznych. Umiejętność obsługi komputera pozwala mi na efektywne przygotowanie scenariuszy lekcji, uroczystości szkolnych, ankiet, materiałów na gazetki okolicznościowe, pisanie pism urzędowych. Za pomocą aplikacji Canva wykonałam okładki, dyplomy i podziękowania.
Dobra znajomość obsługi komputera znacznie ułatwia mi sporządzanie artykułów
i zamieszczania zdjęć na stronie internetowej szkoły. Opisuję przedsięwzięcia klasy czy grupy wiekowej, które organizuję lub współorganizuję i zamieszczam relacje zdjęciowe na stronie szkoły oprawione krótką informacją – „Konkurs „Piątka z narodowych”, „Bal Karnawałowy”, „Spotkanie z Policjantami”, „Projekt ABC Empatii w klasie IIa”, „Międzynarodowy Dzień Matematyki”; wycieczki i wyjścia klasy w różne ciekawe miejsca takie jak: Wizyta w Jednostce Wojskowej 4808, 15 Pułk Przeciwlotniczy w Gołdapi, Olsztyńskie Planetarium
i Obserwatorium Astronomiczne, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku, imprezy klasowe tj. Dzień Matki, Dzień Dziecka itp.
Przy użyciu komputera prowadziłam dokumentację dotyczącą awansu zawodowego. Dzięki możliwości korzystania z Internetu mogłam w szybkim tempie uzyskać potrzebne mi materiały. Efektem mojej pracy był plan rozwoju zawodowego, który opublikowałam na portalu www.edukacja.edux.pl. Na portalu edukacyjnym opublikowałam również sprawozdanie z realizacji planu zawodowego.
Moja praca zawodowa została usprawniona poprzez dostęp do Internetu za pomocą przeglądarek internetowych Explorer i Chrom - przeglądarki umożliwiły łączenie z różnymi witrynami o tematyce edukacyjnej. Korzystałam z portali internetowych poprzez wyszukiwanie nowości wydawniczych, śledzenie zmian w Prawie Oświatowym oraz korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Korzystałam ze stron poświęconych edukacji i integracji przedszkolnej oraz serwisów dla nauczycieli, tj:
• menis.gov.pl,
• pedagogika.com,
• interklasa,pl,
• edukacja.edux.pl,
• eklasa.pl,
• profesor.pl,
• blizejprzedszkola.pl,
• przedszkolak.pl,
• literka.pl
• szkoła.net,
• edusek.pl,
• edu. info.pl,
Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami.
Wykorzystując pocztę elektroniczną nawiązałam kontakty koleżeńskie z wieloma nauczycielami. Poczta elektroniczna to bardzo przydatna forma komunikowania się, która głównie służy mi do wymiany informacji, wiedzy, ciekawych artykułów, scenariuszy lekcji, zajęć oraz imprez i uroczystości szkolnych. Dzięki korespondencji elektronicznej
z nauczycielami wymieniałam doświadczenia, materiały metodyczne oraz otrzymywałam cenne rady w kwestii awansu zawodowego. Dzięki poczcie elektronicznej dowiadywałam się również o szkoleniach i warsztatach. W ten sposób dokonywałam zgłoszeń na spotkania metodyczne. Uczestniczyłam w wielu konferencjach online organizowanych przez różne wydawnictwa oraz WMODN.
Staram się popularyzować wykorzystywanie technologii komputerowej podczas różnych zajęć. W trakcie stażu często korzystam z tablicy multimedialnej. Wprowadza ona ciekawszą dla dzieci jakość nauki. Jest to pomoc dydaktyczna, która wspomaga moją pracę oraz pozwala uczniom na wykorzystywanie nowoczesnej technologii w celu zdobycia nowych wiadomości
i umiejętności, co pozytywnie wpływa na zaangażowanie uczniów i ich motywację do nauki.
Na lekcjach dyskutowałam z uczniami na temat zagrożeń płynących ze strony komputera
i Internetu: hejt w sieci i cyberprzemoc, uzależnienie od gier, wady postawy, problemy ze wzrokiem, depresja i inne. Prezentowałam uczniom filmy edukacyjne m. in. mówiące
o bezpieczeństwie w sieci oraz zapoznałam ich ze stroną internetową sieciaki.pl.
Prowadziłam również dokumentację fotograficzną z ważnych wydarzeń klasowych
i szkolnych. Wykonane zdjęcia umieszczane są na stronie internetowej naszej szkoły, udostępniam je również rodzicom moich wychowanków.
Technologia komunikacyjna i informatyczna wykorzystywana była przeze mnie
w codziennych kontaktach z rodzicami, a także w kontaktach z innymi osobami i instytucjami, poprzez odbieranie i nadawanie informacji drogą elektroniczną. Możliwość porozumiewania się w ten sposób znacznie usprawniła i poprawiła efektywność podejmowanych przeze mnie działań.
Jako nauczyciel i wychowawca staram się zawsze systematycznie i skrupulatnie uzupełniać dokumentację. W dzienniku elektronicznym zamieszczam informacje dotyczące osiągnięć dydaktycznych uczniów, zadania domowe, oraz ważne wydarzenia z życia klasy lub szkoły. Korzystanie z e-dziennika umożliwia mi także częste i systematyczne kontakty z rodzicami oraz z innymi nauczycielami mojej szkoły. Narzędzie to bardzo ułatwia pracę nauczycielom, wychowawcom oraz Dyrekcji, ponieważ nie jesteśmy ograniczeni do wprowadzania informacji podczas lekcji, ale możemy korzystać z e-dziennika bez limitów czasowych. Warunkiem jest jedynie posiadanie sprzętu multimedialnego, takiego jak komputer, tablet, czy telefon komórkowy z dostępem do Internetu.
Umiejętność wykorzystywania możliwości sprzętu elektronicznego okazała się niezbędna także do wypisywania świadectw moich uczniów oraz bieżącej kontroli postępów dydaktyczno-wychowawczych moich wychowanków.
Jednym z największych wyzwań, z jakimi spotkałam się w swojej karierze zawodowej było niewątpliwie nauczanie zdalne. W czasie pandemii musiałam się przestawić na inną formę nauczania, mianowicie edukację poprzez platformę Microsoft Teams. Podczas pracy w trybie zdalnym stale poszukiwałam nowych możliwości, form i sposobów nauczania. W krótkim czasie nauczyłam się obsługi wyżej wymienionej platformy. Podczas zajęć zdalnych uczniowie mieli możliwość rozwiązywać interaktywne zadania, quizy i zagadki na platformach edukacyjnych oraz rozwijać poprzez zabawę swoje umiejętności i zainteresowania. Okazało się, że ta forma pracy wyzwoliła u niektórych uczniów większą aktywność podczas pracy na lekcjach i ciekawość poznawczą, a także ujawniły się pewne uzdolnienia. W obecnej szkole komputer i dostęp do Internetu jest niezastąpionym narzędziem edukacyjnym, bardzo ważnym źródłem informacji i przekazu. Jego użycie istotnie wzbogaca i urozmaica stosowane metody nauczania. Na licznych stronach internetowych szukałam inspiracji do tworzenia własnych ciekawych pomocy dydaktycznych. Z doświadczenia wiem, że wykorzystanie multimediów
i Internetu na lekcjach zdecydowanie podnosi ich atrakcyjność.
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczyciela;
• wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania;
• poszerzenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu;
• rozwinięcie zainteresowań i umiejętności technologicznych, zajęcia bardziej atrakcyjne dla
uczniów;
• poprawne i estetyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej;
• zapoznanie uczniów z platformami edukacyjnymi;
• zwiększenie motywacji uczniów do nauki.
• ułatwiony kontakt z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny;
• rozwinięcie zainteresowań i umiejętności technologicznych, zajęcia bardziej atrakcyjne dla
uczniów;
Dla nauczyciela:
• podniesienie jakości realizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego;
• opracowanie trwałych materiałów dydaktycznych, prezentacji;
• poszerzanie wiedzy metodycznej i merytorycznej;
• otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji;
• kształtowanie bezpiecznego korzystania z narzędzi multimedialnych;
• zdobywanie nowych umiejętności informatycznych;
• wzbogacenie warsztatu pracy o nowe, estetycznie wykonane materiały, pomoce dydaktyczne, prezentacje multimedialne, dokumentację szkolną
• znacznie lepsza komunikacja z uczniami dzięki użyciu nowoczesnych technologii;

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
Współpraca z innymi wychowawcami, nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na zajęciach. Polegała na wspólnym planowaniu, wdrażaniu
i monitorowaniu wszelkiej działalności opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej.
W trakcie odbywania stażu pomagałam moim kolegom i koleżankom przygotowywać konspekty zajęć oraz scenariusze imprez i inne pomoce służące im w ich pracy. Jednym ze sposobów dzielenie się wiedzą z nauczycielami jest organizowanie i prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz dzielenie się spostrzeżeniami podczas obserwacji lekcji otwartych.
Podczas stażu starałam się na bieżąco śledzić nowe trendy w metodyce pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wiele pomysłów zaczerpnęłam też z warsztatów metodycznych i szkoleń, na których byłam obecna.
Organizowałam również zajęcia koleżeńskie dla zainteresowanych koleżanek i kolegów:
• „Dzień Bożonarodzeniowych Życzeń-Jasełka”
W roku szkolnym 2020/2021 w ramach udziału w Ogólnopolskim projekcie edukacji cyfrowej „Lekcja Enter” prezentowałam poznane podczas szkolenia narzędzia multimedialne w trakcie dwóch przeprowadzonych przeze mnie lekcji otwartych:
• „Witaj wiosno”
• „Po co nam tyle koszy na śmieci?”
• „Przygotowania do Świąt Wielkanocnych”
• „Obliczamy iloczyny-doskonalenie techniki rachunkowej w zakresie 30”
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• podniesienie efektywności pracy, bazowanie na nowoczesnych metodach nauczania,
• uczniowie nauczyli się współpracować oraz rozmawiać z innymi o swoich pomysłach,
• uczniowie uczyli się tolerancji wobec odmiennego zdania,
• dostrzegali zalety własne i innych, nabyli umiejętność zadawania pytań,
Dla nauczyciela:
• przekazywanie swojej wiedzy oraz doświadczeń innym nauczycielom,
• nawiązanie i zacieśnianie współpracy z innymi nauczycielami,
• bardziej uważne przeanalizowanie własnego sposobu przygotowania zajęć oraz toku
lekcyjnego,
• mobilizowanie do poszukiwania innowacji, rozwijania horyzontów i warsztatu pracy.

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów.
Praca nauczyciela wymaga nieustannego podnoszenia umiejętności i doskonalenia warsztatu pracy. Ta potrzeba zmusza do aktualizowania i szukania skutecznych metod pracy oraz do samodoskonalenia się. Jednym z lepszych sposobów uczenia i samodoskonalenia się jest wymiana doświadczeń, korzystna dla obu stron. W mojej pracy zawsze chętnie służę pomocą nauczycielom stażystom.
W czasie stażu prowadziłam zajęcia koleżeńskie, podczas spotkań integracyjnych naszych grup przedszkolnych. W listopadzie 2020 r. przygotowałam z dziećmi z okazji Dnia Pluszowego Misia przedstawienie słowno-muzyczne pt.: „Złotowłosa i trzy misie”. W miesiącu grudniu 2020 r. zorganizowałam przedstawienie Jasełkowe pt.:„Bóg się Wam rodzi”, do których przygotowałam całą swoją grupę dzieci. Nauczyciele stażyści uczestniczyli w wielu rodzaju zajęciach integracyjnych tj.: „Bale karnawałowe”, „Andrzejki”, „Walentynki”, „Mikołajki” itp. Zaprezentowałam z wychowankami przygotowane przeze mnie występy taneczno-wokalne na uroczystościach szkolnych oraz przeprowadziłam zabawy integrujące wszystkie dzieci.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• dzieci biorą aktywny udział w zajęciach otwartych prowadzonych przeze mnie;
• pracują nowoczesnymi metodami na zajęciach;
• są tolerancyjni, otwarci na kontakty międzyludzkie i chętniej pomagają innym,
• podniesienie jakości pracy szkoły i przedszkola poprzez integrację i współpracę kadry
nauczycielskiej;
• poprzez wymianę doświadczeń podwyższa się poziom nauczania i wychowania,
uczniowie/dzieci osiągają lepsze wyniki.
Dla nauczyciela:
•miałam swój udział w zintegrowaniu zespołu nauczycieli,
•prowadzenie zajęć otwartych spowodowało korzystną analizę własnego przygotowania do zajęć, a następnie efektywny sposób ich prowadzenia,
•wzrosły moje motywacje do poszukiwania jeszcze lepszych metod pracy z dziećmi,
•miałam możliwość zaprezentowania własnych pomysłów,
•dzięki szkoleniom WDN doskonaliłam swoje umiejętności pedagogiczne i wzbogaciłam własny warsztat pracy.
3. Opracowanie i udostępnianie własnych materiałów innym nauczycielom.
Pragnąc podzielić się swoją wiedzą wykorzystywałam Internet poprzez zamieszczanie na portalach edukacyjnych opracowanych przez siebie materiałów. Opublikowałam na stronach internetowych edux.pl, literka.pl., platforma Lekcja Enter, opracowane przeze mnie dokumenty związane z awansem zawodowym. Wśród udostępnianych pomocy znajdowały się gotowe scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, karty pracy, arkusze prac pisemnych sprawdzających wiedzę ucznia oraz diagnoz śródrocznych i końcowych, karty ćwiczeń do zajęć wychowawczych. Zamieszczałam także ważne informacje edukacyjne na stronie internetowej naszej szkoły https://sp1olecko.edupage.org, które dotyczyły osiągnięć uczniów i wydarzeń szkolnych.
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• wzbogacenie wiedzy, umiejętności i pomocy dydaktycznych innych nauczycieli,
• uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych na wszystkich przedmiotach realizowanych w szkole,
• dokumentowanie zgodnie z wymogami prawa oświatowego i potrzebami placówki,
• posiadanie kadry potrafiącej dzielić się swoimi umiejętnościami oraz otwartej na innowacje.
Dla nauczyciela:
• pogłębianie współpracy z zespołem nauczycieli i wychowawców,
• usystematyzowanie pracy indywidualnej z uczniem,
• popularyzowałam własną pracę.

4.Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
Działając na korzyść pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej przedszkola, chętnie służyłam swoja pomocą i radą innym nauczycielom oraz młodszym koleżankom, które dopiero rozpoczęły pracę z dziećmi. Zachęcałam do uczestnictwa w organizowanych przeze mnie uroczystościach. Udostępniam koleżankom swoje scenariusze uroczystości, konspekty zajęć i pomoce dydaktyczne. Dzielę się z nimi wiedzą zdobytą podczas kursów i szkoleń, przedstawiam ciekawe propozycje zabaw i technik plastycznych wykorzystywanych w celu uatrakcyjniania zajęć.
Opracowywałam i udostępniałam materiały do pracy dydaktyczno-wychowawczej wychowawcom edukacji wczesnoszkolnej o tematyce matematycznej, które wykorzystane zostały w dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Matematyki.
Fotorelacje uroczystości oraz opisy z ich przebiegu zostały umieszczone na stronach:
• w lokalnej prasie;
• udzielanych wywiadach w Radio Olsztyn.
Publikowałam opracowane przeze mnie scenariusze zajęć. Chętnie udostępniałam koleżankom mój warsztat pracy w postaci pomocy dydaktycznych, materiałów do pracy, prezentacji multimedialnych, podkładów muzycznych. Udzielałam wskazówek dotyczących prowadzenia dokumentacji grupowej, pisania miesięcznych planów oraz prowadzenia obserwacji i diagnozy dzieci.
Podejmowanie w okresie stażu różnorodnych zadań umożliwiło mi realizowanie się na wielu płaszczyznach. Stałam się być bardziej kreatywna, poszukująca i twórcza. Mam satysfakcję z tego, że mogę pomagać innym nauczycielom – wspierać ich. Dzielenie się wiedzą i służenie pomocą innym nauczycielom oraz współpraca z nimi w znacznym stopniu podnosi jakość pracy szkoły.
Poza tym aktywnie współpracowałam z innymi nauczycielami podczas:
• organizacji uroczystości szkolnych;
• przygotowania wspólnych uroczystości przedszkolnych;
• organizacji wycieczek;
• systematycznie dzieliłam się wszelkimi nowościami i informacjami uzyskanymi podczas
udziału w kursach, warsztatach i szkoleniach.
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• możliwość uczestnictwa w ciekawych zajęciach wpływających na ogólny rozwój;
• uzupełnianie i poszerzanie treści programowych;
• wzbogacanie oferty dydaktycznej;
• wzbogacanie procesu kształcenia;
• dbanie wspólnie z nauczycielami o dobrą współpracę i wymanię doświadczeń;
• udostępniane nauczycielom wszelakich materiałów w wersji elektronicznej i papierowej;
• zwiększanie efektywności pracy całej szkoły, przedszkola.
Dla nauczyciela:
• poszerzyłam własny warsztat pracy,
• zdobywanie nowych doświadczeń,
• przekazywanie swojej wiedzy oraz doświadczeń innym nauczycielom.

5. Współpraca z nauczycielami.
Przez cały okres stażu współpracowałam z pedagogiem oraz nauczycielami i wychowawcami – wymienialiśmy doświadczenia, opinie i informacje o uczniach, ich postępach, uzyskiwaliśmy porady. Wspólnie organizowaliśmy przedsięwzięcia, konkursy, wycieczki i uroczystości szkolne i środowiskowe.
Byłam organizatorem imprez szklono - przedszkolnych tj.:
• „Dzień Babci i Dziadka”,
• „Dzień Mamy i Taty”,
• „Dzień Bożonarodzeniowych Życzeń - Jasełka”,
• „Wigilia klasowa”,
• „Andrzejkowe doświadczenia i eksperymenty”,
• „Warsztaty Bożonarodzeniowe z rodzicami”,
• „Walentynki” dla przedszkolaków i uczniów szkoły itp.
Zorganizowałam wycieczki m.in. do:
• Jednostki Wojskowej
• Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego.
Najważniejszym efektem działań podjętych w tym zakresie jest mój własny rozwój zawodowy. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pomogła mi uświadomić sobie moje własne mocne i słabe strony, udoskonalić własny warsztat pracy oraz zaowocowała pomysłami przyszłych działań. Umożliwienie innym nauczycielom korzystania z moich doświadczeń spowodowało z kolei wzbogacenie ich warsztatu pracy i stymulację ich dalszego rozwoju zawodowego.
Na początku każdego roku szkolnego pracujemy w zespołach opracowujących Plan Pracy Przedszkola i Szkoły, a w ciągu roku szkolnego w zespołach wychowawczych.
Moje działania opierały się na współpracy z nauczycielami uczącymi w mojej klasie w zakresie: • tworzenia planu wychowawczego grupy i klasy,
• opracowania indywidualnych metod pracy z dzieckiem z opinią PPP,
• współtworzyłam Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET),
• opracowania indywidualnego Programu Terapii SI,
• analizowania wyników osiągnięć uczniów w nauce i zachowaniu,
• ustalania ocen klasyfikacyjnych,
• wymiany doświadczeń,
• poszukiwaniu nowych rozwiązań i metod pracy.
Na spotkaniach Zespołu dyskutowałyśmy o trudnościach wychowawczych w szkole, dzieliłyśmy się doświadczeniem w ich przezwyciężaniu, omawiałyśmy lekcje otwarte, dzieliłyśmy się informacjami dotyczącymi różnych dostępnych form dokształcania. Nasze spotkania są okazją do wymiany poglądów, doświadczeń, informacji, rozwiązywania problemów dotyczących edukacji wczesnoszkolnej.
Takie uczenie się we współpracy jest aktywną metodą zdobywania wiedzy i umiejętności, doskonalenia własnego warsztatu pracy. Od nauczycieli oczekuje się nieustannego rozwoju zawodowego, pracy nowoczesnymi metodami, umiejętności mierzenia jakości pracy i tworzenia licznej dokumentacji swojej działalności. Realizacja tych zadań nie jest możliwa bez działania zespołowego – praca w zespole daje lepsze efekty.
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• możliwość udziału w różnych formach pracy dydaktycznej,
• w szkole nastąpiła wyraźna poprawa w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami.
Dla nauczyciela:
• rozwinęłam umiejętność pracy w zespole,
• usprawniłam pracę dydaktyczno – wychowawczą,
• poszerzyłam własny warsztat pracy.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci.
Życie przedszkolne i szkolne obfituje w różnego rodzaju uroczystości. Są one swojego rodzaju festiwalem umiejętności i wiedzy dzieci zdobytych w ciągu roku szkolnego. Spotkania te pozwalają na integrację środowiska rodzinnego i przedszkolnego, na bliższe poznanie się rodziców. Nawiązanie takich kontaktów jest niezmiernie ważne dla nas, nauczycieli.
Harmonogram stałych imprez przedszkolnych, szkolnych, który jestem organizatorem:
• „Sprzątanie dla Polski”,
• „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”,
• „Dzień Dziewczynki i Chłopca”,
• „Pasowanie na Przedszkolaka”,
• „Ślubowanie klas pierwszych”,
• „Święto Pluszowego Misia”,
• „Andrzejkowe doświadczenia i eksperymenty”,
• „Warsztaty Bożonarodzeniowe z Rodzicami”,
• „Mikołajki”,
• „Dzień Bożonarodzeniowych Życzeń-Jasełka”;
• „Wigilia klasowa”,
• „Bal Karnawałowy”,
• „Światowy Dzień Kota”,
• „Dzień Babci i Dziadka”,
• „Walentynki”,
• „Poszukiwanie Wielkanocnego Zajączka”,
• „Pierwszy Dzień Wiosny”,
• „Dzień Ziemi”,
• „Dzień Dziecka”,
• „Święto Rodziny”,
• Zakończenie roku szkolnego.
W przedszkolu obchodziliśmy również święta związane z kalendarzem świąt nietypowych, były to m.in.: „Międzynarodowy Dzień Kropki”, „Święto Drzewa”, „Międzynarodowy Dzień Pizzy” czy Dzień Bezpiecznego Internetu lub Święto Dinozaura.
Promowałam szkołę poprzez ukazywanie zdolności i umiejętności uczniów – ich uczestnictwo w konkursach szkolnych tj.:
• Szkolny konkurs „ Pieśni Patriotycznej” z piosenką pt.: „Flaga” Celem było
przybliżenie postaw patriotycznych wśród młodych uczniów- w którym zajęły I miejsce ex
aequo w kategorii I, dzieci wieku przedszkolnym.
• II, II, IV edycja Szkolnego konkursu recytatorskiego pt.:„Proszę państwa oto
miś” dzieci otrzymały dwa I miejsca, II miejsce oraz i cztery wyróżnienia.
• II, III, IV edycja Szkolnego Konkursu Recytatorsko – Plastycznego z okazji „Dnia Kota” w
roku szkolnym 2020/2021przygotowanie uczniów, otrzymali dwa I
miejsca, II i III miejsce w kategorii recytacja oraz II miejsce i dwa wyróżnienia w kategorii
plastycznej.
• Konkurs recytatorski pt.:„Zimowe rymowanki”.
• Konkurs plastyczny internetowego sklepu firmy Modulas.pl pt.:„Ziemia-planeta
marzeń”/sześcioro uczniów otrzymało dyplomy za udział
• Konkurs szkolny pt.: „Drugie życie śmieci” uczennica otrzymała III
miejsce, dwa wyróżnienia.
• „Konkurs piosenki dziecięcej”przygotowanie uczniów do zaprezentowania
swoich umiejętności na scenie/ uczniowie otrzymali II miejsce.
• Konkurs plastyczny pt.:„Zapobiegajmy Pożarom”.
pięcioro uczniów wzięło udział. uczennica otrzymała wyróżnienie i zakwalifikowała się do
konkursu na szczeblu wojewódzkim w Olsztynie.
• Konkurs plastyczny pt.:„Źródło mojej mocy-Rodzina bez przemocy” uczeń
otrzymał dyplom za udział.
• Konkurs plastyczny pt.:„Święty Mikołaj w oczach dzieci” Kuria
Metropolitarna w Lublinie- cała klasa wzięła udział w konkursie.
• XVI, XVII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej 2021-22 troje uczniów otrzymało dyplomy za udział.
• Konkurs matematyczny „Sudoku” przystąpiło osiemnaście uczniów,
uczennica przeszła do kolejnego etapu, otrzymała dyplom za uczestnictwo.
• Ogólnopolski konkurs plastyczny „Ekomisja w podstawówkach” - „Jak mogę zmienić swoje
nawyki, aby nie marnować żywności” uczennica otrzymała wyróżnienie.
• Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny / szesnastu uczniów
wzięło udział.
• Gminny konkurs plastyczny pt.: „Na ratunek Ziemi uczennica otrzymała
dyplom za udział.
• Konkurs plastyczny „ Tradycje Wielkanocne”
• Młodzieżowe Mistrzostwa w Wędkarstwie Spławikowym (07.05.2022r.)/ uczeń
otrzymał I miejsce.
• Konkurs szkolny pt.:„Mam Talent”siedmioro dziewcząt zajęło II miejsce
prezentując układ taneczny pt.:„ Superhero”.
• Finał Wojewódzki Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w jeździe na rolkach
uczennica zajęła II miejsce.
• Konkurs recytatorski pt.:„Wiersze Danuty Wawiłow” uczennica
zakwalifikowała się do reprezentowania szkoły w konkursie, otrzymała dyplom za
uczestnictwo.
• Szkolny konkurs Kopernikowski uczniowie mojej klasy otrzymali I miejsce.
• Powiatowy konkurs pt.: „Ładnego Pisania”
/ uczennica otrzymała
dyplom za uczestnictwo.
Tworzyłam lub współtworzyłam scenariusze do uroczystości, przygotowywałam dzieci do występów, a także zajmowałam się tworzeniem dekoracji. Ponadto zawsze starałam się służyć pomocą w organizowaniu wszelkich imprez szkolnych t.j:
• Udział dzieci w uroczystości obchodów DEN i w ślubowaniu uczniów klas pierwszych,
prezentacja układu tanecznego do piosenki pt.: „ Kalinka”,
• Organizacja i występ dzieci w Jasełkach Bożonarodzeniowych
• W „Dniu Mamy i Taty” dzieci prezentowały układy choreograficzne „Polka
Dziadek” jako hymn wakacyjnej audycji „Lato z Radiem” oraz „Kosmodens” w wykonaniu
dziewczynek z atrybutami kół hula-hop i „Kosmiczną podróż” w wykonaniu chłopców z
atrybutami rakiet.
• Dzień Bożonarodzeniowych Życzeń- (Jasełka) przygotowanie
uczniów do zaprezentowania swoich umiejętności na scenie.
• Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2022/23 uczniowie klasy prezentowali
dwa taneczne układy choreograficzne – polski taniec Polonez oraz z atrybutem hula hop.
• Akademia z okazji Odzyskania Niepodległości troje uczniów wystąpiło w
części artystycznej, którzy prezentowali wierszyki i piosenki.
• Akcja Sprzątanie Świata Polska 2023

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• możliwość skonfrontowania umiejętności uczniów z koleżankami i kolegami z innych klas i
szkół,
• zaprezentowanie się w środowisku rówieśniczym i lokalnym,
• wzmocnienie i rozwinięcie w sobie wiary we własne możliwości,
• poznanie zasad zdrowej rywalizacji,
• promocja osiągnięć szkoły,
• umocnienie wizerunku szkoły jako miejsca intelektualnego i społecznego rozwoju uczniów,
• integracja społeczności uczniowskiej.
Dla nauczyciela:
• możliwość rozwoju własnej kreatywności i twórczości,
• wzmacnianie współpracy z innymi nauczycielami,
• satysfakcja i zadowolenie z podjętych działań,
• wzbogacenie warsztatu pracy.

1. Współpraca z rodzicami.
Współpraca z rodzicami jest ważnym elementem procesu edukacji uczniów polegającej na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Przez cały okres stażu ściśle współpracowałam z rodzicami uczniów.
Realizując zadania duży nacisk kładłam na udzielanie rodzicom porad w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, wygłaszanie prelekcji np. z zakresu metodyki wychowania, udzielanie rzeczowych informacji na temat postępów ich dzieci, rozpoznawanie warunków życia i sytuacji rodzinnej uczniów oraz włączenie do organizacji uroczystości klasowych.
W celu pozyskiwania informacji o uczniu i jego sytuacji rodzinnej, oprócz ogólnych spotkań z rodzicami prowadziłam wiele konsultacji indywidualnych oraz opracowałam Karty obserwacji, które pomogły mi lepiej zrozumieć dziecko i jego potrzeby. Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Rodzice mieli wpływ na tematy podejmowanych przeze mnie pedagogizacji niejednokrotnie sugerując mi tematykę omawianych zagadnień.
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• pełniejsza integracja zespołu klasowego,
• integracja rodziców i nauczyciela podczas wspólnych działa,
• poszerzenie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej,
• współpraca z rodzicami wpłynęła na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym,
Dla nauczyciela :
• lepsze poznanie możliwości uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej,
• satysfakcja z poprawy sytuacji rodzinnej oraz osiągnięć ucznia w szkole,
• pozyskanie informacji na temat postaw uczniów, ich zachowania w różnych sytuacjach oraz
relacji między nimi.

3. Rozwój czytelnictwa.
Poprzez założenie .................. propagowałam czytelnictwo i integrację wśród rodziców i uczniów. Spotkania z książką są okazją do promowania regularnego czytania dzieciom wartościowej literatury, miejscem, gdzie można wymienić się wrażeniami, wiedzą i konkretnymi lekturami. Jest to też okazja do pełnych wrażeń wspólnie spędzonych chwil, gdy rodzice są blisko dzieci i pielęgnują sposób spędzania czasu, który ma niezwykle duży wpływ na rozwój i wychowanie najmłodszych. Cyklicznie założeniem klubu było zapraszanie do klasy rodziców/opiekunów, którzy zaprezentują wcześniej przygotowaną książkę lub opowiadanie.
Spotkania z literaturą odbywały się dwa razy w miesiącu i poświęcone były m.in.:
• tematyce bożonarodzeniowej,
• wiośnie i budzącej się do życia przyrodzie,
• obchodzonym 25 listopada Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia,
• obchodzonym 17 lutego Światowym Dniem Kota,
• obowiązujących lektur.
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• propagowanie książek wśród dzieci i dorosłych,
• integracja grupy podczas realizacji zadań,
• promowanie szkoły w środowisku rodzinnym i lokalnym.
Dla nauczyciela:
• współpraca z rodzicami,
• podniosłam zdolności organizacyjne.

4. Współpraca z różnymi instytucjami.
1.Współpraca z pedagogiem, psychologiem i logopedą szkolnym.
Aby zadbać o wszystkie potrzeby moich wychowanków, współpracowałam ze specjalistami pracującymi w naszej placówce: pedagogiem, psychologiem i logopedą. Aktywnie współpracowałam z logopedą w szkole w zakresie dostrzegania problemów artykulacyjnych dziecka. Czuwałam nad dostarczaniem rodzicom indywidualnych zadań ze wskazówkami logopedy do dalszej pracy w domu. Z roku na rok można zaobserwować zwiększającą się liczbę dzieci z wadami wymowy. Dzięki współpracy z logopedą mogłam stosować w codziennej pracy ćwiczenia doskonalące mowę.
Pomoc psychologa szkolnego była wielkim wsparciem przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Ustalałam metody postępowania wobec dzieci sprawiających problemy wychowawcze, konsultowałam i uzgadniałam sposoby pracy z takimi uczniami. Wspólnie opracowywałyśmy kierunki działań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wymieniałyśmy poczynione spostrzeżenia w celu określenia potrzeb dziecka, a przede wszystkim możliwości podjęcia działań wspomagających jego rozwój.
2.Współpraca z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną.
W celu wspierania dzieci ze specyficznymi problemami edukacyjnymi współpracowałam z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w......... Wspólnie z psychologiem starałam się odpowiednio zdiagnozować potrzeby dzieci i udzielić im odpowiedniej pomocy. Wspierałam również potrzebę obserwowania dzieci w środowisku przedszkolnym jak i szkolnym, starałam się ułatwiać to zadanie i w odpowiedni sposób organizować pracę grupy, tak by specjalista mogli mieć szeroki materiał do diagnozy.
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• szybkie rozpoznanie wad rozwojowych,
• systematyczna praca nad zniwelowaniem problemów,
• współpraca nauczycieli,
• prawidłowy przepływ informacji o dzieciach,
Dla nauczyciela:
• doskonaliłam własną wiedzę na temat zagadnień pedagogicznych,
• nastąpiła indywidualizacja pracy z dzieckiem,
• widoczne postępy w zachowaniu dzieci,
• poprawa wad wymowy.

2. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w .... oraz
pielęgniarką szkolną.
Jednym z elementów higieny procesów nauczania i wychowania jest właściwy dobór mebli edukacyjnych do wymogów ergonomii. W ramach obowiązującej procedury pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokonywali w klasach oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii poprzez przeprowadzenie pomiarów wysokości ciała uczniów. W ramach współpracy zrealizowałam program edukacyjny antytytoniowy skierowany do dzieci wieku przedszkolnym. „Czyste powietrze wokół nas”.
Uczniowie uczestniczyli w rozmowach z pielęgniarką szkolną na temat profilaktyki zdrowia i fluoryzacji zębów. Służyła pomocą w razie wypadków w szkole i kontrolowała czystości dzieci.
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli oraz dąży
do poprawy skuteczności działań w tym zakresie,
• uświadomienie uczniom jakie zagrożenia niosą za sobą nałogi,
• kształtowanie wzorców zdrowego życia i bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
Dla nauczyciela:
• monitorowanie zdań z zakresu edukacji zdrowotnej.
3.Współpraca z Komendą Powiatową Policji.
Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z policjantami w szkole jak i w Komendzie Powiatowej Policji w .....Policjanci przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa dzieci w różnych sytuacjach, m.in: o prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych, bezpiecznej jeździe rowerem i hulajnogą oraz zabawy nad wodą. „Przygody Poli” stały się punktem wyjścia do profilaktycznych działań, skierowanych do najmłodszych uczniów pod hasłem "Profilaktyka Smyka". Na zajęciach realizowaliśmy pakiet edukacyjny, obejmujący zajęcia o bezpieczeństwie.
Celem podjęcia współpracy z pracownikami komendy było:
• poznawanie znaczenia pracy policjanta,
• poznawanie zakresu zadań wykonywanych przez policjanta,
• poznawanie zasad ruchu drogowego, w szczególności - ruchu pieszego,
• poznanie pracy psa policyjnego.
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• wzrosła świadomość u dzieci zachowania ostrożności i szczególnej uwagi w drodze do
szkoły i do domu,
• szkoła jest miejscem pierwszej edukacji komunikacyjno-drogowej uczniów oraz jako
instytucja promująca zasady bezpieczeństwa drogowego.
Dla nauczyciela:
• wzbogaciłam swój warsztat pracy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
• mam świadomość podniesienia codziennego bezpieczeństwa moich wychowanków,
• odczuwam satysfakcję z prawidłowego wprowadzenia swoich uczniów w złożone problemy
życia codziennego.

4.Współpraca z Jednostką Wojskową
Dzieci niejednokrotnie uczestniczyły w spotkaniu z żołnierzami jednostki wojskowej w placówce, a także poza nią. Uczniowie między innymi dowiedzieli się o specyfice zawodu żołnierza oraz mieli możliwość obejrzeć specjalistyczny sprzęt, z którego korzystają wojskowi w czasie wyjazdów na poligony oraz dzięki któremu wykrywają i zwalczają cele powietrzne. Będąc w jednostce dzieci obejrzały „Salę Tradycji”, w której poznali historię powstania jednostki oraz ich dowódców.

6. Współpraca z pracownikami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
Dzieci uczestniczyły w spotkaniu z pracownikami straży pożarnej, poznały znaczenie i zakres zadań wykonywanych przez strażaków.
Celem podjęcia współpracy z pracownikami straży pożarnej było:
• poznanie numerów alarmowych,
• poznanie zasad zachowania będąc świadkiem pożaru lub wypadku,
• poznanie zasad ewakuacji z budynku,
• nauka wzywania pomocy i przekazu informacji,
• poznanie nowoczesnego sprzętu.
Sprzęt, którym dysponuje jednostka obejmuje nie tylko podstawowe narzędzia, ale także specjalistyczne urządzenia i elementy osobistego ekwipunku.
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• znajomość postepowania w przypadku powstania pożaru lub innego zdarzenia,
• zapoznanie z codzienna pracą strażaka,
• zapoznanie z drogą ewakuacyjną w szkole,
• pokaz obsługi węża strażackiego używanego podczas gaszenia pożaru,
• znajomość numerów alarmowych: 998 do straży pożarnej oraz numeru 112,
Dla nauczyciela:
• wzbogaciłam swój warsztat pracy,
• mam świadomość podniesienia codziennego bezpieczeństwa moich wychowanków, również
bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

6. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną i szkolną.
Współpraca z biblioteką to spotkania z książką, by już od najmłodszych lat wdrażać dzieciom zagadnienia związane z edukacją czytelniczą. Panie bibliotekarki prowadzą zajęcia zawsze suto okraszone piękną literaturą dziecięcą. W trakcie tych zajęć dzieci poznały bohaterów literackich, uzyskały wiadomości dotyczące swojej miejscowości i regionu. Uczniowie bardzo chętnie angażują się w propozycje nauczycieli bibliotekarzy.
Celem podjęcia współpracy z biblioteką było:
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci,
• poznanie zasad funkcjonowania biblioteki,
• poznanie regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
• udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę,
• zwiedzanie wystaw zorganizowanych w bibliotece.
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• dzieci poznały księgozbiór bajek i różne rodzaje literatury zgromadzonej w bibliotece,
• dzieci poznały zasady zapisywania się do biblioteki i zasady wypożyczania książek,
• nastąpiło poszerzenie źródeł informacji,
• nastąpiło propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.
Dla nauczyciela:
• podniosłam zdolności organizacyjne,
• poprzez współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę nauczyciela podniosłem swoje
umiejętności w zakresie wspierania rozwoju dzieci, pochodzących z różnych środowisk
społecznych,
• miałam możliwość współpracy z osobami z różnych środowisk i wymiany doświadczeń.

7. Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Kultury.
Bardzo często korzystam z oferty jaką ta instytucja kieruje do przedszkoli i szkół. Dzieci każdego roku uczestniczą w wystawach tematycznych, spektaklach, lekcjach teatralnych, spotkaniach muzycznych, korzystamy również z repertuaru kina. Współpracując z Ośrodkiem Kultury braliśmy udział w przeglądach i konkursach organizowanych na terenie miasta i gminy.
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• wszechstronne rozwijanie zdolności;
• wzbogacenie zainteresowań;
• poszerzanie wiedzy i doświadczeń dzieci;
• uczniowie poznali zasady funkcjonowania instytucji w środowisku,
• współpraca szkoły z instytucjami kulturalnymi,
Dla nauczyciela:
• wzbogacałam swój warsztat pracy,
• nabycie pewności siebie u dzieci poprzez prezentację umiejętności dzieci,
• rozwijanie kultury osobistej.

8. Współpraca z Urzędem Miejskim.
W ramach współpracy z urzędem gminy szkoła współorganizowała:
• Reprezentowałam szkołę na Jarmarku Wielkanocnym Zorganizowaliśmy
sprzedaż stroików wielkanocnych, które były wykonane przez uczniów w szkole.
• Reprezentowałam szkołę na spotkaniu integracyjnym z rodzicami
Uczestnicy pikniku wzięli udział w warsztatach ekologicznych
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• promocja szkoły w środowisku lokalnym,
• propagowanie właściwych postaw społecznych.
Dla nauczyciela:
• współpraca ze środowiskiem lokalnym,
• zaangażowanie w życie szkoły.
9. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji.
Od początku swojej pracy w szkole współpracuję z wydawnictwem oświatowym Nowa Era. To wydawnictwo służy mi dużą pomocą w pracy zawodowej. Otrzymuję od nich niezbędne pomoce dydaktyczne (plansze, plakaty, podręczniki elektroniczne, płyty CD wraz z podręcznikami, różne gry, przewodniki itp.), które wykorzystuję na zajęciach. Na bieżąco dowiaduję się o nowościach, podnoszę swoje kwalifikacje, wzbogacam wiedzę, umiejętności poprzez udział w organizowanych przez nich warsztatach, konferencjach i spotkaniach metodycznych. Lekcje prowadzone z wykorzystaniem materiałów wydawniczych są ciekawe, przystępniejsze i łatwiejsze dla dzieci. W ramach współpracy z wydawnictwami konsultowałam wybór podręczników, materiałów pomocniczych, omawiałam problemy metodyczne i dydaktyczne, mogłam uczestniczyć w:
• Ogólnopolskiej konferencji dla Dyrektorów i Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego
„Przedszkolne Pryzmaty” Nowa Era,
• e-konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwo.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• podniesienie jakości pracy,
• podniesienie efektywności działań edukacyjnych.
Dla nauczyciela:
• wzbogaciła mój warsztat edukacyjny i wychowawczy,
• pozwoliła dokonać wyboru odpowiednego podręcznika zgodnego z podstawą programową,
• wzrosła atrakcyjność moich zajęć.

9. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych i proekologicznych.
W wychowaniu dzieci niezbędne jest uwrażliwianie ich na drugiego człowieka i jego potrzeby. Pracując z uczniami, przykładam do tego dużą wagę. Wolontariat jest jednym z nadrzędnych celów wychowawczych naszego programu. Stąd w czasie roku szkolnego podejmujemy najróżniejsze działania, mobilizujące naszych wychowanków oraz ich rodziców do zaangażowania w pracę na rzecz innych. W czasie stażu również zadbałam o to, aby dzieci nie pozostawały obojętne na drugiego człowieka i w miarę możliwości podawały mu pomocną dłoń.
Wraz z dziećmi uczestniczyłam w akcjach charytatywnych prowadzonych w naszej szkole:
• zbiórka środków czystości i odzieży dla dzieci z Ukrainy,
• „Szlachetna paczka”,
• dokarmianie zwierząt zimą,
• „Sprzątanie dla Polski”,
• zorganizowałam obchody: Dnia Wody, Dnia Ziemi,
• zbiórka plastikowych nakrętek dla dzieci wymagających stałej opieki medycznej,
• zbiórka karmy i koców na potrzeby schroniska dal zwierząt.
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i rodziców,
• pogłębiają wrażliwość wobec osób potrzebujących, rozwijają poczucie empatii,
• wspomagają zbiórkę datków silnie umotywowaną potrzebą niesienia pomocy,
• są powodem zaangażowania i wsparcia ze strony uczniów i nauczycieli,
• propagują właściwe postawy społeczne,
Dla nauczyciela:
• współpraca ze środowiskiem lokalnym,
• jestem zaangażowana w życie przedszkola i szkoły,
• zaspokajam potrzebę pomocy innym,
• odczuwam osobistą satysfakcję związaną z pomocą materialną, którą udało mi się
zorganizować.

3. Realizacja projektów edukacyjnych.
Koordynowałam i realizowałam programy profilaktyczne i akcje profilaktyczno-zdrowotne tj.:
• „Czyste powietrze wokół nas” – edukacyjny program antytytoniowy skierowany do dzieci wieku przedszkolnym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
• Udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Moje zainteresowanie kampanią wynikało z przekonania o ogromnym znaczeniu czytania dziecku od najmłodszych lat.
• Realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury” dla przedszkoli i szkół podstawowych. Dzieci poznawały rośliny i zwierzęta, uczyły się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie warzywa i owoce.
• Program edukacyjny „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” promowany przez sieć sklepów Biedronka. Program propagował działania proekologiczne wśród dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III. Program rozbudził wśród dzieci pasję do ekologii i ochrony przyrody.

• Realizacja programu „EkoEksperymentarium”. Uczniowie w nietuzinkowy sposób
zaangażowali się w sprawy ekologii.

• Ogólnopolska Akcja Edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”. W ramach akcji zwiększył się poziom bezpieczeństwa wśród najmłodszych. Dzieci podejmowały rozmowy z rodzicami, które były przedmiotem lekcji. Zwiększyła się popularyzacja postaw proekologicznych i promocja aktywnego i zdrowego trybu życia.
• W Ogólnopolskim konkursie dla uczniów szkół średnich „Wielki Maraton Czytelniczy”, przystąpiła trójka uczennic. Popularyzowałam czytelnictwo wśród dzieci.
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• nastąpiło propagowanie książek wśród dzieci i dorosłych,
• dzieci nabyły umiejętność prezentowania swojego zdania,
• promowanie szkoły w środowisku rodzinnym i lokalnym.
Dla nauczyciela:
• udoskonalenie umiejętności organizacyjnych dotyczących realizacji programów
edukacyjnych i opracowywania ciekawych scenariuszy zajęć.

4. Praca z uczniem zdolnym.
Praca z uczniem zdolnym jest jednym z aspektów pracy nauczyciela i stanowi ważny element w indywidualizacji nauczania. Ważnym dla mnie zadaniem, było inspirowanie uczniów do rozwijania ich zainteresowań i zdolności, dlatego podczas lekcji bardzo często wykorzystywałam wszelkiego rodzaju prezentacje multimedialne, filmy jak również prowadziłam lekcje odwrócone, dzięki którym uczniowie mogli zaprezentować na forum klasy swoje pasje i zainteresowania. Talent dziecka powinien zostać zauważony jak najwcześniej i być wspierany systematycznie ze strony nauczyciela.
Pracuję z uczniem/dzieckiem zdolnym poprzez:
• rozpoznanie zdolności i umiejętność,
• zwiększanie intensywności pracy dziecka,
• poszerzanie zakresu wiedzy,
• tworzenie kącików zainteresowań,
• prowadzenie zajęć na różnym poziomie,
• kształtowanie wiary we własne możliwości,
• rozbudzanie ciekawości poznawczej,
• praca indywidualna w zakresie uzdolnień dziecka,
• praca w grupach – uczniowie zdolni ze słabszymi (pomagają słabszym) oraz grupy dzieci o
podobnym poziomie umiejętności,
• stwarzanie zadań problemowych,
• przydzielanie dodatkowych ról,
• docenianie i motywowanie do dalszego rozwoju,
• udział w przeglądach, prezentacjach, konkursach,
• współpraca z domem rodzinnym.
Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych:
• udział w konkursach plastycznych i recytatorskich,
• zajęcia taneczne,
• przygotowanie w konkursach matematycznych „Kangur matematyczny”,
„Sudoku”,
• przygotowanie do występów w inscenizacjach i uroczystościach.
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym,
• promocja szkoły,
• pozyskiwanie materiałów do biblioteczki szkolnej i klasowej,
• wzbogacenie oferty zajęć oraz imprez szkolnych,
Dla nauczyciela:
• zdobywanie nowych doświadczeń,
• satysfakcja z rozwoju i osiągnięć uczniów,
• kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

7.Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Podczas stażu pracowałam z dziećmi, które miały trudności w nauce. Chcąc zwiększyć szansę optymalnego ich rozwoju. Jako wychowawca grupy przedszkolnej i klasy prowadziłam zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze- dla uczniów mających trudności w nauce,
• zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dla uczniów z opinią o specyficznych trudnościach w uczeniu się). Na zajęcia te uczęszczało troje moich wychowanków, u których na podstawie moich obserwacji oraz badań przeprowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zdiagnozowano specyficzne trudnościami w nauce.
Podczas pracy z uczniem słabym zawsze starałam się najpierw wskazać jego mocne strony, a dopiero później koncentrować się na brakach, żeby w ten sposób podnieść jego samoocenę i zmotywować go do pracy. Pracuję z uczniem słabym przez:
• dostosowanie treści nauczania do zdolności i możliwości dzieci,
• zachęcanie do pracy,
• chwalenie za najmniejsze postępy,
• rozwijanie mocnych stron,
• indywidualizacja nauczania,
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• doskonalenie warsztatu pracy w nowe metody pracy z uczniami, mającymi trudności w nauce,
• wrażanie skutecznych oddziaływań w stosunku do uczniów potrzebujących wsparcia,
• wzrost efektów uczenia się dzięki wdrażaniu wniosków i realizacji wskazań ujętych w opinii
PPP,
Dla nauczyciela:
• przyczynienie się do osiągnięcia sukcesów przez uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych,
• poznanie możliwości, ograniczeń, zainteresowań uczniów i wytworzenie więzi między nimi
a nauczycielem.

§ 8 ust. 3 pkt. 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1.Opracowanie i wdrożenie innowacji.
W roku szkolnym 2020/21, 2021/22 oraz 2022/23 byłam pomysłodawczynią i autorką innowacji pedagogicznej ..........która spotkała się z pozytywnym odzewem zarówno ze strony dzieci, rodziców jak i Rady Pedagogicznej szkoły.
Do podjęcia decyzji o programie skłoniły mnie dzieci, które posiadały predyspozycje muzyczno-taneczne, recytatorskie i plastyczne. Trzyletnia realizacja zajęć niezwykle interesowała dzieci, wpływając na rozwój ich ciekawości poznawczej, prowokowały do myślenia i pobudzały wyobraźnię. Przyczyniła się również do nabierania odwagi, przełamywania strachu przed wystąpieniami, czuły się dowartościowane i potrzebne w grupie rówieśników. Radość, którą wniosły zajęcia muzyczne w życie dzieci, była inspiracją do podjęcia nowych działań, które zapewnią dzieciom warunki wszechstronnego rozwoju. Odpowiednio realizowane treści w dużej mierze przyczyniły się do podniesienia skuteczności kształcenia.
Dla potrzeb innowacji wykorzystałam elementy metod pracy z dziećmi, są to między innymi:
• metoda rytmiczna E. J. Dalcroze’a,
• inspiracje ruchowe, nowoczesny taniec wychowawczy według R. Labana,
• stymulowanie rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu według E.E.
Gordona,
• aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss,
• system edukacji poprzez ruch Doroty Dziamskiej EPR, wspomagający integracje
sensoryczną.
Stosowanie tych metod nie tylko pozwoliło uatrakcyjnić zajęcia. Dostarczyło dzieciom nowych sposobów wyrażania siebie i swoich odczuć. Umożliwiło zdobywanie nowych doświadczeń, umiejętności i nawyków, wpłynęło na rozwój inwencji twórczej i aktywności uczniów.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• rozwój mowy i umiejętności komunikacyjnych,
• ekspresja indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz twórczej aktywności teatralnej,
muzycznej, tanecznej i plastyczno-technicznej,
• wzrost odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych
trudnych sytuacjach,
• nabycie pewności siebie i wiary we własne możliwości,
Dla nauczyciela:
• wzbogacenie warsztatu pracy,
• lepsze poznanie swoich wychowanków,
• owocna współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz innymi pracownikami przedszkola,
• efektywne kontakty z instytucjami i osobami, które włączyły się w realizację założeń
innowacji,

2.Opracowanie planu pracy dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla klasy .....prowadziłam raz w tygodniu. Wszyscy uczniowie objęci pomocą mieli przeprowadzoną diagnozę psychologiczno – pedagogiczną i posiadali opinię ze wskazaniami do pracy na zajęciach.
Głównym celem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych było wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka ( umysłowego, psychicznego i społecznego) w tym szczególnie umiejętności służących zdobywania wiedzy: czytania, pisania i liczenia.
Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych, istotnych w opanowaniu umieętności czytania i pisania odbywało się poprzez:
• ćwiczenia orientacji przestrzennej oraz położenia własnego ciała,
• ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej,
• ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej,
• ćwiczenia sprawności manualnej,
• ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania z uwzględnieniem ćwiczeń na koncentrację
uwagi i spostrzegawczość,
• ćwiczenia rozwijania odporności emocjonalnej i motywacji do pracy.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone były w formie indywidualnej , w parach lub zbiorowej. Dobór odpowiedniej formy pracy za każdym razem uwzględniał indywidualne potrzeby i możliwości każdego dziecka. Indywidualizacja polegała na stałym monitorowaniu przebiegu i efektów pracy każdego ucznia, powolnym stopniowaniu trudności, systematyczności i ciągłości oddziaływań. Układy ćwiczeń, o różnym stopniu trudności, zawsze poprzedzone były krótką i jasną instrukcją.
Stosowałam różnorodne pomoce dydaktyczne, budzące zainteresowanie dzieci. Były to gry edukacyjne, układanki, rozsypanki, puzzle, labirynty, rebusy, loteryjki obrazkowo – literowe, klocki, diagramy oraz karty pracy. Własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne również cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród dzieci.
Uczniowie systematycznie i z ochotą uczęszczali na zajęcia. Atmosfera panująca na zajęciach sprzyjała większej aktywności dzieci i wzmocnieniu ich wiary we własne siły.
Zamierzone cele zostały osiągnięte. Zastosowane metody, formy i organizacja pracy były skuteczne i przyniosły pożądane rezultaty. W wyniku prowadzonych działań nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu i umiejętnościach u wszystkich uczniów. Dzieci stały się bardziej samodzielne, odważne, nabrały pewności siebie.
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• systematyczne uczęszczanie na zajęcia;
• zachęcanie do wypowiadania się – zmniejszanie lęku przed ekspozycją społeczną;
• stwarzanie sytuacji do swobodnych wypowiedzi dzieci i słuchania ich;
• wspólna dyskusja nad rozwiązaniem problemu.

Dla nauczyciela:
• zauważalne postępy i sukcesy w pracy uczniów,
• wykorzystanie na zajęciach własnoręcznych pomocy dydaktycznych.

§ 8 ust. 3 pkt. 4 lit. b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu.

Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
Jako nauczyciel z długoletnim stażem pracy oraz, jako członek Rady Pedagogicznej starałam się dzielić doświadczeniami i umiejętnościami z nauczycielami stażystami, praktykantami i nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, którzy chętnie wymieniali poglądy na temat swojej pracy, a jednocześnie oczekiwali pomocy. W okresie od 1 września 2020 r. do 31 maja 2021 r. oraz od 1 września 2022 r. do 31 maja 2023 r. pełniłam obowiązki opiekuna stażu ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela kontraktowego i mianowanego.
Na początku stażu przeanalizowałam przepisy prawa, określające obowiązki opiekuna oraz powinności i wymagania stażysty. Nawiązałam współpracę z nauczycielami stażystami poprzez ustalenie zasad i zadań do wykonania, które zostały ujęte w tzw. kontrakcie. Celem tych działań była stała wymiana opinii i doświadczeń oraz pomoc w napisaniu planu rozwoju zawodowego.
Współpraca polegała przede wszystkim na:
• wskazaniu stażyście dokumentów wewnątrzszkolnych i przepisów prawa oświatowego, z
którymi musi się zapoznać,
• zawarciu kontraktu,
• prowadzeniu zajęć w obecności nauczyciela stażysty,
• obserwowaniu zajęć prowadzonych przez stażystę,
• omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego,
• wyciąganiu konstruktywnych wniosków i korygowaniu błędów,
• dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowanych metod, tworzenia
scenariuszy lekcji oraz oceniania,
• rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Dzieliłam się z nauczycielem stażystą wiedzą zdobytą podczas szkoleń.
Podczas stażu wielokrotnie obserwowałam zajęcia prowadzone przez moje podopieczne i dokonywałam na bieżąco ewaluacji działań nauczyciela stażysty. Oceniając zajęcia przekazywałam rady i wskazówki oraz pomysły pozwalające koleżance dokonywać ewaluacji własnych działań, niwelować słabe strony zajęć i doskonalić mocne strony. Obserwowanie i omawianie zajęć pozwoliło koleżankom stażystkom nabywać kompetencje w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz doskonalić swoje zajęcia pod względem metodycznym i merytorycznym. Ważnym elementem naszej współpracy było prowadzenie przez mnie zajęć otwartych. Zajęcia prowadziłam różnymi metodami. Starałam się wybierać metody aktywizujące wychowanków oraz prezentować ciekawe formy pracy z dziećmi. Podczas zajęć otwartych prezentowałam stażystkom swój własny warsztat pracy, udostępniałam własne, sprawdzone pomoce dydaktyczne, dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem w pracy z uczniem.
Zachęcałam do udziału w szkoleniach przydatnych w pracy nauczyciela zgodnie z bieżącymi potrzebami dzieci. Przygotowałam stażystę do napisania sprawozdania półrocznego i rocznego z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego. Sporządziłam projekt oceny dorobku zawodowego stażysty za okres stażu.
Efekty
Dla ucznia i szkoły:
• dobra współpraca, współdziałanie i wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie
metod i form pracy, w szczególności wspomaganie nauczycieli z krótszym stażem przez
doświadczonych kolegów,
• upowszechnianie dobrych praktyk w gronie nauczycieli szkoły, poprzez wskazywanie na
ciekawe innowacyjne, skuteczne rozwiązywania metodyczne,
Dla nauczyciela:
• motywowanie do własnego rozwoju,
• obiektywna ocena moich umiejętności poprzez dostarczenie informacji zwrotnej na temat
mojego warsztatu pracy,
• poznanie zadań opiekuna stażu i zdobycie nowych umiejętności jako opiekun stażu,
• zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami uczącymi w oddziale przedszkolnym i
szkole.

Podsumowanie
Przedstawione sprawozdanie obejmuje okres dwóch lat i dziewięciu miesięcy stażu na nauczyciela mianowanego i zawiera informacje o realizacji wszystkich celów założonych w planie rozwoju zawodowego. Realizując go podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia czy warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Ukończyłam również studia podyplomowe, które umożliwiły mi pełnienie dodatkowych funkcji. Na bieżąco korzystałam z możliwości jakie dawały mi technologia komputerowa i informacyjna. Pozwalało mi to na przygotowanie i realizację zajęć w oparciu o nowoczesne narzędzia. Na bieżąco pogłębiam wiedzę, studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb mojej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły.
Podjęcie awansu zawodowego dostarczyło mi wielu cennych doświadczeń i wiele satysfakcji. Podejmowane różnorakie działania służyły rozwoju mojej osobowości, wzbogacały wiedzę i podnosiły umiejętności dydaktyczno-wychowawcze. Dokładałam wielu starań, aby wszystkie podejmowane działania służyły zarówno szkole, mojemu rozwojowi, a przede wszystkim dobru dzieci i młodzieży.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.