X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50147
Przesłano:

Opinia o uczniu z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym

..................................... Miejscowość, ......................
(pieczęć szkoły)

Opinia o uczniu
1.Imię i nazwisko:
2.Data i miejsce urodzenia:
3.Imiona rodziców/ opiekunów:
4.Miejsce zamieszkania:
5.Nazwa szkoły:
6.Klasa:
7.Stopień niepełnosprawności: niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

I. Charakterystyka ucznia
Imię dziecka od września 2022 jest uczniem Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr ................... wydane ............................... w ........................ z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym. Obecnie uczęszcza do klasy IV. Uczeń jest miły i pogodny. Samodzielnie nawiązuje kontakt fizyczny i emocjonalny z osobami dorosłym. Imię dziecka sprawia problemy wychowawcze (wychodzi z klasy i siedzi na korytarzu, nie reaguje na prośby nauczyciela). Chłopiec bezustannie zgrzyta zębami, tupie nogami o podłogę lub stuka o ławkę, czym rozprasza i dekoncentruje pozostałe dzieci. Imię dziecka nie wykazuje chęci do nauki. Ma bardzo słabą motywacje zadaniową, gdy nie rozumie zadania lub pojawiają się trudności, szybko się zniechęca. Niekontrolowany przez nauczyciela przerywa rozpoczętą pracę i skupia się na innej, preferowanej przez siebie czynności (najczęściej jest to rysowanie lub budowanie z klocków). Ma bardzo duże trudności ze zrozumieniem poleceń.
II. Przyswajanie treści programowych
1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne
A. Samoobsługa: Imię dziecka nie wymaga pomocy w czynnościach samoobsługowych. Samodzielnie zjada posiłek, nie dba o estetykę spożywanych posiłków. Potrafi się sam ubrać. Wymaga poszerzania umiejętności z zakresu higieny. Trzeba mu przypominać o codziennym myciu, zmianie bielizny (potrafi kilka dni mieć na sobie to samo brudne ubranie).
B. Uspołecznienie: Uczeń sprawia trudności wychowawcze, nie zawsze stosuje się do norm i zasad obowiązujących w klasie. Łatwo ulega wpływom innych. Ma trudności w kontrolowaniu emocji, w sytuacjach stresowych reaguje krzykiem i wulgaryzmami lub kładzie się na podłodze. Wycisza się rysując. Imię dziecka ma obniżoną koncentrację uwagi, rozprasza się pod wpływem bodźców zewnętrznych. Podczas zajęć wymaga częstych powtórzeń i stałej obecności nauczyciela. Wykazuje dużą męczliwość zadaniową. Często nie kończy lub całkowicie odmawia wykonania zadania.
C. Komunikowanie się - mówienie i słuchanie. Chłopiec potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące wysłuchanego krótkiego tekstu. Odpowiedzi mają charakter wyrazu lub prostego zdania. Buduje dłuższe wypowiedzi, kiedy opowiada o bliskich mu tematach i wydarzeniach. Ubogi zasób słownictwa.
D. Czytanie i pisanie: Pod kierunkiem nauczyciela czyta sylaby, proste wyrazy. Rozumie czytane głośno przez nauczyciela proste zdania. Nie pisze ze słuchu. Przepisuje tekst z tablicy na miarę swoich możliwości manualnych (często z błędami). Pismo czytelne.
E: Elementarne pojęcia matematyczne: Imię dziecka proste działania matematyczne wykonuje na konkretach w zakresie 10. Rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne. Rozróżnia pory doby, dni tygodnia. Ma problemy z określaniem daty (dnia, miesiąca i roku). Grupuje różne przedmioty według kształtu i koloru, klasyfikuje obrazki według określonej zasady (drzewa, zwierzęta), dobiera taki sam kolor, kształt. Odwzorowuje proste układy przestrzenne. Chłopiec potrafi określić położenia obiektów w przestrzeni.
2. Zajęcia rozwijające kreatywność: Bardzo chętnie wykonuje prace plastyczne stosując różne techniki. Starannie wypełnia kolorem w konturze, lepi z plasteliny, wydziera. Potrafi ułożyć wieloelementowe układanki. Konstruuje pojazdy z klocków. Chłopiec bardzo ładnie rysuje Chętnie bierze udział w konkursach plastycznych
3. Zajęcia rozwijające komunikowanie się: Uczeń potrafi poprosić o pomoc, okazywać wdzięczność. Nawiązuje podstawowy kontakt z innymi rówieśnikami. Zna, ale rzadko stosuje podstawowe zasady kultury komunikowania się, sztuki autoprezentacji. Niechętnie wypowiada się prostymi zdaniami na temat własnych przeżyć, doświadczeń i wrażeń. Wypowiedzi mało rozbudowane, lakoniczne, ogólnikowe. Wąski zasób słownictwa.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są zajęcia dodatkowe: zajęcia z psychologiem szkolnym, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne, zajęcia logopedyczne.

4. Terapia psychologiczna:
Imię dziecka objęty jest terapią pedagogiczną ze względu na zaburzenia zachowania. Uczeń chętnie uczestniczy zajęciach, podejmuje próby wykonywania zadania, wymaga wsparcia i zachęty ze strony nauczyciela. Podczas zajęć omawiane są sytuacje trudne, ćwiczone różne sposoby ich rozwiązywania. Imię dziecka zna normy społeczne, wie, jak się należy zachowywać, jednak często się do nich nie stosuje. Labilny emocjonalnie, nie radzi sobie z napięciem. U chłopca występują niekontrolowane wybuchy agresji, używa licznych wulgaryzmów, nie słucha poleceń.
Ze względu na zaburzenia zachowania zalecana jest kontynuacja terapii pedagogicznej.
5. Terapia logopedyczna:
Przeprowadzone badanie logopedyczne wykazało obniżoną sprawność artykulatorów – słaba pionizacja języka, niska sprawność mięśnia okrężnego ust. U chłopca występuje nieprawidłowy tor oddechowy. Tempo mowy nieco spowolnione. Podczas mowy spontanicznej słyszalne nosowanie. Imię dziecka jest komunikatywny – podejmuje oraz inicjuje dialog z logopedą. Prezentuje jednak ubogi zasób mowy czynnej. Rozumie proste polecenia. W czasie zajęć chłopiec wykazuje trudności w koncentracji uwagi, dość szybko się rozprasza. Podczas ćwiczeń, które sprawiają mu trudność przejawia zachowania oporowe, odmawia współpracy.
Chłopiec wykazuje opóźnienia rozwoju funkcji poznawczych. Pod kontrolą logopedy wykonuje jedynie proste ćwiczenia ogólnorozwojowe. Konieczne jest stałe usprawnianie zdolności percepcyjnych, pamięci oraz myślenia.
Z uwagi na powyższe zaburzenia konieczne jest kontynuowanie terapii logopedycznej.

....................................... .......................................
Wychowawca Dyrektor

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.