X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50216
Przesłano:
Dział: Języki obce

Present Perfect Simple Tense. Scenariusz z zajęć języka angielskiego

SCENARIUSZ Z
ZAJĘĆ
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TEMAT: Present Perfect Simple Tense- czar teraźniejszy – teoria

UCZESTNICY LEKCJI: Uczniowie klasy ósmej.

PRZEDMIOT: język obcy nowożytny- angielski.

CZAS TRWANIA LEKCJI: 45 minut.

CEL GŁÓWNY: zastosowanie czasu Present Perfect Simple w porozumiewaniu się z innymi.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń́ zna:
- zastosowanie czasu Present Perfect Simple.
- konstrukcję zdania twierdzącego w czasie Present Perfect Simple.
- konstrukcję przeczenia w czasie Present Perfect Simple.
- konstrukcję zdania pytającego w czasie Present Perfect Simple.
- budowę̨ krótkich odpowiedzi w czasie Present Perfect Simple.
- określeń czasu oraz ich zastosowania w zdaniach.
POZIOM UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA:
- uczeń potrafi tworzyć zdania twierdzące, pytające i przeczące w czasie Present Perfect Simple.
- uczeń tworzy krótkie odpowiedzi
- uczeń potrafi poprawić błędy w zdaniach.
- uczeń odmienia czasowniki nieregularne w III formie.
- uczeń zapisuje określenia czasu w odpowiednim miejscu w zdaniu.
- uczeń potrafi aktywnie pracować w grupie.

METODY PRACY:
- aktywizująca.
- programowa z wykorzystaniem Internetu.
- niedokończonych zdań.
- ćwiczenia interaktywne.
FORMY PRACY:
- praca indywidualna.
- praca w grupach.
- praca z nauczycielem.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- karty pracy (rozsypanka wyrazowa, zdania do poprawienia, zdania do uzupełnienia).
- tabela z czasownikami nieregularnymi do uzupełnienia.
PRZEBIEG LEKCJI:
1. Rozgrzewka językowa
• Tworzenie III formy czasowników i zapisywanie ich do tabeli.
• Tłumaczenie czasowników na język polski.
• Ćwiczenie wymowy i zapamiętywanie określeń czasu.
2. Prezentacja materiału.
• Nauczyciel tłumaczy zastosowanie czasu w danej sytuacji życiowej. Opowiada historyjkę na temat zdarzenia, które ostatnio miało miejsce:
I have just bought new shoes lately.
She has met a funny man recently.
They have already had breakfast.
He has done homework today.
Na podstawie zdań napisanych przez nauczyciela na tablicy, uczniowie samodzielnie tworzą zdania twierdzące, pytające i przeczące przy użyciu nowo poznanego czasu.

3. Ćwiczenia wdrażające
• Uczniowie wstawiają określenie czasu i czasowniki w zdania w odpowiedniej w formie w czasie Present Perfect Simple.
She _________ (already, be) to the USA.
I ____________ (never, buy) flowers for my friend.
He ___________ (do, not) his homework yet.
They __________(find) keys yet?
• Uczniowie poprawiają błędy w zdaniach.
My dad has went to work today
I have just bought some fruit and vegetables.
Have they drank a cup of coffee yet?
She have never eaten shrimps.
4. Zastosowanie języka
• Tłumaczenie i budowa zdań.
Uczniowie w grupach tłumaczą zdania z języka polskiego na język angielski a następnie budują zdania twierdzące, pytające i przeczące.
Właśnie obejrzałem interesujący film.
+I have just watched an interesting film
- I haven’t watched an intereting film yet.
? Have you watched an interesting film yet?
5. Zadanie domowe
PRESENT PERFECT
Uzupełnij luki tak aby powstały zdania twierdzące, pytające lub przeczące.
1. I__________________ ALREADY/DO my homework.
2. She________________ NEVER/BE to the USA.
3. __________ they __________ WATCH this film more than once.
4. _______________________ EAT/NOT meat for two weeks.
5. My mum ____________________BE in the mountains for years!
6. He___________________ TALK/NOT to me for over a year.
7. ___________you _____________________SWIM in the sea yet?
8. She_______________ HAVE a holiday for four years.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.