X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 498
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej w Ruszowie

I. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski jest wewnątrz szkolnym organem, którego celem jest:

1.Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

2.Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

3.Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego
funkcjonowania całej społeczności szkolnej.

4.Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.

5.Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki,
tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i
kolegom.

6.Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form
współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za
funkcjonowanie szkoły.

II. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie
Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w
szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

1.Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią,
celem i stawianymi wymaganiami.

2.Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i
promowania oraz nagradzania uczniów.

3.Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

4.Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, który
będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu
problemów.

5.Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

6.Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijanie własnych
zainteresowań.

7.Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu
szkoły.

8.Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu
oceniania.

9.Prawo opiniowania pracy nauczycieli (na prośbę Dyrektora).

III. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.

2.Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych,
zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych,
organizowanie wypoczynku i rozrywki.

3.Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor
szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji.

4.Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i
szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska.

5.Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w
szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

6.Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar
obowiązujących w szkole.

7.Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.

8.Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu
SU.
9.Rozstrzyganie sporów między uczniami.

10.Informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach
(informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze,
apele).IV. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a
uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.

2.W skład Rad Klasowych Samorządów Uczniowskich wchodzą:

•przewodniczący
•zastępca
•skarbnik
•sekretarz

3.Wybór Rady Klasowej dokonywany jest w klasach w głosowaniu jawnym
w terminie do 20 września.

4.W skład Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą członkowie:

•Uczniowskiego Zarządu Samorządu Uczniowskiego
•sekcji organizacyjnych
•Rady Samorządów Klasowych

5.W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

•przewodniczący
•zastępca
•skarbnik
•sekretarz / kronikarz

6.Zarząd SU wybierany jest przez uczniów klas III – V w głosowaniu
tajnym według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez
ogół członków samorządu.

7.W Samorządzie Uczniowskim działają trzy sekcje:

•nauki
•dyżurów
•rozrywki

8.Nad przebiegiem prac Samorządu czuwa opiekun SU.

9.W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora szkoły, Opiekuna
Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania
Zarządu SU, lub jego członków.

10.Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od 1 września do 31
sierpnia następnego roku.

11.Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący
rok pracy.

12.Dokumentację Samorządu tworzą:

•plan pracy zatwierdzony przez Zarząd SU na cały rok szkolny
•księga kasowa prowadzona przez skarbnika SU
•kronika szkolna prowadzona przez sekretarza SU
•sprawozdania, protokoły i uchwały sporządzane przez
przewodniczącego

Dokumentacja SU jest nadzorowana przez Opiekuna SU i Dyrektora SP.

13.Regulamin SU uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym,
tajnym i powszechnym.

14.Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

15.Zarząd SU omawia problemy nurtujące młodzież na spotkaniu z
Dyrektorem SP w zależności od potrzeb.

16.Spotkania SU odbywają raz w miesiącu, w razie potrzeby częściej.V. FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do
finansowania ich działalności, dysponentem funduszu jest Zarząd w porozumieniu z
Opiekunem.
2.Fundusze samorządów mogą być tworzone:

•z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę
•z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez
•z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych
•ze sprzedaży artykułów spożywczych i biurowych na miarę potrzeb
uczniów
•ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład
opiekuńczy, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne.VI. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNEJ WOBEC SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO:

1.Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządów, w
szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.

2.Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły,
których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej
młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i
problemach szkoły.

3.Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do
działalności Samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu,
materiałów biurowych, itp.).

4.Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o
zajętym przez władze szkolne stanowisku.

5.Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi
szkoły.

6.Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami
uczniowskimi i z władzami szkoły.

7.Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne
postanowienia Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi
szkoły.VII.OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do obowiązków Opiekuna SU należy:

1.Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających
udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.

2.Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w
zakresie dysponowania funduszami.

3.Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących
spraw uczniowskich.

4.Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielanie
mu pomocy w jego działalności.

5.Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z
działalności SU.

6.Uczestnictwo w ocenianiu pracy SU dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i
Radę Pedagogiczną.

7.Kadencja Opiekuna trwa jeden rok.

8.Wyboru Opiekuna dokonuje społeczność uczniowska zgodnie z ustanowioną
ordynacją.


VIII.ORDYNACJA WYBORCZA

1.Wybory do Zarządu SU są tajne i odbywają się w ostatnim tygodniu
maja.

2.W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas III – V .

3.Do Zarządu SU kandydują uczniowie wytypowani wcześniej przez klasy III
–V ,(zgłoszenia od 15 do 20 maja bieżącego roku szkolnego).

4.Kandydat do Zarządu SU powinien:
•być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym
•umieć współpracować w grupie
•umieć podejmować decyzje, negocjacje
•chętnie działać na rzecz uczniów
•posiadać ocenę co najmniej dobrą z zachowania
•nie mieć problemów w nauce

5.Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza, podczas której
kandydaci na ulotkach w formacie A4 przedstawiają swoje zdjęcie, informacje o
sobie oraz pomysły na swoją działalność w Samorządzie.

6.Kampania trwa do dnia wyborów.

7.Kandydatami na Opiekuna SU są wszyscy nauczyciele uczący w klasach IV -
VI Szkoły Podstawowej

8.Nad przebiegiem wyborów czuwa komisja złożona z uczniów klas szóstych
wybranych losowo. Zadaniem komisji jest zweryfikowanie prawidłowości
zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie głosowania, zabezpieczenie kart do
głosowania, sporządzenie protokołu głosowania oraz ogłoszenie – w ciągu
24 godzin od ich zakończenia – wyników wyborów.

9.Każdy uczeń ma prawo do oddania jednego głosu na Opiekuna SU i nie
więcej niż trzech głosów na kandydatów do Zarządu SU – głos
ważny.

10.W skład Rady SU wchodzi sześć osób, które uzyskały największą
liczbę głosów. Funkcje w Zarządzie przydziela się wg liczby uzyskanych
głosów (przewodniczący, zastępca, skarbnik, sekretarz i dwóch członków).

11.Opiekunem SU zostaje nauczyciel z największą liczbą głosów.

12.Wyboru szefów i członków poszczególnych sekcji dokonuje się na
zebraniu SU.
Opracowała: mgr Małgorzata Zioła
Opiekun SU w Szkole Podstawowej w Ruszowie

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 07 marca 2005r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.