X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50399
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Międzyszkolny konkurs plastyczny

Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego
1. Konkurs jest adresowany do dzieci w klasach I-III (świetlica szkolna)
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie kukiełki/pacynki przedstawiającej ulubioną
postać z bajki. (z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajki, który obchodzimy 5
listopada).
3. Praca powinna mieć formę przestrzenną. Kukiełka może być na patyku lub wkładana na
rękę. Jedna placówka może dostarczyć do 2 prac z każdej kategorii wiekowej.
4. Praca będzie oceniania według następujących kryteriów: samodzielność wykonania
pracy, kreatywność, pomysłowość, estetyka, oryginalność.
5. Każda praca techniczna powinna zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę przyklejoną
z tyłu pracy (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, imię i nazwisko
nauczyciela prowadzącego, jego numer telefonu .
6. Zgłoszenie prac do konkursu plastycznego jest równoznaczne z przekazaniem praw
autorskich do nich na rzecz organizatora (art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o
prawach autorskich i pokrewnych. Dz. U. z 1994r Nr 24 poz.83).
7. Nadesłane prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora konkursu.
8. Prace plastyczne należy dostarczyć do 31.10.2022 roku na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego
Ul. Andersa 50
58-304 Wałbrzych
9. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac w dniu
04.11.2022.roku. Planowane jest:
- przyznanie I miejsc w każdej grupie wiekowej: I-III klas
- dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu;
- upominki dla wygranych,
10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i FB PSP Nr 6
11. Podziękowania dla nauczycieli za przygotowanie dzieci do konkursu
Konkurs należy do kategorii:
 forma przestrzenna ,
 plastyczny
Organizator:

OŚWIADCZENIE

........................................ ........................................

Imię i nazwisko ucznia

........................................
........................................

Szkoła, klasa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego
dziecka oraz przez organizatorów konkursu międzyszkolnego konkursu plastycznego
„wykonanie kukiełki przedstawiającej ulubioną postać z bajki” w celach przeprowadzenia
konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do
wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego U w Wałbrzychu (ul. Andersa 50, 58-304 Wałbrzych).
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji
celów, w jakim zostały zebrane.

........................................
Data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna

........................................
Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że (proszę właściwe podkreślić)
Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody
Na utrwalenie wizerunku mojego dziecka za pomocą zdjęć lub filmów podczas
Międzyszkolnego Konkursu ,, wykonanie kukiełki /pacynki przedstawiającej ulubioną postać z
bajki”, na publikowanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka utrwalonych w czasie wręczenia
nagród na oficjalnych kanałach informacyjnych takich jak: oficjalne strony internetowe,
portale społecznościowe, na podanie do publicznej wiadomości danych mojego dziecka w
zakresie: imię i nazwisko, klas, nazwa szkoły pod pracami konkursowymi.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu
........................................ ........................................
Miejscowość, data Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.